1. Поняття, види та причини банкрутства підприємства

 

За умов ринкової економіки підприємства постійно перебу­вають під впливом несприятливих внутрішніх і зовнішніх чинників, які можуть призвести до недостатності активів у лі­квідній формі та банкрутства.

Банкрутство (Bankruptcy) — це неспроможність підприєм­ства платити за своїми борговими зобов'язаннями та викону­вати зобов'язання перед бюджетом.

Виокремлюють декілька видів банкрутства.

При добровільному банкрутстві сам боржник подає заяву, щоб суд справедливо розподілив його активи між кредиторами.

За умови примусового банкрутства кредитори звертаються до суду із заявою, щоб визнати боржника неплатоспроможним.

Необережне банкрутство є результатом неефективної ро­боти підприємств.

Приховане банкрутство виникає у випадку навмисного приховування факту стійкої фінансової неспроможності підпри­ємства та пов'язаного з цим подання недостовірної інформації кредиторам, державним органам, іншим зацікавленим особам.

Умисне банкрутство — це свідоме доведення підприємст­ва до стійкої фінансової неспроможності.

Фіктивне банкрутство — результат свідомого поширення підприємством інформації щодо своєї фінансової неспромож­ності, щоб ухилитися від оплати зобов'язань.

Банкрутство може генеруватися зовнішніми чинниками (екзогенними), які не залежать від діяльності підприємства, та внутрішніми (ендогенними), що залежать від підприємства.

За оцінками фінансистів, одна третина банкрутств в розви­нутих країнах зумовлена зовнішніми чинниками, а дві трети­ни — внутрішніми чинниками. В ЄС за рік із ста новостворе-них підприємств на ринку залишається 20—30.

Головними зовнішніми чинниками банкрутства підпри­ємства є: макроекономічна та політична нестабільність; спад кон'юнктури в економіці; зниження купівельної спроможності населення; значний рівень інфляції; нестабільність господар­ського та податкового законодавства; посилення внутрішньо­галузевої конкуренції; криза окремої галузі; сезонні коливання; посилення монополізму на ринку; дискримінація підприємства органами влади та управління; погіршення криміногенної си­туації тощо.

Можна також виділити велику кількість внутрішніх чин­ників банкрутства: неефективність операційної, інвестиційної та фінансової діяльностей; низька якість менеджменту; низь­кий рівень кваліфікації персоналу; недоліки в постачанні; ни­зький рівень маркетингу; брак інновацій та раціоналізаторст­ва; нерозвинутість фінансового контролінгу тощо.

Між факторами існує зв'язок, тому не можна концентрува­тися на одному з них, навіть дуже важливому, слід розглядати і внутрішні, і зовнішні фактори та їх взаємодію.