Білет № 63 1. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із за­кінченням строків давності.

Існування давності притягнення до кримінальної відповідальності М. Таганцев обґрунтовував, з одного боку, непотрібністю та безцільні­стю призначення в таких випадках покарання, а з другого — процесуа­льними труднощами відновлення подій минулого, внаслідок чого кри­мінальне переслідування перетворюється на даремну трату зусиль держави.

Під давністю притягнення до кримінальної відповідальності

розуміють закінчення вказаних у кримінальному законі строків після вчинення злочину, внаслідок чого особа, що його вчинила, звільняєть­ся від кримінальної відповідальності.

Для застосування інституту давності притягнення до кримінальної відповідальності необхідна наявність таких передбачених законом умов:

сплив встановлених ст. 49 КК строків;

відсутність обставин, які порушують їх перебіг;

згода обвинуваченого на звільнення від кримінальної відповіда­льності за цією підставою.

Законом передбачено два види строків давності:

диференційований, тривалість якого залежить від тяжкості вчи­неного злочину;

загальний для всіх злочинів 15-річний строк для осіб, які перехо­вуються від слідства чи суду.

Тривалість строків давності за чинним кримінальним законодавст­вом, на відміну від КК 1960 р., переважно залежить не від строку по­карання, передбаченого законом за вчинений злочин, а від класифіка­ції злочинів, передбачених ст. 12 КК.

Згідно зі ст. 49 КК особа, що скоїла злочин, звільняється від кримі­нальної відповідальності, якщо від дня вчинення злочину та до дня на­брання вироком законної сили минули такі строки:

два роки — у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі;

три роки — у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання у виді обмеження чи позбавлення волі;

п'ять років — у разі вчинення злочину середньої тяжкості;

десять років — у разі вчинення тяжкого злочину;

п'ятнадцять років — у разі вчинення особливо тяжкого злочину. При вчиненні кількох злочинів різної тяжкості строки давності для

кожного з них визначаються на загальних підставах і можуть бути різ­ними за тривалістю.

Чинним КК, на відміну від попереднього, встановлено правила об­числення строків давності. Початок обчислення — день учинення зло­чину, кінець — набрання вироком законної сили. Тож будь-які проце­суальні дії з притягнення особи до кримінальної відповідальності не припиняють сплив строків давності. Обчислення їх проводиться аж до набрання вироком суду законної сили в порядку, передбаченому ст. 401 КПК України.

Строк давності обчислюється календарними роками (при зупиненні строку — також місяцями та днями) і закінчується через передбачену ст. 49 КК кількість років у 00.00 годин останнього дня відповідного року. Наприклад, строк давності притягнення до кримінальної відпові­дальності за злочин середньої тяжкості, вчинений 1 вересня 2004 р., закінчиться в 00.00 годин 1 вересня 2009 р.

Перебіг строків давності виключає кримінальну відповідальність за умови, що сплив строку давності не був порушений. Беручи до уваги соціальне призначення цього інституту кримінального права, законо­давець передбачає випадки, в яких перебіг давності зупиняється в разі ухилення винної особи від слідства чи суду (ч. 2 ст. 49 КК) та перери­вається, якщо до спливу передбаченого законом строку особа вчинила новий злочин (ч. 3 ст. 49 КК).

Зупинення строку давності притягнення до кримінальної відповідальності означає, що перебіг його припиняється на весь час, упродовж якого особа, котра вчинила злочин, ухилялася від слідства чи суду. Після затримання особи чи її з'явлення із зізнан­ням перебіг строку давності поновлюється від дня затримання або з'явлення до правоохоронних органів. У такому разі час, який сплинув до моменту ухилення від слідства чи суду, підсумовується до часу, що пройшов після затримання особи або її з'явлення із зі­знанням. Якщо сукупно час до моменту набрання вироком законної сили становить п'ятнадцять років і давність не була перервана ско­єнням нового злочину, особа звільняється від кримінальної відпові­дальності. У такому разі закон передбачає недиференційований за­гальний для всіх строк давності притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які ухиляються від слідства та суду. Факт свідомого ухилення особи від відповідальності свідчить про те, що вона все ще є суспільно небезпечною та це зумовлює необхідність більш суворого підходу до неї при вирішенні питання про давність притягнення до кримінальної відповідальності.

Перебіг строку давності притягнення до кримінальної відповідаль­ності переривається, якщо особа вчинила новий злочин.

Умови такого переривання строків давності й особливості нас­лідків.

1. Новий злочин, учинений особою, має бути середньої тяжкості, тяжким або особливо тяжким. Якщо особа вчинила злочин невеликої тяжкості, строк давності за перший злочин продовжує спливати, як і досі, а строк давності кримінального переслідування за новий злочин починає спливати окремо, незалежно від першого злочину. Наприклад, якщо особа спочатку вчинила підміну дитини (ст. 148 КК), то вчинене пізніше зловживання опікунськими правами (ст. 167 КК) не перериває перебігу п'ятирічного строку давності щодо першого злочину, оскіль­ки другий злочин за класифікацією (ст. 12 КК) належить до злочинів невеликої тяжкості. Строк давності за другий злочин починає спливати з дня його вчинення.

Учинення нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особ­ливо тяжкого злочину перериває сплив як диференційованих строків давності, вказаних у ч. 1 ст. 49 КК, так і 15-річного загального для всіх строку давності щодо осіб, які ухиляються від слідства та суду, перед­бачений ч. 2 ст. 49 КК;

У разі переривання строку давності у зв'язку зі вчиненням нового злочину частина строку давності, що спливла до моменту вчинення ново­го злочину, втрачає своє значення та до уваги не береться. Обчислення давності в такому разі починається від моменту вчинення нового злочину одночасно, паралельно та самостійно щодо кожного з них. Наприклад, особа, що схиляла неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів (ст. 324 КК), до закінчення трирічного строку давності умисно вбила свою новонароджену дитину (ст. 117 КК). Із часу останнього злочину наново починається трирічний строк давності за перший злочин і п'ятирічний строк давності — за другий. Якщо після скоєння другого злочину прой­шов трирічний строк, особа підлягає звільненню від кримінальної відпо­відальності за схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засо­бів, а коли мине п'ятирічний строк, вона звільняється від кримінальної відповідальності й за умисне вбивство своєї новонародженої дитини.

Згідно з ч. 4 ст. 49 КК, питання застосування строку давності до особи, що вчинила особливо тяжкий злочин, за який згідно із законом може бути призначене довічне позбавлення волі, вирішує суд.

Окрім вказаного вище факультативного порядку незастосування строку давності притягнення до кримінальної відповідальності, закон, у відповідності до норми міжнародного права, передбачає обов'язкове незастосування цього інституту (ч. 5 ст. 49 КК) щодо осіб, які вчиняли злочини проти миру, безпеки людства, передбачені статтями 437-439, ч. 1 ст. 442 КК. Особи, що вчинили такі злочини, можуть бути притяг­нені до кримінальної відповідальності незалежно від часу, що сплинув від моменту його вчинення, зокрема й за порушення законів і звичаїв війни, застосування зброї масового знищення, геноцид, посягання на життя представника іноземної держави, — із можливим призначенням покарання у виді довічного позбавлення волі.