Завдання для самостійної роботи

 

ТЕСТИ

Коефіцієнт втрати платоспроможності підприємства роз­раховують у випадку:

а)         якщо структура балансу незадовільна;

б)         якщо коефіцієнт поточної ліквідності менший ніж 2;

в)         якщо структура балансу задовільна;

г)         якщо коефіцієнт забезпеченості робочим капіталом менший
ніж 0,1.

Підприємство в найближчі три місяці може втратити платоспроможність, якщо:

а)         коефіцієнт відновлення платоспроможності більший ніж 1;

б)         коефіцієнт відновлення платоспроможності менший ніж 1;

в)         коефіцієнт втрати платоспроможності більший ніж 1;

г)         коефіцієнт втрати платоспроможності менший ніж 1.


Ймовірність банкрутства підприємства згідно з модел­лю Альтмана є дуже низькою при значенні показника г, що дорівнює:

а)         до і,8о;

б)         і,8і-2,7о;

в)         2,7і-2,99;

г)         3,о та вище.

Підприємство в найближчі шість місяців має реальну можливість відновити платоспроможність, якщо:

а)         коефіцієнт відновлення платоспроможності більший ніж і;

б)         коефіцієнт відновлення платоспроможності менший ніж і;

в)         коефіцієнт втрати платоспроможності більший ніж і;

г)         коефіцієнт втрати платоспроможності менший ніж і.

Коефіцієнт відновлення платоспроможності підприємст­ва розраховують у випадку:

а)         якщо структура балансу задовільна;

б)         якщо коефіцієнт поточної ліквідності більший ніж 2;

в)         якщо коефіцієнт забезпеченості робочим капіталом менший
ніж о, і.

г)         якщо коефіцієнт забезпеченості робочим капіталом більший
ніж о,і.

Завданням прогнозування банкрутства підприємства є:

а)         інформаційне забезпечення процедури комплексного фінансо-
вого аналізу;

б)         формування сценаріїв зміни у часі фінансового стану підпри-
ємства;

в)         рахунок абсолютних значень окремих цільових показників фі-
нансового аналізу підприємства;

г)         оцінка ймовірності оголошення підприємства банкрутом.

Назвіть коефіцієнт, за допомогою якого оцінюється фі­нансова неспроможність підприємства:

а)         коефіцієнт мобільності;

б)         коефіцієнт зносу;

в)         коефіцієнт поточної ліквідності;

г)         коефіцієнт постійності.

Основною ознакою платоспроможності є:

а)         відсутність простроченої дебіторської заборгованості;

б)         наявність прибутку;

в)         відсутність простроченої кредиторської заборгованості;

г)         відсутність залучених активів у складі авансованого капіталу.

9.         Підприємство вважається неплатоспроможним:

а)         у разі перевищення поточних активів над поточними зобов'я-
заннями;

б)         якщо коефіцієнт поточної ліквідності дорівнює одиниці;

в)         якщо коефіцієнт поточної ліквідності покриття більший ніж 2;

г)         якщо коефіцієнт фінансового левериджу надзвичайно низький.

10.       До групи показників оцінки структури балансу належить:

а)         коефіцієнт оборотності;

б)         коефіцієнт забезпеченості робочим капіталом;

в)         індекс рентабельності інвестицій;

г)         коефіцієнт закріплення оборотних активів.

 

ОЦІНІТЬ ПРАВИЛЬНІСТЬ ТВЕРДЖЕНЬ («ТАК», «НІ»)

Поточна неплатоспроможність може характеризувати фі­нансовий стан будь-якого підприємства.

Модель Ліса передбачає оцінку ймовірності банкрутства підприємства на основі чотирьох факторної моделі.

Підприємство має задовільну структуру балансу, якщо коефіцієнт Бівера тривалий час не перевищує 0,2.

За формулою Ліса лімітне значення показника ї дорів­нює 1,23.

Санація — комплекс заходів, спрямованих на вихід під­приємства з кризи, відновлення його прибутковості та конку­рентоспроможності.

 

Дискримінантний аналіз грунтується на емпіричних до­слідженнях фінансових показників.

Одним із виявів банкрутства державних фінансів є дева­львація національної валюти.

 

ЯКІ СЛОВА ПРОПУЩЕНІ В НАВЕДЕНОМУ ТЕКСТІ?

Коефіцієнт Бівера дорівнює відношенню надходжень гро-
шових коштів до загальної суми     підприємства.

Метою фінансової санації є покриття поточних  

та усунення причин їх виникнення.

Санаційний прибуток утворюється внаслідок викупу під-
приємством акцій за курсом            від номінальної варто-
сті цих прав.

