ДОДАТКИ

Додаток А

Форми фінансової звітності підприємства

Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2

 

Подпись: за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КФВПодпись: за СПОДУ за ЗКГНГ за КВЕДДата (рік, місяць, число) Підприємство ВАТ «Домобудівник» Територія     11111 м. Будівник, вул. Будівників, Форма власності колективна Орган державного управління

Галузь домобудівництво
Вид економічної       загальне домобудівницт-
діяльності во
Одиниця виміру: тис. грн.   Контрольна сума


КОДИ
І           І 01

01272976

7410136600

20

06024 61133

45.21.1

 

 

 

Адреса


11111 м. Будівник, вул. Будівників

 

БАЛАНС За 2003 рік

Форма №1      Код за ДКУД 

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

Дебіторська заборгованість за розрахун­ками:

 

з бюджетом

170

115,0

10,0

за виданими авансами

180

286,0

1243,0

з нарахованих доходів

190

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

 

9,0

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

в національній валюті

230

91,0

21,0

в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

352,0

301,0

Усього за розділом ІІ

260

8064,0

10873,0

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

1,0

2,0

Баланс

280

23314,0

25647,0

 

ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

103,0

103,0

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

18278,0

18224,0

Резервний капітал

340

122,0

122,0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

(194,0)

63,0

Неоплачений капітал

360

(—)

(—) 

ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

зі страхування

570

42,0

76,0

з оплати праці

580

172,0

156,0

з учасниками

590

130,0

130,0

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов'язання

610

51,0

46,0

Усього за розділом IV

620

4510,0

6189,0

V. Доходи майбутніх періодів

630

337,0

337,0

Баланс

640

23314,0

25647,0

 

 

Керівник -

(підпис) (прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис) (прізвище)


Дата (рік, місяць, число))
Підприємство ВАТ «Домобудівник»         за ЄДРПОУ

Територія 11111 м. Будівник, вул. Будівників  за КОАТУУ

Орган державного управління                    за СПОДУ

Галузь домобудівництво      за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності загальне          за КВЕД

домобудівництво

Одиниця виміру: тис. грн.   Контрольна сума


КОДИ

01

01272976 7410136600 06024 61133 45.21.1

 


ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за         20        р.


Стаття

Код рядка

За звітний період

За попе­редній період

1

2

3

4

Адміністративні витрати

070

1804,0

988,0

Витрати на збут

080

15,0

14,0

Інші операційні витрати

090

3391,0

2838,0

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

1123,0

532,0

прибуток

100

 

 

збиток

105

Доход від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

4,0

3,0

Інші доходи

130

12,0

847,0

Фінансові витрати

140

416,0

308,0

Втрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

17,0

827,0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

 

706,0

247,0

прибуток

170

 

 

збиток

175

Податок на прибуток від звичайної діяль­ності

180

503,0

77,0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

 

203,0

170,0

прибуток

190

 

 

збиток

195

Надзвичайні:

 

доходи

200

 

 

витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Чистий:

 

203,0

170,0

прибуток

220

 

 

збиток

225

 

 


О. Я. Базілінська


Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ВАТ «Домобудівник»         за ЄДРПОУ

Територія 11111 м. Будівник, вул. Будівників,     за КОАТУУ
Орган державного управління        за СПОДУ

Галузь домобудівництво      за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності за КВЕД

загальне домобудівництво
Одиниця виміру: тис. грн.   Контрольна сума


коди

01272976 7410136600 06024 61133 45.21.1

 

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за         20        р.        

Форма N 3       Код за ДКУДІ 1801004

 

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

 

 

Надход­ження

Видаток

Надход­ження

Видаток

1

2

3

4

5

6

І. Рух коштів у результаті опе­раційної діяльності

 

 

 

 

 

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

706,0

247,0

Коригування на:

 

 

 

 

 

амортизацію необоротних акти­вів

020

834,0

х

471,0

х

збільшення (зменшення) забез­печень

030

збиток (прибуток) від нереалі­зованих курсових різниць

040

збиток (прибуток) від неопера-ційної діяльності

050

1,0

23

Витрати на сплату відсотків

060

416,0

х

308,0

х

Прибуток (збиток) від операцій­ної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

1957,0

1003,0 

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

 

 

Надход­ження

Видаток

Надход­ження

Видаток

1

2

3

4

5

6

Інші платежі

270

х

х

Чистий рух коштів до надзви­чайних подій

280

318,0

230,0

Рух коштів від надзвичайних подій

290

Чистий рух коштів від інвести­ційної діяльності

300

318,0

230,0

ІІІ. Рух коштів у результаті фі­нансової діяльності

 

 

 

 

 

Надходження власного капіталу

310

х

х

Отримані позики

320

2500,0

х

2000,0

х

Інші надходження

330

х

х

Погашення позик

340

х

3280,0

х

365,0

Сплачені дивіденди

350

х

 

х

Інші платежі

360

х

 

х

Чистий рух коштів до надзви­чайних подій

370

8

1635,0

Рух коштів від надзвичайних подій

380

 

Чистий рух коштів від фінансо­вої діяльності

390

8

1635,0

Чистий рух коштів за звітний період

400

70,0

81,0

Залишок коштів на початок року

410

91,0

х

10,0

х

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

Залишок коштів на кінець року

430

21,0

х

91,0

х

 

Керівник       

Головний бухгалтер


КОДИ

 

Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ВАТ «Домобудівник»         за ЄДРПОУ

Територія 11111 м. Будівник, вул. Будівників      за КОАТУУ

Орган державного управління колективна           за СПОДУ

Галузь домобудівництво      за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності загальне домобудівництво за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн.   Контрольна сума


01

01272976 4410136600 06024 61133

45.21.1

 

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за 200_ р.


