Грюсарій

основних термінів

з курсу «Фінансовий аналіз»

 

 

 

Б

 

Балансова вартість (Book Value) — сума, за якою актив вклю­чається до балансу після вирахування будь-якої суми накопиченого зносу.

Балансова (книжкова) вартість акції (Book Value per Share) — це частка власного капіталу, що припадає на одну акцію.

Банкрутство (Bankruptcy) — це неспроможність підприємства платити за своїми борговими зобов'язаннями та виконувати зо­бов'язання перед бюджетом.

Бухгалтерський баланс підприємства (Balance Sheet) — це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певний мо­мент часу його активи, зобов'язання та власний капітал.

 

В

 

Виробничий цикл (Production Cycle) — починається з моменту надходження матеріалів на склад підприємства, а закінчується в мо­мент відвантаження покупцеві продукції, що була виготовлена з цих матеріалів.

Витрати (Expenses) — це зменшення економічних вигод у ви­гляді вибуття активів чи збільшення зобов'язань, що призводять до зменшення власного капіталу, крім випадків зменшення власного капіталу за рахунок розподілу між власниками.

Власний капітал (Equity) — це частина активів підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.

Внутрішня норма доходу (Internal Rate of Return, IRR) — рівень рентабельності, за якої теперішня вартість майбутніх чистих грошо­вих надходжень точно дорівнює обсягу початкових інвестицій, тоб­то чиста теперішня вартість проекту дорівнює нулю.

 

 

г

 

Грошові потоки (Cash Flows) — це надходження та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів.

 

            Д        

Дебіторська заборгованість (Accounts receivable) — це заборго­ваність клієнтів (замовників) за надані товари (послуги), що виникла в результаті операційної діяльності підприємства.

Дисконтна ставка (Discount Rate) — відсоткова ставка, яка ви-користовувється для обчислення теперішньої вартості майбутніх грошових потоків.

Дисконтний період окупності (Discounted Payback Period) — кі­лькість років, потрібних на повне відшкодування дисконтованої вар­тості інвестицій за рахунок теперішньої вартості майбутніх грошо­вих надходжень.

Дисконтований грошовий потік (Discounted Cash-flow) — те­перішня вартість майбутніх надходжень доходів (з урахуванням знецінення грошей з часом).

Дохід (Income) — це валові надходження економічних вигод протягом визначеного періоду, які виникають в результаті діяльнос­ті підприємства та збільшують власний капітал, але не в результаті внесків учасників.

 

З

 

Запас міцності (Safety Ratio) — показує величину, на яку фактич­ний або запланований обсяг реалізації перевищує поріг рентабельності.

Запас фінансової стійкості (Stock of Financial Stability) — хара­ктеризує рівень захищеності основної діяльності, який є в підприєм­ства на даний момент і яким можна скористатися на випадок форс-мажорних обставин.

Звіт про власний капітал (Equity Statement) — розкриває інфо­рмацію щодо змін у складі власного капіталу протягом звітного року.

Звіт про рух грошових коштів (Cash Flow Statement) — це звіт про надходження і видатки грошових коштів та їх еквівалентів у ре­зультаті всіх видів діяльності підприємства за звітний період.

Звіт про фінансові результати діяльності підприємства (Income Statement) — це звіт про доходи, витрати та прибутки (збитки) під­приємства.

 

І 318 [_           О- Я. Базілінська

Змінні витрати (V ariable Costs) — це витрати, що змінюються прямо пропорційно до змін обсягу виробництва.

Змінні оборотні активи (Variable Current Assets) — це частина оборотних активів, схильна до коливань у зв'язку зі зміною обсягів діяльності.

Зона безпеки (Safety Area) — характеризує величину можливого зниження обсягу продажів без ризику понести збитки характеризує.

 

І

 

Інвестиції (Investment) — це вкладення капіталу в різних його формах з метою забезпечення розвитку і підвищення ринкової вар­тості підприємства.

Інвестиційна діяльність (Investing Activity) — це сукупність операцій з придбання та продажу довгострокових активів, а також інших інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів.

Інвестиційний портфель (Investment Portfolio) — це сукупність різних інвестиційних інструментів, які забезпечують розвиток під­приємства, одержання додаткового прибутку, диверсифікацію вкла­день капіталу.

 

К

 

Капітал (Capital) — матеріальні засоби і грошові кошти, вкладе­ні в підприємство з метою здійснення підприємницької діяльності.

Капітальні інвестиції (Capital Investments) — це вкладення ко­штів у необоротні та оборотні активи.

 

Л

 

Ліквідність активу (Liquidity) — здатність активу перетворити­ся на гроші.

Ліквідність балансу (Balance Sheet Liquidity) — показує ступінь покриття боргових зобов'язань підприємства його активами, строк перетворення яких на грошові кошти відповідає строку погашення зобов' язань.

Ліквідність підприємства (Unity Liquidity) — характеризує можливість надходження грошових коштів не лише за рахунок реалізації активів, а й за рахунок залучення додаткових зовнішніх коштів.

 

 

M

 

Маржинальний прибуток (Contribution Margin) — це різниця між виручкою та змінними витратами (або на весь обсяг, або на одиницю продукції).

 

Н

 

Незалежний рух грошових кошів (Free Cash-flow) — сума гро­шових надходжень у рамках операційної та інвестиційної діяльностей.

Необоротні активи (Noncurrent Assets) — це активи, які викори­стовуються підприємством тривалий термін (більше року).

 

О

 

Оборотні активи (Current Assets) — це активи, які за умови нор­мальної господарської діяльності підприємства змінюють свою ма­теріально-речову форму за відносно короткий строк (менше ніж рік).

Операційна діяльність (Operating Activities) — це основна дія­льність підприємства, пов'язана з виробництвом та реалізацією про­дукції, що є головною метою створення підприємства і забезпечує основну частку його доходу.

Операційний цикл (Operating Cycle) — інтервал часу, протягом якого поточні активи підприємства роблять повний оборот від при­дбання запасів для здійснення діяльності до отримання коштів від реалізації виробленої з них продукції (погашення дебіторської забо­ргованості).

 

П

 

Період рятування інвестицій (Bailout Period) — це період часу, необхідний для відшкодування інвестицій за рахунок отриманих грошових надходжень від їх використання та ліквідаційної вартості об'єкта інвестування.

Платоспроможність (Solvency) — це можливість безперебійної сплатити боргів у відповідні терміни.

Позиковий капітал (Debt Capital) — грошові кошти та інше майно, що залучається для фінансування розвитку підприємства із зовнішніх джерел на платній поворотній основі.

 

і'320 і і            О- Я- Базілінська

Постійна фінансова рента (Annuity) — це внески (виплати) од­накових сум через рівні проміжки часу протягом визначеного періоду.

Постійні витрати (Fixed Costs) — залишаються незмінними при зміні обсягу виробництва.

Постійні оборотні активи (Fixed Current Assets) — це той міні­мум, який необхідний підприємству для операційної діяльності з то­чки зору довгострокових потреб підприємства і величина якого не залежить від коливань обсягу виробництва та реалізації продукції.

 

Р

 

Робочий капітал (Net Working Capital) — це величина оборот­них коштів, що залишається у підприємства після розрахунків за ко­роткостроковими зобов' язаннями.

 

С

 

Статутний капітал (Share Capital) — це сума вкладів власників підприємства в його майно (активи) за номінальною вартістю згідно з засновницькими документами.

 

Т

 

Точка беззбитковості (Break-even Sales) — характеризує обсяг реалізації, при якому доходи підприємства дорівнюють його витра­там, а прибуток, як і збиток, дорівнює нулю.

 

Ф

 

Фінансова діяльність (Financing Activities) — це сукупність операцій, які призводять до зміни величини та (або) складу власного та позикового капіталу (які не є результатом операційної діяльності).

Фінансова звітність (Financial Statement) — це сукупність форм звітності, що відображають майновий і фінансовий стан підприємст­ва на визначену дату, а також фінансові результати діяльності за зві­тний період, рух коштів підприємства та склад власного капіталу.

Фінансова незалежність підприємства (Financial Independence) — це фінансовий стан, при якому підприємство здатне забезпечити свій розвиток та відповісти на вимоги зовнішнього середовища.

Фінансовий аналіз (Financial analysis) — спрямований на нако­пичення, оброблення та використання інформації фінансового хара­ктеру та є основою прийняття управлінських рішень на мікрорівні, тобто на рівні суб'єктів господарювання.

Фінансовий стан підприємства (Financial Position) — це сукуп­ність показників, що характеризують наявність, розміщення та ви­користання фінансових ресурсів підприємства.

Фінансовий цикл (Financial Cycle) — починається з моменту оплати постачальникам певних матеріалів (погашення кредиторської заборгованості), закінчується в момент одержання грошей від покупців за відвантажену продукцію (погашення дебіторської заборгованості).

Фінансові інвестиції (Financial Investments) — це придбання грошових інструментів, до яких відносять цільові або спеціальні ба­нківські вклади, депозити, паї, а також придбання фондових інстру­ментів — цінних паперів (акцій, облігацій, інвестиційних та ощадних сертифікатів, векселів тощо) та їх похідних (ф' ючерсів, опціонів тощо).

 

Ч

 

Чиста теперішня вартість (Net Present Value) — це різниця між теперішньою вартістю майбутніх чистих грошових надходжень та сумою інвестиційних витрат за проектом (чисті інвестиції).

Чисті активи (Net Assets) — це активи підприємства за вираху­ванням його поточних зобов'язань. Чисті активи мають ще назву «капіталізовані джерела».

Чисті грошові надходження (Net Cash Inflow) — різниця між усіма грошовими надходженнями за визначений період і грошовими витратами підприємства за цей самий період (або сума чистого при­бутку й амортизації).