Підсумковий тест з курсу «Фінансовий аналіз»

Нерозподілений прибуток належить до складу:

а)         основного капіталу;

б)         оборотного капіталу;

в)         додаткового капіталу;

г)         власного капіталу.

Незавершене будівництво належить до:

а)         короткострокових зобов'язань;

б)         основного капіталу;

в)         перманентного капіталу;

г)         оборотного капіталу.

Звітна форма балансу в Україні побудована:

а)         в порядку збільшення ліквідності засобів;

б)         в порядку зменшення ліквідності засобів;

в)         без закономірності;

г)         в порядку зменшення терміновості погашення зобов' язань.

Зменшення будь-якого виду дебіторської заборгованості на підприємстві призводить до:

а)         грошового припливу з інвестиційної діяльності;

б)         грошового відпливу з інвестиційної діяльності;

в)         грошового припливу з фінансової діяльності;

г)         грошового припливу з операційної діяльності.

Оборотний капітал не включає:

а)         грошових коштів;

б)         готової продукції;

в)         основних засобів;

г)         дебіторської заборгованості.

До складу оборотного капіталу підприємства входить:

а)         статутний капітал, довгострокові фінансові вкладення, забор-
гованість постачальникам за матеріальні цінності, прибуток минулих років;

б)         виробничі запаси, грошові кошти, дебіторська заборгованість, поточ-
ні фінансові інвестиції;

в)         незавершене виробництво, залишки готової продукції на складі, за-
лишок грошових коштів на розрахунковому рахунку;

г)         короткострокові фінансові вкладення, сировина і матеріали, заборго-
ваність із заробітної плати, нерозподілений прибуток.

Скільки днів триватиме операційний цикл підприємства, якщо середній період обороту виробничих запасів становить 20 днів, се­редній період обороту незавершеного виробництва — 5; середній період обороту запасів готової продукції — 6; середній період обо­роту дебіторської заборгованості — 15; середній період обороту гро­шових коштів — 7; середній період обороту кредиторської заборгова­ності — 12; середній період обороту робочого капіталу — 30 днів:

а)         30;

б)         31;

в)         46;

г)         34?

Фінансовий цикл — це інтервал часу:

а)         протягом якого поточні активи підприємства роблять повний оборот
від придбання запасів до отримання коштів від реалізації продукції;

б)         протягом якого поточні активи підприємства роблять повний оборот
від придбання запасів до відвантаження покупцеві продукції;

в)         який починається з моменту оплати постачальникам матеріалів та закін-
чується в момент одержання грошей від покупців за відвантажену продукцію;

г)         між придбанням обладнання та одержанням грошей від покупців за
відвантажену продукцію.

Підберіть термін-синонім до категорії «оборотні активи»:

а)         робочий капітал;

б)         мобільні активи;

в)         іммобілізовані активи;

г)         власні оборотні кошти.

Коефіцієнт оновлення основних засобів розраховюєть як від­ношення:

а)         вартості основних засобів, що надійшли за звітний період, до первіс-
ної вартості основних засобів на кінець цього самого періоду;

б)         вартості основних засобів, що надійшли за звітний період, до первіс-
ної вартості основних засобів на початок цього самого періоду;

в)         вартості основних засобів, що надійшли за звітний період, до їх за-
лишкової вартості;

г)         вартості основних засобів, що надійшли за звітний період, до серед-
ньорічної вартості активів.

До системи показників майнового стану підприємства належить:

а)         продуктивність праці;

б)         коефіцієнт покриття;

в)         коефіцієнт автономії;

г)         фондовіддача.

Пасиви підприємства становлять 100 тис. грн. Вартість осно­вних засобів дорівнює 20 тис. грн, незавершеного будівництва — 10, виробничих запасів — 15, готової продукції — 4, незавершеного ви­робництва — 5, дебіторської заборгованості — 7 тис. грн. Коефіці­єнт майна виробничого призначення становить:

а)         0,54;

б)         0,57;

в)         0,5;

г)         0,61.

Незавершене будівництво належить до:

а)         короткострокових зобов'язань;

б)         основного капіталу;

в)         перманентного капіталу;

г)         оборотного капіталу.

