Білет № 61 1. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з пе­редачею особи на поруки.

Чинним Кодексом залишено такий вид звільнення від кримінальної відповідальності, як передача винної особи, яка працює або вчиться, на поруки колективу підприємства, установи чи організації, що дозволяє залучити громадськість до справи перевиховання правопорушника, більш ефективного його виправлення (ст. 47). Так, з одного боку, за­безпечується контроль за поведінкою особи, що вчинила злочин, здій­снення заходів виховного характеру у колективі, а з іншого — довіра колективу стає стимулом для неї, що спонукає до виправлення.

У КК перелічено підстави звільнення від кримінальної відповіда­льності у зв'язку з передачею особи на поруки, до яких відносять: вчи­нення злочину невеликої або середньої тяжкості; вчинення злочину вперше; щире каяття. Особою, яка вперше вчинила злочин, вважаєть­ся: раніше не судима особа; така, відносно якої немає порушеної кри­мінальної справи; судимість якої погашено або знято в передбаченому законом порядку; така, що раніше звільнялася від кримінальної відпо­відальності відповідно з чинним на той час законом.

Про щире покаяння свідчать: з'явлення із зізнанням, щиросерде визнання вини, сприяння розкриттю чи розслідуванню злочину, від­шкодування заподіяної шкоди та інші позитивні дії, що підтверджують глибоке усвідомлення хибності своєї поведінки.

Наявність перелічених підстав надає можливість звільнити особу від кримінальної відповідальності у разі виконання певної процеду­ри — клопотання колективу, де працює або вчиться винна особа, про передачу її на перевиховання, а також відсутність побажання винного щодо розгляду його справи за суттю у судовому засіданні. Зазначене клопотання — це визначене у письмовій формі мотивоване прохання загальних зборів колективу за місцем роботи чи навчання звільнити особу від кримінальної відповідальності, поручительство колективу, що ця особа не допустить надалі суспільно небезпечної поведінки, зо­бов'язання проводити з нею відповідну виховну роботу, своєчасно по­відомити компетентні органи про перешкоди до виконання виховної функції (звільнення з роботи, ліквідація підприємства, організації або установи, закінчення навчання, невиконання особою умов, за якими вона була взята на поруки тощо).

Характерною особливістю такого звільнення від кримінальної від­повідальності є умовний його характер, у зв'язку з чим набуває актуа­льності поведінка винного після звільнення. Тобто, особа умовно не притягується до кримінальної відповідальності, а вирішення цього пи­тання остаточно проводиться впродовж року від дня винесення рішен­ня про передачу на поруки. У разі порушення умов передачі на поруки у передбаченому законом порядку вирішується питання про притяг­нення її до кримінальної відповідальності (ч. 2 ст. 47). Підстави для притягнення впродовж року до кримінальної відповідальності віддано­го колективові на поруки вказано у ст. 47, а саме: невиправдання дові­ри колективу, ухилення від заходів виховного характеру, порушення громадського порядку.