Питання для самоперевірки та аудиторного контролю знань

Розкрийте сутність і мету інвестицій.

Назвіть класифікаційні ознаки інвестицій та види інвес­тицій за кожною з них.

Охарактеризуйте джерела фінансування інвестиційної діяльності підприємств.

Сформулюйте завдання фінансового аналізу інвестицій­ної діяльності підприємства.

В чому суть терміну «капітальні інвестиції»? Назвіть їх­ні форми.

Розкрийте сутність і мету управління капітальними інве­стиціями підприємства.

Охарактеризуйте методи оцінювання ефективності інве­стиційних проектів.

Наведіть методики розрахунку показників оцінки ефек­тивності інвестиційних проектів.

Дайте визначення фінансовим інвестиціям.

Які Вам відомі форми фінансових інвестицій?

Назвіть основні завдання та методи аналізу інвестицій у цінні папери.

Охарактеризуйте основні показники ринкової активності підприємства.

ТЕСТИ

Звичайні акції:

а)         дають право на фіксований дивіденд;

б)         дають власникові право голосу;

в)         не дають права голосу;

г)         надають першочергове право на участь у розподілі майна в ра-
зі ліквідації товариства.

Облігації підприємства:

а)         не гарантують права на фіксований дивіденд;

б)         емітуються для збільшення статутного капіталу.

в)         є зовнішнім джерелом позичкового капіталу;

г)         відноситься до короткострокових зобов'язань підприємства.

Капітальні інвестиції — це вкладання коштів у:

а)         грошові фонди;

б)         фондові інструменти;

в)         матеріальні активи;

г)         цінні папери.

Надходження коштів від інвестиційної діяльності забез­печується за рахунок:

а) дивідендів від довгострокових фінансових інвестицій;

 

Завдання для самостійної роботи

б)         реалізації продукції;

в)         короткострокових кредитів;

г)         кредиторської заборгованості.

Ставка дисконту, за якої чиста теперішня вартість проек­ту дорівнює нулю, характеризує:

а)         індекс рентабельності інвестицій;

б)         ризик;

в)         внутрішню норму доходу;

г)         дисконтний період окупності.

Дивідендну дохідність акції визначають:

а)         Прибуток на акцію / Дивіденди на акцію;

б)         Дивіденди на акцію / Прибуток на акцію;

в)         Чистий прибуток / Звичайні дивіденди;

г)         Дивіденди на акцію / Середня ринкова ціна акції.

Довгострокові фінансові інвестиції належать до:

а)         короткострокових зобов'язань;

б)         основного капіталу;

в)         перманентного капіталу;

г)         оборотного капіталу.

Привілейовані акції:

а)         дають право на фіксований дивіденд;

б)         не гарантують права на фіксований дивіденд;

в)         не надають першочергового права на участь у розподілі майна
в разі ліквідації товариства;

г)         є внутрішнім джерелом фінансування.

Інвестиційний проект відхиляється, якщо:

а)         індекс рентабельності інвестицій більший від одиниці;

б)         якщо внутрішня норма доходу більша від вартості капіталу,
залученого на здійснення проекту;

в)         чиста теперішня вартість проекту позитивна;

г)         чиста теперішня вартість проекту від' ємна.

Фінансові інвестиції — це вкладання коштів у:

а)         матеріальні активи;

б)         цінні папери;

в)         нематеріальні активи;

г)         оборотні фонди.

Очікувана дохідність та ризик найвищі для фінансового інструменту:

а)         казначейського векселя;

б)         звичайної акції;

в)         привілейованої акції;

г)         державної облігації.

Довгострокові фінансові інвестиції — це фінансові ін­вестиції, що:

а)         утримуються до одного року з метою збільшення прибутку за
рахунок відсотків та дивідендів;

б)         не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент;

в)         утримуються підприємством понад один рік, а також усі
інші інвестиції, котрі не можуть бути вільно реалізовані в будь-
який момент;

г)         утримуються підприємством з метою збільшення прибутку за
рахунок зростання вартості капіталу.

Отримання суб'єктом господарювання дивідендів на­лежать до:

а)         інвестиційної діяльності;

б)         фінансової діяльності;

в)         операційної діяльності;

г)         надзвичайної діяльності.

Преференції, які надаються власникам привілейованих акцій, можуть полягати в такому:

а)         переваги при розподілі ліквідаційної виручки;

б)         право голосу на загальних зборах акціонерів;

в)         дивіденди, що нараховуються залежно від прибутку підпри-
ємства;

г)         переважні права на придбання акцій нової емісії.

Для якого виду (видів) цінного папера властива залеж­ність дохідності від прибутку підприємства:

а)         звичайної акції;

б)         облігації;

в)         привілейованої акції;

г)         звичайної та привілейованої акцій.

 

ОЦІНІТЬ ПРАВИЛЬНІСТЬ ТВЕРДЖЕНЬ («ТАК», «НІ»)

Зворотній викуп акцій зазвичай збільшує прибуток на акцію.

Внутрішня норма прибутку є межею, нижче від якої про­ект має негативну загальну прибутковість.

Капітальні інвестиції — це довгострокові вкладання ко­штів у фінансові інструменти.

Джерелами фінансування капітальних інвестицій висту­пають тільки власні кошти підприємства.

 

 

Кожна гривня, яка буде отримана в майбутньому, коштує більше, ніж гривня, отримана сьогодні.

Акції загалом не мають встановленого терміну обігу, за­галом вони вічні.

Якщо передбачено виплати однакових сум через однако­ві інтервали часу і наприкінці кожного інтервалу часу, то це ануїтет пренумерандо.

Дисконт (відносна знижка) характеризує приріст капіта­лу щодо кінцевої суми.

Чисті інвестиції — це сума додаткових грошових коштів, спрямованих на здійснення проекту інвестування.

10.       Для того щоб інвестиційний проект було доцільно реа-
лізовувати, його внутрішня норма доходу має бути меншою за
середньозважену вартість інвестиційних ресурсів.

 

ЯКІ СЛОВА ПРОПУЩЕНІ В НАВЕДЕНОМУ ТЕКСТІ?

Внутрішня норма доходу характеризує     вартість

капіталу, необхідного для фінансування інвестиційного проекту.

Конвертовані облігації — це іменні облігації, умовами

випуску яких передбачена можливість їх обміну на       

акції.

Коефіцієнт дивідендних виплат як різницю між одини-
цею та коефіцієнтом .

4.         Якщо індекс рентабельності інвестицій більший від

            , то підприємство схвалює такий проект, оскільки

матиме користь від його реалізації.

Потенційні прості акції — це фінансовий інструмент або
інший контракт, за яким у майбутньому його власникові нада-
ється право на           акції.

Дисконтування — це процес визначення

вартості майбутніх грошових надходжень.

Гроші сьогодні дорожчі, ніж            .

При порівнюванні інвестиційних проектів вибирається
проект з          чистою теперішньою вартістю.

До       інвестицій не належать вкладання в кор-
поративні права інших підприємств.

 

Строк окупності інвестицій не повинен бути занадто

Якщо дисконтна ставка дорівнює внутрішній нормі до-
ходу, то чиста теперішня вартість проекту дорівнює       .

 

О. Я. Базілінська

 

Подпись:
Питання для обговорення та задачі

 

Сформулюйте переваги і недоліки показників оцін­ки ефективності реальних інвестиційних проектів.

Оцінювання інвестицій в інноваційну діяльність підприємства.

Охарактеризуйте інвестиційні потреби вітчизняних підприємств та джерела їх фінансування.

Обгрунтуйте переваги, які можуть отримати вітчи­зняні підприємства від іноземних інвесторів.

Наведіть принципи аналізу інвестиційних проектів в умовах інфляції та ризику.

Сформулюйте шляхи стимулювання інноваційної діяльності в України.

У чому різниця між інвестуванням та фінансуванням?

Задача 1

Визначте чисту теперішню вартість інвестиційного проекту, якщо доходи будуть надходити в сумі 20 тис. грн, 30 тис. грн і 45 тис. грн, відповідно через 2, 3 і 4 роки. Первісні інвести­ції — 40 тис. грн, дисконтна ставка дорівнює 12 %.

Задача 2

За інвестиційним проектом вартістю 12 млн грн передба­чаються грошові надходження у першому році 4 млн грн, у другому — 8 млн грн, у третьому — 6 млн грн. Визначте ін­декс рентабельності проекту, знаючи, що ставка дисконту до­рівнює 10,5 %.

Задача 3

Визначте чисту теперішню вартість інвестиційного проекту з такими характеристиками: початкові інвестиції становлять 100 тис. грн доходи за роками надходитимуть у сумі 40 тис. грн, 60 тис. грн., 70 тис. грн, 60 тис. грн. Вартість капіталу: а) 10 %; б) змінюється за роками — 10 %, 12 %, 13 %, 14 %.

Задача 4

Заповніть табл. 9.2. На підставі чистої теперішньої вартос­ті, індексу рентабельності інвестицій та внутрішньої норми доходу обґрунтуйте доцільність придбання нової технологіч­ної лінії, якщо вартість лінії становить 10 млн грн; строк екс­плуатації — 5 років, амортизація обладнання — 10 % річних, чистий дохід за роками — 10 млн грн, 12 млн грн, 13 млн грн, 12,5 млн грн, 11 млн грн; поточні витрати — 4 млн грн у пе­рший рік з наступним щорічним зростанням у 5 %; ліквіда­ційна вартість обладнання спрямовується на демонтаж лінії; середньозважена вартість капіталу — 15 %. Керівництво підприємства вважає, що строк окупності не повинен пере­вищувати 4 роки.

Таблиця 9.2

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, млн грн

 

 

Показники


 

2


Роки 3


 

4


 

5

 

Чистий дохід

Поточні витрати Амортизація

Прибуток до оподаткування

Податок на прибуток Чистий прибуток

Чисті грошові надходження

 

Задача 5

Визначте теперішню вартість акцій ВАТ «Ансіо», якщо минулого року підприємство сплатило дивіденд 5 грн і про­гнозується, що приріст дивідендів становитиме через рік 10 %, через 2 роки — 15, через 3 роки — 20 %. Після трьох років приріст дивіденду знизиться і стабільно становитиме 5 %. Не­обхідна ставка доходу — 10 %.

Задача 6

Якою буде теперішня вартість облігації номіналом у 500 грн., якщо щорічний фіксований дохід становить 20 %, обліга­ція погашається через 5 років, а середня ставка за довгостро­ковими борговими зобов'язаннями 12 %.

Задача 7

Фінансові менеджери АТ «Шкло» як критерій оцінювання інвестиційної привабливості цінних паперів обрали максиміза-цію чистого прибутку на акцію. Обґрунтуйте доцільність вкла­дання коштів у випуск акцій або облігацій та визначте гранич­не значення прибутку до сплати відсотків та податків, нижче від якого вигідніше випускати акції, а вище — облігації.


АТ «Шкло» необхідно додатково залучити для реалізації інвестиційної програми 400 тис. грн. За розрахунками експер­тів у результаті запровадження інвестиційного проекту прибу­ток до сплати відсотків та податків подвоїться.