Умовні позначення

 

AVC — середні змінні витрати (Average Variable Costs)

CM — маржинальний прибуток на весь обсяг (Contribution Margin)

ст — маржинальний прибуток на одиницю продукції

COGS — собівартість реалізованої продукції (Cost of Goods Sold)

D&A — амортизація матеріальних активів та амортизація нема­теріальних активів (Depreciation and Amortization)

EBIT — прибуток до сплати відсотків та податків (Earnings before Interest and Tax)

EBITDA — прибуток до сплати відсотків, податків та амортиза­ції (Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization)

EBS — прибуток на одну акцію (earnings per share)

EBT- прибуток до оподаткування (Earnings before Tax)

FC — постійні витрати (Fixed Costs)

g — постійний темп приросту дивідендів

GP — валовий прибуток (Gross Profit)

GR — виручка (Gross Revenue)

I — річні відсотки (Interest)

і — ставка відсотку

N — кількість років

NI — чистий прибуток (Net Income)

NS — кількість звичайних акцій (Number of Ordinary Shares)

NS — чистий дохід (Net Sales)

OP — операційний прибуток (Operating Profit)

P — ціна продукції (Price)

FD — щорічно сплачувані дивіденди на привілейовані акції (Participating Dividend) Q — обсяг реалізації

б

Q   — точка беззбитковості (Break-even Sales) r — очікувана норма дохідності цінного паперу (rate) SG&A — витрати на збут та адміністративні витрати (Sales, General and Administrative Costs) T — податок на прибуток (Tax) t — ставка податку на прибуток TR — виручка (Total Revenue) VC — змінні витрати (Variable Costs) А — активи

А к — активи на кінець періоду

 

і'312 І І           О- Я. Базілінська

Ап — активи на початок звітного періоду (або оборотні активи на початок звітного періоду)

А ср — середня величина активів Б — баланс

В — власні кошти для фінансування запасів ВБ — валюта балансу

ВБ ср1, ВБ ср0 — середня величина майна за звітний і попередній

періоди відповідно

ВД — власні та довгострокові позикові кошти для фінансування запасів

ВК — власний капітал

ВК к — власний капітал на кінець звітного періоду

ВК п — власний капітал на початок звітного періоду ВНД — внутрішня норма доходу Д — дивіденди

Д 1 — коефіцієнт довгострокового фінансового забезпечення першого ступеню

Д 2 — коефіцієнт довгострокового фінансового забезпечення другого ступеню

Д 3 — коефіцієнт довгострокового фінансового забезпечення третього ступеню

Двц — тривалість виробничого циклу

Доц — тривалість операційного циклу

Дфц — тривалість фінансового циклу

Д КЗ — тривалість одного обороту кредиторської заборгованості

Д О — тривалість одного обороту оборотних активів

Д од — тривалість одного обороту дебіторської заборгованості

Д ОЗ — тривалість одного обороту запасів

ДД — дивідендна дохідність

ДебЗ — дебіторська заборгованість

ДЗ — довгострокові зобов'язання

ДК — довгострокові банківські кредити

З — зобов' язання

ЗД А - загальна дохідність звичайних акцій ЗК — загальні кошти фінансування запасів ЗМ — запас міцності Зп — запаси

ІПА — індекс постійного активу

ІР — індекс рентабельності інвестицій К Ал — коефіцієнт абсолютної ліквідності К Б — коефіцієнт Бівера К виб — коефіцієнта вибуття

К внзр — коефіцієнт внутрішнього зростання

К дВ — коефіцієнт дивідендних виплат

К дЗ — коефіцієнт довгострокової заборгованості

К З — коефіцієнт зносу

К ЗМ — коефіцієнт запасу міцності

К Зп — коефіцієнт захищеного періоду

К ЗРК — коефіцієнт забезпеченості реалізації робочим капіталом К КЗ — оборотність кредиторської заборгованості

К кПК — коефіцієнт концентрації позикового капіталу К М — коефіцієнт мобільності

К мВК — мультиплікатор власного капіталу К мнВК — коефіцієнт маневреності власного капіталу К мнРК — маневреність робочого капіталу К МП — коефіцієнт маржинального прибутку К ОА — коефіцієнт оборотності активів К ООбА — коефіцієнт оборотності оборотних активів КОбАНА — коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних активів

К Од — оборотність дебіторської заборгованості

К ОЗ — оборотність запасів

К Он — коефіцієнт оновлення

К П — коефіцієнт постійності

К ОПА — оборотність постійних активів

К ОРК — оборотність робочого капіталу

К пв — коефіцієнт покриття відсотків

К пд — коефіцієнт покриття дивідендів К ПЗ — коефіцієнт покриття запасів К Пл — коефіцієнт поточної ліквідності К Пр — коефіцієнта придатності

К рп — коефіцієнт реінвестування КСтЗр — коефіцієнт стійкого зростання К ФЗ — коефіцієнт фінансової залежності

К ФН — коефіцієнт фінансової незалежності

КФНКд — коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих джерел

К фр — коефіцієнт фінансового ризику К ФС — коефіцієнт фінансової стабільності К Шл — коефіцієнт швидкої ліквідності

КД а — капіталізована дохідність звичайних акцій КК — короткострокові кредити банків

МВ — очікувані майбутні грошові надходження від інвестицій МВ Чга — очікувані майбутні чисті грошові надходження за ін­вестиційним проектом

Н — номінальна вартість облігації

НА — необоротні активів

ОЛ — сила дії операційного левериджу

ОНД — облікова норма доходу

ПО — періоду окупності

ПР — період рятування інвестицій

Р А — рентабельність активів

Р ВК — рентабельність власного капіталу

Р ВР — валова рентабельність реалізації

Р Об — рентабельність оборотного капіталу

Р ОК — рентабельність оборотного капіталу

Р ОР — операційна рентабельність реалізації

Р Пр - рентабельність продукції

Р ЧА — рентабельність чистих активів

Р ЧР — чиста рентабельність реалізації

Р/Б — коефіцієнт «ринкова — балансова вартість» РК — робочий капітал

ТВ — теперішня вартість майбутніх грошових надходжень ТВ А — теперішня вартість ануїтету

ТВ з — теперішня вартість звичайної акції

ТВ 0 — теперішня вартість облігації

ТВ П — теперішня вартість привілейованих акцій

ТВ цп — теперішня вартість цінного паперу

Ф В — фондовіддача

В

Ф    — надлишок (+) або дефіцит (—) власних коштів

ВД

Ф     — надлишок (+) чи дефіцит (—) власних та довгострокових позикових коштів ЗК

Ф     — надлишок (+) чи дефіцит (—) загальних коштів

ФМ — фондомісткість

ФВ — фінансові витрати

ФЛ — сила дії фінансового левериджу

Ц — ринкова ціна звичайної акції

Ц1 (Р:) — очікувана ціна цінного паперу наприкінці першого року

Ц/П — коефіцієнт «ціна — прибуток»

Ч АкЧОЗ — частка активної частини основних засобів

Ч    — частка власного капіталу у формуванні оборотних активів

ТТНА

Ч ВК — частка власного капіталу

ЧПА — частка позикового капіталу у формуванні оборотних ак-

тивів

НА

Ч ПК — частка позикового капіталу ЧГН — чисті грошові надходження ЧД — чистий дохід ЧІ — чисті інвестиції ЧП — чистий прибуток

ЧП РП — реінвестований прибуток ЧПА — чистий прибуток на акцію ЧТВ — чиста теперішня вартість

 

 

 

Подпись: