10.6. Тенденції фінансово-економічного розвитку Скандинавських країн

У 2000 р. у Швеції та Фінляндії тривав бурхливий підйом, а в Норвегії і Данії знову почалось економічне зростання, такі тенденції простежуються і далі (табл. 10.3).


В останні роки економіка Швеції розвивалася успішно. Високі темпи зростання, безробіття, що скорочується, профіцит державного бюджету і низька інфляція стали нормою. Країна зайняла міцну позицію у світі в галузі високотехнологічних підприємств, підприємництві і розвиненості ринків капіталів.

У результаті швидкого економічного зростання протягом останнього десятиріччя безробіття в Норвегії значно скоротилося, рівень зайнятості досяг рекордного рівня, дефіцит державного бюджету зник і перетворився у велике позитивне сальдо. Повна зайнятість створює сприятливі перспективи. Однак через обмеженість ресурсів економіка Норвегії не може зростати швидше без ризику перегріву. Немає і великих можливостей для витрати величезних державних коштів.

У цілому економіка Данії збалансована при хорошому стані державних фінансів. У бюджеті 2001 р. були підвищені допомоги по безробіттю, збільшені витрати на освіту і допомогу незаможним пенсіонерам. У 2002 р. ВВП збільшився приблизно на 1,5— 2 %. Основні показники змінилися мало в порівнянні з попереднім роком. Незначно зросли валові капіталовкладення і знизилася інфляція.

У 2000 р. у Фінляндії тривало бурхливе економічне зростання. ВВП збільшився на 5,7 % (у середньому в 1995-2000 рр. його річний приріст становив близько 5 %). Особисте споживання зросло на 3 %. Найбільш значна частина приросту експорту припадала на продукцію фірми «Нокіа». Це призвело до того, що економіка Фінляндії стала більшою мірою залежати від телекомунікаційної галузі, що особливо відчутно в умовах нинішнього падіння попиту на цю продукцію. У 2001 р. темпи зростання значно знизилися, що пов'язано насамперед з погіршенням світової кон'юнктури і, отже, уповільненням експорту. Однак такі сприятливі внутрішні фактори, як зниження темпів інфляції, підвищення зайнятості, зниження податків і падіння рівня процентних ставок, призвели до того, що доходи домашніх господарств продовжували швидко збільшуватися. Зростання ВВП становило лише 1,8 %. Особисте споживання збільшилося на 2,6 %. У 2002 р. очікувалося, що ВВП зросте на 2—3 %. При цьому основні економічні показники зміняться мало.


Подпись:

Контрольні запитання:


Чим пояснюється висока роль державного регулювання в Скандинавських країнах?

Дайте характеристику поняття «шведська модель» та особливостей бюджетної системи країни.

Порівняйте податкові системи Норвегії та Швеції. Які з реформи оподатковування Швеції вплинули на структуру державних витрат?

Які зміни відбулися в системі фінансового вирівнювання в 90-і рр. XX ст. у Швеції?

Які тенденції переважають в економічному розвитку Скандинавських країн?


Подпись:

Самостійно:


Структурна будова та загальна характеристика окремих ланок фінансових систем (по країнах).

Бюджетний устрій, бюджетна система, бюджетний процес (по країнах).

Податкові системи Данії, Фінляндії та Ісландії.

Фінанси місцевих органів влади (по країнах).

Проблеми розвитку фінансових систем Скандинавських країн на межі сторіч.


Волков А. Северные страны на рубеже тысячелетия // Мировая экономика и международные отношения. — 2002. — № 6. — С. 24—26.

Караманов М. Э. Шведская модель экономики // Финансы. — 1998. — № 1. — С. 28—31.

Кравченко В. І. Місцеві фінанси України: Навч. по-сібн. — К.: Т-во «Знання», КОО, 1999. — 487 с.

Мещерякова О. В. Налоговые системы развитых стран мира (справочник). — М.: Правовая культура, 1997. — 205 с.

Мировая экономика: Учебник / Под ред. проф. А. С. Булатова. — М.: Юристъ, 2000. — 734 с.

Носкова И. Я., Максимова Л. М. Международные экономические отношения. — М.: Экономика-пресс, 1997. —

282 с.

Осъмова М. Н. Экономика зарубежных стран. — М.: Гуманитарное знание, 1996. — 216 с.

Сергеев П. В. Мировое хозяйство и международные экономические отношения на современном этапе. — М.: Новый Юрист, 1998. — 176 с.

Черник Д. Г. Налоги Швеции // Финансы. — 2001. — № 3. — С. 24—25.

Эклунд К. Ефективна економіка (шведська модель). — М.: Фінанси і статистика, 1991. — 78 с.

Baldersheim H., Stahlberg K. (eds). Towards the reslf-regulating municipality. Free communes and administrative modernization in Scandinavia. Aldershot, 1994.

Feld L. P. Tax Competition and Income Redistribution: An Empirical for Sweden. // Public Choice, 2000, Vol. 105.

vneshmarket.ru/NewsAM/NewsAMShow.

http://space.com.ua/gateway/news

1=Д    Список літератури: