2. Екоцид (ст. 441 КК).

Стаття складається з однієї частини, що містить заборонювальну норму. Родовим об'єктом злочину є безпека людства — це стан, за якого відсутня загроза війни, екологічної катастрофи, дій, наслідком яких може бути масове знищення людей, знищення умов для існування населення земної кулі тощо. Безпосередній об'єкт злочину — безпека природи як середовища проживання людської спільноти. Предметом злочину є рослинний світ, тваринний світ, атмосфера, водні ресурси, а також можуть виступати земля, надра, інші компоненти екосистеми і космічний простір.

У міжнародному праві під екоцидом, зазвичай, розуміють викорис­тання геофізичних, метеорологічних та інших засобів з метою зміни динаміки, складу чи структури Землі, включаючи її біосферу, літосфе­ру, гідросферу та атмосферу, а також космічного простору, що може потягнути або потягло масове знищення рослинного або тваринного світу, отруєння атмосфери, водних ресурсів або інші тяжкі наслідки. Відповідно до взятих на себе міжнародних зобов'язань Україна не по­винна застосовувати військові чи інші ворожі засоби впливу на приро­дне середовище, які мають широкі, довгострокові чи серйозні наслідки як засоби зруйнування, заподіяння шкоди будь-якій іншій державі (за принципом взаємності).

Об'єктивна сторона злочину проявляється у таких формах: 1) ма­сове знищення рослинного або тваринного світу; 2) отруєння атмосфе­ри або водних ресурсів; 3) вчинення інших дій, що можуть спричинити екологічну катастрофу.

Під масовим знищенням рослинного або тваринного світу слід ро­зуміти повне знищення флори та (або) фауни певного регіону Землі або часткове, але таке, що поширюється на велику кількість (множину) рослин та (або) тварин, а під отруєнням атмосфери або водних ресур­сів — поширення отрути різних видів у повітряному просторі, у водах Світового океану, морів, озер, рік, інших водоймищ. Екологічна ката­строфа означає надзвичайні, трагічні, тобто такі, що створюють гост­ру аномалію, наслідки для природного середовища (наприклад, над­звичайно великі за площами поширення лісові пожежі, катастрофічне затоплення місцевості, виснаження чи знищення окремих природних комплексів та ресурсів внаслідок надмірного забруднення довкілля, що обмежує або виключає можливість життєдіяльності людини та прова­дження господарської діяльності в цих умовах тощо).

Спричинити перелічені наслідки може застосування: а) зброї масо­вого знищення; б) небезпечної зброї невибіркової дії, наприклад запа­лювальної; в) геофізичних методів; г) метеорологічних методів.

Злочин є закінченим: а) у перших двох його формах — з моменту настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді спричинення еко­логічної катастрофи, конкретними різновидами якої є масове знищен­ня рослинного або тваринного світу і отруєння атмосфери або водних ресурсів (матеріальний склад); б) у третій формі — сформульований як формальний: злочин є закінченим з моменту вчинення будь-яких дій, якими створюється загроза спричинення екологічної катастрофи.

Суб'єкт екоциду — загальний (фізична осудна особа з 16-річного віку).

Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом.