1. Об'єкт, предмет і завдання фінансового аналізу

 

Слово «аналіз» утворилося від давньогрецького «analisys». Це метод дослідження, суть якого полягає в мисленому або практичному розчленуванні об'єкта дослідження на складові частини.

Фінансовий аналіз (Financial analysis) з'явився в XIX ст. як комерційна арифметика. Із становленням ринку капіталу в країнах з ринковою економікою, комерційна арифметика трансформувалась у фінансовий менеджмент, складовою яко­го є фінансовий аналіз, що ґрунтується на даних фінансової звітності.

В умовах ринку фінансовий аналіз спрямований на накопи­чення, оброблення та використання інформації фінансового характеру та є основою прийняття управлінських рішень на мікрорівні, тобто на рівні суб'єктів господарювання. Власни­ки, кредитори, менеджери підприємства зацікавлені в доклад­ному аналізі фінансових потоків, щоб на основі одержаної ін­формації прийняти управлінські рішення, які регулюватимуть формування фінансових ресурсів і сприятимуть зростанню ка­піталу підприємства.

Отже, зміст фінансового аналізу визначається його функція­ми: функцією управління, інформаційною функцією, методо­логічною функцією.

Об'єктом фінансового аналізу (Financial Analysis Object) є фінансові ресурси підприємства, їх формування та використання.

Предмет фінансового аналізу (Financial Analysis Subject) — це комплексне оцінювання фінансового стану підприємств та виявлення резервів розвитку з метою підвищення вартості підприємства.

Фінансовий стан підприємства (Financial Position) роз­глядається як сукупність показників, що характеризують на­явність, розміщення та використання фінансових ресурсів під­приємства.

Мета проведення фінансового аналізу — отримати вива­жену та обґрунтовану оцінку фінансового стану підприємств і тим самим визначити умови прийняття оптимальних фінансо­вих рішень.

Кількість фінансових індикаторів і параметрів, що визна­чають фінансовий стан підприємств дуже велике. Практично будь-яка фінансово-економічна подія тією чи іншою мірою оцінюється фінансовим параметром, який не потребує склад­них розрахунків, але вимагає розуміння, як правильно оцінити отримані результати та поєднати з іншими різноманітними ін­дикаторами фінансового стану.

Суб'єктами фінансового аналізу є фінансові аналітики, які зацікавлені в діяльності підприємства.

У кожного аналітика своя мета. Інвестори цікавляться на­самперед рівнем та стабільністю доходів за акціями, тобто прибутковістю (рентабельністю) підприємств, кредитори — ліквідністю, менеджери — дохідністю різних видів активів та ефективністю управління ними. Основними суб'єктами є інвестори.