Коефіцієнт вибуття основних засобів розраховується як від­ношення:

а)         вартості основних засобів, що вибули за звітний період, до первісної
вартості основних засобів на кінець цього ж періоду;

б)         вартості основних засобів, що вибули за звітний період, до первісної
вартості основних засобів на початок цього ж періоду;

в)         вартості основних засобів, що вибули за звітний період, до залишко-
вої вартості основних засобів на початок цього періоду;

г)         вартості основних засобів, що вибули за звітний період, до залишко-
вої вартості основних засобів на кінець цього періоду.

Довгострокова дебіторська заборгованість відноситься до:

а)         довгострокових зобов' язань;

б)         основного капіталу;

в)         перманентного капіталу;

г)         оборотного капіталу.

На початок звітного періоду активи підприємства становили 1000 тис. грн., в тому числі оборотні активи — 450 тис. грн. Якою була частка власного капіталу підприємства у формуванні необоротних активів, якщо довгострокові зобов'язання становили 200 тис. грн:

а)         36 %;

б)         55 %;

в)         64 %;

г)         45 %?

Яким буде коефіцієнт фінансового левериджу, якщо коефіці­єнт концентрації позикового капіталу дорівнює 0,7:

а)         0,3;

б)         2,3;

в)         0,4;

г)         1,4?

На кінець звітного періоду активи підприємства становили 5000 тис. грн, у тому числі необоротні активи — 2400 тис. грн. Яка частка позикового капіталу підприємства у формуванні оборотних активів, якщо довгострокові зобов' язання становили 500 тис. грн, власний капітал — 2000 тис. грн:

а)         19 %;

б)         4 %;

в)         77 %;

г)         96 %?

 

 

Яким буде коефіцієнт фінансової незалежності, якщо коефі­цієнт концентрації позикового капіталу дорівнює 0,7:

а)         1,43;

б)         0,3;

в)         1,7;

г)         3,33?

Частка власного капіталу у формуванні оборотних активів ви­значається як відношення:

а)         оборотних активів до робочого капіталу;

б)         робочого капіталу до оборотних активів;

в)         поточних зобов'язань до оборотних активів;

г)         оборотних активів до поточних зобов'язань.

Власний капітал підприємства становить 500 тис. грн, оборо­тні активи — 800 тис. грн, необоротні активи — 600 тис. грн. Коефі­цієнт фінансової незалежності становить:

а)         0,36;

б)         0,63;

в)         2,8;

г)         0,75.

Коефіцієнт фінансового ризику визначають так:

а)         Позиковий капітал/ Власний капітал;

б)         Власний капітал / Позиковий капітал;

в)         Довгострокові зобов'язання / Власний капітал;

г)         Робочий капітал / Позиковий капітал.

Яким буде коефіцієнт фінансового левериджу, розрахований відносно довгострокових зобов'язань, якщо коефіцієнт фінансової залежності капіталізованих джерел дорівнює 0,3:

а)         3,33;

б)         0,43;

в)         0,7;

г)         1,3?

До позичкових джерел фінансування діяльності підприємства належать:

а)         дебіторська заборгованість;

б)         додатковий капітал;

в)         векселі одержані;

г)         векселі видані.

Яким буде коефіцієнт фінансової стабільності, якщо коефіці­єнт концентрації позикового капіталу дорівнює 0,3:

а)         3,3;

б)         2,3;

в)         0,7;

г)         1,3?

Яким буде коефіцієнт фінансової автономії, якщо коефіцієнт концентрації позикового капіталу дорівнює 0,6:

а)         0,4;

б)         1,67;

в)         1,6;

г)         0,67?

Коефіцієнт фінансової залежності зменшується, якщо:

а)         величина основного капіталу збільшується;

б)         величина оборотного капіталу збільшується;

в)         величина накопиченого капіталу збільшується;

г)         величина власного капіталу збільшується.

Яким буде мультиплікатор власного капіталу, якщо коефіці­єнт концентрації позикового капіталу 0,4:

а)         0,6;

б)         2,5;

в)         0,67;

г)         1,67?

Вартості банківського кредиту відповідає:

а)         ставка відсотка за кредит;

б)         рентабельність залученого капіталу;

в)         дохідність залученого капіталу;

г)         ставка відсотка за кредит з урахуванням податку на прибуток.

Коефіцієнт фінансової незалежності ще має назву:

а)         коефіцієнт фінансування;

б)         коефіцієнт фінансової автономії;

в)         коефіцієнт фінансової стійкості;

г)         коефіцієнт фінансового левериджу.