Якщо за підсумками року коефіцієнт поточної ліквіднос-
ті менше від одиниці й підприємство не отримало прибутку, то
це ознака надкритичної       .

5. Банкрутство пов'язане з неспроможністю юридичної
особи задовольнити в установлений для цього строк пред'яв-
лені до нього з боку кредиторів вимоги і виконати        

перед бюджетом.

 

Подпись:

Питання для обговорення та задачі

 

Виявіть недоліки реально діючої методики оціню­вання банкрутства підприємства.

Сформулюйте переваги і недоліки відомих методів прогнозування банкрутства.

Дослідіть сутність зовнішніх та внутрішніх факторів фінансової кризи та їх наслідків для підприємства.

Які фактори макроекономічного характеру мають найбільший негативний вплив на діяльність вітчизняних підприємств?

Наведіть основні заходи для виходу підприємства зі стану банкрутства.

Чи існує зв'язок між неплатоспроможністю підпри­ємства із заборгованістю держави перед ним?

Сформулюйте основні причини кризи вітчизняних підприємств.

Задача 1

За даними фінансової звітності (Додаток А) оцініть струк­туру балансу підприємства. Зробіть висновки щодо плато­спроможності підприємства.

Задача 2

За звітний період прибуток до сплати відсотків та податків становив 58 тис. грн, за попередній період — 50 тис. грн. Ви­значте показники фінансової стійкості, заповніть табл. 10.5. Відповідно до табл. 10.6 визначте клас підприємства. Наведіть висновки щодо платоспроможності підприємства.

Задача 3

За даними фінансової звітності (Додаток А) заповніть табл.10.5 (задача 2), за табл. 10.6 визначте клас підприємства. Проведіть спрощений скоринговий аналіз та наведіть виснов­ки щодо платоспроможності підприємства. 

 


Задача 4

На підставі даних балансу та звіту про фінансові результа­ти (Додаток А) оцініть ймовірність настання банкрутства за моделлю Альтмана (283). Зробіть висновки.

Задача 5

Використовуючи фінансову звітність (Додаток А) прове­діть діагностику ймовірності банкрутства за допомогою моде­лі Спрінгейта. Зробіть висновки.

Задача 6

За даними фінансової звітності (Додаток А) побудуйте мо­дель Таффлера та проведіть діагностику ймовірності банкрут­ства підприємства. Зробіть висновки.

Задача 7

За даними фінансової звітності (Додаток А) побудуйте мо­дель Ліса та зробіть висновки, щодо ймовірності банкрутства підприємства.

 

[2ЇГ1_І-


О. Я. Базілінська


Задача 8

Використовуючи фінансову звідність (Додаток А) проана­лізуйте ймовірність банкрутства за допомогою моделі Фулмера.

Задача 9

Використовуючи фінансову звідність (Додаток А) про­аналізуйте ймовірність банкрутства за допомогою моделей О. О. Терещенка.

 

 

Подпись:


^ідповіді

на завдання для самостійної роботи під непарними номерами та розв'язок типових задач

 

Тема 1. Значення і теоретичні основи фінансового аналізу

 

Тести

1) а; 3) в; 5) г; 7) б; 9) в.

Оцініть правильність тверджень («так», «ні»)

1) ні; 3) ні; 5) так;

Які слова пропущені в наведеному тексті?

1. Управління, інформаційна, метод. 3. Предмет.

5. Прямою, побічною, без.

Тести

1) г; 3) г; 5) в; 7) б; 9) б; 11) в; 13) б; 15) в. Оцініть правильність тверджень («так», «ні») 1) так; 3) ні; 5) так.

Які слова пропущені в наведеному тексті? 1. Інвестиційна.

3. Продажу, виплати, виплати, сплата. 5. Фінансова, операційної. 7. Операційна. 9. Інвестиційної.

 

Тема 2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу

11. Нерозподілений. 13. Баланс. 15. Дивіденди.

17. Незавершеного виробництва, готової продукції.

Задачі

Задача 4

 

ШАХОВИЙ БАЛАНС

Задача 6

 

РУХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА, тис. грн

 


Усього джерел           369

Визначимо нормативні значення коефіцієнтів фінансової незалежності (К ФН), концентрації позикового капіталу (К кПК), фінансового ризику (К ФР ).

При агресивній фінансовій політиці:

КФН = 50x0,6 + 9x0,5 + 41x0 = 34,5 %; КкПК = 50x0,4 + 9x0,5 + 41x1 = 65,5 % або

Ккпк = 100 -       = 100 - 34,5 = 65,5 %; = Ккпк : Кфн = 65,5 : 34,5 = 1,9 %.

