2. Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в елект­ронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої ін­формації, вчинені особою, яка має право доступу до неї (ст. 362 КК).

Стаття складається з трьох частин, які містять заборонювальні но­рми. Родовим об'єктом злочину є врегульовані законодавством суспі­льні відносини, що забезпечують безпеку комп'ютерної інформації та нормальне функціонування ЕОМ (комп'ютерів), систем та комп'ютер­них мереж і мереж електрозв'язку. Безпосередній об'єкт злочину — встановлений порядок обробки інформації в ЕОМ (комп'ютерах), ав­томатизованих системах, комп'ютерних мережах чи мережах електро­зв'язку.

Предмет злочину: 1) інформація, яка оброблюється в ЕОМ (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації (див. поняття «комп'ютерна інформація» при розгляді ст. 361 КК); 2) носії комп'ютерної інформа­ції — це фізичні об'єкти, поля та сигнали, хімічні середовища, нагро-маджувачі даних у інформаційних системах (наприклад, жорсткі маг­нітні диски чи дискети різних типів, гнучкі магнітні диски, оптичні диски, пристрої з флеш-пам'яттю тощо).

Об'єктивна сторона злочину полягає у вчиненні двох видів діянь: 1) несанкціоновані зміна, знищення або блокування інформації, яка оброблюється в ЕОМ (комп'ютерах), автоматизованих системах чи комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації (ч. 1 ст. 362 КК); 2) несанкціоновані перехоплення або копіювання ін­формації, яка оброблюється в ЕОМ (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої ін­формації (наслідком такого діяння є витік цієї інформації) (ч. 2 ст. 362 КК).

Несанкціонована зміна інформації — це вчинена без дозволу влас­ника будь-яка її модифікація, тобто переробка, перекручення, викрив­лення, порушення цілісності тощо (наприклад, реорганізація бази да­них, видалення або додавання записів бази даних, переклад даних з однієї мови на іншу тощо). Несанкціоноване знищення інформації — це вчинене без дозволу власника повне або часткове видалення інфор­мації з її носіїв, внаслідок чого інформація перестає існувати на пев­ному носії в повному чи обмеженому обсязі та стає непридатною для задоволення інформаційних потреб. Несанкціоноване блокування ін­формації — це вчинене без дозволу власника припинення доступу до інформації в автоматизованих системах. Несанкціоноване перехоплен­ня інформації — це вчинене без дозволу власника збирання та запису­вання інформації, в процесі її обробки в ЕОМ (комп'ютерах), автома­тизованих системах та комп'ютерних мережах (наприклад, встановлення реєстраторів інформації, відтворення стертих файлів то­що). Несанкціоноване копіювання інформації — це вчинене без дозво­лу власника її відтворення у електронному вигляді, перенесення на ін­ший носій інформації.

Злочин є закінченим з моменту настання для власників інформації, яка оброблюється в ЕОМ (комп'ютерах), автоматизованих системах чи комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, одного із зазначених наслідків: несанкціонованої зміни інформації, не­санкціонованого знищення інформації, несанкціонованого блокування інформації (ч. 1 ст. 362 КК) або витоку інформації (ч. 2 ст. 362 КК).

Суб'єкт злочину — спеціальний (фізична осудна особа, котра до­сягла 16-річного віку та має право доступу до інформації, яка оброб­люється в ЕОМ (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютер­них мережах або зберігається на носіях такої інформації у зв'язку із займаною посадою або спеціальними повноваженнями).

Суб'єктивна сторона злочину характеризується умислом.

Кваліфікуючими ознаками діянь, передбачених частинами 1 та 2 ст. 362 КК (ч. 3 ст. 362 КК), є вчинення їх: 1) повторно; 2) за попере­дньою змовою групою осіб; 3) заподіяння ним значної шкоди (згідно з приміткою до ст. 361 КК).