2. Використання коштів, здобутих від незаконного обігу нарко­тичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (ст. 306 КК).

Стаття складається з двох частин, що містять заборонювальні нор­ми, та примітки, де йдеться про великий розмір коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх ана­логів або прекурсорів. Родовим об'єктом злочину є сфера обігу нар­котичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Основний безпосередній об'єкт злочину — встановлений з метою протидії за­лученню в економіку «брудних» коштів та виконання Україною взятих на себе міжнародно-правових зобов'язань порядок здійснення підпри­ємницької та іншої господарської діяльності. Додатковим факульта­тивним безпосереднім об'єктом можуть виступати інтереси правосу­ддя, нормальне функціонування фінансово-кредитної системи, право власності тощо.

Предмет злочину — фінансові кошти, тобто гроші або цінні папе­ри, здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Якщо гроші, що відмиваються, були одержані від іншої злочинної діяльності, відповідальність настає за ст. 209 КК.

Об'єктивна сторона злочину (ч. 1 ст. 306 КК) передбачає три аль­тернативні дії: 1) розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсо­рів, у банках, на підприємствах, в установах, організаціях та їх підроз­ділах; 2) використання таких коштів для придбання об'єктів, майна, що підлягають приватизації, чи обладнання для виробничих чи інших потреб; 3) використання таких доходів (коштів і майна) з метою про­довження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речо­вин, їх аналогів або прекурсорів.

Розміщення коштів означає відкриття від імені фізичної або юри­дичної особи рахунку в банку (на підприємстві, в установі чи організа­ції будь-якої форми власності), додатковий внесок коштів на рахунок, що вже існує, переведення з іншого рахунку, вкладення цих коштів в фонди підприємств, установ або організацій, що мають самостійний баланс, або в фонди їх філій та інші подібні дії, пов'язані з передачею коштів, одержаних внаслідок наркобізнесу, в легальні структури. Дру­га форма діяння полягає в придбанні за ці кошти об'єктів, що підляга­ють приватизації, або обладнання для виробничих чи інших потреб (наприклад, придбання механізмів, апаратури, предметів для виробни­чих або інших потреб тощо). Третя форма діяння полягає у викорис­танні грошей, здобутих внаслідок незаконного обігу наркотиків, пси­хотропних речовин або прекурсорів і придбаного на них майна. (наприклад, фінансування діяльності, що забезпечує незаконний обіг наркотиків та інших зазначених вище речовин, а саме фінансування культивування рослин, що містять наркотики, виробництва, виготов­лення, зберігання, розподілу, перевезення, пересилання, торгівлі, вве­зення, вивозу та використання наркотичних засобів, їх аналогів або прекурсорів).

Злочин є закінченим з моменту вчинення будь-якої із зазначених вище дій (формальний склад).

Суб'єкт злочину — загальний, тобто фізична осудна особа, яка до­сягла 16-річного віку.

Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Для третьої форми прояву цього злочину спеціальною метою є продо­вження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речо­вин, їх аналогів або прекурсорів.

Кваліфікуючими ознаками злочину (ч. 2 ст. 306 КК) є вчинення його: 1) повторно; 2) за попередньою змовою групою осіб або 3) у ве­ликих розмірах (згідно з приміткою до ст. 306 КК під великим розмі­ром треба розуміти кошти, загальна вартість яких становить 200 і бі­льше неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).