Завдання для самостійної роботи

 

ТЕСТИ

Якою буде рентабельність продукції якщо валовий при­буток становить 170 тис. грн, собівартість реалізованої проду­кції — 450, адміністративні витрати — 52, витрати на збут — 10 тис. грн:

а)         37 %;

б)         33 %;

в)         34 %;

г)         38 %?

Якщо валова рентабельність реалізації не змінюється, а операційна в динаміці зменшується, то це може свідчити про:

а)         підвищення податкових платежів;

б)         збільшення адміністративних та збутових видатків;

в)         зменшення адміністративних та збутових видатків;

г)         отримання збитків від участі в капіталі інших підприємств.

Якою буде рентабельність активів, якщо коефіцієнт обо­ротності активів становить 1,4, валовий прибуток — 500 тис. грн, прибуток до сплати відсотків та податків — 400; чистий дохід — 900 тис. грн:

а)         44 %;

б)         62 %;

в)         55,6 %;

г)         77,8 %?

 

О. Я. Базілінська

Рівень рентабельності активів залежить від:

а)         рентабельності продаж та оборотності необоротних активів;

б)         рентабельності продаж та оборотності активів;

в)         рентабельності продаж та коефіцієнта фінансової залежності;

г)         рентабельності продаж та рентабельності власного капіталу.

Якщо операційна рентабельність реалізації не змінюєть­ся, а чиста в динаміці зменшується, то це може свідчити про:

а)         підвищення податкових платежів;

б)         зниження податкових платежів;

в)         зменшення витрат на збут;

г)         збільшення адміністративних витрат.

Якщо рентабельність активів більша від середнього рівня фінансових витрат, то з'являється:

а)         позитивна дія операційного левериджу;

б)         позитивна дія фінансового левериджу;

в)         негативна дія операційного левериджу;

г)         негативна дія фінансового левериджу.

Якою буде рентабельність власного капіталу, якщо кое­фіцієнт оборотності активів становить 1,2, коефіцієнт фінан­сової залежності — 1,55, чистий прибуток — 800 тис. грн, чи­стий дохід — 10 000 тис. грн:

а)         12,4 %;

б)         10 %;

в)         86 %;

г)         15 %?

Якою буде рентабельність продукції, якщо операційний прибуток становить 110 тис. грн, собівартість реалізованої про­дукції — 450 тис. грн, адміністративні витрати — 52, витрати на збут — 10 тис. грн:

а)         21,9 %;

б)         23,9 %;

в)         21,5 %;

г)         24,5 %?

Якою буде рентабельність реалізації, якщо коефіцієнт оборотності активів становить 1,2, коефіцієнт фінансової за­лежності — 1,55, чистий прибуток — 800 тис. грн, власний капітал — 5000 тис. грн:

а)         16 %;

б)         11,6 %;

в)         86 %;

г)         8,6 %?

 

 

Негативна сила дії фінансового левериджу виникає, якщо:

а)         ціна власного капіталу більша, ніж залученого;

б)         плече фінансового левериджу від'ємне;

в)         ставка відсотка за кредит менша, ніж рентабельність власного
капіталу;

г)         рентабельність активів менша, ніж ставка відсотка за кредит.

Яким буде прибуток до сплати відсотків та податків, якщо чистий прибуток становить 525 тис. грн, річні фінансові витрати — 50, річні операційні витрати — 150 тис. грн:

а)         700 тис. грн;

б)         850 тис. грн;

в)         750 тис. грн;

г)         2100 тис. грн?

Рентабельність оборотного капіталу доцільно визнача­ти, виходячи з:

а)         валового прибутку;

б)         операційного прибутку;

в)         чистого прибутку;

г)         прибутку до сплати відсотків та податків.

Рівень рентабельності активів залежить від:

а)         рентабельності реалізації;

б)         оборотності активів;

в)         рентабельності активів та оборотності активів;

г)         рентабельності продукції.

Якою буде рентабельність власного капіталу, якщо ак­тиви підприємства становлять 100 тис. грн, позичковий капі­тал — 60, прибуток до оподаткування — 16 тис. грн:

а)         40 %;

б)         20 %;

в)         30 %;

г)         27 %?

Рентабельність власного капіталу доцільно визначати, виходячи з:

а)         операційного прибутку;

б)         чистого прибутку;

в)         прибутку до оподаткування;

г)         прибутку до сплати відсотків та податків.

ОЦІНІТЬ ПРАВИЛЬНІСТЬ ТВЕРДЖЕНЬ («ТАК», «НІ»)

Високий показник рентабельності власного капіталу під­приємства забезпечує стабільність його фінансового зростання.

Зростання показників рентабельності є позитивним фак­тором.

На рентабельність активів впливає рентабельність реалі­зації та оборотність необоротних активів.

За рахунок залучення позичкового капіталу підприємство завжди знижує ефективність використання власного капіталу.

Абсолютний показник, який найповніше характеризує ефективність роботи підприємства для власника, — це сума чистого доходу.

 

ЯКІ СЛОВА ПРОПУЩЕНІ В НАВЕДЕНОМУ ТЕКСТІ?

