2. Незаконна порубка лісу (ст. 246 КК).

Стаття складається з однієї частини, що містить заборонювальну норму. Родовим об'єктом злочину є суспільні відносини, що забезпе­чують охорону довкілля. Безпосередній об'єкт злочину — встановле­ний порядок охорони, раціонального використання і відтворення лісу як важливого елемента навколишнього природного середовища. Предметом злочину є ліс, тобто дерева і чагарники, які не відокремле­ні від коріння і ростуть у лісах, захисних та інших лісових насаджен­нях,  у  заповідниках  або  на територіях та  об'єктах  природно­заповідного фонду. Порубка дерев у містах, селищах, інших населених пунктах (у парках, скверах, садах, на вулицях тощо), а також проти­правне заволодіння заготовленим чи складованим лісом утворює склад відповідного злочину проти власності.

Об'єктивна сторона злочину виявляється в: 1) незаконній порубці дерев і чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, що заподіяло істотну шкоду; 2) вчиненні таких дій у заповідниках або на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду або в інших особ­ливо охоронюваних лісах.

Незаконна порубка лісу полягає у відділенні дерев і чагарників від кореня незалежно від засобів і способів (наприклад, спилювання, зру­бування, повалення транспортним засобом, викорчовування, відокрем­лення основних гілок від стовбура дерева тощо). Незаконність поруб­ки означає, що вона здійснюється з порушенням вимог нормативних актів, якими регулюється порядок порубки дереві чагарників у лісах України. Зокрема, визнається незаконною порубка дерев і чагарників, вчинена: без відповідного дозволу; за дозволом, виданим із порушен­ням чинного законодавства; до початку чи після закінчення установле­них у дозволі строків; не на призначених ділянках або понад установ­лену кількість; не тих порід дерев, які визначені в дозволі; порід, вирубку яких заборонено.

Спеціальні питання кваліфікації та призначення покарання за цей злочин, тлумачення певних термінів і понять, відмежування його від інших злочинів розкриваються в постанові Пленуму Верховного Суду України № 17 від 10 грудня 2004 р. «Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля».

Злочин має формально-матеріальний склад. За незаконної порубки в заповідниках або на територіях і об'єктах природно-заповідного фо­нду, або в інших особливо охоронюваних лісах злочин є закінченим з моменту рубки першого дерева або чагарнику (формальний склад). За незаконної порубки в лісах, захисних та інших лісових насадженнях злочин є закінченим з моменту заподіяння істотної шкоди (оцінне по­няття), тобто має матеріальний склад. У ст. 246 КК шкода визнається істотною, коли: були знищені певні види дерев у тій чи іншій місцево­сті; погіршилися породний склад, якість, захисні, водоохоронні й інші екологічні властивості лісу; виникли труднощі у відтворенні заліснен­ня в певній місцевості; знизилась якість атмосферного повітря; зміни­лись ландшафт місцевості, русло річки; сталась ерозія ґрунту; тощо (абз. 3 п. 9 зазначеної Постанови).

Суб'єкт злочину — загальний, тобто фізична осудна особа, яка до­сягла 16-річного віку.

Суб'єктивна сторона злочину характеризується умислом або не­обережністю.