Нормативний рівень коефіцієнта поточної ліквідності знахо­диться під впливом::

а)         структури активів і пасивів;

б)         оборотності дебіторської заборгованості;

в)         оборотності кредиторської заборгованості;

г)         усіх з перерахованих факторів.

Згідно з групуванням активів підприємства, залежно від рівня ліквідності витрати майбутніх періодів у тій частині, яка буде вико­ристана протягом 12 місяців з дати балансу, належать до:

а)         високоліквідних активів;

б)         повільноліквідних активів;

в)         важколіквідних активів;

г)         швидколіквідних активів.

Який напрям розміщення оборотних активів можна віднести до високоліквідних активів:

а)         товари відвантажені;

б)         дебіторська заборгованість;

в)         гроші на банківських рахунках і в касі підприємства;

г)         матеріальні оборотні активи?

Погашення довгострокових позик:

а)         збільшує поточну платоспроможність;

б)         зменшує поточну платоспроможність;

в)         збільшує ліквідність;

г)         не впливає на ліквідність.

Капіталізовані джерела підприємства становлять 800 тис. грн, необоротні активи 650, поточні зобов'язання — 400, грошові кошти підприємства — 50, поточні фінансові інвестиції — 60 тис. грн. Ма­невреність робочого капіталу становить:

а)         44 %;

б)         27 %;

в)         73 %;

г)         56 %.

Операційно-фінансовий леверидж визначається шляхом оці­нювання взаємозалежності показників:

а)         обсягу продажу та постійних витрат виробничого характеру;

б)         чистого прибутку та прибутку до вирахування відсотків та податків;

в)         обсягом продажу, постійних витрат виробничого та фінансового ха-
рактеру, чистого прибутку;

г)         обсягом продажу та постійних витрат фінансового характеру.

Власний капітал підприємства становить 400 тис. грн, довго­строкові зобов' язання — 100, оборотні активи — 500, активи — 800 тис. грн. Коефіцієнт маневреності власного капіталу становить:

а)         0,5;

б)         0,25;

в)         2;

г)         0,63.

Підприємство матиме додатній операційний леверидж, якщо:

а)         обсяг беззбитковості більший від фактичного обсягу продажу;

б)         обсяг беззбитковості менший від фактичного обсягу продажу;

в)         відношення обсягу беззбитковості до фактичного обсягу продажу бі-
льше від одиниці;

г)         відношення фактичного обсягу продажу до обсягу беззбитковості ме-
нше від одиниці.

Фінансову стійкість підприємства не характеризує такого відносного показника:

а)         коефіцієнта маневреності власного капіталу;

б)         коефіцієнта покриття;

в)         коефіцієнта автономії;

г)         коефіцієнта покриття відсотків.

Відповідно до дії фінансового левериджу, чим більше вико­ристання фірмою позичкових джерел фінансування:

а) тим менше змінюватиметься прибуток до сплати відсотків та податків за умови зміни збуту;

б)         тим більше змінюватиметься прибуток до сплати відсотків та подат-
ків за умови зміни збуту;

в)         тим більше змінюватиметься чистий прибуток на акцію за умови змі-
ни прибутку до сплати відсотків та податків;

г)         тим менше змінюватиметься чистий прибуток на акцію за умови змі-
ни прибутку до сплати відсотків та податків.

Яким буде запас фінансової міцності, якщо ціна продукції становить 100 грн за одиницю, середні змінні витрати — 50 грн, рі­чні фіксовані витрати — 200 000 грн, обсяг виробництва — 10 000 одиниць:

а)         400000 грн;

б)         4000 грн;

в)         600000 грн;

г)         1 000 000 грн?

Для передкризового фінансового стану підприємства харак­терно, що:

а)         власні кошти забезпечують запаси;

б)         запаси забезпечуються сумою власних коштів і довгострокових пози-
кових коштів;

в)         запаси забезпечуються сумою власних коштів, довгострокових пози-
кових джерел та короткострокових кредитів;

г)         запаси не забезпечуються джерелами їхнього формування.

Підприємство продає свої вироби за ціною 200 грн і отримує при середніх змінних витратах у 100 грн прибуток до сплати відсот­ків та податків у розмірі 10000 грн. Сила дії операційного левериджу дорівнює 4. Які фіксовані витрати має підприємство:

а)         40000 грн;

б)         30000 грн;

в)         50000 грн;

г)         100 грн?

Постійні щорічні витрати на підприємстві становлять 500 тис. грн. Середні змінні витрати дорівнюють 50 грн. Якщо підприємство збільшить ціну своїх виробів з 70 до 75 грн, то критичний обсяг:

а)         збільшиться на 20 тис. одиниць продукції;

б)         зменшиться на 20 тис. одиниць продукції;

в)         збільшиться на 5 тис. одиниць продукції;

г)         зменшиться на 5 тис. одиниць продукції.

Необоротні активи підприємства становлять 500 тис. грн, влас­ний капітал — 600, довгострокові зобов' язання — 200, запаси — 250, короткострокові кредити — 100 тис. грн. Підприємство має:

а)         абсолютну фінансову стійкість;

б)         нормальну фінансову стійкість;

в)         передкризовий фінансовий стан;

г)         кризовий фінансовий стан.

 

Коефіцієнт «ціна-прибуток» показує:

а)         скільки чистого прибутку припадає на одну просту акцію;

б)         скільки інвестори згодні платити за кожну грошову одиницю прибут-
ку підприємства;

в)         частку прибутку, яку підприємство виплачує у формі дивідендів;

г)         зростання ціни акції.

Для якого виду цінного паперу обов'язковим є відшкодуван­ня власнику номінальної вартості цього цінного паперу:

а)         привілейованої акції;

б)         спекулятивної звичайної акції;

в)         облігації;

г)         консервативної звичайної акції.

У звітному періоді чистий прибуток становив 100 тис. грн, виплачені дивіденди — 25 тис. грн. Коефіцієнт дивідендних виплат становить:

а)         125 %;

б)         75 %;

в)         4 %;

г)         25 %.

Доходи за інвестиційним проектом прогнозуються в сумі 20 тис. грн, 30 тис. грн, 50 тис. грн, відповідно через 1, 2, 3 роки. Яким буде індекс рентабельності інвестицій, якщо початкові інвестиції станов­лять 70 тис. грн., а дисконтна ставка — 10 %:

а)         0,87;

б)         1,15;

в)         1,42;

г)         0,15?

Якою буде теперішня вартість звичайної акції, якщо останній сплачений дивіденд на акцію становить 30 грн, необхідна ставка до­ходу — 15 %, постійний темп приросту дивідендів — 2 %:

а)         200 грн;

б)         204 грн;

в)         235,4 грн;

г)         230,8 грн?

Згідно зі Звітом про фінансові результати, постійні загально-виробничі витрати належать до складу:

а)         собівартості реалізованої продукції;

б)         адміністративних витрат;

в)         інших операційних витрат;

г)         витрат на збут.

Якщо величина резервного капіталу протягом кількох пері­одів зменшується, це свідчить про те, що:

а)         підприємство значно розширює масштаби своєї діяльності;

б)         величина прибутку недостатня для фінансування діяльності підпри-
ємства;

в)         підприємство активно здійснює інвестиційну діяльність;

г)         правильної відповіді немає.

З названих бухгалтерських операцій відпливом грошових ко­штів не супроводжуються:

а)         оплата праці;

б)         придбання основних фондів;

в)         витрати товарно-матеріальних цінностей на виробництво продукції;

г)         відрахування у фонд розвитку виробництва.

Протягом звітного періоду на підприємстві була здійснена заміна активу, який забезпечував надходження економічних вигод протягом кількох років, на новий. Витрати, що пов' язані з його за­міною, будуть відображені:

а)         у звіті про фінансові результати (як витрати періоду);

б)         у звіті про власний капітал (як нерозподілений прибуток);

в)         у балансі (як актив);

г)         не будуть відображені у фінансові звітності.

Сума активів підприємства — це:

а)         сума вартості майна підприємства і статутного капіталу;

б)         різниця між вартістю майна підприємства і борговими зобов'язаннями;

в)         вартість майна підприємства;

г)         сума вартості необоротних та оборотних активів.

Згідно з групуванням активів підприємства, залежно від рівня ліквідності основні засоби належать до:

а)         високоліквідних активів;

б)         повільноліквідних активів;

в)         важколіквідних активів;

г)         швидколіквідних активів.

Залежно від напряму розміщення фінансових ресурсів в акти­ви підприємства капітал класифікується на:

а)         перманентний та змінний;

б)         власний та позиковий;

в)         основний та оборотний;

г)         статутний та резервний.

