3. Методи, моделі та прийоми фінансового аналізу

 

Використання видів, прийомів та методів фінансового аналізу для конкретних цілей вивчення фінансового стану підприємства в сукупності становить методологію та методику аналізу.

Найчастіше використовують класифікації прийомів і мето­дів фінансового аналізу, де виділяються неформалізовані та формалізовані методи аналізу.

Неформалізовані методи аналізу грунтуються на опису­ванні аналітичних процедур на логічному рівні, а не на жорст­ких аналітичних взаємозв'язках та залежностях.

 

 

Формалізовані методи аналізу побудовані на жорстко фор­малізованих аналітичних залежностях між показниками.

Проводити кількісний і якісний аналізи економічних про­цесів, знаходити найкраще управлінське рішення допомагають економіко-математичні моделі: дескриптивні (описові), пре­дикативні (прогностичні) та нормативні.

Для кількісного оцінювання впливу окремих факторів на зміну результативного показника використовується детермі­новане моделювання. Вплив детермінованих факторів стано­вить приблизно 85—90 %, тому основну увагу приділяють ви­вченню саме цих факторів.

Види моделей детермінованого аналізу.

Адитивна модель факторної системи. Результативний показник представлений у вигляді алгебриної суми показни-ків-факторів:

ДФЦ = ДВЦ + ДД — ДКЗ'

де ДВЦ, ДФЦ — тривалість виробничого і фінансового циклів відповідно;

ДД, ДКЗ — періоди обороту дебіторської і кредиторської заборгованостей відповідно.

Мультиплікативна модель. Результативний показник визначають як добуток факторних показників:

КСтЗр = КРП Х РА Х КФЗ ,

деКСтЗр — коефіцієнт стійкого зростання; КРП — коефіцієнт реінвестування; РА — рентабельність активів;

К ФЗ — коефіцієнт фінансової залежності, розрахований відносно власного капіталу на початок звітного періоду.

Кратна модель. Результативний показник розраховують як співвідношення факторних показників:

К = -ЧД

К°А = А '

де К°А — коефіцієнт оборотності активів; ЧД — чистий дохід; А     — середня величина активів.

 

бої


О. Я. Базілінська

 

4. Змішана (комбінована) модель поєднує кілька типів мо­делей факторних систем:

К   _ ВБсереді   ВБсеред0 ідо ВБ —       вб '

Г>£) середо

де КВБ — коефіцієнт приросту валюти балансу;

ВБсеред1, ВБсеред0 — середня величина валюти балансу за зві­тний і попередній періоди відповідно.

Основні прийоми аналізу фінансового стану підприємства.

Горизонтальний (часовий) аналіз — порівняння кожної по­зиції звітності з попереднім періодом.

Вертикальний (структурний) аналіз — визначення структу­ри показників для оцінювання впливу різних факторів на кін­цевий результат.

Трендовий аналіз — визначення тренду, тобто основної те­нденції динаміки показника, очищеної від випадкових впливів індивідуальних особливостей окремих періодів. Трендовий аналіз є варіантом горизонтального аналізу.

Аналіз відносних показників (коефіцієнтів) — розрахунок відношень між окремими даними форм фінансової звітності. Відомо понад 200 відносних аналітичних показників, які мож­на розрахувати на основі фінансової звітності. Систему фінан­сових коефіцієнтів називають кришталевою кулею, в якій мо­жна побачити все, що було і що буде.

Порівняльний аналіз — зіставлення фінансових показників як на внутрішньому, так і на зовнішньому рівнях.

Маржинальний аналіз — метод оцінювання і обґрунтуван­ня управлінських рішень у бізнесі на основі вивчення співвід­ношення між трьома групами економічних показників: витра­ти — обсяг виробництва (реалізації) продукції — прибуток. Цей метод називають ще аналізом беззбитковості.

Факторний аналіз — аналіз впливу окремих чинників на результативний показник за допомогою детермінованих або стохастичних прийомів дослідження.

 

Подпись:  Питання для самоперевірки та аудиторного контролю знань

Що таке фінансовий аналіз?

Що є об'єктом та предметом фінансового аналізу?

Що таке фінансові ресурси?

У чому полягає відмінність між зовнішнім і внутрішнім фінансовим аналізом?

На чому ґрунтується методологія та методика фінансо­вого аналізу?

Яка існує класифікація методів аналізу?

Розкрийте зміст основних прийомів фінансового аналізу.

У чому полягає практична цінність фінансового аналізу?