6.4. Державний бюджет, склад і структура його доходів та видатків

Доходи та видатки бюджету мають певне групування, яке містить розділи, статті і параграфи. Доходи підрозділяються на 7 розділів, 11 статей і 43 параграфи, витрати — на 13 розділів, 41 статтю і 242 параграфи. Характерною рисою бюджету Японії є те, що невикористані кошти переходять на наступний бюджетний рік.

Для більшої наочності проаналізуємо бюджет Японії на 2001 р., який розглядався фахівцями в тісному зв'язку із Планом відродження Японії (табл. 6.2). І хоча цей план, за спільною думкою, не являє собою науково обґрунтованої схеми прогресу Японії в XXI столітті, він намічає ряд пріоритетних сфер, які вимагають першочергового розвитку. Серед них виділяються чотири: інформаційні технології, які розглядаються як базисні для економічного ривка; старіюче японське суспільство; поліпшення навколишнього середовища; необхідність відновлення японських міст.
В 2001 р. уряд витратив на здійснення цього плану 700 млрд ієн. Із цієї суми майже половина направлялася на фінансування приблизно 300 відібраних урядом проектів в області розвитку інформаційних технологій. На рішення проблем старіючого суспільства націлена розроблена урядом Стратегія досягнення нових рубежів у медицині. Вона містить у собі цілий комплекс мер, які покликані сповільнити ріст чисельності важкохворих або ж страждаючих від старечого слабоумства. У сфері захисту навколишнього середовища найбільша увага приділяється заходам щодо скорочення шкідливих викидів в атмосферу, а також по запобіганню глобального потепління. Велика увага в бюджеті приділяється фінансуванню громадськіх робіт. Це означає, що уряд як і раніше вважає, що за допомогою широкої програми громадськіх робіт воно зможе повернути економіку Японії на шлях нормального поступального розвитку. У програмі на перше місце висунуте спорудження нових ліній швидкісних залізниць; проекти, що належать до інформаційних технологій; заходи щодо поліпшення навколишнього середовища, а також дорожнє будівництво.

Якщо говорити про соціальні аспекти бюджету, то витрати на соціальне страхування уперше досягли в ньому суми в 17 трлн ієн і склали 36 % всіх витрат бюджету. Це збільшення майже на 5 % у порівнянні з бюджетом 2000 р. Витрати на підтримку зайнятості відображають зміну урядового курсу — з фінансування мер прямій підтримки зайнятості на стимулювання переливу робочої сили в зростаючі сектори економіки. Зокрема, на 30 % виявилися скороченими субсидії тим компаніям, які замість звільнень персоналу переводять його у філії або відправляють у примусові відпустки. І нарешті, витрати бюджету на оборону визначені в 4,95 трлн ієн, що означає зріст на 0,4 %. На 1,1 % збільшені витрати на зарплату й харчування військовослужбовців.

У загальному обсязі загальнодержавних податкових надходжень в останнє десятиліття спостерігається тенденція до збільшення частки непрямих податків, на які в 2002 р. прийшлося 43,3 % (у 1990 фін. р. — 26,3 %). Основу фіскальних зборів складає прибутковий податок — 31,8 %, корпоративний — 21,6 %, податок на спадщину — 3,3 %, споживання — 20,7 %, алкоголь — 3,7 %, тютюнові вироби — 1,8 %, бензин — 7,5 %, дорожні збори — 2,5 % та інші.

У порівнянні з іншими країнами частка неподаткових надходжень у Японії досить висока. Сюди входять доходи від орендної плати, продажу земельних ділянок та іншої нерухомості, пені, штрафи, доходи від лотерей, позики і т. п.

Особливість Японії полягає в тому, що показник питомої ваги державних витрат у ВВП країни є одним з найменших серед показників розвинутих країн (9,3 % у 1991 р.). Реалізація державного бюджету здійснюється в трьох основних формах: прямі виплати (в основному на утримання адміністративного апарату), витрата коштів по спецрахунках (пенсійне забезпечення, соціальне страхування, громадські роботи, оборона) і фінансова допомога місцевим адміністраціям.

Величезну частину видатків державного бюджету становлять соціальні витрати. А серед них — пенсії по старості й інвалідності. Це пов'язано з тим, що чисельність даної категорії постійно зростає і до 2025 р. досягне 5,2 млн чоловік проти 2 млн у 1993 р. Крім того, через зростання тривалості життя і збільшення періоду трудової активності цієї категорії населення, а також недостачі молодої робочої сили люди похилого віку стануть важливим компонентом ринку праці. Пенсійна система Японії досить складна і багатошарова. Коштами державного бюджету забезпечується 1/3 виплат базової пенсії. Інше виплачується за рахунок різних пенсійних фондів.

За рахунок бюджету фінансується в Японії так звана суспільна допомога. Вона охоплює тих, хто сам не може забезпечити мінімальний рівень життя. Така допомога надається на основі Закону «Про гарантії прожиткового мінімуму» і виплачується за сімома номінаціями: на повсякденні потреби, освіту, житло, медичне обслуговування, материнство, по безробіттю, на похорони. У середині 1990-х рр. її одержували 0,7 % населення проти 2,4 % у 1951 р., коли закон був прийнятий. До 2025 р. планується підняти витрати на соціальне забезпечення і, зокрема, підвищити рівень соціальної захищеності всіх нужденних. 75 % виплат по суспільній допомозі надаються з центрального бюджету, 25 % — з бюджетів місцевих органів влади.

Реалізуючі програму науково-технічного прогресу, уряд Японії збільшує державні асигнування на НДДКР. Особлива увага, що приділяється науці й освіті, пояснюється тим, що вони перетворилися в головний структурний фактор економічного зростання: якщо в 1960-1970 рр. приріст ВВП забезпечувався за їх рахунок на 57 %, то в 1985-1995 рр. цей показник піднявся до 7580 %. Серед витрат на науку 13 % становлять асигнування на соціальні науки, а 87 % — на природні і технічні. В найближчі роки намічено ліквідувати існуючий перекіс у фінансуванні.

За рахунок державного бюджету фінансуються дорожнє будівництво, роботи з розвитку авіаційного і залізничного транспорту, системи зв'язку, витрати з ліквідації наслідків стихійних лих і т. п.

Що стосується військових витрат, то їх рівень у Японії, у порівнянні з іншими розвинутими індустріальними країнами, ще до недавнього часу був досить низький. Військові витрати в Японії не виходили за межі 1 % ВВП. Протягом тривалого часу США служили буфером у регіоні і забезпечували оборону Японії. В даний час за всіма оцінками, Китай і Японія входять у п'ятірку світових лідерів в галузі військових бюджетів. Військові витрати Японії, за даними Центру оборонної інформації, у 2002 р. склали 47 млрд дол.

Щорічно росте така стаття бюджету, як витрати по державному боргу. У 1997—1998 рр. їхня частка становила 21,7 %. Наприкінці 1997 р. парламент Японії прийняв закон «Про реформу фінансової системи», де запропоновано до 2000 р. домогтися, щоб витрати поточного року не перевищували витрати попереднього.

Встановлено такі показники витрат на 2000 фін. р. у порівнянні з 1997 р.: збільшені витрати на соціальне забезпечення приблизно на 6 %, витрати на заохочення науки і техніки — на 5 %; збережені в колишніх розмірах витрати на культуру й освіту, оборону, на заходи у сфері енергетики, на підтримку малого і середнього підприємництва; зменшені витрати на підприємства суспільного сектору більш ніж на 7 %, на урядову допомогу країнам, що розвиваються, — на 10 %, на дотації органам місцевого самоврядування — на 27 %.