2. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки (ст. 270 КК).

Стаття складається з двох частин, що містять заборонювальні нор­ми, та примітки. Родовим об'єктом злочину є громадська безпека. Безпосереднім об'єктом злочину є пожежна безпека. Додатковими необхідними безпосередніми об'єктами злочину виступають здо­ров'я людини або власність. Додатковими факультативними безпо­середніми об'єктами злочину є життя, довкілля та інші об'єкти кри­мінально-правової охорони.

Об'єктивна сторона злочину (ч. 1 ст. 270 КК) містить: 1) діяння у формі порушення встановлених законодавством вимог пожежної без­пеки; 2) наслідки у вигляді виникнення пожежі, якою заподіяно шкоду здоров'ю людей або майнову шкоду у великому розмірі; 3) причино­вий зв'язок між указаними діянням і наслідками.

Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки може полягати як у дії, так і в бездіяльності. Встановлені законодав­ством вимоги пожежної безпеки — це положення, які встановлюють норми та правила щодо запобігання виникненню пожежі (містяться в законах, стандартах, інструкціях тощо). Пожежа — це неконтрольо-ване горіння предметів поза спеціальним вогнищем, що створює без­посередню небезпеку для життя і здоров'я людини, власності, довкіл­ля, нормальної діяльності підприємств, організацій чи установ або заподіює їм шкоду. Шкода здоров 'ю людей — це заподіяння внаслідок пожежі хоча б одній особі опіків, травм, які оцінюються як легкі або середньої тяжкості тілесні ушкодження. Майнова шкода вважається заподіяною у великих розмірах, якщо прямі збитки становлять суму, яка в 300 та більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум дохо­дів громадян (примітка до ст. 270 КК).

Спеціальні питання кваліфікації та призначення покарання за цей злочин, тлумачення окремих термінів і понять, відмежування його від інших злочинів розкриваються в постанові Пленуму Верховного Суду України від 2 липня 1976 р. № 4 «Про судову практику в справах про знищення державного та колективного майна шляхом підпалу або вна­слідок порушення встановлених законодавством вимог пожежної без­пеки».

Злочин є закінченим з моменту настання суспільно небезпечних наслідків, передбачених ч. 1 ст. 270 КК (матеріальний склад).

Суб'єкт злочину спеціальний, тобто особа (як службова, так і при­ватна), на яку покладено обов'язки з дотримання відповідних правил.

Суб'єктивна сторона злочину характеризується необережністю щодо наслідків. Порушення ж може бути умисним або необережним.

Кваліфікуючими ознаками злочину (ч. 2 ст. 270 КК) є спричи­нення ним: 1) загибелі людей; 2) майнової шкоди в особливо великому розмірі; 3) інших тяжких наслідків.

Загибель людей — це смерть хоча б однієї особи. Майнова шкода вважається заподіяною в особливо великих розмірах, якщо прямі збит­ки становлять суму, яка в 1000 та більше разів перевищує неоподатко­вуваний мінімум доходів громадян (примітка до ст. 270). Інші тяжкі наслідки — це заподіяння хоча б одній особі тяжких тілесних ушко­джень або середньої тяжкості тілесних ушкоджень кільком особам, порушення роботи транспорту, зв'язку тощо.