Білет № 62 1. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку зі зміною обставин.

Це звільнення від кримінальної відповідальності застосовується, передусім, за наявності таких умов: щодо діяння, яке має ознаки зло­чину, наслідки якого не були тяжкими; щодо особи, що вчинила зло­чин вперше. Що стосується ступеня тяжкості злочину, то від криміна­льної відповідальності за ст. 48 КК звільняються особи, що вчинили злочин невеликої та середньої тяжкості. Вчинення вказаною особою злочину вперше означає відсутність судимості за раніше вчинений злочин та порушеної проти неї кримінальної справи.

За наявності вказаних вище підстав притягнення особи до криміна­льної відповідальності може вважатися недоцільним в умовах певних змін обстановки, що настали на час розслідування справи або її судо­вого розгляду. КК передбачає дві самостійні, хоч і наближені одна до одної зміни обстановки: настання умов, коли значною мірою зміню­ється уява про суспільну небезпеку вчиненого діяння; втрата суспіль­ної небезпечності особою, яка його вчинила.

При цьому треба розрізняти зміну обстановки в широкому розу­мінні, тобто соціальних, економічних, політичних, духовних, міжнаці­ональних, воєнних, міжнародних, природних, організаційних, вироб­ничих та інших процесів у масштабах країни, регіону, області, міста, району, підприємства, установи, організації, та у вузькому, — тобто об'єктивних (зовнішніх) умов життя, в яких перебувала особа на час вчинення злочину та які значною мірою позначались на її суспільній небезпечності (п. 7 постанови Пленум Верховного Суду України у своїй постанові від 23 грудня 2005 р. № 12 «Про практику застосуван­ня судами України законодавства про звільнення особи від криміналь­ної відповідальності»).

Ці зміни впливають на суспільну правосвідомість, яка в нових умо­вах не сприймає як суспільно небезпечне діяння, вчинене в інших об­ставинах, яке становило значну небезпеку для суспільства в момент учинення.

Втрата суспільної небезпечності діяння зовсім не означає відсутно­сті підстав кримінальної відповідальності, бо на час вчинення діяння складало склад злочину та було підставою щодо кримінальної відпові­дальності. І ця підстава збереглась, оскільки кримінальний закон не змінився і діяння продовжує формально залишатися протиправним. Тому для застосування ст. 48 КК необхідно встановити, в чому конк­ретно виразилася зміна обстановки і чому вона потягла за собою втра­ту суспільної небезпечності вчиненого діяння.

Найбільш поширеною є зміна обстановки в житті конкретної лю­дини, яка свідчить про втрату цією особою суспільної небезпеки. Зміна обстановки розуміється при цьому вузько: вона стосується умов життя і діяльності особи як у момент скоєння нею злочину, так і після цього, наприклад, перебування особи на час розслідування чи розгляду спра­ви судом в армії, в іншому трудовому колективі або колективі учнів, усунення з посади тощо.

Вказаний вид звільнення від кримінальної відповідальності є факу­льтативним. Тобто це є право, а не обов'язок суду. При цьому суд вра­ховує також характер вчиненого злочину, тяжкість завданої шкоди, час, що пройшов з моменту вчинення злочину, а також важливість об­ставин, що свідчать про зміну обстановки та усунення суспільної не­безпеки діяння або особи, що його вчинила. Звільнення від криміналь­ної відповідальності є остаточним та безумовним, тобто не ставиться у залежність від наступної поведінки особи, що звільняється.