Форма N 4 Код за ДКУД 1801005


Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкла­дений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неоплачений ка­пітал

Вилучений капітал

Разом

1              2         3        4      5 6

7

8        9     10 11

Уцінка ос­новних за­собів

070

(—)

(—)

Дооцінка не­завершеного будівництва

080

Уцінка неза­вершеного будівництва

090

(—)

(—)

Дооцінка нематеріаль­них активів

100

Уцінка не-матеріаль­них активів

110

(—)

(—)

120     —     —   — —

—      —   — —

Чистий прибуток (збиток) за звітний пе­ріод

130

203,0

203,0

Розподіл прибутку:

Виплати

власникам

(дивіденди)

140

(—)

(—)

Спрямуван­ня прибутку до статутно­го капіталу

150

(—)

Відрахуван­ня до резерв­ного капіталу

160

(—)

170     —     —   — —

—      —   — — 

Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкла­дений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неоплачений ка­пітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Разом зміни в капіталі

290

(54,0)

257,0

203,0

Залишок на кінець року

300

103,0

18224,0

122,0

63,0

 

 

18512,0

 

 

Керівник       

 

Головний бухгалтер


Назва показника

Умовне позна­чення

Алгоритм розрахунку

Джерела інформації

Характеристика

1

2

3

4

5

Коефіцієнт абсо­лютної ліквідності

кАл

Грошові кошти та їх еквіваленти

Ф.1р.230 + р.240

Показує, яка част­ка поточних зобо­в'язань може бути погашена миттєво. Достатнім вважа­ється значення вище за 0,2—0,5.

 

 

Поточні зобов' язання + + Доходи майбутніх періодів * *

Ф.1р.620 + р.630** 

 

Маневреність ро­бочого капіталу

-^МнРК

Грошові кошти + + Поточні фінансові інвестиції

Робочий капітал

Ф.1р.230 + ... + 250

Ф.1р.260 + р.270*--p.620-p.630**

Показує частку абсолютно ліквід­них активів у ро­бочому капіталі, що забезпечує свободу фінансо­вого маневру

Коефіцієнт захи­щеного періоду

к3п

Оборотні активи + + Витрати майбутніх періодів *

Ф.1р.260 + р.270*

Показує скільки днів підприємство зможе існувати при форс-мажор-них обставинах

 

 

Середньоденні операційні витрати

(Ф.2 р. 040 + р.070 + + р.080 + р.090):360 

 

Коефіцієнт забез­печеності реаліза­ції робочим капі­талом

тс

Робочий капітал

Ф.1р.260 + р.270*--p.620-p.630**

Характеризує співвідношення короткострокової платоспроможно­сті та річного опе­раційного грошо­вого потоку

 

 

Чистий дохід

Ф.2р.035 

 

Додаток Б

МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА

 

Назва моделі, пояснення

Методика розрахунку

Позначення

1

2

3

1. Двофакторна модель (як­що результат за показником є від' ємним, то ймовірність настання банкрутства неве­лика; якщо результат є до­датнім, то навпаки)

(1)

гд = -0,3877 - 1,0736х! +0,0579х2

Хі —коефіцієнт поточної ліквідності;

х2— коефіцієнт концентрації позикового капіталу

2. 7, А -показник Альтмана (якщо 7 дорівнює 1,8 і ме­нше, то ймовірність банк­рутства дуже висока, 1,81—2,7 — висока, 2,71—2,99 — можлива, 3,0 і вище — дуже низька); граничне значення 7АЮ — 1,23 (може бути використа­ний українськими господа­рюючими суб'єктами)

(2.1)

гА = 1,2Х[ + 1,4х2 + 3,3х3 + 0,6х4 + 1,0х5 (2.2)

гА83 = 0,717х! + 0,847х2 + 3,107х3 + + 0,42х4 +0,998х5

X! — відношення робочого капіталу до активів;

х2 — відношення чистого прибутку до активів;

х3 — рентабельність активів (співвідно­шення прибутку до сплати відсотків і податків та активів); х4 — співвідношення ринкової вартості акцій та позикового капіталу; х5 — відношення чистого доходу до активів; х4 (для 2А83 ) — коефіцієнт фінансової стабільності

3. Модель Спрингейта (як­що 2С<0,862, то підприємс­тво є потенційним банкру­том)

(3)

Хс = 1,03х! + 3,07х2 + 0,66х3 + 0,4х4

X] —відношення оборотних активів до активів;

х2 — рентабельність активів (співвідно­шення прибутку до сплати відсотків і податків та активів);

х3 — співвідношення прибутку до сплати

податків та поточних зобов'язань;

Хі — відношення чистого доходу до активів

4. Модель Ліса (граничне значення Ъл = 0,037)

(4)

Ъл =0,063х! +0,092х2 +0,057х3 + + 0,001х4

X! — співвідношення оборотних активів та суми активів;

х2 — відношення операційного прибутку до активів;

х3 — відношення нерозподіленого при­бутку до активів;

х4 — коефіцієнт фінансової стабільності

5. Модель Таффлера (якщо величина 7^ більша за 0,3, то це свідчить, що у фірми непогані довгострокові пер­спективи, а якщо менша за 0,2, то банкрутство більш ніж імовірне)

(5)

Ът = 0,53х1 + 0,13х2 + 0,18х3 + + 0,16х4

X! — відношення операційного прибутку

до поточних зобов'язань;

х2 — відношення оборотних активів до

зобов'язань;

х3 — відношення поточних зобов'язань до активів;

х4 — відношення чистого доходу до активів

6. Модель Фулмера (втрата платоспроможнос-ті неми­нуча при Ъф < 0, при Ъф > 0, компанія функціонує нор­мально з подальшими перспективами ефективного розвитку)

(6)

Ъф =5,528х! +0,212х2 +0,073х3 + + 1,27х4 - 0,12х5 + 2,335х6 + 0,575х7 + + 1,083х8 +0,894х9 -3,075

X] — відношення нерозподіленого при­бутку минулих років до активів; х2 — відношення чистого доходу до активів; х3 — співвідношення прибутку до сплати податків та власного капіталу; х4 — відношення грошового потоку до всіх зобов'язань;

х5 — відношення довгострокових зо­бов'язань до активів; х6 — відношення поточних зобов'язань до активів;

х7 — логарифм від матеріальних активів; х8 — відношення оборотних активів до всіх зобов'язань;

х9 — логарифм від співвідношення при­бутку до сплати відсотків і податків та сплаченого відсотка

Назва моделі, пояснення

Методика розрахунку

Позначення

1

2

3

7. Я-модель Іркутської дер­жавної економічної академії (якщо Я = 0-0,18, то ймовір­ність банкрутства 90—100 %, якщо 0,18-0,32, то 60-80 %, якщо 0,32-0,42, то 15-20 %, якщо > 0,42, то мінімальна до 10 %).

(7)

Я = 8,3 8^ + х2 + 0,054х3 + 0,63х4

X] — відношення оборотного капіталу до активів;

х2 — відношення чистого прибутку до вла­сного капіталу;

х3 — відношення чистого доходу до активів; х4 — відношення чистого прибутку до су­марних витрат

Оцінювання фінансового стану щодо задоволеності структури балансу («Методичні положення щодо оцінювання фінансового стану підприємств і встановлення незадовільної структури балансу»)

8. Коефіцієнт поточної лік­відності (Кі), має знаходи­тися в межах від 1 до 2

(8)

Поточні активи + + Витрати майбутніх періодів

К] =

Поточні зобов' язання + + Доходи майбутніх періодів

Див. тему 5

9. Коефіцієнт забезпеченос­ті робочим капіталом (К2), має бути не меншим ніж 0,1

(9)

Поточні активи - Поточні пасиви

К2 =    :          

Поточні активи

Див. тему 5

10. Коефіцієнт відновлення платоспроможності (К3), розраховується у випадку ЯКЩО (Кі) чи (К2) — той чи інший знаходиться не в ме­жах нормативних значень

(10)

к.+(^)х(к;-к1)

К3 =   

К,

1норм

6 — період відновлення платоспроможнос­ті в місяцях;

Т — звітний період у місяцях; К* — фактичне значення коефіцієнта по­точної ліквідності (в кінці розрахункового періоду);

 

 

К[ — значення коефіцієнта поточної лікві­дності на початку звітного періоду;

К,       — нормативне значення коефіцієн­те™         г т

та поточної ліквідності

11. Коефіцієнт втрати пла­тоспроможності (К4), роз­раховується у випадку якщо (К]) та (К2) знаходяться не в межах нормативних значень

(П)

КГ+^х^-К,)

К4= к,

1норм

Т — звітний період у місяцях; К[* — фактичне значення коефіцієнта поточної ліквідності (в кінці розрахункового періоду); К[ — значення коефіцієнта поточної лікві­дності на початку звітного періоду;

К,       — нормативне значення коефіцієн­те™         г т

та поточної ліквідності; 3 — період відновлення платоспроможнос­ті В МІСЯЦЯХ

12. Коефіцієнт можливої нейт­ралізації поточної загрози бан­крутства (за рахунок внутріш­нього фінансового потенціалу)

(12)

ЧГП

КНЗБ-

ССФЗ

ЧГП — очікувана сума чистого грошового потоку;

ССФЗ — середня сума фінансових зобо­в'язань

13. Біржовий курс акцій но­вої емісії

аз) к,,^^;^)

Кб , Ке — біржовий та емісійний курс акцій; 0-п 5 0-е — початкова та емісійна кількість акцій

14. Грошова оцінка першо­чергового права на при­дбання нових акцій

С4)       ГОпп = К.^

Кб , Ке — біржовий та емісійний курс акцій; С — співвідношення за яким здійснюється емісія

15.Співвідношен-ня за яким здійснюється емісія

ф,

(15)           С= 1

Ф2 -ф[

Ф[, Ф2 - розмір статутного фонду до і піс­ля його збільшення

 

 

 

 

 


Додаток В

 

Коефіцієнт спів­відношення обо­ротних і необоро­тних активів

К ОбАНА

Оборотні активи

Ф.1р.260 + р.270*

Відношення обо­ротних активів до необоротних ак­тивів. Цей коефі­цієнт повинен збі­льшуватись, що дасть можливість підвищити ліквід­ність балансу під­приємства. Нега­тивною є різка зміна

 

 

Необоротні активи

Ф.1р.080 

 

Частка активної частини основних засобів

ЧакЧОЗ

Вартість активної частини основних засобів

Ф.5 р. 130...р. 160 гр. 3 або гр. 14

відношення варто­сті активної час­тини основних за­собів (машини, обладнання, транспортні засо­би тощо) до вар­тості всіх основ­них засобів

 

 

Вартість основних засобів

Ф.5 р.100...р. 180 гр.З або гр. 14 

 

Коефіцієнт зносу основних засобів

к3

Знос основних засобів

Первісна вартість основних засобів

Ф. 1р. 032 Ф.ір.031

Характеризує ін­тенсивність нако­пичення коштів для оновлення ос­новного капіталу. Рекомендоване значення <0,5

Назва показника

Умовне позна­чення

Алгоритм розрахунку

Джерела інформації

Характеристика

1

2

3

4

5

Коефіцієнт при­датності

КпР

Первісна вартість основних засобів

Знос основних засобів

Ф.ір.031 Ф.1р.032

Відношення вар­тості основних за­собів до величини зносу основних засобів (або оди­ниця мінус коефі­цієнт зносу)

Коефіцієнт онов­лення

к0н

Вартість основних засобів, що надійшли за період

Вартість основних засобів на кінець періоду

Ф.5р.100...р.180гр.5 Ф.5р.100...р.180гр.14

Відношення суми введених за звітний період основних засобів до первіс­ної вартості осно­вних засобів на кінець періоду. Рекомендоване значення > 0,1

Коефіцієнт ви­буття

К]3иб

Вартість основних засобів, що вибули за період

Ф.5р.100...р.180гр.8

Відношення пер­вісної вартості ос­новних засобів, що вибули до їх первісної вартості на початок пері­оду Рекомендова­не значення > 0,1

 

 

Вартість основних засобів на початок періоду

Ф.5р.100...р.180гр.З 

 

Фондовіддача

Фв

Чистий дохід

Середня вартість основних засобів

Ф.2р.035 Ф.ір.031

Відношення чис­того доходу до се­редньої вартості основних засобів

Фондомісткість

Фм

Середня вартість основних засобів

Чистий дохід

Ф.ір.031 Ф.1р.035

Є показником зво­ротнім до фондо­віддачі.

Індекс постійного активу

чіа

Необоротні активи Власний капітал

Ф. 1р. 080 Ф.1р.380 + р.430

Характеризує час­тку необоротних активів (в тому числі основних за­собів) власних джерелах

Показники оборотності активів

Оборотність ак­тивів, оборотів

коа

Чистий дохід Середні активи

Ф.2р.035 Ф. 1р. 280

Скільки отримано чистого доходу на одиницю коштів, інвестованих в ак­тиви. Позитивним є зростання

Оборотність по­стійних активів, оборотів

Копа

Чистий дохід Середні постійні активи

Ф.2р.035 Ф. 1р. 080

Скільки чистого доходу припадає на одиницю по­стійних активів. Позитивним є зро­стання

Назва показника

Умовне позна­чення

Алгоритм розрахунку

Джерела інформації

Характеристика

1

2

3

4

5

Оборотність ро­бочого капіталу, оборотів

Корк

Чистий дохід

Ф.2р.035

Скільки чистого доходу припадає на одиницю робочого капіталу. Позитив­ним є зростання

 

 

Середній робочий капітал

Ф.1р.260 + р.270*--p.620-p.630** 

 

Показники оборотності оборотних активів

Оборотність обо­ротних активів, оборотів

^ООбА

Чистий дохід

Середня величина оборотних активів

Ф.2р.035 Ф.1р.260 + р.270*

Скільки чистого доходу припадає на одиницю оборот­них активів. Пози­тивним є зростання

Тривалість одного обороту оборот­них активів, днів

До

360/ К00бА

 

Період, протягом якого оборотні ак­тиви трансфор­муються в кошти. Позитивним є зменшення

Оборотність за­пасів, оборотів

к оз

Чистий дохід _

            :           або

Середні запаси

Собівартість реалізованої продукції

Ф.2р.035

Ф.1р.100 + ... + р.140

або Ф.2р.040

Кількість оборотів коштів, інвестова­них в запаси. По­зитивним є зрос­тання

 

 

Середні запаси

Ф.1р.100 + ... + р.140 

 

Тривалість одно­го обороту запа­сів, днів

Дз

360/Коз

 

Період, протягом якого запаси трансформуються в кошти. Позитив­ним є зменшення

Оборотність дебі­торської заборго­ваності, оборотів

К0д

Чистий дохід

Ф.2р.035

У скільки разів чистий дохід пе­ревищує середню дебіторську забор­гованість. Позити­вним є зростання