За інших однакових умов тривалість фінансового циклу буде збільшуватись при:

а)         збільшені середньої тривалості обороту кредиторської;

б)         зменшені середньої тривалості обороту кредиторської заборгованості;

в)         зменшені середньої тривалості обороту дебіторської заборгованості;

г)         збільшені середньої тривалості обороту грошових коштів.

За характером участі в господарському процесі активи розрі­зняють:

а)         валові і чисті активи;

б)         необоротні і оборотні активи;

в)         матеріальні і нематеріальні активи;

г)         матеріальні, нематеріальні і фінансові активи.

 

Майновий стан підприємства характеризує такий показник:

а)         коефіцієнт мобільності;

б)         коефіцієнт маневреності власного капіталу;

в)         коефіцієнт автономії;

г)         тривалість виробничого циклу.

На кінець звітного періоду активи підприємства становили 10000 тис. грн, в тому числі необоротні активи — 3500 тис. грн. Якою є частка позикового капіталу підприємства у формуванні обо­ротних активів, якщо довгострокові зобов' язання становили 1000 тис. грн, власний капітал — 3000 тис. грн:

а)         8,3 %;

б)         15,4 %;

в)         85,7 %;

г)         92,3 %?

З наявних джерел фінансування не має ціни:

а)         нерозподілений прибуток;

б)         банківський кредит;

в)         облігації;

г)         не має правильної відповіді.

До показників, що характеризують структуру капіталу, не відноситься показник:

а)         коефіцієнт концентрації позичкового капіталу;

б)         коефіцієнт автономії;

в)         коефіцієнт фінансового левериджу;

г)         коефіцієнт постійності.

До власних джерел фінансування діяльності підприємства на­лежить:

а)         дебіторська заборгованість;

б)         додатковий капітал;

в)         кредиторська заборгованість;

г)         основний капітал.

Коефіцієнт фінансової незалежності визначається як від­ношення:

а)         Позиковий капітал/ Власний капітал;

б)         Чистий дохід / Запаси;

в)         Робочий капітал / Майно підприємства;

г)         Власний капітал / Активи.

Робочий капітал — це різниця між:

а)         необоротними активами підприємства та його довгостроковими зо-
бов' язаннями;

б)         необоротними активами підприємства та його власним капіталом;

в)         оборотними активами підприємства та його поточними зобов'язаннями;

г)         оборотними активами підприємства та його довгостроковими зо-
бов' язаннями.

 

| 306 І |            О- Я. Базілінська

Грошові кошти підприємства становлять 500 тис. грн, коефі­цієнт поточної ліквідності — 1,5, коефіцієнт швидкої ліквідності — 0,75, коефіцієнт абсолютної ліквідності підприємства — 0,3. Поточ­ні зобов'язання підприємства складають:

а)         500 тис. грн;

б)         1667 тис. грн;

в)         667 тис. грн;

г)         333 тис. грн.

Згідно з групуванням активів підприємства залежно від рівня ліквідності основні засоби належать до:

а)         високоліквідних активів;

б)         повільноліквідних активів;

в)         важколіквідних активів;

г)         швидколіквідних активів.

Коефіцієнт покриття має ще таку назву:

а)         маневреність функціонуючого капіталу;

б)         частка власних оборотних коштів у покритті запасів;

в)         коефіцієнт покриття запасів;

г)         коефіцієнт поточної ліквідності.

При оцінюванні ліквідності балансу найтерміновіші зобов'я­зання зіставляють з:

а)         мобільними активами;

б)         нормальними джерелами фінансування;

в)         власним капіталом;

г)         грошовими активами та їх еквівалентами.

Прибуток до сплати відсотків та податків становить 5000 тис. грн, фіксовані витрати підприємства — 2000, маржинальний прибу­ток — 7000 тис. грн. Підприємство вирішило залучити позиковий капітал на суму 10 000 тис. грн під 10 % річних. При збільшені при­бутку до сплати відсотків та податків на 10 % на скільки відсотків зміниться чистий прибуток на акцію:

а)         1,25 %;

б)         12,5 %;

в)         1,17 %;

г)         11,7 %?

Яким буде поріг рентабельності, якщо ціна продукції стано­вить 600 грн за одиницю, середні змінні витрати — 200 грн, річні фіксовані витрати — 400 000 грн:

а)         400 000 грн;

б)         4000 грн;

в)         600 000 грн;

г)         1 000 000 грн?

