Білет № 4 1. Закон про кримінальну відповідальність.

У юриспруденції і судово-слідчій практиці термін «законодавство» застосовується у широкому розумінні як сукупність законів та інших нормативно-правових актів, які забезпечують правове регулювання су­спільних відносин на території держави, та у вузькому розумінні лише як сукупність законів, прийнятих парламентом або референдумом.

Закон про кримінальну відповідальність — це сукупність сис­тематизованих та окремих законодавчих актів, що визначають загальні принципи та підстави кримінальної відповідальності, призначення по­карання, звільнення від відповідальності і покарання, а також визна­чають злочинність і караність діянь.

Характерною особливістю законодавства про кримінальну відпові­дальність (кримінального законодавства) є те, що воно фактично скла­дається з одного закону — Кримінального кодексу.

Кримінальний кодекс України — це прийнятий Верховною Ра­дою України закон, який містить систему взаємопов'язаних і взаємо-обумовлених юридичних норм, що розкривають загальні поняття і принципи кримінального права України, умови і підстави притягнення до кримінальної відповідальності та звільнення від неї і визначають, які суспільно небезпечні діяння є злочинами і які покарання слід за­стосовувати до осіб, котрі їх вчинили.

Основними ознаками закону про кримінальну відповідальність є: його загальнообов'язковість, формальна визначеність, прийняття його тільки парламентом України і тільки він визначає злочинність та кара­ність діяння.

Основним призначенням закону про кримінальну відповідаль­ність є забезпечення правовими засобами охорони прав і свобод люди­ни і громадянина, власності, громадського порядку та громадської без­пеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам. При цьому, звичайно, кримінальне законодавство ґрунту­ється на загальних принципах і конкретних положеннях норм Консти­туції, яка є основою усього національного законодавства, і жоден нор­мативно-правовий акт не може їй суперечити. Виразом цього є те, що

Кримінальний кодекс дослівно відтворює ряд положень Конституції. У той же час суттєве значення для законодавства про кримінальну від­повідальність мають загальновизнані принципи і норми міжнародного права. Це обумовлено визнанням Україною пріоритету загальнолюд­ських цінностей і загальновизнаних принципів міжнародного права, а також її прагненням долучитися до системи правових відносин між державами на основі взаємної поваги державного суверенітету.

Після набрання чинності Кримінальним кодексом України закони України, які регулюють питання, пов'язані з кримінальною відповіда­льністю, не можуть застосовуватись як самостійні нормативно-правові акти.

У кримінальному законодавстві застосування аналогії для визна­чення злочинності діяння неприпустимо. Це базується на такому принципі: немає злочину і немає покарання, якщо немає закону, який їх установлює.