ТЕСТИ З КУРСУ «КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА»

1.         Що таке кримінальне право України як галузь права?

а)         кримінальне право — це система юридичних норм, які встановлюють сис-
тему і види покарань, які можуть бути призначені особам, що вчинили злочин;

б)         кримінальне право — це сукупність кримінально-правових поглядів,
ідей, понять, теорій про злочин та покарання;

в)         кримінальне право — це сукупність правових норм, які визначають під-
стави та принципи кримінальної відповідальності, встановлюють які суспільно
небезпечні діяння є злочинами і які покарання можуть бути призначені осо-
бам, які їх вчинили, та підстави і умови звільнення від кримінальної відповіда-
льності і покарання.

2.         Що може бути віднесено до предмету науки кримінального права?

а)         дослідження чинного кримінального права, а також практики його за-
стосування;

б)         дослідження чинного кримінального права та шляхів попередження
злочинності;

в)         дослідження положень майбутнього кримінального закону та вивчення
особи злочинця.

3.         Принцип невідворотності кримінальної відповідальності виявля-
ється у тому:

а)         кожна особа, в протиправних діяннях якої є склад злочину, повинна по-
нести кримінальну відповідальність;

б)         така особа не може бути покарана за один і той самий злочин двічі;

в)         кожній особі, в протиправних діяннях якої є склад злочину, слід призна-
чити покарання.

4.         Завданням чинного кримінального закону є:

а)         охорона життя, здоров'я людини як найвищої соціальної цінності, суспі-
льного ладу України, її політичної та економічної систем, власності й усього
правопорядку від злочинних посягань;

б)         правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, вла-
сності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституцій-
ного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки
людства, а також запобігання злочинам;

в)         виховний та превентивний вплив на осіб, засуджених за вчинення зло-
чину, а також на інших громадян.

5.         Які є види диспозицій?

а)         проста, описова, складна та диференційована;

б)         проста, описова, відсильна та бланкетна;

в)         відсильна, описова, бланкетна та диференційована.

6. Що відноситься до території України?

а)         український риболовний сейнер в порту Мурманська:

б)         військовий український крейсер в порту Сан-Франциско;

в)         цивільний «ТУ-154», приписаний до аеропорту Жуляни (м. Київ), що
знаходиться на аеродромі біля Парижу.

7.         Кримінальна відповідальність передбачена:

а)         тільки в Кримінальному кодексі України;

б)         в Кримінальному кодексі України та міжнародних договорах, учасни-
ком яких є Україна;

в)         в Кримінальному кодексі України та Законі України «Про судоустрій».

8.         Неосудна особа вчинила суспільно небезпечне діяння. Щодо неї за-
стосовані примусові заходи медичного характеру.

Чи є факт застосування до цієї особи зазначених заходів реалізацією кримінальної відповідальності?

а)         ні;

б)         так;

в)         це питання віднесено до компетенції суду, який і вирішує його.

9.         Стаття 11 КК України визначає, що злочин це:

а)         визначене законом України суспільно небезпечне діяння, яке посягає на
права та законні інтереси особи;

б)         це суспільно небезпечне діяння, передбачине виключно в кримінально-
му законі, яке вчиняється винно і є каранним;

в)         передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або
бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину.

10.       Г., при порушенні правил дорожнього руху, збив пішохода, який
загинув на місці пригоди. Суд призначив Г. покарання у вигляді 6 років
позбавлення волі згідно ч. 2 ст. 286 КК України.

До якої категорії потрібно віднести злочин, який вчинив Г.?

а)         до середньої тяжкості;

б)         до тяжкого;

в)         до особливо тяжкого.

11. З яким видом вини вчиняється замах:

а)         з прямим умислом;

б)         з непрямим умислом;

в)         із злочинною самовпевненістю.

12. Особа, яка добровільно відмовилася від злочину:

а)         не підлягає кримінальної відповідальності взагалі;

б)         підлягає кримінальній відповідальності за готування або замах;

в)         підлягає кримінальній відповідальності лише в тому випадку, якщо фак-
тично скоєне ним діяння містить склад іншого злочину.

13.       Що таке склад злочину?

а)         це сукупність ознак, за допомогою яких можна злочин відрізнити від
інших правопорушень;

б)         це суспільно небезпечне діяння, яке передбачене кримінальним законом,
є винним і караним;

в)         це сукупність встановлених кримінальним законом об'єктивних і суб'є-
ктивних ознак, які характеризують суспільно небезпечне діяння як злочин.

14.       Що таке кваліфікація злочину ?

а)         це застосування кримінально-правової норми;

б)         це встановлення і юридичне закріплення точної відповідності між озна-
ками вчиненого діяння і ознаками складу злочину, передбаченого криміналь-
но-правовою нормою;

в)         це винесення обвинувального вироку та реалізація покарання у відпові-
дній установі виконання покарань.