При помірній фінансовій політиці: КФН = 50x0,8 + 9x0,75 + 41x0 = 46,75 %; КкПК = 50x0,2 + 9x0,25 + 41x1 = 53,25 %

або

КкПК = 100 % - КФН = 100 - 46,75 = 53,25 %; Кфр = Ккпк :        = 53,25:46,75 = 1,14 %.

При консервативній фінансові політиці: КФН = 50x0,9+ 9x1 + 41x0,5 = 74,5 %; КкПК = 50x0,1 + 9x0 + 41x0,5 = 25,5 %

або

Ккпк = 100 -       = 100 - 74,5 = 25,5 %; Кфр = Ккпк :        = 48:52 = 0,34 %.

Визначимо фактичні значення коефіцієнтів фінансової не­залежності (К ФН), концентрації позикового капіталу (К кПК), фінансового ризику (КФР):

 

КФН = — = — = 0,65 або 65% ФН    ВБ 369

КкПК = 100 - 65 = 35 %.

Кфр = Ккпк :        = 35:65 = 0,54 %.

Виходячи з фактичного рівня коефіцієнтів, можна зробити висновок, що підприємство проводить консервативну фінан­сову політику. При цьому рівень фінансового ризику переви­щує нормативний рівень при сформованій структурі активів підприємства.


Частку власного капіталу (Ч НА) і частку позикового капіта­лу (Ч ПА) у формуванні необоротних активів визначають так:

ЧНА   Необоротні активи - Довгострокові зобов' язання 100%

—        Х 100/0 —

Необоротні активи

= 400 - 250 х100»% = 37,50%, 400

= 100% -      = 100% - 37,5% = 62,5%. Частку власного (коефіцієнт стабільності структури оборо­тних коштів) (Ч ВА) і позикового капіталу (Ч ПА) у формуванні оборотних активів визначають так:

= робочий капітал хю0с% = 300 + 30-280 Х100% = 15,2%,
Оборотні активи       300 + 30

= 100% - ЧВА = 84,8%.

 

ШАХОВИЙ БАЛАНС

 

 


Задачі Задача 1

Робочий капітал = : Капіталізовані джерела - Необоротні активи : = (242+ 12) — 185 = 69 тис. грн.

 

222


її


О. Я. Базілінська

 


Задача 3

 

ЛІКВІДНІСТЬ БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА, грн

 

 

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

 

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Платіжний надлишок (+) або нестача (-)

Актив 

 

 

Пасив 

 

 

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

АЗ. Повільно ліквідні ак­тиви

21 000

25 000

П3. Довго­строкові пасиви

1300

2000

+19 7000

+23 000

А4. Важко ліквідні ак­тиви

33 000

41 000

П4. Постійні пасиви

48 000

56 000

-15 000

-15 000

БАЛАНС

61 200

74 200

БАЛАНС

61 200

74 200

х

х

А1 > П1,А2 > П2, АЗ > ПЗ, А4 < П4 На початок звітного періоду:

А1<П1, А2>П2, АЗ>ПЗ, А4<П4. На кінець звітного періоду:

А1<П1, А2<П2, АЗ>ПЗ, А4<П4.

Баланс підприємства і на початок, і на кінець звітного пері­оду не є ліквідним.

Тести

1) а; З) б; 5) а; 7) б; 9) в; 11) г; 13) в; 15) б.

Оцініть правильність тверджень («так», «ні»)

1) ні; 3) так; 5) ні; 7) ні; 9) так.

Які слова пропущені в наведеному тексті?

1. Прибутку.

3. Активів, джерел.

5. Чистого, постійних, позичкового.

7. Вище.

9. Більша.

 

Тема 6. Аналіз фінансової стійкості підприємства

Задачі Задача 4

Обсяг беззбитковості розраховують за формулою (З б = РС7(Р-ЛУС).

Силу дії операційного левериджу при збільшенні обсягу виробництва з 100 до 120 тис. одиниць розраховуються за фо­рмулою


3   0 - (БС/(Р - ЛУС))   0 - 0б    1 -1/0б

Економічний зміст сили дії операційного левериджу полягає в тому, що якщо всі аналізовані підприємства намагатимуться збі­льшити обсяг виробництва на 20 % (з 100 до 120 тис. од.), то це буде супроводжуватися збільшенням прибутку до сплати відсотків і податків:

для підприємства А — на 22,2 % (1,11x20 %);

для підприємства Б — на 21,8 %;

для підприємства В — на 21,6 %;

для підприємства Г — на 21,4 %.

Такі самі співвідношення будуть установлюватися при зни­женні обсягів виробництва продукції у відношенні до базового рівня.


