АНОТАЦІЯ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

В. В. Кузнецов, А. В. Савченко

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ:

ПИТАННЯ ТА ЗАДАЧІ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПНИХ, СЕМЕСТРОВИХ ТА ДЕРЖАВНИХ ЕКЗАМЕНІВ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Київ

«Центр учбової літератури»

За загальною редакцією доктора юридичних наук, професора О.М. Джужи


УДК 343(477)(075.8) ББК 67.9(4УКР)408я73 К 89

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 14/ 18-Г-1465 від 05.09.2007р.)

Рецензенти:  

І Михайленко П. П. - академік АПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор юридичних наук, професор; Музика А. А. - доктор юридичних наук, професор; Осадчий В. І. - доктор юридичних наук, професор; Петров В. В. - кандидат юридичних наук, доцент.

Кузнецов В. В., Савченко А. В.

К 89 Кримінальне право України: питання та задачі для підготовки до вступних, семестрових та державних екзаменів: Навч. посіб. / За заг. ред. О. М. Джужи. - Вид. 2-ге доп. та перероб. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 392 с.

ISBN 978-611-01-0248-3

Посібник призначений для абітурієнтів, студентів, слухачів і курсантів вищих на­вчальних закладів, які складають вступні, семестрові та державні екзамени з криміналь­ного права.

У книзі у вигляді типових білетів, і відповідей до них, викладені основні положен­ня Загальної та Особливої частин кримінального права, а також запропоновані задачі з відповідями до них. У посібнику вказані зміни та доповнення до кримінального законо­давства станом на 1 квітня 2011 р., а також наводяться постанови ПВСУ, що допомо­жуть обґрунтувати студенту свою відповідь. Така структура посібника дозволяє макси­мально ефективно підготуватись до складання вступних, семестрових та державних екзаменів з кримінального права.

Посібник буде корисним всім, хто цікавиться проблемами кримінального права.

УДК 343(477)(075.8) ББК 67.9(4УКР)408я73

ISBN 978-611-01-0248-3

© Кузнецов В. В., Савченко А. В., 2011. © Центр учбової літератури, 2011. © ВМГО «Український молодіжний правничий союз», 2011.