15.       Яка існує класифікація об'єктів по «вертикалі»:

а)         загальний, родовий, безпосередній;

б)         визначений, невизначений;

в)         конкретизований, неконкретизований.

16.       Який принцип покладений в основу розподілу злочинів на розділи
в Особливій частині КК України?

а)         принцип безпосереднього об'єкта;

б)         принцип родового об'єкта;

в)         принцип загального об'єкта.

17.       Які обов'язкові ознаки об'єктивної сторони складу злочину?

а)         діяння (дія або бездіяльність);

б)         діяння і наслідки;

в)         діяння, наслідки, причинний зв'язок.

18.       Продовжуваний злочин — це злочин, який:

а)         складається з кількох самостійних відокремлених діянь, кожне з яких
має всі ознаки закінченого злочину;

б)         складається з одного діяння, яке носить безперервний характер;

в)         складається тільки із злочинної бездіяльності.

19.       Які ознаки суб'єкта злочину визначені в КК України?

а)         осудність, вік;

б)         вік, осудність, фізична особа;

в)         вік, осудність, фізична особа, судимість.

20.       А. був визнаний судом обмежено осудним.

Як враховується судом визнання особи обмежено осудною?

а)         не враховується;

б)         особа звільняється від покарання;

в)         враховується при призначенні покарання і може бути підставою для за-
стосування заходів медичного характеру.

21.       В день свого 14-річчя П. вчинив крадіжку (ч. 1 ст. 185 КК України)
і вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України).

Дайте кримінально-правову оцінку діям П.

а)         він не буде нести кримінальну відповідальність;

б)         він буде нести кримінальну відповідальність за крадіжку (ч. 1 ст. 185 КК
України);

в)         він буде нести кримінальну відповідальність за вбивство (ч. 1 ст. 115 КК
України).

22.       Які ознаки суб'єктивної сторони складу злочину?

а)         вина, мотив, мета, емоційний стан;

б)         вина, умисел, необережність;

в)         вина, діяння, мотив та мета.

23.       Громадянин К. на замовлення вчинив вбивство з автомата бізнес-
мена П. При цьому загинули охоронець і стороння особа.

Визначте форму і вид вини К.

а)         прямий умисел стосовно смерті П. та непрямий умисел стосовно смерті
інших осіб;

б)         прямий умисел стосовно смерті П. та злочинна самовпевненість стосов-
но смерті інших осіб;

в)         прямий умисел стосовно смерті П. та змішана форма вини стосовно
смерті інших осіб.

24.       Що таке помилка в кримінальному праві?

а)         неправильна кваліфікація слідчим злочину;

б)         неправильне визначення законодавцем окремих ознак певного злочину;

в)         неправильне уявлення особи про юридичні чи фактичні ознаки вчиню-
ваного нею діяння.

25.       Що таке співучасть у злочині?

а)         умисна спільна участь двох або більше осіб у вчиненні умисного зло-
чину;

б)         умисна спільна участь декількох суб'єктів злочину у вчиненні умисного
злочину;

в)         умисна спільна участь двох або більше осіб у вчиненні злочину.

26.       Що передбачає проста форма співучасті?

а)         співвиконавство без попереднього порозуміння; співвиконавство з по-
переднім порозумінням;

б)         злочинне угруповання (банда, організована група, незаконне воєнізова-
не формування чи група);

в)         співучасть у вузькому розумінні цього слова (кожен із співучасників ви-
конує певну роль у вчиненні злочину).

27.       Хто є виконавцем злочину?

а) виконавцем визнається особа, яка у співучасті з іншими суб'єктами зло­чину безпосередньо чи шляхом використання інших осіб, що відповідно до за­кону не підлягають кримінальній відповідальності за скоєне, вчинила злочин, передбачений КК України;

б)         виконавцем визнається тільки особа, яка самостійно вчинила злочин,
передбачений КК України;

в)         виконавцем визнається тільки особа, яка у співучасті з іншими суб'єкта-
ми злочину безпосередньо чи шляхом використання інших осіб, що відповідно
до закону не підлягають кримінальній відповідальності за скоєне, вчинила
злочин, передбачений КК України, а також особа, яка заздалегідь обіцяла пе-
реховати злочинця, знаряддя чи засоби вчинення злочину.

28.       В якому випадку повторність має місце?

а)         якщо особу звільнили від кримінальної відповідальності за попередній
злочин;

б)         якщо особа вчиняє злочин і адміністративне правопорушення;

в)         якщо особа у різний час скоїла такі злочини, як крадіжка (ст. 185 КК
України) та грабіж (ст. 186 КК України).