У формулі розрахунку якого з показників фінансової стійкос­ті в чисельнику відображається величина робочого капіталу:

а) маневреност функціонуючого капіталу;

б)         частки власних оборотних коштів у покритті запасів;

в)         коефіцієнта покриття відсотків;

г)         коефіцієнта швидкої ліквідності?

Для кризового фінансового стану характерно, що:

а)         власні кошти забезпечують запаси;

б)         запаси забезпечуються сумою власних коштів і довгострокових пози-
кових коштів;

в)         запаси забезпечуються сумою власних коштів, довгострокових пози-
кових джерел та короткострокових кредитів;

г)         запаси не забезпечуються джерелами їх формування.

Яке з тверджень неправильне:

а)         змінні витрати є постійними в структурі собівартості одиниці продукції;

б)         за умови збільшення обсягів виробництва постійні витрати на одини-
цю продукції збільшуються;

в)         змінні витрати напряму залежать від зміни обсягів виробництва;

г)         постійні витрати не залежать від обсягів виробництва?

Курс акції — це:

а)         ціна, по якій ця акція продається на ринку;

б)         дивіденд акції;

в)         кількість акцій запропонованих на ринку;

г)         правильної відповіді немає.

Коефіцієнт дохідність акції визначають так:

а)         Прибуток на акцію / Дивіденди на акцію;

б)         Дивіденди на акцію / Прибуток на акцію;

в)         Прибуток на акцію / Ринкова ціна акції;

г)         Дивіденди на акцію / Середня ціна акцій.

Коефіцієнт «ринкова-балансова вартість» показує:

а)         якою мірою чистий прибуток покриває дивіденди;

б)         скільки інвестори згодні платити за кожну грошову одиницю прибут-
ку підприємства;

в)         у скільки разів поточний курс акції перевищує річний прибуток з неї;

г)         наскільки більше коштує підприємство порівняно з тим, що вклали в
неї акціонери.

У якій послідовності потрібно розмістити фінансові інстру­менти, щоб спостерігалося зростання очікуваної дохідності та ризику:

а)         звичайна акція, привілейована акція, облігація, векселі;

б)         привілейована акція, звичайна акція, облігація, вексель;

в)         вексель, облігація, привілейована акція, звичайна акція;

г)         вексель, облігація, звичайна акція, привілейована акція?

Коефіцієнт дивідендних виплат визначають так:

а)         Прибуток на акцію / Дивіденди на акцію;

б)         Дивіденди на акцію / Прибуток на акцію;

в)         Чистий прибуток / Звичайні дивіденди;

г)         Дивіденди на акцію / Середня ринкова ціна акції.

Яким буде приріст рентабельності реалізації, якщо чистий прибуток за прогнозом становить 20 тис. грн, фактично — 22, чис­тий дохід за прогнозом — 200, фактично — 216 тис. грн:

а)         0,185 %;

б)         1,85 %;

в)         1,12 %;

г)         185 %?

За зміни обсягу продажу величина операційного прибутку змінюється:

а)         на величину маржинального прибутку;

б)         пропорційно зміні обсягу продажу;

в)         на величину змінних витрат;

г)         на величину відносного зменшення постійних витрат.

Чисті активи підприємства — це:

а)         необоротні активі підприємства за вирахування витрат майбутніх пе-
ріодів;

б)         оборотні активи підприємства за вирахуванням поточних зобов'язань;

в)         активи підприємства за вирахуванням його поточних зобов'язань;

г)         необоротні активи підприємства за вирахуванням власного капіталу.

В умовах постійного зростання цін оцінка запасів за методом ЛІФО сприятиме:

а)         збільшенню прибутку підприємства;

б)         збільшенню дивідендів;

в)         збільшенню податку на прибуток;

г)         зменшенню прибутку підприємства.

Яким буде фінансовий результат від операційної діяльності підприємства, виходячи з такої інформації: валовий прибуток — 28000 грн; доходи від операційної оренди активів — 6000; адмініст­ративні витрати — 12000; витрати на збут — 7000; втрати від знеці­нення запасів — 3000; відрахування на створення резерву сумнівних боргів — 1000 грн:

а)         28 000 + 6000-7000-3000 — 1000;

б)         28 000 + 6000-12 000-7000-3000-1000;

в)         28 000+ 6000-12 000-7000-1000;

г)         28 000+6000-12 000-7000-3000?

