2. Незаконні виробництво, виготовлення, придбання, зберіган­ня, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психо­тропних речовин або їх аналогів (ст. 307 КК).

Стаття складається з чотирьох частин (перші три є заборонюваль-ними нормами, а четверта — заохочувальною). Родовим та безпосе­реднім об'єктом злочину є сфера обігу наркотичних засобів, психо­тропних речовин та їх аналогів. Додаткові факультативні безпосе­редні об'єкти злочину — здоров'я особи, громадський порядок, суспі­льна моральність, система правосуддя тощо. Предметом злочину є на­ркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги. Всі вони, крім аналогів, передбачені Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, який складено відповідно до законодавства і міжнародних зобов'язань України і затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 (із змінами та доповнен­нями).

Наркотичні засоби — це внесені до Переліку речовини природного чи синтетичного походження, препарати, рослини, які становлять не­безпеку для здоров'я населення у разі зловживання ними (наприклад, гашиш, марихуана, опій, кокаїн, фентаніл тощо). Психотропні речови­ни — це внесені до Переліку речовини природного чи синтетичного походження, препарати, природні матеріали, які здатні викликати стан залежності та чинити депресивний або стимулюючий вплив на центра­льну нервову систему або викликати порушення сприйняття, чи емо­цій, чи мислення, чи поведінки і становлять небезпеку для здоров'я на­селення у разі зловживання ними (наприклад, ЛСД, мескалін, амфета-мін, барбітал, феназепам тощо). Аналоги наркотичних засобів і психо­тропних речовин — це заборонені до обігу в Україні речовини природного чи синтетичного походження, не внесені до Переліку, хі­мічна структура і властивості яких подібні до хімічної структури та властивостей наркотичних засобів і психотропних речовин, психоак-тивну дію котрих ці речовини відтворюють.

Об'єктивна сторона злочину (ч. 1 ст. 307 КК) передбачає незакон­ні: 1) виробництво; 2) виготовлення; 3) придбання; 4) зберігання; 5) перевезення; 6) пересилання; 7) незаконний збут наркотичних засо­бів, психотропних речовин або їх аналогів.

Виробництво наркотичних засобів або психотропних речовин — це дії, пов'язані з незаконним одержанням наркотиковмісної сировини з рослин, які їх містять, зокрема відокремлення макової соломи, опію від рослин оггієвмісного маку або ж листя, суцвіть, пилку, смоли — від конопель. Виготовлення наркотичних засобів або психотропних речо­вин — це всі протиправні дії (за винятком виробництва), разом із ра­фінуванням та екстракцією, в результаті яких вони одержуються, а та­кож перетворюються на інші готові до використання їх форми чи на лікарські засоби, що їх містять. Придбання наркотичних засобів, пси­хотропних речовин або їх аналогів — це їх купівля, обмін на інші то­вари або речі, прийняття як плату за виконану роботу чи надані послу­ги, позика, подарунок або сплата боргу, привласнення знайденого, а також збирання залишків наркотиковмісних рослин на пожнивних зе­мельних площах після зняття з них охорони, на земельних ділянках громадян, а також збирання таких дикорослих рослин чи їх частин на пустирях. Зберігання зазначених предметів — це будь-які умисні дії, пов'язані з фактичним незаконним перебуванням наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів у володінні винного (він може тримати їх при собі, в будь-якому приміщенні, сховищі або в іншому місці). Перевезення зазначених предметів — це умисне пере­міщення їх будь-яким видом транспорту з однієї території на іншу в межах України з порушенням порядку і правил, установлених чинним законодавством. Пересилання зазначених предметів — це незаконне переміщення їх у просторі шляхом відправлення поштою, багажем, посильним або іншим способом з одного місця в інше у межах Украї­ни. Збут зазначених предметів — це будь-які оплатні чи безоплатні форми їх реалізації всупереч чинному законодавству (продаж, дару­вання, обмін, сплата боргу, позика, введення володільцем цих засобів або речовин ін'єкцій іншій особі за її згодою тощо).

Спеціальні питання кваліфікації та призначення покарання за цей злочин, тлумачення окремих термінів і понять, відмежування його від інших злочинів розкриваються в постанові Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 4 «Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів».

Злочин є закінченим з моменту вчинення будь-якої із зазначених вище дій (формальний склад).

Суб'єкт злочину — загальний, тобто фізична осудна особа, яка до­сягла 16-річного віку.

Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом і спеціальною метою подальшого збуту при виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні предметів злочину. Саме метою збуту відрізняється цей злочин від злочину, передбачено­го ст. 309 КК, в якому така мета відсутня.

Кваліфікуючими ознаками злочину (ч. 2 ст. 307 КК) є вчинення його: 1) повторно; 2) за попередньою змовою групою осіб; 3) особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 308-310, 312, 314, 315, 317 КК; 4) із залученням неповнолітнього; 5) щодо нарко­тичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у великих розмі­рах (наприклад, героїн — від 1 г до 10 г; марихуана висушена — від 500 г до 2500 г; кокаїн — від 1 г до 15 г; макова солома висушена — від 1000 г до 5000 г тощо); 6) щодо особливо небезпечних наркотичних за­собів або психотропних речовин (внесені до списків № 1 і № 2 таблиці І Переліку, наприклад, героїн, смола канабісу, ЛСД, фенциклідин тощо); 7) збут наркотичних засобів чи психотропних речовин у місцях, що при­значені для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування громадян; 8) збут чи передача цих засобів або речовин у місця позбавлення волі.

Особливо кваліфікуючими ознаками злочину (ч. 3 ст. 307 КК) є вчинення його: 1) організованою групою; 2) щодо наркотичних засо­бів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмі­рах (наприклад, героїн — 10 г та більше; марихуана висушена — 2500 г та більше; кокаїн — 15 г та більше; макова солома висушена — 5000 г та більше тощо); 3) із залученням малолітнього або щодо мало­літнього.

Частина 4 ст. 307 передбачає заохочувальну норму, відповідно до якої звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка доб­ровільно здала наркотичні засоби, психотропні речовини або їх анало­ги і вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинів, пов'язаних з їх незаконним обігом, звільняється від кримінальної від­повідальності за незаконне їх виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання (ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК).

За незаконне введення (ін'єкції) наркотичних засобів чи психотро­пних речовин в організм іншої особи проти її волі настає відповідаль­ність за ст. 314 КК. Якщо особа не лише збула наркотичні засоби чи психотропні речовини, а перед цим і схилила іншу особу до їх вжи­вання, вона несе відповідальність за сукупністю злочинів, передбаче­них статтями 315 і 307.

Дії особи, яка збуває під виглядом наркотичних засобів чи психо­тропних речовин інші речовини з метою заволодіння грошима чи май­ном громадян, необхідно кваліфікувати як шахрайство (ст. 190 КК). Особа, яка придбала такі речовини, повинна нести відповідальність за замах на незаконне придбання наркотиків або психотропних речовин.