29.       Визначне правильне поняття крайньої необхідності:

а)         це дія або бездіяльність вчинені з метою усунення небезпеки, що загрожує
правоохоронюваним інтересам, якщо цю небезпеку за даних обставин не можна було
усунути іншими засобами і якщо заподіяна шкода є менш значною ніж відвернута;

б)         це дія, спрямована на усунення небезпеки, що загрожує правоохороню-
ваним інтересам, якщо цю небезпеку за даних обставин не можна було усуну-
ти іншими засобами і якщо заподіяна шкода не більша ніж відвернута;

в)         це діяння, спрямоване на усунення небезпеки, що загрожує правоохоро-
нюваним інтересам, при умові, що шкода завдається під безпосереднім впли-
вом фізичного примусу.

30.       Т. вчинив умисне вбивство з обтяжуючими обставинами.
Чи можливе застосування давності:

а)         неможливе в принципі;

б)         можливе за умови, що цей злочин вчинено вперше;

в)         це питання вирішує суд.

31.       За вироком суду Н. було засуджено на 3 роки обмеження волі.
До якого виду покарання відноситься обмеження волі?

а)         як до основного так і додаткового;

б)         до додаткового;

в)         до основного.

32.       С. був звільнений від відбування основного покарання у виді по-
збавлення волі.

З якого моменту буде обчислюватися для С. додаткове покарання у виді позбавлення займати посади, пов'язані з матеріальною відповідаль­ністю?

а)         з моменту набрання законної сили обвинувальним вироком;

б)         з моменту початку відбування основного покарання;

в)         з моменту відбуття основного покарання.

33.       Яка із вказаних обставин, що пом'якшує покарання, передбачена в
КК України?

а)         вчинення злочину неповнолітнім;

б)         вчинення злочину у зв'язку з виконанням потерпілим службового або
громадського обов'язку;

в)         вчинення злочину з перевищенням меж необхідної оборони;

34.       Примусові заходи медичного характеру можуть бути застосовані:

а)         слідчим;

б)         прокурором;

в)         судом.

35.       Особа вчинила розбій. Під час розгляду справи в суді вона захворі-
ла на психічну хворобу.

Чи можливо застосувати до цієї особи примусові заходи медичного ха­рактеру?

а)         можливо;

б)         неможливо взагалі;

в)         можливо, але лише з дозволу родичів чи виконавчої влади.

36.       Психічно хвора особа вчинила суспільно небезпечне діяння,
пов'язане з посяганням на життя інших осіб.

Який вид примусових заходів медичного характеру може бути засто­совано щодо цієї особи?

а)         госпіталізація до психіатричного закладу із посиленим наглядом;

б)         госпіталізація до психіатричного закладу з суворим наглядом;

в)         поміщення до одиночної камери.

37.       Неповнолітнього може бути звільнено від кримінальної відповіда-
льності, якщо його виправлення можливе без застосування покарання, у
разі вчинення ним:

а)         злочину середньої тяжкості;

б)         вперше злочину невеликої тяжкості;

в)         злочину будь-якої тяжкості.

38.       Який із основних видів покарань не може біти застосовано до не-
повнолітнього:

а)         штраф;

б)         обмеження волі;

в)         позбавлення волі на певний строк.

39.       Покарання у виді позбавлення волі неповнолітнім може бути при-
значено, за загальним правилом, на строк:

а) не більше десяти років;


б)         на строк не більше дванадцяти років;

в)         на строк не більше 25 років при призначенні покарання за сукупністю
вироків, коли хоча б один із злочинів є особливо тяжким.

40. Неповнолітній вчинив злочин середньої тяжкості. Йому було призначене покарання у виді позбавлення волі, яке він повністю відбув.

За яких умов можливе дострокове зняття судимості?

а)         відразу після відбуття покарання;

б)         через 6 місяців після відбуття покарання;

в)         дострокове зняття судимості за наведених умов.


ТЕСТИ

З КУРСУ «КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА»

1.         Що є складовими елементами структури кваліфікації злочину:

а)         об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт, суб'єктивна сторона;

б)         об'єкт, предмет і суб'єкт;

в)         об'єкт, суб'єкт і зміст.

2.         Що означає конкуренція кримінально правових норм?

а)         існування двох або більше норм, які взаємно виключають застосування
одна одної;

б)         відсутність норми, яка б передбачала відповідальність за вчинене суспі-
льно небезпечне діяння;

в)         існування двох або більше норм, які передбачають відповідальність за
одне й теж саме діяння.

3.         При кваліфікації злочинів застосовуються:

а)         тільки норми Загальної частини КК України;

б)         тільки норми Особливої частини КК України;

в)         норми Загальної і Особливої частини КК України.

4.         Б. повідомила П, з яким підтримувала інтимні стосунки, що вагіт-
на, і висунула вимогу одружитись. На підтвердження, вона пред'явила
медичні документи з жіночої консультації. П., щоб уникнути одруження,
вночі задушив Б. Судово-медична експертиза з'ясувала, що потерпіла ва-
гітна не була.

Кваліфікуйте дії П.

а)         умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України);

б)         умисне вбивство та замах на умисне вбивство жінки, яка завідомо для
винного перебувала в стані вагітності (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15 і п. 2 ч. 2. ст. 115
КК України);

в)         умисне вбивство жінки, яка завідомо для винного знаходилась в стані
вагітності (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України).

5.         З ревнощів, Л. побив свою жінку. Це призвело до переривання
трьохмісячної вагітності. Про те, що жінка вагітна, Л. не знав. Розлад здо-
ров'я жінки становив 15 днів.

Як кваліфікувати дії Л.?

а)         тяжкі тілесні ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК України);

б)         середньої тяжкості тілесні ушкодження (ч. 1 ст. 122 КК України);

в)         легкі тілесні ушкодження, що спричинили короткочасний розлад здо-
ров'я (ч. 2 ст. 125 КК України).

6.         Продюсер місцевої телекомпанії запропонував переможниці конку-
рсу «Міс Міста» роботу диктором. За це він попрохав вступити її в стате-
вий зв'язок з ним.

Дайте кримінально-правову оцінку діям продюсера.

а)         дії продюсера слід кваліфікувати як примушування до вступу в статевий
зв'язок (ч. 1 ст. 154 КК України);

б)         дії продюсера слід кваліфікувати як замах на примушування до вступу в
статевий зв'язок (ч. 2 ст. 15 і ч. 1 ст. 154 КК України);

в)         в діях продюсера відсутні ознаки складу злочину.

7.         Н. після дискотеки вчинив зґвалтування 19-річної О. Наступного
дня він вчинив зґвалтування 17-річної Л.

Кваліфікуйте дії Н.

а)         його дії слід кваліфікувати як зґвалтування, вчинене повторно (ч. 2
ст. 152 КК України);

б)         його дії слід кваліфікувати як зґвалтування (ч. 1 ст. 152 КК України) і
зґвалтування неповнолітньої (ч. 3 ст. 152 КК України);

в)         його дії слід кваліфікувати як зґвалтування, вчинене повторно (ч. 2
ст. 152 КК України) і зґвалтування неповнолітньої (ч. 3 ст. 152 КК України).

8.         Я. подав в страхову компанію документи, які сам підробив. На під-
ставі цих документів йому було виплачено страхову компенсацію. Потім
з'ясувалось, що в документах факт виробничої травми був фальсифікова-
ний. Я. отримав 15500 гривень.

Кваліфікуйте дії Я.

а)         Я. вчинив привласнення майна (ч. 1 ст. 191 КК України) та підробку до-
кументів (ч. 1 ст. 358 КК України);

б)         Я. вчинив підробку документів (ч. 1 ст. 358 КК України) та використан-
ня підробленого документа (ч. 3 ст. 358 КК України);

в)         Я. вчинив шахрайство (ч. 1 ст. 190 КК України) та підробку документів
(ч. 1 ст. 358 КК України).

9.         Водій А. на підставі товарно-транспортної накладної перевозив зер-
но з поля у сховище. Під час виконання одного з перевезень він викрав
сільськогосподарську продукцію на суму 7000 гривень.

Кваліфікуйте дії А.

а)         А. вчинив крадіжку (ч. 1 ст. 185 КК України);

б)         А. вчинив привласнення майна (ч. 1 ст. 191 КК України);

в)         А. заволодів майном шляхом зловживання своїм службовим становищем
(ч. 2 ст. 191 КК України).

10.       Р., працюючи складальником НВП «Маяк», вирішив викрасти но-
утбук. З цією метою він протягом місяця кілька разів проносив через про-
хідну окремі деталі ноутбука. При спробі винести корпус Р. був затрима-
ний працівниками охорони заводу на прохідній.

Кваліфікуйте дії Р.

а) він вчинив замах на крадіжку (ч. 2 ст. 15 і ч. 1 ст. 185 КК України);

б)         він вчинив декілька злочинів, які будуть кваліфіковані, як крадіжка вчи-
нена повторно (ч. 2 ст. 185 КК України) та замах на крадіжку, вчинену повтор-
но (ч. 2 ст. 15 і ч. 2 ст. 185 КК України);

в)         він вчинив крадіжку з проникненням (ч. 3 ст. 185 КК).

11.       Б. домалював олівцем один нуль на валюті США номіналом 10 до-
ларів з метою придбати мобільний телефон.

