Завдання для самостійної роботи

 

ТЕСТИ

З наведених витрат до постійних не відноситься:

а)         заробітна плата основних робітників;

б)         амортизація будівель цехів та заводоуправління;

в)         плата за оренду складу готової продукції;

г)         відсотки за кредит.

Зниження порога рентабельності можна досягти за рахунок:

а)         зменшення маржинального прибутку та (або) скорочення по-
стійних витрат;

б)         зменшення маржинального прибутку та (або) збільшення по-
стійних витрат;

в)         збільшення маржинального прибутку та (або) збільшення по-
стійних витрат;

г)         збільшення маржинального прибутку та (або) скорочення по-
стійних витрат.

Яким буде коефіцієнт маневреності власного капіталу, якщо довгострокові зобов'язання становлять 250 тис. грн, вла­


сний капітал — 600, необоротні активи — 750, поточні зо­бов'язання — 300 тис. грн:

а)         6;

б)         0,17;

в)         0,25;

г)         0,5?

Операційний леверидж відображає взаємозв'язок між:

а)         обсягом виробництва та структурою капіталу;

б)         структурою витрат та структурою капіталу;

в)         обсягом виробництва та структурою витрат;

г)         чистим прибутком та структурою витрат.

Який фактор збільшує змінні витрати фірми:

а)         підвищення ціни на сировину;

б)         збільшення орендної плати;

в)         збільшення відсоткової ставки на банківські кредити;

г)         збільшення місцевих податків?

До основних коефіцієнтів фінансової стійкості не відно­ситься:

а)         коефіцієнт маневреності власного капіталу;

б)         коефіцієнт забезпечення запасів власними оборотними коштами;

в)         коефіцієнт забезпеченості по кредитах;

г)         коефіцієнт оборотності активів.

Відповідності до дії операційного левериджу, чим біль­ший рівень фіксованих операційних витрат, тим:

а)         менше змінюватиметься прибуток до сплати відсотків та пода-
тків за умови зміни збуту;

б)         більше змінюватиметься прибуток до сплати відсотків та по-
датків за умови зміни збуту;

в)         більше змінюватиметься чистий прибуток на акцію за умови
зміни збуту;

г)         менше змінюватиметься чистий прибуток на акцію за умови
зміни збуту.

Підприємство має прибуток до вирахування відсотків та податків на рівні 100 тис. грн. Довгострокові зобов'язання підприємства становлять 200 тис. грн під 10 %. Керівництво планує збільшити прибуток до сплати відсотків та податків на 40 %. Чистий прибуток зросте на:

а)         1,25 %;

б)         25 %;

в)         50 %;

г)         40 %.

9.         Фінансовий леверидж відображає взаємозв'язок між:

а)         обсягом виробництва та структурою капіталу;

б)         структурою витрат та структурою капіталу;

в)         чистим прибутком та структурою капіталу;

г)         чистим прибутком та структурою витрат.

Постійні витрати — це:

а)         витрати на підвищення кваліфікації персоналу;

б)         виплати заробітної плати в разі виходу персоналу у вимушену
відпустку;

в)         доплата персоналу за складність виконуваних робіт;

г)         витрати на сировину.

З наведених видів витрат підприємства до змінних на­лежать витрати на:

а)         утримання управління заводу;

б)         страхування підприємства;

в)         охорону підприємства;

г)         напівфабрикати сторонніх підприємств.

Якщо рентабельність активів менша від рентабельності власного капіталу, то з' являється:

а)         позитивна сила дії операційного левериджу;

б)         позитивна сила дії фінансового левериджу;

в)         негативна сила дії операційного левериджу;

г)         негативна сила дії фінансового левериджу.

Показник маневреності власних коштів належить до по­казників:

а)         ліквідності;

б)         ділової активності;

в)         фінансової стійкості;

г)         майнового стану.

Для абсолютної фінансової стійкості підприємства ха­рактерно, що:

а)         власні кошти забезпечують запаси;

б)         запаси забезпечуються сумою власних коштів і довгостроко-
вих позикових коштів;

в)         запаси забезпечуються сумою власних коштів, довгострокових
позикових джерел та короткострокових кредитів;

г)         запаси не забезпечуються джерелами їх формування.

Скільки елементів з названих нижче відносяться до по­стійних витрат:

— витрати на утримання й експлуатацію будівель;

 

 

витрати на сировину;

витрати на комплектуючі вироби;

орендна плата;

витрати на управління цехом.

а)         2;

б)         3;

в)         0;

г)         5.

ОЦІНІТЬ ПРАВИЛЬНІСТЬ ТВЕРДЖЕНЬ («ТАК», «НІ»)

Заробітна плата спеціалістів та службовців належать до змінних витрат.

Фіксовані витрати — це минулі витрати, вони не вплива­ють у певному діапазоні цін на прийняття рішень виробника.

Зростання ціни продукції впливає на точку беззбитко­вості.