 

 

Середня дебіторська заборгованість

Ф.1р.150 + ... + р.210 

 

Тривалість одного обороту дебітор­ської заборгова­ності, днів

Дд

360/КОД

 

Середній період погашення дебі­торської заборго­ваності. Позитив­ним є зменшення

Показники оборотності кредиторської заборгованості

Оборотність креди­торської заборго­ваності, оборотів

Ккз

Чистий дохід

Середня кредиторська заборгованість

або

Собівартість реалізованої продукції

Ф.2р.035 Ф.1р.620.-р.500-р.510

або

Ф.2р.040

Кількість оборотів кредиторської за­боргованості. По­зитивним є зрос­тання

 

 

Середня кредиторська заборгованість за товар

Ф.1р.520. + р.530 

 

Назва показника

Умовне позна­чення

Алгоритм розрахунку

Джерела інформації

Характеристика

1

2

3

4

5

Тривалість одного обороту креди­торської заборго­ваності, днів

Дкз

збо/Ккз

 

Середній період сплати підприємс­твом кредиторсь­кої заборгованос­ті. Позитивним є зменшення

Аналіз джерел формування капіталу підприємства

Коефіцієнт фі­нансової незале­жності

14 ФН

Сума власних коштів

Ф.1р.380 + р.430

Характеризує концентрацію вла­сного капіталу. Рекомендоване значення більше 0,5

 

 

Валюта балансу

Ф.1р.640 

 

Коефіцієнт фі­нансової залеж­ності

КФЗ

Валюта балансу

Ф.1р.640

Розраховується відношенням ва­люти балансу до власного капіталу, є оберненим пока­зником до коефі­цієнта фінансової незалежності. Рекомендоване значення менше 2 (тобто 1/0,5).

 

 

Сума власних коштів

Ф.1р.380 + р.430 

 

Коефіцієнт кон­центрації позикового капіталу

КкПК

Позиковий капітал Валюта балансу

Ф.1р.480 + р.620 + р.630 Ф.1р.640

або

Ккпк =1~КФН =1 —1/Кфз,

Показує частку залученого майна в активах підпри­ємства та ступінь залежності під­приємства від кредиторів

Коефіцієнт фі­нансового ризику (коефіцієнт фі­нансового леве-риджу)

ту-

14 фр

Позиковий капітал

Ф.1р.480 + р.620 + р.630

Характеризує співвідношення позикових та вла­сних коштів. Ре­комендоване значення менше 1

 

 

Власний капітал

Ф.1р.380 + р.430 

 

Коефіцієнт фінан­сової стабільності

К фс

Власний капітал

Ф.1р.380 + р.430

Характеризує по­криття боргів вла­сним капіталом. Є оберненим по­казником до кое­фіцієнта фінансо­вого ризику

 

 

Позиковий капітал

Ф.1р.380 + р.620 + р.630 

 

Коефіцієнт дов­гострокової забо­ргованості

(коефіцієнт фі­нансової залеж­ності капіталізо­ваних джерел)

Кдз

Довгострокові зобов'язання

Ф.1р.480

Характеризує за­гальну капіталіза­цію підприємства. Показує відсоток довгострокових зобов'язань у ка­піталізованих джерелах

 

 

Власний капітал + + Довгострокові зобов'язання

Ф.1р.380 + р.430 + р.480 

 

Назва показника

Умовне позна­чення

Алгоритм розрахунку

Джерела інформації

Характеристика

1

2

3

4

5

Коефіцієнт фі­нансової незале­жності капіталі­зованих джерел

КфНКД

Власний капітал

Ф.1р.380 + р.430

Показує відсоток власного капіталу у капіталізованих джерелах

 

 

Власний капітал + + Довгострокові зобов'язання

Ф.1р.380 + р.430 + р.480 

 

Коефіцієнт по­криття відсотків

КПВ

Прибуток до сплати податків + + Витрати на сплату відсотків

Ф.2р.170 + р.140

Є відносним пока­зником довгостро­кової платоспро­можності.

 

 

Витрати на сплату відсотків

Ф.2р.140 

 

Коефіцієнт мане­вреності власного капіталу

-^МнВК

Робочий капітал Власний капітал

Ф.1р.260 + р.270*--p.620-p.630**

Ф.1р.380 + р.430

Визначає частку власного капіталу, що вкладена в оборотні активи. Характеризує сту­пінь мобільності власного капіталу, тобто показує ту частину власного капіталу, яка зна­ходиться в обігу і використовується для фінансування поточної діяльно­сті

Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства

Робочий капітал

РК

(Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів*) - (Пото­чні зобов'язання + Доходи майбутніх періодів**)

Ф.1 р.260 + р.270*--p.620-p.630**

Характеризує ве­личину оборотних коштів, що зали­шається у підпри­ємства після роз­рахунків за корот­костроковими зобов'язаннями

Ефективна забор­гованість

ЕЗ

(Поточні зобов'язання + До­ходи майбутніх періодів**) -- (Грошові кошти + Дебітор­ська заборгованість)

Ф.1 р.620+р.630**--(р. 150 +... + р.240)

Характеризує час­тину поточних зо­бов'язань, що мо­жуть бути покриті за рахунок надхо­джень від поточ­ної діяльності під­приємства