Обсяг виробництва ((2), одиниць

Прибуток до сплати від­сотків та податків, грн

Сила дії операційного левериджу, ОЛ 3

0

-20 000

0

50

-15 000

-0,33

100

-10 000

-1

150

-5000

-3

0 б = 200

0

Нескінченність

250

20 000

5

300

15 000

3

350

10 000

2,33

400

5000

2

 

З таблиці видно, що чим більше ми віддаляємось від точки беззбитковості, тим більша буде величина прибутку до сплати податків та відсотків і тим менша буде чутливість прибутку до сплати податків та відсотків до зміни обсягів виробництва.

ОЛ 5

4 -

3

2,33 2

1

0

0,33

1

2

3

Показники

Фірма А

Фірма В

 

До зміни обсягів продажів

 

Чистий дохід, грн

700

800

 

Операційні витрати, грн: постійні змінні

300 200

100

400

 

Прибуток до сплати від­сотків та податків (ЕВІТ), грн

700 - 300 - 200 = 200

300

 

Коефіцієнт операційного левериджу: FC/TC

300:500 = 0,6

0,2

 

Після 50 % збільшення обсягів продажу

 

Чистий дохід, грн

700x1,5 = 1050

1200

 

Операційні витрати, грн: постійні змінні

300

200x1,5 = 300

10

600

 

Прибуток до сплати від­сотків та податків (ЕВІТ),

гр.

1050 - 300 - 300 = 450

500

 

Приріст ЕВІТ, % ББІТ - ББІТ-1 ББІТ4-1

450 - 200 х100 = 125

200

67

 

ОЛ 2 = ББІТ + РС 2 ББІТ

200 + 300   2 5 200 '

1,3

 

Показники

За фінансовою звітністю

Рівень беззбит­ковості

 

 

2006 р.

2007 р.

2006 р.

2007 р.

1

Чистий дохід (<2><Р = ТЕ), (п.8 * п.9)

72 000

104 000

16 800

20 000

2

Собівартість реалізованої продукції (<2*ЛУС = УС), (п.8*п.10)

54 000

80 000

12 600

15 400

3

Валовий прибуток (ТЕ—УС), (п. 1 - п. 2)

18 000

24 000

4200

4600

4

Адміністративні витрати (ЕС)

2000

2500

2000

2500

5

Витрати на збут (ЕС)

2200

2100

2200

2100

6

Прибуток до сплати відсотків та по­датків (ЕВІТ = ТЕ — УС — ЕС), (п.1 - п. 12, або п. 1 - п. 2 - п. 4 - п. 5)

13 800

19 400

0

0

7

Маржинальний прибуток (СМ = ТЕ —УС = ЕС + ЕВІТ), (п.3 або п.1 - п.2, або п.4 + п.5 + п.6)

18 000

24 000

4200

4600

8

Обсяги реалізованої продукції в умовно-натуральних одиницях (0, т

60 000

80 000

14 000

15 333

9

Ціна умовно-натуральної одиниці продукції, грн (Е), (п.1 : п.8)

1,2

1,3

1,2

1,3

10

Собівартість умовно-натуральної одиниці продукції (ЛУС)

0,9

1

0,9

1

11

Коефіцієнт запасу міцності (Кзм = (ТЕ — ТЕб )/ ТЕб або

Кзм = (Є — Qб ) /Qб )

3,29

4,2

12

Операційні витрати (ТС = УС + ЕС), (п. 2 + п. 4 + п. 5)

58 200

84 600

16 800

20 000

13

Постійні витрати (ЕС), (п. 4 + п. 5)

4200

4600

4200

4600

14

Сила дії операційного левериджу (ОЛ 2 = СМ/ЕВІТ), (п. 7 / п. 6)

1,3

1,24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. хк б = РС

б 1-ЛУС/Р

2006 р.: ТЫ б = 4200 / (1 - 0,9/1,2) = 16 800 тис. грн;


2007 p.: TR б = 4600/ (1 - 1/1,3) = 20 000 тис. гри;

2. TC б = TR б ; VC б = TC б - FC = TR б - FC, або

VC б = Q б ^^VC.

p.: VC б = 16 800 - 4200 = 12 600 тис. гри;

p.: VC б = 20 000 - 4600 = 15 400 тис. гри;

У пуиктах 4, 5, 9, 10 зиачеиия показииків одиакові за фі­нансовою звітиістю та за беззбитковістю.

Дані одиакові, виходячи з формули визначення беззбитко­вого обсягу

Q б = FC / (P - AVC )

СМ = FC + EBIT; EBIT = 0; CM = FC. 2006 p.: CM = 4200 тис. гри;

2006 р.: CM = 4600 тис. гри.

Q б = FC / (P - AVC )

 

р.: Q б = 4200/ (1,2 - 0,9) = 14 000 т;

р.: Q б = 4600 / (1,3 - 1) = 15 333 т;

 

11.      = (TR - TR б )/ TR б або      = (Q — Q б) / Q б;

р.: Кзм = (72000 - 16800)/16800 = 3,29; або

Кзм = (60 000 - 14 000)/14000 = 3,29.

При зменшенні обсягу на 329 %, виробництво потрапляє в точку беззбитковості:

р.: Кзм = (104 000 - 20 000)/20 000 = 4,2.

14.

2006 р.: ОЛ 2 = 18000/13800 = 1,3; 2001 р.: ОЛ 2 = 24000 /19400 = 1,24.

При збільшенні обсягу реалізації на 10 % прибуток до спла­ти відсотків та податків у 2006 р. зросте на 13 %, а в 2007 р. — на 12,4 %.


Показники

Значення показника

Приріст чистого дохо­ду ланцюговий

 

 

+10 %

+10 %

Чистий дохід (ТК)

60 000

66 000

72 600

Змінні витрати (УС)

60 000

66 000

36 300

Маржинальний прибуток

(СМ = ТК - УС)

30 000

33 000

36 300

4. Коефіцієнт маржинального при­бутку (К СМ = СМ: ТК)

0,5

0,5

0,5

5. Постійні витрати (ЕС)

10 000

10 000

10 000

6. Поріг рентабельності

(ТК б = УС : К см )

20 000

20 000

20 000

7. Запас міцності, (ЗМ = ТК — ТК б )

40 000

46 000

52 600

8. Коефіцієнт запасу міцності, % (Ксм = (ТК - ТК б ):ТК б )

200

230

263

9. Прибуток до сплати відсотків та податків (ЕВІТ = ТК - УС - УС)

20 000

23 000

26 300

10. Темп приросту прибутку до сплати відсотків та податків, %

15

14,3

11. Сила дії операційного левери­джу, (ОЛ 2 = СМ: ЕВІТ )

1,5

1,43

1,38

Із зростанням чистого доходу на 10 % прибуток до сплати відсотків та податків зріс на:

[(23000 - 20000) : 20000)]100 % = 15 %.

Темп приросту прибутку до сплати відсотків та податків визначається також за допомогою сили дії операційного леве­риджу і дорівнює 1,5x10 %.

Із зростанням чистого доходу на 10 % запас міцності зріс на 30 % (230 % - 200 %).

При ОЛ2 = 1,5 приріст прибутку до сплати відсотків та по­датків дорівнює 3000 тис. грн, а при ОЛ2 = 1,43 приріст прибу­тку становить 3300 тис. грн.


Задача 9

Початковий прибуток становить:

Пі = 500 (50 - 35) - 3000 = 4500 грн.

Прибуток після збільшення обсягу продаж на 50 %, тобто до 750 одиниць, становить:

П2 = 750 (50 - 35) - 3000 = 8250 грн.

Звідси при збільшенні обсягу продаж на 50 % прибуток збільшується на 83 %. Тобто маємо різну швидкість зміни ви­ручки і прибутку.

Як зміниться прибуток (ЕВІТ), можна визначити за допомо­гою операційного левериджу:

СМ = 500 (50 - 35) = 7500 грн.

ЕВІТ = 500 (50 - 35) - 3000 = 4500 грн.

ОЛ 2 = СМ: ЕВІТ = 1,67.

Прибуток зросте на 1,67 х50 % = 83,3 %.

Q б1 = 3000: (50 - 35) = 200 од.

Якщо підвищити ціну на 50 %, тобто до 75 грн за одиницю, прибуток становитиме:

П 3 = 500 (75 - 35) - 3000 = 17000 грн. (17 000 : 4500) 100 = 378 %.

При зростанні ціни на 50 % прибуток збільшиться в 3,78 разу. 0 б2 = 3000: (75 - 35) = 75 од.

 

Задача 10

Q б = 40 000(300 - 200) = 400 од.

ЗМ = 500 - 400 = 100 од.

СМ = 500 х 300 - 200 х 500 = 50 000 грн.

ОЛ 2 = 50 000 (50 000 - 40 000) = 5.

При збільшенні обсягів реалізації на 20 % прибуток зросте на 20 % х 5 = 100 %.

При зменшенні обсягів реалізації на 10 % прибуток зни­зиться на 10 % х 5 = 50 %. 