Кваліфікуйте дії Б.

а)         дії Б. слід кваліфікувати як виготовлення з метою збуту підроблених
грошей (ч. 1 ст. 199 КК України);

б)         дії Б. слід кваліфікувати як замах на шахрайство (ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 190
КК України);

в)         Б. не буде притягнутий до кримінальної відповідальності.

12.       Директор фірми взяв кредит в комерційному банку під умову купі-
влі обладнання, але гроші, у відповідності із заздалегідь обдуманим пла-
ном, пустив на погашення раніше взятих кредитів. Кредит він збирався
повернути після продажу офісу, який не вдалося продати. Внаслідок цього
банку у 2004 р. були заподіяні збитки на суму 50 тис. гри. Дайте правову
оцінку діям особи?

а)         дії директора слід кваліфікувати як шахрайство (ч. 4 ст. 190 КК України);

б)         дії директора слід кваліфікувати як шахрайство з фінансовими ресурса-
ми (ч. 2 ст. 222 КК України) і службове підроблення (ч. 2 ст. 366 КК України);

в)         дії директора слід кваліфікувати як шахрайство (ч. 4 ст. 190 КК України)
і службове підроблення (ч. 2 ст. 366 України).

13.       Приватна фірма займалася виробництвом дисків з комп'ютерними
програмами. Відповідної ліцензії і авторських прав на програми фірма не
мала. Доход фірми за серпень 2004 р. склав 17400 грн. Кваліфікуйте дії
директора цієї фірми.

а)         дії директора слід кваліфікувати як порушення порядку зайняття госпо-
дарською діяльністю (ч. 1 ст. 202 КК України) і порушення авторських прав
(ч. 1 ст. 176 КК України);

б)         дії директора слід кваліфікувати як порушення авторських прав (ч. 1
ст. 176 КК України);

в)         дії директора слід кваліфікувати як порушення законодавства, що регу-
лює виробництво дисків для лазерних систем зчитування (ст. 203-1 КК Украї-
ни) і порушення авторських прав (ч. 1 ст. 176 КК України).

14.       К. з метою крадіжки проникнув у чужу квартиру. Коли він почав
складати речі у валізу, то випадково побачив заряджений револьвер. Ра-
зом з речами він забрав і той револьвер. Згодом з'ясувалось, що хазяїн
квартири зберігав вогнепальну зброю незаконно.

Як кваліфікувати дії К.?

а)         крадіжка чужого майна, поєднана з проникненням в житло (ч. 3 ст. 185
КК України);

б)         крадіжка чужого майна, поєднана з проникненням в житло та викрадення
вогнепальної зброї й бойових припасів (ч. 3 ст. 185 і ч. 1 ст. 262 КК України);

в) крадіжка чужого майна, поєднана з проникненням в житло та викраден­ня вогнепальної зброї та бойових припасів і незаконне носіння, зберігання вог­непальної зброї (ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 262 і ч. 1 ст. 263 КК України).

15. Г. із мотивів явної неповаги до суспільства, застосовуючи газовий пістолет, якого мав при собі, завдав болю перехожим, яких випадково зу­стрів по дорозі.

Як потрібно кваліфікувати дії Г.?

а)         хуліганство з особливою зухвалістю (ч. 1 ст. 296 КК України);

б)         хуліганство з особливою зухвалістю та вчинення насильницьких дій, які
завдали фізичного болю (ч. 1 ст. 296 і ч. 1 ст. 126 КК України);

в)         хуліганство з особливою зухвалістю із застосуванням предмета, що заздале-
гідь заготовлений для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК України).

16. Т. незаконно зберігав обріз мисливської рушниці. Одного разу, роз­дратований тим, що біля вікна його квартири зупинився автомобіль МАЗ, який тривалий час не вимикав двигуна, Т. кілька разів вистрілив з обріза по колесам автомобіля. Заподіяна шкода була незначною.

Кваліфікуйте дії Т.

а)         незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими
речовинами (ч. 1 ст. 263 КК України);

б)         незаконне поводження зі зброєю та хуліганство, що супроводжувалось
особливою зухвалістю (ч. 1 ст. 263 і ч. 1 ст. 296 КК України);

в)         хуліганство, поєднане із застосуванням зброї, спеціально пристосованої
для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК України).

17. Працівник міліції наказав громадянину О., який вчинив дрібне ху­ліганство, слідувати з ним до органу внутрішніх справ. Громадянин О. кинувся тікати. Догнати його не вдалося.

Чи утворюють дії О. склад злочину?

а)         дії О. складу злочину не містять;

б)         дії О. є опором працівникові правоохоронного органу (ч. 2 ст. 342 КК
України);

в)         дії О. є самоправством (ст. 356 КК України).