Коефіцієнт пото­чної ліквідності

Кпл

Оборотні активи + + Витрати майбутніх періодів *

Ф.1р.260 + р.270* Ф.1р.620 + р.630**

Характеризує до­статність оборот­них активів для задоволення пото­чних зобов'язань. Значення має пе­ревищувати 100 %

 

 

Поточні зобів' язання + + Доходи майбутніх періодів * * 

 

 

Коефіцієнт шви­дкої ліквідності

КШл

Поточні активи - Запаси + + Витрати майбутніх періодів *

Ф. 1р.260 - (р. 100 +... + р. 140) + + р.270*

Характеризує мож­ливість погашення підприємством поточних зобов'я­зань поточними активами за відра­хуванням запасів

 

 

Поточні зобов' язання + + Доходи майбутніх періодів * *

Ф.1р.620 + р.630** 

 

Коефіцієнт дов­гострокового фі­нансового забезпечення першого ступеню

Ді

Власний капітал

Ф.1р.380 + р.430

Характеризує по­криття необоротних активів власним ка­піталом. Рекомен­доване значення бі­льше ніж 0,5—0,7

 

 

Необоротні активи

Ф.1р.080 

 

Коефіцієнт дов­гострокового фі­нансового забезпечення другого ступеню

д2

Власний капітал + + Довгострокові зобов'язання

Необоротні активи

Ф.1р.380 + р.430 + + р.480 + р.630***

Ф.1р.080

Характеризує по­криття необорот­них активів капі­талізованими дже­релами. Рекомен­доване значення більше одиниці

Коефіцієнт дов­гострокового фі­нансового забез­печення третього ступеню

Дз

Власний капітал + + Довгострокові зобов'язання

Ф.1р.380 + р.430 + + р.480 + р.630***

Характеризує по­криття постійних активів капіталі­зованими джере­лами. Позитивним є зростання

 

 

Необоротні активи + + Постійні оборотні активи

Ф.1р.080 + + Постійні оборотні активи 

 

Аналіз фінансової стійкості

Визначення типу фінансової стійкості

Наявність влас­них коштів

в

Власний капітал - Необоротні активи

Ф.1 р.380 +р.430-р. 080

Характеризує на­явність власних джерел для фінан­сування запасів

Наявність власних та довгострокових позикових коштів

вд

Власний капітал + Довгостро­кові зобов'язання - Необорот­ні активи

Ф.1 р.380 + р.430 +р. 480 + + р.630*** -р. 080

Характеризує наяв­ність капіталізова­них джерел для фі­нансування запасів

Назва показника

Умовне позна­чення

Алгоритм розрахунку

Джерела інформації

Характеристика

1

2

3

4

5

Наявність загаль­них коштів

зк

Власний капітал + Довгостро­кові зобов'язання + Коротко­строкові кредити банків - Не­оборотні активи

Ф.1 р.380 +р.430 +р. 480 + + р.630*** +р. 500-р. 080

Характеризує на­явність загальних джерел для фінан­сування запасів

Запаси

Зп

Виробничі запаси + Готова продукція + Незавершене ви­робництво + Товари + Витрати майбутніх періодів*

Ф.1 р.100 + ...+ р.140+р.270*

Характеризує ве­личину запасів підприємства

Надлишок (+) або дефіцит (-) влас­них коштів

фв

Наявність власних коштів -- Запаси

В-Зп

Характеризує за­безпеченість запа­сів власними кош­тами

Надлишок (+) чи дефіцит (-) влас­них та довгостро­кових позикових коштів

фвд

Наявність власних та довго­строкових позикових коштів -- Запаси

ВД-Зп

Характеризує за­безпеченість запа­сів капіталізова­ними джерелами

Надлишок (+) чи дефіцит (-) зага­льних коштів

фЗК

Наявність загальних коштів -- Запаси

ЗК-Зп

Характеризує за­безпеченість запа­сів загальними джерелами фінан­сування

Трьохкомпонент-ний показник ти­пу фінансової стійкості

8

8 = {81(+Фв)82(+ФВД) 83(±ФЗК)}

Гі, якщо Ф > 0

8(Ф) =

[О, якщо Ф < 0

 

Абсолютна стій­кість: 8={ 1,1,1}. Нормальна стій-кість:8={0,1,1}. Нестійке стано­вище: 8={0,0,1}. Кризове станови­ще: 8={0,0,0}

Коефіцієнт по­криття запасів

КПз

Робочий капітал Запаси

Ф.1р.260 + р.270*--p.620-p.630**

Ф.1р.100 + ... + р.140

Показує наскільки запаси забезпе­ченні робочим ка­піталом. Рекомен­доване значення більше 0,6-0,8

Оцінка запасу фінансової стійкості

Коефіцієнт мар­жинального при­бутку

 

см  тя-ус 1 ус

тя       тя тя

 

Показує частку маржинального прибутку у чисто­му доході

Запас міцності

ЗМ

TR.TR6

 

Показує величину, на яку фактичний або запланований обсяг реалізації перевищує беззби­тковий обсяг. По­зитивним є збіль­шення

