2. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 263 КК). Постанова Пленуму Верхов­ного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 3 «Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі збро­єю, бойовими припасами, вибуховими пристроями чи радіоактив­ними матеріалами «.

Стаття складається з трьох частин (перші дві є заборонювальними нормами, а третя — заохочувальною). Родовим та безпосереднім об'єктом злочину є громадська безпека. Предметом злочину є: 1) вогнепальна зброя (крім гладкоствольної мисливської); 2) бойові припаси; 3) вибухові речовини; 4) вибухові пристрої (ч. 1 ст. 263); 5) холодна зброя (кинджали, фінські ножі, кастети) (ч. 2 ст. 263). Усі ці предмети призначені для ураження живої цілі, знищення чи пошко­дження навколишнього середовища.

Вогнепальна зброя (крім гладкоствольної мисливської) — це всі види бойової, спортивної, нарізної мисливської зброї, як серійно виго­товленої, так і саморобної чи переробленої, для проведення пострілу з якої використовується сила тиску газів, що утворюється при згоранні вибухової речовини (пороху або інших спеціальних горючих сумішей). Бойові припаси — це патрони до нарізної вогнепальної зброї різних калібрів, артилерійські снаряди, бомби, міни, гранати, бойові частини ракет і торпед та інші вироби в зібраному вигляді, споряджені вибухо­вою речовиною і призначені для стрільби з вогнепальної зброї чи для вчинення вибуху. Вибухові речовини — це порох, динаміт, тротил, ніт­рогліцерин та інші хімічні речовини, їх сполуки або суміші, здатні ви­бухнути без доступу кисню. Вибухові пристрої — це саморобні чи ви­готовлені промисловим способом вироби одноразового застосування, спеціально підготовлені та за певних обставин спроможні за допомоги використання хімічної, теплової, електричної енергії або фізичного впливу (вибуху, удару) створити вражаючі фактори — спричинити смерть, тілесні ушкодження чи істотну матеріальну шкоду — спосо­бом вивільнення, розсіювання або впливу токсичних хімічних речовин, біологічних агентів, токсинів, радіації, радіоактивного матеріалу, ін­ших подібних речовин. Холодна зброя — це предмети, які відповіда­ють стандартним зразкам або історично виробленим типам зброї, чи інші предмети, що справляють колючий, колючо-ріжучий, рубаючий, роздроблюючий або ударний ефект (багнет, стилет, ніж, кинджал, ар­балет, нунчаки, кастет тощо), конструктивно призначені для ураження живої цілі за допомоги м'язової сили людини або дії механічного при­строю.

Об'єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК, поля­гає у носінні, зберіганні, придбанні, виготовленні, ремонті, передачі чи збуті вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаче­ного законом дозволу, а злочину, передбаченого ч. 2 ст. 263 КК, у но­сінні, виготовленні, ремонті або збуті кинджалів, фінських ножів, кас­тетів чи іншої холодної зброї без указаного дозволу. Тож зберігання, придбання і передача холодної зброї не тягнуть кримінальної відпові­дальності.

Злочин має місце лише за умови, що зазначені дії вчиняються без передбаченого законом дозволу, тобто є незаконними. Незаконне но­сіння холодної, вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв — це умисні, вчинені без передбаченого законом дозволу, дії з їх перемі­щення, транспортування особою безпосередньо при собі (в руках, одя­зі, сумці, спеціальному футлярі, транспортному засобі тощо). Незакон­не зберігання вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв — це умисні дії, які полягають у володінні (незалежно від тривалості в часі) без відповідного дозволу або із простроченням його дії будь-яким із зазначених предметів, що перебуває не при особі, а в обраному нею місці. Незаконне придбання вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв — це умисні дії, пов'язані з їх набуттям (за винятком викра­дення, привласнення, вимагання або заволодіння шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем) усупереч передбаченому за­коном порядку — в результаті купівлі, обміну, привласнення знайде­ного, одержання як подарунок, на відшкодування боргу тощо. Неза­конне виготовлення холодної, вогнепальної зброї (крім гладкостволь-ної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв — це умисні, вчинені без передбаченого законом дозволу дії з їх створення чи перероблення, внаслідок чого вони набувають відпо­відних характерних властивостей. Незаконний ремонт холодної, вог­непальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів або вибухових пристроїв — це таке відновлення характерних власти­востей зазначених предметів способом заміни або реставрації зноше­них чи непридатних з інших причин частин, механізмів, усунення де­фектів, поломок чи пошкоджень, налагодження нормального функціонування різних частин і механізмів, внаслідок якого ці предме­ти стають придатними до використання за цільовим призначенням. Незаконна передача вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мислив­ської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристро­їв — це надання цих предметів іншій особі у володіння, для тимчасо­вого зберігання чи використання за цільовим призначенням без передбаченого законом дозволу. Незаконний збут холодної, вогнепа­льної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, ви­бухових речовин або вибухових пристроїв — це умисна передача їх іншій особі поза встановленим порядком через продаж, обмін, дару­вання, сплату боргу тощо.

Спеціальні питання кваліфікації та призначення покарання за цей злочин, тлумачення окремих термінів і понять, відмежування його від інших злочинів розкриваються в постанові Пленуму Верховного Суду України № 3 від 26 квітня 2002 р. «Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припа­сами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоакти­вними матеріалами».

Злочин є закінченим з моменту вчинення хоча б однієї з зазначених вище дій (формальний склад).

Суб'єкт злочину загальний, тобто фізична, осудна особа, яка дося­гла 16-річного віку.

Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом.

Частина 3 ст. 263 КК передбачає заохочувальну норму, відповідно до якої звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка вчинила злочин, передбачений ч. 1 або 2 цієї статті, якщо вона добро­вільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.

Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами, вибуховими речо­винами або вибуховими пристроями з метою вчинення з їх допомогою іншого злочину являє собою ідеальну сукупність злочинів і повинно тягти відповідальність за ст. 263 КК і за готування до іншого відповід­ного злочину.