18. Заступник директора державного підприємства «Мотор» Н. видав довідку своєму сину про те, що той протягом 2 місяців працював слюса­рем на цьому підприємстві, хоча в дійсності син не працював. Пізніше син влаштувався на роботу в інше підприємство і відомості про роботу на «Моторі» були записані в нову трудову книжку.

Дайте кримінально-правову оцінку діям Н.

а)         в діях Н. наявне зловживання службовим становищем (ч. 1 ст. 364 КК
України);

б)         в діях Пасько наявне службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України);

в)         в діях Пасько складу злочину немає через відсутність істотної шкоди
охоронюваним інтересам.

19.       Ф. передав працівнику податкової інспекції хабар в сумі 1000 дола-
рів США, обіцяючи через два дні «донести» останні 2000 доларів США із
обіцяних. Після отримання 1000 доларів США інспектора затримали.

Його дії утворюють:

а)         одержання хабара (ч. 1 ст. 368 КК України):

б)         закінчений замах на одержання хабара (ч. 2 ст. 15 і ч. 1 ст. 368 КК
України);

в)         готування до одержання хабара (ч. 1 ст. 14 і ч. 1 ст. 368 КК України).

20.       Г. і М. за попередньою змовою займались незаконним виробницт-
вом наркотичних засобів з метою збуту. Невдовзі вони щиро покаялись,
здали вироблені наркотичні засоби до міліції, вказали джерело їх при-
дбання.

Чи можливе звільнення від кримінальної відповідальності цих осіб?

а)         неможливе;

б)         можливе, бо вони добровільно відмовились від злочинної діяльності;

в)         можливе за умови, що вони прийшли до такого рішення індивідуально,
без сторонньої допомоги.

21.       Погроза вбивством щодо захисника, вчинена членом організованої
групи, кваліфікується за:

а)         ч. 2 ст. 129 КК України;

б)         ч. 1 ст. 398 і ч. 2 ст. 129 КК України;

г)         ч. 1 ст. 398 КК України.

22.       Слідчий кваліфікував розбійний напад на громадянина У. за ч. 1
ст. 187 КК України як розбій, поєднаний з насильством, що є небезпечним
для життя та здоров'я потерпілого (заподіяння середньої тяжкості тілес-
них ушкоджень) та ч. 1 ст. 122 КК України як умисне середньої тяжкості
тілесне ушкодження.

Який принцип кваліфікації порушив слідчий?

а)         принцип недопустимості подвійної кваліфікації вчиненого;

б)         принцип недопустимості повороту до гіршого при кваліфікації;

в)         принцип стабільності кваліфікації.

23.       Що означає конкуренція кримінально-правових норм?

а)         існування двох або більше норм, які взаємно виключають застосування
одна одної;

б)         існування двох або більше норм, які передбачають відповідальність за
одне й теж саме діяння;

в)         відсутність норми, яка б передбачала відповідальність за вчинене суспі-
льно небезпечне діяння.

24.       Повертаючись додому з чергування, М. побачив, що Д. знущається
з малолітнього хлопця. На спробу припинити знущання, Д. висловив по-
грози на адресу М., супроводжуючи їх лайкою та образами, а потім зі сло-
вами «Не втручайся, бо сам отримаєш!» почав бити малолітнього по об-
личчю. Це обурило М. і він захищаючи хлопчика почав бити Д. Чисельні
удари призвели до смерті останнього. Суд прийшов до висновку, що М. перевищив межі необхідної оборони, але зробив це у стані сильного душе­вного хвилювання.

Як кваліфікувати дії М.?

а)         умисне вбивство в стані сильного душевного хвилювання (ст. 116 КК
України);

б)         умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони (ст. 118 КК
України);

в)         М. не буде нести кримінальної відповідальності.

25.       Непричетний до аварії водій Т. не надав допомогу потерпілому в
ДТП, яке вночі виявив на дорозі, і не повідомив про нього нікому. Через
несвоєчасність надання медичної допомоги потерпілий помер. При цьому
Т. мав можливість доставити його до лікарні.

Як потрібно кваліфікувати дії Т.?

а)         залишення в небезпеці, якщо це спричинило смерть особи (ч. 3 ст. 135
КК України);

б)         ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя
стані, якщо це спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 136 КК України);

в)         вбивство через необережність (ч. 1 ст. 119 КК України).

26.       Троє осіб напали на директора банку, коли він підходив до свого
будинку. Вони зв'язали і заштовхнули його в мікроавтобус. Під час виїзду
з міста, автомобіль зі злочинцями був затриманий, а директор звільнений.

Кваліфікуйте дії винних осіб.

