1. Основні джерела інформації для фінансового аналізу

 

Залежно від змісту та завдань фінансового аналізу викорис­товують такі основні джерела: фінансову звітність, статистич­ну звітність, дані внутрішньогосподарського (управлінського) бухгалтерського обліку, вибіркові дані, експертні оцінки.

Основним інформаційним джерелом для фінансового ана­лізу, його інформаційним фундаментом є фінансова звітність.

Фінансова звітність (Financial Statement) — це сукупність форм звітності, що відображають майновий і фінансовий стан підприємства на визначену дату, а також фінансові результати діяльності за звітний період, рух коштів підприємства та склад власного капіталу.

Правові засади складання та подання фінансової звітності в Україні визначено Законом «Про бухгалтерський облік та фі­нансову звітність в Україні». Фінансова звітність підприємства включає: «Баланс» (форма №1); «Звіт про фінансові результа­ти» (форма №2); «Звіт про рух грошових коштів» (форма №3); «Звіт про власний капітал» (форма №4); «Примітки до фінан­сових звітів» (форма №5). Суб'єкти малого підприємництва в Україні можуть складати тільки «Баланс» і «Звіт про фінансові результати».

Мета складання фінансової звітності — інформаційне за­безпечення прийняття обгрунтованих рішень в рамках опера­ційної, фінансової та інвестиційної діяльностей підприємства.