Назва показника

Умовне позна­чення

Алгоритм розрахунку

Джерела інформації

Характеристика

1

2

3

4

5

Коефіцієнт запа­су міцності

Кзм

TR.TR6 ткб

 

Характеризує ри­зик нерентабельно­сті роботи підпри­ємства. Чим більша величина коефіцієнту запасу міцності, тим більш фінансово стійке підприємство

Коефіцієнт опе­раційного леве-риджу

Кол

РС   г   РС   г ЧП

             або      або    

ТС        ТР РС

 

Характеризує рівень постійних опера­ційних витрат

Сила дії опера­ційного левери-

джу

ол

АЕВІТ СМ

             або      або

АС) СМ-РС

1

і-і/с/

 

Показує, на скіль­ки відсотків змі­ниться прибуток до сплати відсот­ків та податків (ЕВІТ) за умови зміни обсягів про­дажів на 1 %

Коефіцієнт фі­нансового ризику

Кфр

Позикові кошти Власний капітал

Ф.1р.480 + р.620 + р.630 Ф.1р.380 + р.430

Характеризує рі­вень використання підприємством по­зичкових джерел

Сила дії фінансо­вого левериджу

ФЛ

АЧП    г    ДЕР8 г

             або      або

АЕВІТ АЕВІТ

ЕВІТ

ЕВІТ-І

 

Характеризує чут­ливість зміни чис­того прибутку до зміни прибутку до сплати відсотків та податків

Сила дії опера-ційного-фінансового ле­вериджу

ОФЛ

АЕР8   г ^ ^ г
             або ОЛ хфЛ або

(Р-АУС)хд

ЕВІТ-І

(Р-АУС)хд (Р-АУС)хд-рс-і

г   ЕВІТ + БС

або     

ЕВІТ-І

 

Характеризує чут­ливість чистого прибутку до зміни обсягів продажу

Аналіз фінансових результатів та рентабельності

Рентабельність продукції

РпР

Валовий прибуток

Собівартість реалізованої продукції

Ф.2р.050 Ф.2р.040

Показує скільки отримано прибут­ку з кожної гривні, витраченої на ви­робництво

Дохідні показники

Валова рентабе­льність реалізації

р

г ВР

Валовий прибуток Чистий дохід

Ф.2р.050 Ф.2р.035

Показує прибут­ковість з гривні продажу

Назва показника

Умовне позна­чення

Алгоритм розрахунку

Джерела інформації

Характеристика

1

2

3

4

5

Операційна рен­табельність реа­лізації

г ОР

Операційний прибуток Чистий дохід

Ф.2р.100 Ф.2р.035

Показує рентабе­льність підприєм­ства після відра­хування витрат на управління та збут товарів

Чиста рентабель­ність реалізації

Р

ґ ЧР

Чистий прибуток Чистий дохід

Ф.2р.220 Ф.2р.035

Характеризує по­вний вплив струк­тури капіталу і фі­нансування під­приємства на його рентабельність

Ресурсні показники

Рентабельність оборотного капі­талу

р

ґ Об

Операційний прибуток

Середня вартість оборотних активів

Ф.2р.100 Ф.1р.260 + р.270*

Характеризує зда­тність підприємс­тва отримувати прибуток від опе­раційної діяльно­сті

Рентабельність активів

 

Прибуток до сплати відсотків та податків ^п

Середня вартість активів

Чистий прибуток + + Фінансові витрати х х (1 - Податкова ставка)

Середня вартість активів

Ф.2р.170 + р.140 аКп Ф.1р.280 Ф.2р.220 + Ф.2р.140х(1-і) Ф.1р.280

Показує наскільки ефективно підпри­ємство використо­вує свої активи для отримання прибутку

Рентабельність чистих активів

р

г ЧА

Прибуток до сплати

відсотків та податків

            :           або

Середня вартість чистих активів

Чистий прибуток + + Фінансові витрати х х (1 - Податкова ставка)

Середня вартість чистих активів

Ф.2р.170 + р.140 _

             або

Ф.1р.380 + р.430 +

+ р.480 + р.630**

Ф.2р.170+р.140х(1-і)

Ф.1р.380 + р.430 + + р.480 + р.630**

Характеризує на­скільки ефективно підприємство ви­користовує чисті активи, тобто су­му власного капі­талу та довгостро­кових зобов'язань

Рентабельність власного капіталу

Р

ґ вк

Чистий прибуток

Середня вартість власного капіталу

Ф.2р.220 Ф.1р.380

Показує наскільки ефективно підпри­ємство використо­вує власний капітал

Сила дії фінансо­вого левериджу (європейська концепція)

ФЛВк

(1-Ґ)х(РА-і)х Позиковий капітал

X         ;          

Власний капітал

 

Показує, на скільки відсотків підвищу­ється рентабельність власного капіталу підприємства за ра­хунок залучення по­зикового капіталу

Назва показника

Умовне позна­чення

Алгоритм розрахунку

Джерела інформації

Характеристика

1

2

3

4

5

Аналіз ділової активності підприємства

Коефіцієнти зростання

Коефіцієнт внут­рішнього зрос­тання

КршЗр

Чистий прибуток - Дивіденди

Активи на початок звітного періоду Реінвестований прибуток

Активи на початок звітного періоду

Ф.2р.220-Ф.4р.140 Ф. 1р. 640

Показує можли­вість підприємств нарощувати оборо­тні та необоротні активи за рахунок внутрішніх джерел фінансування. Ха­рактеризує макси­мальний темп при­росту обсягу реалізації, який може мати підпри­ємство без зовніш­нього фінансування

