1. Абсолютні показники прибутку підприємства

 

Фінансові результати діяльності підприємства оцінюється цілим набором показників, де вихідними категоріями є дохо­ди, витрати, прибутки, збитки. Саме вони закладаються в ос­нову всіх подальших розрахунків і всі інші показники можна вважати похідними.

У звіті про фінансові результати виокремлюють чистий до­хід, валовий прибуток та прибутки за видами діяльності.


При аналізі результативності часто використовуються захі­дні терміни, що пояснюється здебільшого звучною абревіату­рою, тому має сенс розглядати показники результативності, звертаючись до оригінальних термінів в їх англійському зву­чанні (табл. 7.1).

Акронім

Повне найменування

Переклад

Джерела інформації

Витрати

COGS

Cost of Goods Sold

Собівартість реалізованої продукції

Ф.2 р.040

SG&A

Sales, General and

Administrative

Costs

Витрати на збут та адмі­ністративні витрати

Ф.2 р.070, р.080

T

Tax

Податок на прибуток

Ф.2 р. 180

I

Interest

Відсотки

Ф.2 р.140

D&A

Depreciation and Amortization

Амортизація матеріальних активів та амортизація нематеріальних активів

Ф.5 р.080 гр.10 + р.260 гр.10

Для розрахунків фінансових коефіцієнтів виокремлюють: прибуток до сплати відсотків, податків та амортизації (EBITDA — Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization); прибуток до сплати відсотків та податків (EBIT — Earnings before Interest and Tax); прибуток до сплати податків (EBT — Earnings before Tax); чистий прибуток (NI — Net Income) (табл. 7.2). Значення показників EBITDA, EBIT, EBT розраховуються на підставі показника чистого прибутку. Тобто ці показники враховують не тільки операційний, а й не-операційний прибуток.

Таблиця 7.2


ЗАГАЛЬНА СХЕМА РОЗРАХУНКУ ОСНОВНИХ ПРИБУТКІВ ПІДПРИЄМСТВА

Показник

Алгоритм розрахунку

Джерела інформації

Чистий прибуток

EBT - Т

Ф.2 р. 170 - р.180

Прибуток до опо­даткування (EBT)

NI/(l-t)

Ф.2 р.220 1 -1

Прибуток до спла­ти відсотків та по­датків (EBIT)

EBT +1 або

+1

Ф.2 р. 170 + р.140

або

Ф.2 р.220   Л„ ЛЛП
            і-          + Ф.2р.140

1-1

 

 

Ф.2 р. 170 + р.140 + р.260

Прибуток до спла­ти відсотків, пода­тків та амортизації (EBITDA)

EBIT + D&A або

NI/(1-t) +1 +D&A

або

Ф.2 р.220   Л„ ллп

            і-          + Ф.2р.140 +

1 -1

+ (Ф.5р.080гр.10 + + р.260гр.10)