1.         Рентабельність оборотного капіталу показує здатність

підприємства отримувати прибуток від здійснення        

діяльності.

Резервом збільшення суми прибутку є       со-
бівартості продукції.

При обчисленні рентабельності власного капіталу вико-
ристовується величина        прибутку.

Показники рентабельності, які показують, скільки при-
бутку генерує підприємство на кожну гривню витрат, нале-
жать до           групи.

Рентабельність активів визначається         реа-
лізації та         активів.

Якщо рентабельність активів          від рентабельно-
сті власного капіталу, то з'являється ефект фінансового леве-
риджу.

Якщо рентабельність власного капіталу нижча від рента-
бельності активів, то дія фінансового левериджу , і

це є наслідком високої ціни            капіталу.

Для аналізу факторів зростання рентабельності власного
капіталу використовується модель .

Зазвичай для торгових підприємств           рента-
бельність реалізації врівноважується високою оборотністю
активів.

10.       Чисті активи — це показник, що виявляється шляхом
віднімання від суми наявних активів величини
зобов' язань.

 

 

Подпись:
Питання для обговорення та задачі

 

Як показник рентабельності оборотного капіталу пов'язаний з рентабельністю реалізації та оборотністю оборотних активів?

Які показники рентабельності найважливіші?

Яка рентабельність активів у різних галузях?

Наведіть фактори рентабельності реалізації.

Наведіть фактори оборотності активів.

Які існують стандарти показників рентабельності?

Як проявляється дія фінансового левериджу за умови різних співвідношеннь рентабельності активів та рента­бельності власного капіталу?

Коли виникає і в чому полягає негативний вплив від'ємної сили дії фінансового левериджу?

 

Задача 1


За даними табл. 7.4 визначте рентабельність активів та проведіть аналіз факторів рентабельності активів. Зробіть висновки.

Задача 2

За даними табл.7.5 визначте рентабельність власного капі­талу, складіть модель Дюпона та проведіть факторний аналіз рентабельності власного капіталу. Зробіть висновки.

 

О. Я. Базілінська


Задача 3


За звітний період чистий дохід підприємства становив 248 тис. грн, валовий прибуток — 90, прибуток до сплати від­сотків та податків — 45, чистий прибуток — 21 тис. грн. Ви­значте рентабельність активів, рентабельність власного капі­талу, чисту рентабельність реалізації. Побудуйте факторну модель рентабельності активів. Побудуйте факторну модель рен­табельності власного капіталу. Зробіть висновки (табл. 7.6).

 

 

Задача 4

За даними фінансової звітності (Додаток А) проведіть го­ризонтальний і вертикальний аналіз звіту про фінансові ре­зультати. Дайте оцінку динаміки і структури звіту про фінан­сові результати. Зробіть висновки.

Задача 5.

За даними фінансової звітності (Додаток А) проаналізуйте показники рентабельності. Визначте та проаналізуйте фактори рентабельності активів та рентабельності власного капіталу. Зробіть висновки.

Задача 6

Заповніть табл. 7.7. Для кожного підприємства визначте двома способами рентабельність власного капіталу та оцініть силу дії фінансового левериджу за європейською концепцією (без врахування оподаткування). Проаналізуйте залежність між коефіцієнтом фінансового левериджу та рентабельністю власного капіталу. Побудуйте графік залежності рентабельно­сті власного капіталу від рентабельності активів (позначте на осі абсцис рентабельність активів, на осі ординат — рентабе­льність власного капіталу). Зробіть висновки.

 

 


Таблиця 7.7

Задача 7

Заповніть табл. 7.8, визначте двома способами рентабель­ність власного капіталу та оцініть силу дії фінансового леве-риджу (з урахуванням оподаткування) за різної структури ка­піталу. Проаналізуйте залежність між часткою позикового капіталу та силою дії фінансового левериджу за європейською концепцією. Побудуйте графіки залежності рентабельності власного капіталу від рентабельності активів (позначте на осі абсцис рентабельність активів, на осі ординат — рентабель­ність власного капіталу). Зробіть висновки.

 

 


Таблиця 7.8

Задача 8

Заповніть табл. 7.9 і за її даними оцініть ефект залучення позикового капіталу в господарську діяльність. Побудуйте

 


графіки залежності рентабельності власного капіталу від стру­ктури капіталу (позначте на осі абсцис прибуток до сплати відсотків та податків, на осі ординат — рентабельність влас­ного капіталу). Визначте точку байдужості (точку перетину графіків) та фінансові критичні точки (точки перетину графі­ків з віссю абсцис). Зробіть висновки.

Задача 9

Фінансові менеджери підприємства «САКС» за критерій оптимізації структури капіталу обрали максимізацію рента­бельності власного капіталу. З наведених у табл. 7.10 варіа­нтів структури капіталу обґрунтуйте оптимальну структуру капіталу.Задача 10

За даними фінансової звітності (Додаток А) оцініть ефект залучення позичкового капіталу в господарську діяльність (табл. 7.11).

Таблиця 7.11


ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО ЛЕВЕРИДЖУ, тис. грн