Завдання для самостійної роботи

 

ТЕСТИ

Визначення фінансово-економічних явищ за їхнім теоре­тичним зв'язком між собою це:

а)         метод моделювання;

б)         спостереження і збирання фактів;

в)         метод синтезу;

г)         системний підхід.

Яка із зазначених цілей не має точного кількісного виміру:

а)         фінансова незалежність;

б)         економічна гарантія;

в)         беззбитковість;

г)         платоспроможність?

Детермінований аналіз не займається аналізом у разі, якщо існує:

а)         прямий вплив факторів на результативний показник;

б)         однозначно визначений функціональний зв'язок;

в)         імовірнісний зв'язок;

г)         правильної відповіді немає.

До предикативних моделей належить:

а)         горизонтальний аналіз;

б)         розрахунок точки беззбитковості;

в)         вертикальний аналіз;

г)         звітний баланс.

До детермінованих моделей не належить:

а)         адитивна модель;

б)         кратна модель;

в)         мультиплікативна модель;

г)         правильної відповіді немає.

Процес фокусування тільки на найбільш важливих чинни­ках для пояснення фінансового феномена або явища називається:

а)         абстракцією;

б)         маржинальним аналізом;

в)         раціональним аналізом;

г)         контрольованим експериментом.

Об'єктом фінансового аналізу є:

а)         трудові ресурси підприємства;

б)         фінансові ресурси підприємства;

в)         вплив неврожаю зернових на видатки фермера Петренка;

г)         вплив реклами на підвищення попиту на модні моделі взуття.

Дає можливість визначити схожі ознаки і встановити не­обхідні зв' язки та відхилення між ознаками фінансових явищ:

а)         трендовий аналіз;

б)         порівняльний аналіз;

в)         маржинальний аналіз;

г)         експеримент.

Виходячи із здорового глузду та Вашого повсякденного досвіду, визначте, де існує прямопропорційний зв'язок:

а)         реінвестуванням прибутку та виплатою дивідендів;

б)         часткою заборгованості в структурі капіталу та ліквідністю;

в)         часткою власного капіталу в структурі капіталу та фінансовою
незалежністю;

г)         витратами на виробництво та ціною ресурсів.

10.       До внутрішніх користувачів фінансової інформації на-
лежать:

а)         акціонери підприємства;

б)         кредитори підприємства;

в)         постачальники підприємства;

г)         менеджери підприємства.

ОЦІНІТЬ ПРАВИЛЬНІСТЬ ТВЕРДЖЕНЬ («ТАК», «НІ»)

Основні джерела формування фінансових ресурсів — це отримані в порядку перерозподілу кошти.

Внутрішній аналіз використовує всі існуючі джерела ін­формації.

Неформалізовані методи аналізу ґрунтуються на опису­ванні аналітичних процедур на жорстких аналітичних взаємо­зв'язках та залежностях.

Регресійний аналіз використовується для відображення взаємозалежності між факторами.

Дескриптивні моделі — це моделі описового характеру. Вони ґрунтуються на інформації фінансової звітності, є основ­ними для оцінювання фінансового стану підприємства.

Предикативні моделі — це моделі для порівняння факти­чних показників діяльності підприємств з розрахунковими.

Адитивна модель факторної системи — це результатив­ний показник, що представлений у вигляді алгебричної суми факторних.

ЯКІ СЛОВА ПРОПУЩЕНІ В НАВЕДЕНОМУ ТЕКСТІ?

Зміст фінансового аналізу можна визначити такими скла-
довими: функція       ,           функція,         до-
слідження.

Об'єктом фінансового аналізу підприємства є     

            підприємства, їх формування та використання.

3.         фінансового аналізу — це системне, комплек-
сне вивчення, вимір та узагальнення впливу факторів на кін-
цеві результати діяльності підприємства шляхом оброблення
спеціальними методами системи показників плану, обліку, зві-
тності та інших джерел інформації та виявлення всіх резервів з
метою підвищення ефективності виробництва.

Суб'єктами фінансового аналізу є  ,

які зацікавлені в діяльності підприємства з якихось причин.

Зовнішні користувачі інформації залежно від фінансової зацікавленості поділяються на користувачів:

з           фінансовою зацікавленістю: дійсні інвестори,

потенційні інвестори, кредитуючі банки;

з           фінансовою зацікавленістю: податкові орга-
ни, банки, що їх обслуговують, страхові компанії, замовники,
профспілки;

            фінансової зацікавленості: органи статистики, арбі-
траж, аудиторські фірми.

За метою дослідження фінансовий аналіз поділяється на:

 

Подпись:

 

Питання для обговорення та задачі

 

1. Як пов'язані між собою поняття «фінанси», «фі­нанси підприємств», «фінансовий менеджмент» та «фі­нансовий аналіз»?

Охарактеризуйте фінансову сферу країни. Яка скла­дова є провідною і чому?

Визначте завдання фінансового аналізу, зумовлені завданнями управління підприємством у трьох сферах — фінансовій, інвестиційній та операційній.

Які статті належать до «хворих» статей звітності?

Які існують підходи до аналізу фінансової звітнос­ті? Охарактеризуйте їхню сутність.

Сформулюйте мету фінансового аналізу для трьох основних груп користувачів: менеджерів фірми, власни­ків капіталу, кредиторів.