ПОКАЗНИКИ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ


ПОБУДОВА РОЗШИРЕНОЇ ФАКТОРНОЇ МОДЕЛІ КОЕФІЦІЄНТА СТІЙКОГО ЗРОСТАННЯ


КГтЗр =          = 0,74 х 0,09 х 7,27 х 0,39 х 2,67 х 1,65 х 0,43 = 0,35 або 35%.

стзр 1500

8000-5500   пле г лсп/
Фактичні темпи зростання =           = 0,45 або 45%

5500

Темпи фактичного зростання перевищують темпи стійкого зростання.

Тести

1) б; 3) в; 5) в; 7) б; 9) г; 11) б; 13) а; 15) а. Оцініть правильність тверджень («так», «ні») 1) так; 3) ні; 5) ні; 7) ні; 9) так. Які слова пропущені в наведеному тексті?

1. Максимальну. 3. Реінвестування. 5. Прості. 7. Завтра. 9. Капітальних. 11. Нулю.

Задачі Задача 1

ЧТВ = ТВЧГН - ЧІ = V мвчг" - ЧІ

20      30 45

ЧТВ = -40 +            +         +          = 25,89 тис.грн.

1,122   1,123 1,124

Отже, інвестувати такий проект невигідно. Задача 2

ТВ

ІР = 1 рчгн

ЧІ

ТВЧГН =                    +                      +                      = 12,11 млн грн.

ЧГН   (1 + 0,105)1   (1 + 0,105)2   (1 + 0,105)3

 

Тема 9. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства

 

ІР = 12,11:12 = 1,009 > 1 — Проект реалізувати вигідно. Задача 3

а)         ЧТВ = -100 + ^ +     + ^ + -60- = 86,52 тис.грн.

1,1 1,12 1,13 1,14

ЧТВ = -200 + — +      +          +

б)         1,1   1,1x1,12   1,1x1,12 х1Д3

60

+          = 64,02 тис.грн.

1,1x1,12 х1,13 х1,14

86,52 тис. грн > 64,02 тис. грн. Отже, перший проект вигідніший.

Задача 4

ЧТВ = 9,09 млн грн ІР = 19,09:10 = 1,91>1.

Для розрахунку внутрішньої норми доходу графічно (рис. 5) необхідно побудувати графік залежності між ЧТВ та диско­нтною ставкою (по осі абсцис позначити чисту теперішню ва­ртість, по осі ординат — дисконтну ставку). Точка перетину з віссю ординат показує внутрішню норму доходу.

Графік залежності між ЧТВ та ставкою дисконтною став­кою можна побудувати за двома точками.

 

|248 |_  О- Я. Базілінська

За попередніми розрахунками перша точка (т. А) матиме координати: г = 15 %; ЧТВ = 9,09 млн грн.

Для визначення другої точки (т. Б) необхідно задати більшу дисконтну ставку: г = 35 %; ЧТВ = 2,52 млн грн.

48

 

 


г, %

 

2,52


9,09


ЧТВ, млн грн

 

Рис. 5. Графічне визначення внутрішньої норми доходу

Точка Е показує, що внутрішня норма доходу дорівнює 48 %. Якщо г = 48 %, то ЧТВ = 0,08 млн грн.

Оскільки ЧТВ = 9,09 млн грн > 0; ІР = 1,91 > 1; ВНД = 48 % 5 %, то придбання нової технологічної лінії вигідно.

Задача 5

Перші три роки дивіденди становитимуть:

Д1 = 5 + 5 х 0,1 = 5,5 грн.

Д 2 = 5,5 + 5,5 х 0,15 = 6,33 грн.

Д3 = 6,33 + 6,33 х 0,2 = 7,59 грн.

Оскільки від четвертого року темп приросту дивідендів по-

стійний, то вартість акції через три роки можна визначити за формулою Гордона:

Ц3 = Д3 х (1 + 0,05): (0,1 - 0,05) = 7,59 х (1 + 0,05): (0,1 - 0,05) = = 159,4 грн.

Щоб визначити, теперішню вартість акцій необхідно продис-конувати всі майбутні грошові надходження (Д1, Д 2, Д 3, Ц 3):

ТВ    5,5   6,33   7,59 159,4

ТВ3 = — + ^— + ^— +         4- = 125,1 грн.

3    1,1   1,12    1,13 1,14

Задача 6

ТВ0 = ТВА + ТВНО = лУ —+   н т = 0       А       НО     £(1 + г)'   (1 + г)т

епп        , 1       1        1        1        1  ч   500 глв
= 500 х 0,2 х ( +                 +          +          +   ) +               = 645 грн.