а)         їх дії слід кваліфікувати як викрадення людини (ч. 2 ст. 146 КК України);

б)         їх дії слід кваліфікувати як закінчений замах на викрадення людини (ч. 2
ст. 15 і ч. 2 ст. 146 КК України);

в)         їх дії слід кваліфікувати як незакінчений замах на викрадення людини
(ч. 3 ст. 15 і ч. 2 ст. 146 КК України).

27.       15-річний П прийшов до своїх друзів в гуртожиток. У кімнаті дру-
зів він побачив незнайому С, яка спала. Скориставшись цією обстави-
ною, він вступив в статевий зв'язок з нею, а коли вона проснулась знову
зґвалтував її, погрожуючи насильством.

Дайте кримінально-правову оцінку діям винної особи.

а)         дії П. слід кваліфікувати як зґвалтування (ч. 1 ст. 152 КК України);

б)         дії П. слід кваліфікувати як зґвалтування, вчинене повторно (ч. 2 ст. 152
КК України);

в)         дії П. слід кваліфікувати як зґвалтування (ч. 1 ст. 152 КК України) та
зґвалтування, вчинене повторно (ч. 2 ст. 152 КК України).

28.       14-річний В. разом з 13-річним Ж. вчинили зґвалтування.
Кваліфікуйте дії цих осіб.

а)         дії В. потрібно кваліфікувати як зґвалтування (ч. 1 ст. 152 КК України), а
Ж. не буде притягатись до кримінальної відповідальності;

б)         дії В. потрібно кваліфікувати як зґвалтування вчинене групою осіб (ч. 3
ст. 152 КК України), а Ж. не буде притягатись до кримінальної відповідальності;

в) дії В. і Ж. потрібно кваліфікувати як зґвалтування, вчинене групою осіб (ч. 3 ст. 152 КК України).

29.       Під час вступного екзамену до інституту екзаменатор В. вирішив
поставити абітурієнту К. незадовільну оцінку, так як йому не сподобався
зовнішній вигляд К. Внаслідок цього К. не зміг поступити до вузу.

Дайте кримінально-правову оцінку діям В.

а)         він буде притягнутий до кримінальної відповідальності за порушення
права на отримання освіти (ч. 1 ст. 183 КК України);

б)         він не буде притягнутий до кримінальної відповідальності;

в)         він буде притягнутий до кримінальної відповідальності за зловживання
службовим становищем (ч. 1 ст. 364 КК України).

30.       Під час вчинення П. розбою потерпілому Ю. була заподіяна смерть
через необережність.

Дайте кримінально-правову оцінку діям винної особи.

а)         дії П. потрібно кваліфікувати як розбій (ч. 4 ст. 187 КК України) і вбивс-
тво через необережність (ч. 1 ст. 119 України);

б)         дії П. потрібно кваліфікувати як розбій (ч. 4 ст. 187 КК України);

в)         дії П. потрібно кваліфікувати як розбій (ч. 1 ст. 187 КК України) і вбивс-
тво через необережність (ч. 1 ст. 119 України).

31.       Ф. погрожував МІ. розголошенням того, що вона фотографується
для еротичного журналу, якщо остання не поверне гроші, які Ф. дав їй в
борг, але вона відмовилася їх повернути. Після цього Ф. став вимагати ці
гроші від знайомої МІ. — С, погрожуючи їй складаним ножем.

Дайте кримінально-правову оцінку діям винної особи.

а)         Ф. вчинив два злочини — вимагання (ч. 1 ст. 189 КК України) та при-
мушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань(ч. 1
ст. 355 КК України);

б)         Ф. вчинив два вимагання (ч. 2 ст. 189 КК України);

в)         Ф. вчинив вимагання (ч. 1 ст. 189 КК України).

32. Р. і П. зустріли на пероні залізничного вокзалу 3., який вантажив у вагон поїзда Одеса-Харків 10 ящиків з БУВ-програвачами. Погрожуючи вбивством, вони забрали у 3. чотири таких програвача, пообіцявши пове­рнути їх наступного дня, якщо останній сплатить їм 2000 гри., а при від­мові виконати вимогу, не повернуть їх. Наступного дня 3. передав Р. і П необхідну суму, але відеомагнітофонів не одержав, оскільки вони їх про­дали, а гроші поділили між собою.

Кваліфікуйте дії Р. і П

а)         вони вчинили розбій (ч. 2 ст. 187 КК України) та шахрайство (ч. 2
ст. 190 КК України);

б)         вони вчинили вимагання (ч. 2 ст. 189 КК України);

в)         вони вчинили вимагання (ч. 2 ст. 189 КК України) та розбій (ч. 2 ст. 187
КК України).

33.       І. організував фірму по виробництву меблів. Враховуючи неповер-
нення грошей від фірм-посередників, він домовився з бухгалтером С.
штучно зменшити загальний прибуток виробництва. В результаті чого
державі у 2003 р. було заподіяно збитків на суму 10000 грн.

