Білет № 49 1. Поняття і види обставин, що виключають злочинність діяння.

За деяких обставин діяння, своїми зовнішніми рисами, особливо заподіяною шкодою, схожі на злочини, насправді не є суспільно не­безпечними й протиправними.

Під обставинами, що виключають злочинність діяння, слід ро­зуміти передбачені КК зовнішньо подібні зі злочинами соціально при­йнятні і правомірні вчинки, які здійснені за певних умов і не визна­ються злочинами у зв'язку з тим, що були спрямовані на захист правоохоронюваних інтересів особи, суспільства чи держави.

Загальні ознаки обставин, що виключають злочинність діяння:

вольове діяння особи; зовнішня подібність злочину; вони передбачені в КК або інших нормативних актах; це — соціально прийнятні вчинки; вони вчинюються за певних умов; вони не тягнуть кримінальної відпо­відальності.

До них КК відносить такі обставини, що містяться у розд. 8: необ­хідна оборона (ст. 36); затримання особи, що вчинила злочин (ст. 38); крайня необхідність (ст. 39); фізичний або психічний примус (ст. 40); виконання наказу або розпорядження (ст. 41); діяння, пов'язані з ризи­ком (ст. 42); виконання спеціального завдання з попередження чи роз­криття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної органі­зації.

Ці обставини потрібно відрізняти від таких норм, як: надання но­вому закону у випадку пом'якшення його дії зворотної сили (ст. 5); малозначність діяння (ч. 2 ст. 11); скоєння злочину особою, яка не до­сягла віку, з якого настає кримінальна відповідальність (ст. 22) та ін. У цих випадках закон виключає злочинність діяння не в зв'язку з пра­вомірністю діянь, які зовні схожі на злочин, а у зв'язку з відсутністю будь-якого елемента складу злочину.

Фізичний та психічний примус, виконання наказу або розпоряджен­ня, діяння пов'язані з ризиком, виконання спеціального завдання з попе­редження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи зло­чинної організації вперше закріплені в новому КК. Такі ж обставини, крім останньої, має гл. 8 КК Російської Федерації, в КК Республіки Ка­захстан відсутня ще така ознака, як фізичний або психічний примус.

Окремі науковці до обставин, що виключають злочинність діяння, відносять також згоду потерпілого, виконання професійних обов'язків, здійснення свого права. Ці обставини передбачено в законодавстві окремих країн.

На сьогодні правомірність діянь за цих обставин визначається не кримінальним законом, а, головним чином, нормами державного, ад­міністративного і цивільного права. У деяких статтях Конституції України в загальному або конкретизованому вигляді вказується на ін­тереси і права, які належить захищати, зокрема за необхідної оборони, крайньої необхідності, здійснення заходів із затримання злочинця. Це — інтереси держави, особи, власності. їх захист — обов'язок усіх посадових осіб і представників громадських організацій. Громадяни, вказується в Конституції України, зобов'язані поважати права і законні інтереси інших осіб, бути непримиренними до антигромадських учин­ків, всіляко сприяти охороні громадського порядку.