Показники

Підприємства

 

А           Б В

До зміни прибутку до сплати відсотків та податків

Прибуток до сплати відсотків та податків (ЕВІТ)

10 000

10 000

10 000

Постійні фінансові витрати (І)

500

2000

2500

Оподаткований прибуток (ЕВІТ - І)

9500

8000

7500

Податок на прибуток (Т): Т = 0,25(ЕВІТ -1)

2375

2000

1875

Чистий прибуток (ЕВІТ -1 - Т)

7125

6000

5625

Сила дії фінансового левериджу (ФЛ 3 ):

„.тт ЕВІТ 3 ЕВІТ-І

1,053

1,25

1,333

Після зростання прибутку до сплати відсотків та податків на 10 %

Прибуток до сплати відсотків та податків (ЕВІТ)

11 000

11 000

11 000

Постійні фінансові витрати (І)

500

2000

2500

Оподаткований прибуток (ЕВІТ -1)

10 500

9000

8500

Податок на прибуток (Т): Т = 0,25(ЕВІТ -1)

2625

2250

2125

Чистий прибуток (ЕВІТ -1 - Т)

7875

6750

6375

Приріст чистого прибутку, %

+10,52

+12,5

+13,33

Після зменшення прибутку до сплати відсотків та податків на 10 %

Прибуток до сплати відсотків та податків (ЕВІТ)

9000

9000

9000

Постійні фінансові витрати (І)

500

2000

2500

Оподаткований прибуток (ЕВІТ -1)

8500

7000

6500

Податок на прибуток (7): Т = 0,25(ЕВІТ -1)

2125

1750

1625

Чистий прибуток (ЕВІТ -1 - Т)

6375

5250

4875

Приріст чистого прибутку, %

-10,52

-12,5

-13,33

 

 

Тема 7. Аналіз фінансових результатів та рентабельності

 

Тести

1) г; 3) б; 5) а; 7) г; 9) г; 11) в; 13) в; 15) б. Оцініть правильність тверджень («так», «ні») 1) так; 3) ні; 5) ні.

Які слова пропущені в наведеному тексті?

1. Операційної. 3. Чистого.

5. Рентабельністю, оборотністю. 7. Від'ємний, позичкового. 9. Низька.

Задачі Задача 3

РА =    45        = 0,195 або 19,5%

А   (227 + 235)/2

РВК = 21        = 0,177 або 17,7%

ВК   (120 +117)/2

 

РЧР = — = 0,085 або 8,5%

Факторна модель рентабельності активів:

Р     ЕВІТ  ЧД   ЕВІТ  ЧД    45   248   0195 б

РА =    х          =          х          =          х          = 0,195 або 19,5%.

А      А     ЧД     ЧД     А    248 231

Факторна модель рентабельності власного капіталу (модель Дюпона):

Р      ЧП   ЧД   А = П    21   248    231    0177 б

РВК = х——х            =          х          х          = 0,177 або 17,7%.

ЧД    А     ВК     248   231 178,5

 

Задача 6

Перший спосіб. Визначимо рентабельність власного капіта­лу та силу діє фінансового левериджу (за європейською кон­цепцією) за допомогою таблиці.


Другий спосіб. Розрахуємо рентабельність власного капіта­лу та силу дії фінансового левериджу без врахування оподат­кування за допомогою формули (за європейською концепцією):

ПК

ФЛвк = (Ра -і) х —,

Сила дії фінансового левериджу для підприємства А ста­новить:

(5 - 0) х 0 = 0.

З цього виходить, що рентабельність власного капіталу для підприємства А дорівнюватиме рентабельності активів:

5 + 0 = 5 %.

Сила дії фінансового левериджу для підприємства Б: (5 - 10) х 0,11 = -0,55 %.


Рентабельність власного капіталу для підприємства Б ста­новитиме:

5 - 0,55 = 4,45 %.

Сила дії фінансового левериджу для підприємства В:

(5 - 10) х 1 = -5 %.

Рентабельність власного капіталу для підприємства В ста­новитиме:

5 - 5 = 0.

Ефект фінансового левериджу для підприємства Г:

(5 - 10) х 9 = -45 %.

Рентабельність власного капіталу для підприємства Г ста­новитиме:

5 - 45 = -40 %.

Отримані двома способами результати аналогічні. Спосте­рігається пряма залежність між збільшенням коефіцієнта фі­нансового ризику та зменшенням рентабельності власного ка­піталу. Рентабельність зменшується від 5 (при нульовому рівні заборгованості) до «мінус» 40 %.

Побудова графіка залежності рентабельності власного капіталу від рентабельності активів.

 

 

 

 

 


 

При побудові графіка необхідно врахувати такі законо­мірності:

Якщо позичковий капітал дорівнює нулю, то рентабель­ність власного капіталу дорівнює рентабельності активів.

Якщо рентабельність активів дорівнює відсоткам за кре­дит, то сила дії фінансового левериджу дорівнює нулю. За та­ких умов, незалежно від частки позичкового капіталу, рента­бельність власного капіталу дорівнює рентабельності активів і дорівнює відсоткам за кредит.