Яким буде прибуток від звичайної діяльності, якщо: прибуток від звичайної діяльності до оподаткування становить 40 000 грн; прибуток від операційної діяльності становить 60 000 грн; податок на прибуток — 25 %:

а)         60 000 + 40 000 - 40 000*25 % : 100 %;

б)         60 000 - 40 000 — 40 000*25 % : 100 %;

в)         60 000 - 60 000 * 25 % : 100 %;

г)         40 00 - 40 000 *25 %: 100 %?

Рентабельність активів вираховується шляхом співвідношення:

а)         показника прибутку до сплати відсотків та податків і суми балансу;

б)         показника прибутку до сплати податку і суми балансу;

в)         показника чистого прибутку і суми балансу;

г)         показника прибутку до сплати відсотків та податків і суми основного
капіталу.

За умови прибуткової діяльності, який показник рентабельно­сті завжди буде більшим за:

а)         рентабельність активів за рентабельність чистих активів;

б)         рентабельність чистих активів за рентабельність активів;

в)         ці показники завжди однакові.

г)         неможливо визначити?

Завищення собівартості залишків товарних запасів за інших однакових умов:

а)         завищує розмір прибутку;

б)         зменшує розмір прибутку;

в)         не впливає не прибуток;

г)         зменшує виручку.

Обсяг виробництва компанії становить 500 од., ціна кожної одиниці продукції — 60 грн, середні змінні витрати — 40, фіксовані витрати — 3000 грн. Яким буде прибуток до вирахування відсотків та податків:

а)         30000 грн;

б)         10000 грн;

в)         20000 грн;

г)         7000 грн?

До оборотних активів з низькою оборотністю скоріше за все належать:

а)         запаси сировини і матеріалів, за якими не створюються страхові резерви;

б)         запаси готової продукції, що користуються високим попитом;

в)         грошові кошти, які постійно знаходяться в постійному обороті;

г)         запаси готової продукції, що користуються зниженим попитом.

За моделлю Ліса, підприємство є потенційним банкрутом за умови:

а)         г<0,862;

б)         г = 0,037;

в)         2,71-2,99;

г)         3,0 та вище.

До постійних оборотних активів належать:

а)         сезонні виробничі запаси;

б)         мінімально необхідна величина запасів;

в)         довгострокові фінансові інвестиції;

г)         незавершене будівництво.

Яке твердження хибне:

а)         чим більший робочий капітал, тим менший ризик втрати ліквідності;

б)         чим вищий рівень оборотних активів, тим вища є ліквідність фірми;

в)         при високій ліквідності підприємство має високу рентабельність активів;

г)         якщо кредиторська заборгованість дорівнює нулю, то робочий капі-
тал максимальний?

Втрату ліквідності може спричинити:

а)         надлишок грошових коштів;

б)         надлишок виробничих запасів;

в)         невиправдана дебіторська заборгованість;

г)         низький рівень кредиторської заборгованості.

Фінансовий цикл починається з моменту:

а)         одержання грошей від покупців за відвантажену продукцію;

б)         надходження матеріалів на склад підприємства;

в)         відвантаження покупцеві продукції;

г)         оплати постачальникам матеріалів.

Прискорити оборотність грошових коштів можна за рахунок:

а)         збільшення тривалості операційного циклу;

б)         збільшення тривалості фінансового циклу;

в)         збільшення обсягів готівкових розрахунків;

г)         зменшення тривалості фінансового циклу.

До можливих джерела поповнення грошових коштів не належить:

а)         стягнення дебіторської заборгованості;

б)         купівля поточних фінансових інвестицій;

в)         продаж матеріальних активів підприємства;

г)         отримання банківських кредитів.

Виробничий цикл починається з моменту:

а)         одержання грошей від покупців за відвантажену продукцію;

б)         надходження матеріалів на склад підприємства;

в)         відвантаження покупцеві продукції;

г)         оплати постачальникам матеріалів.

100.     До оборотних активів з високою оборотністю скоріше за все
належать:

а)         запаси готової продукції, що користуються зниженим попитом;

б)         сезонні запаси сировини і матеріалів;

в)         довгострокова та короткострокова дебіторська заборгованість;

г)         запаси сировини і матеріалів, за якими не створюються страхові резерви.