Дайте кримінально-правову оцінку діям І.

а)         дії І. слід кваліфікувати як ухилення від сплати податків (ч. 2 ст. 212 КК
України) і службове підроблення (ч. 2 ст. 366 КК України);

б)         дії І. слід кваліфікувати як службове підроблення (ч. 2 ст. 366 КК України);

в)         дії І. слід кваліфікувати як ухилення від сплати податків (ч. 1 ст. 212 КК
України).

34.       Н., К. і М. домовились вчинювати напади на громадян. Для заля-
кування вони застосовували пістолет ТТ, який був непридатним для стрі-
льби (зламана бойова пружина). Всього вони вчинили п'ять нападів, за-
бираючи у потерпілих майно, які ті мали при собі.

Як потрібно кваліфікувати їх дії?

а)         вони вчинили бандитизм (ст. 257 КК України);

б)         вони вчинили розбійні напади організованою групою та повторно (ч. 4
ст. 187 КК України);

в)         вони вчинили грабежі організованою групою та повторно (ч. 5 ст. 186
КК України).

35.       П., стані алкогольного сп'яніння нецензурно лаявся на тролейбус-
ній зупинці. Коли наряд міліції намагався припинити це порушення і до-
ставити правопорушника до відділення П. вчинив опір, поєднаний із
спричиненням фізичного болю працівникам міліції.

Кваліфікуйте дії П.

а)         хуліганство, пов'язане з опором представникові влади (ч. 3 ст. 296 КК
України);

б)         опір представнику влади під час виконання ним службових обов'язків
(ч. 2 ст. 342 КК України);

в)         сукупність вказаних вище злочинів.

36 Ч., перебуваючи в стані сильного алкогольного сп'яніння, о 23.00 год. помилково зайшов до чужого будинку, переплутавши його зі своїм житлом. Своїм ключем він намагався відчинити двері чужої квар­тири, потім кликав дружину, стукав у двері, пошкодив замки та оббивку дверей, заподіявши шкоду на суму 1000 гривень.

Кваліфікуйте дії Ч.

а)         хуліганство, що супроводжувалося особливою зухвалістю (ч. 1 ст. 296
КК України);

б)         умисне пошкодження майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах
(ч. 1 ст. 194 КК України);

в)         будь-який склад злочину відсутній.

37. Працівник міліції затримав за правопорушення громадянина Л. і здійснював його привід до органу внутрішніх справ. З метою звільнення затриманого громадянин Я. напав на працівника міліції, відштовхнув йо­


го, наніс кілька ударів в голову та груди, заподіявши легке тілесне ушко­дження. За допомогою громадян обох правопорушників затримали і до­ставили до міліції.

Як кваліфікувати дії Я.?

а)         легке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 125 КК України);

б)         опір працівникові правоохоронного органу (ч. 2 ст. 342 КК України) та на-
сильство щодо працівника правоохоронного органу (ч. 2 ст. 345 КК України);

в)         втручання в діяльність працівника правоохоронного органу (ч. 2 ст. 343
КК України) та насильство щодо працівника правоохоронного органу (ч. 2
ст. 345 КК України).

38.       При проведенні ревізії на складі було виявлено нестачу. З метою
приховати нестачу працівник складу, який не є службовою особою, запро-
понував ревізору хабар у розмірі 1500 доларів США, які спеціально помі-
тив з наміром викрити ревізора як хабарника. Ревізор відмовився прийн-
яти хабар.

Дайте кримінально-правову оцінку діяння, вчиненого працівником складу.

а)         дії працівника складу утворюють провокацію хабара (ч. 1 ст. 370 КК
України);

б)         дії працівника складу утворюють закінчений замах на давання хабара
(ч. 2 ст. 15 і ч. 1 ст. 369 КК України);

в)         дії працівника складу злочину не утворюють.

39.       Службова особа перевищила службові повноваження і необережно
заподіяла смерть потерпілому. Дії службової особи слід кваліфікувати як:

а)         вбивство через необережність (ч. 1 ст. 119 КК України);

б)         перевищення влади або службових повноважень, що спричинили тяжкі
наслідки (ч. 3 ст. 365 КК України);

в)         вбивство через необережність та перевищення влади або службових повнова-
жень, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 1 ст. 119 і ч. 3 ст. 365 КК України).

40.       К. на прохання В. переслав йому кокаїн, не переслідуючи при цьо-
му мети наживи.

Дії К.:

а)         складу злочину не містять;

б)         є порушенням поштових правил пересилання предметів;

в)         є незаконним пересиланням наркотичних засобів з метою збуту (ч. 1
ст. 307 КК України).