Якщо рентабельність активів дорівнює нулю, то рентабе­льність власного капіталу від'ємна і дорівнює силі дії фінан­сового левереджу.

Виходячи з другої закономірності графіки всіх чотирьох підприємств будуть проходити через точку:

Р вк = Р А = 10 %.

Це точка перетину графіків (т. Е) і перша точка для побу­дови графіків.

Підприємство А. Фінансується повністю за рахунок влас­ного капіталу, тоді, виходячи з першої закономірності, рента­бельність власного капіталу дорівнює рентабельності активів. Друга точка для підприємства А:

Р ВК = Р А  = 0 %.

Підприємство Б.

Виходячи з третьої закономірності, якщо Р А = 0 %, то:

Р вк = ФЛ вк = (0 - 10) х 0,11 = -1,1. Друга точка: Р а = 0 %, Р вк = -1,1. Підприємство В. Якщо Р А = 0 %, то:

Р вк = ФЛ вк = (0 - 10) х 1 = -10. Друга точка: Р А = 0 %, Р вк = -10. Підприємство Г. якщо РА = 0 %, то:

Р вк = ФЛ вк = (0 - 10) х 9 = -90. Друга точка: Р А = 0 %, Р вк = -90.


ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО ЛЕВЕРИДЖУ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ, тис. грн

 

Показники

Частка позикових коштів у структурі капіталу, %

 

0

30

70

Власний капітал

40 000

28 000

12 000

Позиковий капітал

12 000

28 000

Всього капіталу

40 000

40 000

40 000

Вартість позикового капіталу (і), %

10

20

Річні фінансові витрати (І)

12 000 х 0,1 = = 1200

5600

Прибуток до сплати відсотків та податків (КВІТ)

10 000

10 000

10 000

Прибуток до оподат­кування (евіт - І)

10 000

10 000 - 1200 = = 8800

4400

Податок на прибуток

(Т)

0,25 х 10 000 = = 2500

2200

1100

Чистий прибуток (ЕвіТ - Т)

10 000 - 2500 = = 7500

6600

3300

Рентабельність влас­ного капіталу

(Рвк), %

7500 / 40 000 х х 100 = 18,8

23,6

27,5

Сила дії фінансового левериджу (ФЛ вк ), %

0

23,6 - 18,8 = = 4,8

27,5 - 18,8 = = 8,7

Рентабельність акти­вів (Р А ), %

10 000 / 40 000 х х 100 = 25

25

25

Коефіцієнт фінансо­вого ризику

0/40 000 = 0

0,43

2,3

 

ФЛвк = (1-1) х (Ра-і) х —

 

За європейською концепцією розрахуємо силу дії фінансо­вого левериджу (з врахування оподаткування) за допомогою формули:

ПК ВК

 

[23вТІ


О. Я. Базілінська


Сила дії фінансового левериджу при ЗО % позикових кош­тів в структурі капіталу:

(1 - 0,25) х (25 - 10) х О,4З = 4,8 %.

З цього виходить, що рентабельність власного капіталу за такої структури капіталу становитиме:

18,8 + 4,8 = 23,6 %.

Сила дії фінансового левериджу при 70 % позикових кош­тів в структурі капіталу:

(1 - 0,25) х (25 - 10) х 2,3 = 8,7 %.

З цього виходить, що рентабельність власного капіталу за такої структури капіталу становитиме:

18,8 + 8,7 = 27,5 %.

Отримані двома способами результати аналогічні. Чим бі­льша частка позикових коштів у структурі капіталу компанії, тим більша сила дії фінансового левериджу і рентабельність власного капіталу.

Побудова графіків аналогічна побудові графіків у задачі 6.

Задача 8

 

 

Показники

Варіанти формування активів підприємства

 

І

ІІ

ІІІ

Податок на прибуток (Т)

500

312,5

218,75

Чистий прибуток (ЕвіТ—І — Т)

1500

937,5

656,25

Рентабельність власного капіталу

(Р вк X %

15

18,75

26,25

Ефект залучення активів за рахунок позичкового капіталу

-

18,75-15 = 3,75

26,25-15 = 11,25

Ефект від залучення позикового капіталу виникає, коли ре­нтабельність активів підприємства вища від кредитного відсо­тка (20 % > 15 %). У цьому випадку зменшення в структурі вартості власних активів та збільшення позичених дає можли­вість збільшити рентабельність власного капіталу. В цьому прикладі рентабельність власного капіталу зросла, податок на прибуток збільшився, чистий прибуток зменшився.

Побудова графіка залежності рентабельності власного капіталу від структури капіталу.