1,12 1,122 1,123 1,124 1,125 1,125

Задача 7

Як видно з таблиці, найбільший чистий прибуток забезпе­чується при додатковому випуску облігацій.

Щоб визначити граничне значення прибутку до сплати від­сотків та податків, нижче якого вигідніше випускати акції, а вище — облігації, необхідно розв'язати рівняння

(ЕВІТгр -1а) X (1-1) = (ЕВІТгр - Іо) х (1-1)

Ка (а)  Ка (О) '

де ЕВІТ гр — граничне значення операційного прибутку;

І а , Іо — річні фінансові витрати по залученню позико­вих коштів при фінансуванні за рахунок випуску акцій і об­лігацій;

і — ставка податку на прибуток;

Ка (а), Ка (о) — загальна кількість акцій підприємства, що знаходиться в обороті при додатковому випуску відповідно акцій і облігацій.

(ЕВІТгр - 50) х (1- 0,25)   (ЕВІТгр -90) х (1- 0,25)

50        ~          з0 .

ЕВІТ р = 150 тис. грн.

У нашому випадку ЕВІТ = 400 тис. грн (>ЕВІТгр), тобто ви­гідніше випускати облігації.

 

Тема 10. Аналіз імовірності банкрутства підприємства

 

Тести

1) в; 3) г; 5) в; 7) в; 9)б.

Оцініть правильність тверджень («так», «ні»)

1) так; 3) ні; 5) так; 7) так.

Які слова пропущені в наведеному тексті?

1. Зобов'язань.

3. Нижчим.

5. Зобов' язання

 

 

Задачі Задача 2

 

ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

екомендована література

Бланк И.А. Концептуальные основы финансового менеджмен­та. — К.: Ника-Центр, Эльга, 2003. — 448 с.

Брейли Ричард, Майерс Стюарт Принципы корпоративних финансов: Пер. с англ. Н. Барышниковой. — М.:ЗАО «Олимп-Бизнес», 2007. — 1008 с.

3.         Брігхем Євхен Основи фінансового менеджменту: Пер. з
англ. — К.: Молодь, 1997. — 1000 с.

Ван Хорн, Джеймс, К., Вахович, мл., Джон, М. Основы финан­сового менеджмента, 11-е изд..: Пер. с англ. — М.: Издат. дом «Ви-льямс», 2003, 992 с.

Ізмайлова К.В. Сучасні технології фінансового аналізу: Навч. посібник. — К.: МАУП, 2003. — 148 с.

Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібик. — К.:МАУП, 2000. — 152 с.

Коваленко Л. О. Фінансовий менеджмент : Навч. посібник. — К.: Знання, 2005. — 485 с.

Ковалев В. В. Введение в финансовый менеджмент. — М.: Фи­нансы и статистика, 1999. — 768 с.

Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз та планування. — Київ: Центр навчальної літератури, 2003. — 224 с.

 

Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник. — К.:Знання, 2004. — 654 с.

Савчук В.П. Управление финансами предприятий/ В.П. Сав­чук. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. — 480 с.

Терещенко О.О. Антикризове фінансове управління на підпри­ємстві: Монографія. — К.:КНЕУ, 2004. — 259 с.

Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб'єктів господарюван­ня: Навч. посібник. — К.:КНЕУ, 2003. — 554 с.

Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підпри­ємств: Навч. посібнк. — К.: КНЕУ, 2000. — 412 с.

Уолт, Кяран. Ключові фінансові показники. Аналіз та управ­ління розвитком підприємства: Пер. з англ. — К.: Всеувито; Наук. думка, 2001. — 367 с. — (Сер. «Усе про менеджмент»).

 

 

Фінанси підприємств: Підручник/ Керівник авт. кол. і наук. ред проф. А. М. Поддєрьогін — 4-те вид., виправ. та доп. — К.: КНЕУ, 2002 — 571 с.

Фролова Т.О. Фінансовий аналіз: Навч.-методич. посібник для самостійного вивчення і практичних завдань: — К.: Вид-во Єв-роп. ун-ту, 2005. — 253 с.

Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її ана­ліз: Навч. посібник. — 2-е вид., перероб. і доп. — К.: ЦУЛ, 2002. —

360 с.

Шеремет О.О. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. — К.: Мі-леніум, 2003. — 160 с.

Шиян Д.В., Строченко Н.І. Фінансовий аналіз: Навч. посіб­ник. — К.: Вид-во А.С.К., 2003. — 240 (Університетська бібліотека).

 

О. Я. Базілінська