ВСТУП


Одним із важливих питань фінансів є вивчення закономірностей еволюції фінансової системи. Прийнявши конкретне фінансове рішення, бізнесмен втілює його в життя за допомогою фінансової системи. Економічна структура будь-якого суспільства не може функціонувати без нормально організованого потоку коштів між державою та виробничими структурами, державою і населенням, між регіонами й окремими державами. Такі грошові потоки відображають процеси реального життя суспільства. Вони формують судинну систему руху грошових ресурсів з метою підтримки життєдіяльності всіх елементів державних та недержавних структур. У своїй динаміці грошові ресурси утворюють фінансову систему суспільства.

Мета даного навчального посібника — викласти в короткій та доступній формі основний зміст дисципліни «Фінанси зарубіжних країн»; ознайомити з принципами побудови, основними тенденціями становлення і розвитку фінансових систем зарубіжних країн.

Завдання навчальної дисципліни в широкому розумінні полягає в тому, щоб сформувати у студентів широке та правильне розуміння актуальних проблем і перспектив розвитку фінансових систем зарубіжних країн в умовах світової глобалізації; у вузькому розумінні — навчити студентів давати характеристику окремим складовим фінансових систем зарубіжних країн, порівнювати їх розвиток із процесом становлення фінансової системи України.

За змістом тем навчальний посібник розділений на дві частини. У першій частині увага зосереджена на державних фінансах зарубіжних країн та теоретичних


аспектах розвитку фінансової системи. Друга частина включає детальне вивчення фінансових систем окремих країн, таких як СІЛА, Японія, Велика Британія, Франція, Німеччина та інших, а також Європейського Союзу, країн Центральної та Східної Європи.

Логіка побудови даного навчального курсу й основний його матеріал апробовані автором у процесі викладання відповідної дисципліни студентам Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського.

Будова навчального посібника повинна сприяти кращому засвоєнню викладеного матеріалу: кожен розділ завершується переліком контрольних запитань, завданнями для самостійного вивчення (можливі теми рефератів) та списком використовуваної літератури.