 

 

 


[240ІІ


О. Я. Базілінська

 

Для побудови графіків спочатку доцільно знайти точки пе­ретину графіків з віссю абсцис. Це фінансові критичні точки, в яких рентабельність власного капіталу та чистий прибуток дорівнюють нулю, а прибуток до сплати відсотків та податків дорівнює фінансовим витратам:

ЧП = (ЕВІТ -      - і) = 0 => ЕВІТ = І.

I           варіант. Р ВК = 0; ЕВІТ = І = 0.

II         варіант. Р ВК = 0; ЕВІТ = І = 750.

III        варіант. Р ВК = 0; ЕВІТ = І = 1125.

Виходячи з формули рентабельності власного капіталу мо­жна знайти точку байдужості (т. Е — точка перетину графі­ків), в якій досягається однаковий для всіх варіантів фінансу­вання рівень рентабельності власного капіталу.

Математично точку байдужості можна визначити з рівняння:

ЕВІТ х 0,75 = (ЕВІТ - 750) х 0,75 = (ЕВІТ -1125) х 0,75
10000    ~        5000    ~          2500 ^

ЕВІТ = 1500 тис. грн; Р ВК = 11,25 %.

Фінансова критична точка характеризує ступінь фінансово­го ризику: чим більше її значення, тим більший ризик. Ступінь ризику характеризує також крутизна графіків: чим більша крутизна, тим більший ризик.

Графік показує, що найбільший фінансовий ризик має варіант фінансування з найбільшою часткою позичкового капіталу.

Цей приклад можна розглядати в просторовому та динамі­чному розрізі. При просторовому розгляді: дослідження трьох підприємств, що мають однаковий базовий рівень прибутку до сплати відсотків та податків, але різну структуру капіталу. При динамічному розгляді: вивчення доцільності зміни струк­тури капіталу на одному підприємстві.

Задача 9

Оптимальним є варіант, у якому частка позикових коштів становить 40 %, оскільки при цьому максимізується рентабе­льність власного капіталу і одночасно забезпечується допус­тимий рівень ризику.


Тести

1) в; 3) в; 5) б; 7) в; 9) г; 11) в; 13) г; 15) б.

Оцініть правильність тверджень («так», «ні»)

1) ні; 3) так; 5) ні; 7) ні.

Які слова пропущені в наведеному тексті?

1. Ресурсів. 3. Сповільнення. 5. Обороту. 7. Банкрутства. 9. Знизяться.

О. Я. Базілінська


Тема 8. Аналіз ділової активності підприємства100% < ТА < ТЧД < ;

267/247 = 1,081, або 108,1 %;

273/245 = 1,1143, або 111,43 %;

41/35 = 1,1714, або 117,14 %;

100 % <108,1 %<111,43 %<117,14 %.

Отже, золоте правило економіки виконується.

Задача 2

АНАЛІЗ ТЕМПІВ СТІЙКОГО ЗРОСТАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

 

 

КстзР = крп х рчр х коа х кфз = °Л5 х 0,3 х 0,7 х 1,6 = 0,05 або 5%

5 %<10 % — фактичні темпи зростання більші ніж темпи стійкого зростання.

З формули КСтЗр = КРП х РА х КФЗ виведемо рівняння для по­будови графіка залежності темпів стійкого зростання від рен­табельності активів:

0,24 х РА.

Рис. 4. Залежність темпів стійкого зростання від рентабельності активів

Усі комбінації темпів зростання реалізації та рентабельнос­ті активів, що розташовані вище від лінії стійкого зростання вказують на нестачу грошових коштів, нижче — на надлишок грошових коштів.

Задача 3

 

 

Подпись: К
ЧП       42-22   ПЛП г лпп/

=          =          = 0,17 або 17%.

ВКП 120

 

Розширена факторна модель для розрахунку коефіцієнта стійкого зростання має вигляд:

ЧП      ЧП      ЧП   ЧД   РК   ПА   ПП А

К     =  =          х          х          х          х          х          х         

Ср    ВКп      ЧП    ЧД   РК   ПА   ПП    А ВКп

або

КСтЗр = крп х рчр х корк х кзрк х КПл х ккз х КФЗ .

Робочий капітал на початок періоду = 120 + 21 - 73 = 68 тис. грн.

Робочий капітал на кінець періоду = 125 + 18 - 75 = 68 тис. грн.

Середній робочий капітал = 136:2 = 68 тис. грн. ПА = 53 + 15 + 26 + 24 + 5 = 123; ПП = 13 + 42 = 55;

42-22   42   328   68   123   55   198 _

К     =  х          х          х          х          х          х          = 0,17 або 17%

СтЗр      42     328   68   123   55   198 120