Коефіцієнт стій­кого зростання

КстЗр

Чистий прибуток - Дивіденди

Ф.2р.220-р.140 Ф.1р.380 + р.340

Характеризує мак­симальний темп приросту обсягу реалізації, який може мати підпри­ємство без зміни коефіцієнту фі­нансового ризику

 

 

Власний капітал на початок звітного періоду Реінвестований прибуток

Власний капітал на початок звітного періоду 

 

 

Аналіз інвестиційної діяльності підприємства

Оцінка доцільності капіталовкладень

Облікова норма доходу

ОНД

Середній чистий прибуток Середні інвестиції

 

Характеризує від­ношення величини середнього чистого прибутку, отрима­ного в результаті капітальних інвес­тицій, до середньої або початкової вар­тості інвестицій

Дисконтований грошовий потік

тв

мв

(1 + г)м

 

Показує теперіш­ню вартість май­бутніх надхо­джень доходів

Чиста теперішня вартість

чтв

твчгн-чі = еМ^-чі

 

Якщо чтвх), інве­стування є еконо­мічно прийнятним. Якщо чтв<0, інве­стування невигідне для інвесторів

Індекс рентабе­льності інвести­цій

ір

тв чгн 41

 

Характеризує дис­контний дохід від інвестиційного про­екту на одиницю ін­вестиційних витрат. гр>1 — підприємст­во схвалює проект; гр<1 — проект від­хиляється

Назва показника

Умовне позна­чення

Алгоритм розрахунку

Джерела інформації

Характеристика

1

2

3

4

5

Аналіз інвестицій в цінні папери

Очікувана норма дохідності цінно­го паперу

Г

ГН1+Ц1-1БЦП ТВ цп

 

Ставка відсотка, яку інвестор спо­дівається наступ­ного року отрима­ти від інвестицій в цінний папір

Теперішня вар­тість цінного па­перу

твцп

£ гн4 цм

£(1 + г)'   (1 + г)м

 

Показує дискон­това ну вартість цінного паперу

Теперішня вар­тість привілейо­ваних акцій

ТВП

твп=^

г

 

Показує дискон­това ну вартість привілейованих акцій

Теперішня вар­тість звичайної акції (модель Го-рдона)

тв3

До(1 + 8)_ Ді

 

Модель Горо дона має сенс тільки тоді, коли очіку­ваний темп зрос­тання дивідендів менший від дис­контної ставки (Б<г)

Теперішня вар­тість облігації

тв0

ТВА +ТВН0 -п    1 н

&(1 + г)'   (1 + г)м

 

Показує дискон­товану вартість облігацій

Оцінка ринкової активності підприємства

Чистий прибуток на акцію

ЧПА

Чистий прибуток

Середньорічна кількість звичайних акцій

Ф.2р.220 Ф.2р.300

Показує, скільки чистого прибутку (за вирахуванням дивідендів на при­вілейовані акції) припадає на одну звичайну акцію в обігу

Капіталізована дохідність зви­чайних акцій

КДА

Ці-Ц«

Цо

 

Показує зростання ціни акції

Дивідендна до­хідність акцій

ДД

Дивіденд на одну акцію

Ринкова ціна акцій на початок періоду (або середня ціна акції)

 

Характеризує до­хід інвесторів від дивідендів

Загальна дохід­ність звичайних акцій

 

Ці-Ц« + д

Цо Цо

 

Характеризує за­гальний дохід ін­весторів від зрос­тання ціни акції та дивідендів

Назва показника

Умовне позна­чення

Алгоритм розрахунку

Джерела інформації

Характеристика

1

2

3

4

5

Коефіцієнт диві­дендних виплат

кдв

Дивіденд на одну акцію ^ Прибуток на акцію Дивіденди Чистий прибуток

 

Показує частку прибутку, випла­ченого акціонерам в готівковій формі

Коефіцієнт по­криття дивідендів

Кпд

ЧПА г 1
            або     

Д кдв

 

Обернений до ко­ефіцієнта дивіден­дних виплат

Коефіцієнт «ціна - прибуток»

Ц/П

Поточна ринкова ціна акції Прибуток на акцію

 

Показує у скільки разів поточний курс акції пере­вищує річний прибуток з неї

Коефіцієнт «рин­кова - балансова вартість»

Р/Б

Поточна ринкова ціна акції _

            :           :— або

Балансова вартість акції

Ринкова вартість (капіталізація) підприємства

Балансова вартість (власний капітал згідно балансу)

 

Порівнює оцінку підприємства фо­ндовим ринком 3 величиною інвес­тицій акціонерів у це підприємство

Примітка: * — враховується та частка витрат майбутніх періодів, яка буде використана впродовж 12 місяців з дати балансу; ** — враховується та частка доходів майбутніх періодів, яка буде погашена впродовж 12 місяців з дати бала­нсу; *** — враховуються доходи майбутніх періодів в частині більш 12 місяців.