Коефіцієнт покриття запасів обов'язково повинен дорів­нювати одиниці.

При зменшенні середніх змінних витрат поріг рентабе­льності зростає.

Зростання фіксованих витрат підприємства призводить до зростання критичного обсягу реалізації.

Фінансовий леверидж пов'язаний з використанням кре­диторської заборгованості.

Постійні операційні витрати існують навіть, якщо під­приємство не використовує своїх активів.

Якщо тип фінансування запасів «нормальний», то під­приємство використовує для покриття запасів, крім власних коштів, також і довгострокові позикові кошти.

10. Зменшення коефіцієнта покриття відсотків свідчить про зменшення витрат підприємства на сплату відсотків за кредит.

 

ЯКІ СЛОВА ПРОПУЩЕНІ В НАВЕДЕНОМУ ТЕКСТІ?

Фінансова стійкість веде до зростання       .

Коефіцієнт маневреності власного капіталу має бути до-
сить     .

Фінансова стійкість визначається оптимально структу-
рою     , так і   фінансування підприємства.

Для визначення типу фінансової стійкості оцінюють за-
безпеченість   джерелами їх фінансування.

 

|'і28 Ц.


О. Я. Баз л нська

 

5.         Операційно-фінансовий леверидж — це використання

підприємством для збільшення                   прибутку як

            операційних витрат, так      капіталу.

Постійні операційні витрати не залежать від       

діяльності.

Чим ближче до точки беззбитковості працює підприємс-
тво, тим          сила дії операційного левериджу.

8.         При зростанні обсягу діяльності фіксовані витрати
            на одиницю продукції.

9.         Чим     величина коефіцієнту запасу міцності, тим

більш фінансово стійке підприємство, тим менший ризик зби­тковості.

10.       Чим вищий рівень технічного оснащення компанії, тим
вище рівень   витрат.

 

Подпись:

 

Питання для обговорення та задачі

 

Який існує взаємозв'язок між фінансовим станом та фінансовою стійкістю?

Як можна використовувати коефіцієнт покриття відсотків при визначенні можливого розміру боргу під­приємства?

Чи можна одну й ту саму статтю витрат в одному випадку віднести до змінних витрат, а в іншому — до постійних? Наведіть приклад.

Як знайти необхідний обсяг реалізації для отри­мання бажаного чистого прибутку на підставі аналізу точки беззбитковості?

Як можна визначити прибуток, знаючи запас міц­ності підприємства?

Поясніть залежність між поняттями «ризик» та «леверидж».

Як пов'язані між собою поняття «операційний ле­веридж» та «сила дії операційного левериджу»?

Як пов'язані між собою поняття «фінансовий леве­ридж» та «сила дії фінансового левериджу»?

Наведіть спільні та відмінні риси операційного та фінансового левериджів.

Як пов'язані між собою фінансова стійкість, зона безпеки та фінансовий леверидж?

Чи існують безризикові підприємства? Обґрунтуйте свою відповідь.

Задача 1

Заповніть табл. 6.3. За даними таблиці залежно від періодів проаналізуйте фінансову стійкість підприємства.

Таблиця 6.3

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, тис. грн

 

Показники

2005 р.

2006 р.

Відхи­лення

(+,-)

2007 р.

Відхи­лення

(+,-)

Власний капітал

6000

5500

 

5700

 

Позиковий капітал

 

 

 

 

 

Всього капітал

16 000

12 000

 

10 000

 

Необоротні активи

4000

4600

 

4100

 

Робочий капітал

 

 

 

 

 

Коефіцієнт автономії

 

 

 

 

 

Коефіцієнт фінансової залеж­ності

 

 

 

 

 

Коефіцієнт фінансового ризику

 

 

 

 

 

Коефіцієнт маневреності вла­сного капіталу

 

 

 

 

 

Задача 2

Заповніть табл. 6.4. За даними таблиці визначте тип стійко­сті фінансового стану підприємства.

Таблиця 6.4


ВИЗНАЧЕННЯ ТИПУ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, тис. грн

Показники

На по­чаток року

На кі­нець року

Зміни за рік (+,-)

Довгострокові кредити і позикові кошти (до­вгострокові зобов'язання)

3000

4000

 

Наявність власних і довгострокових позико­вих джерел для формування запасів

 

 

 

Короткострокові кредити і позикові кошти (поточні зобов'язання)

5000

6000

 

Загальні джерела для формування запасів

 

 

 

Загальна величина запасів

20 000

22 000

 

Надлишок (+), нестача (-) власних коштів

 

 

 

Надлишок (+), нестача (-) власних коштів і довгострокових позикових коштів для фор­мування запасів

 

 

 

Надлишок (+), нестача (-) загальної величини джерел для формування запасів

 

 

 

Трикомпонентний показник фінансової стій­кості

 

 

 

 

Задача 3

Залежно від періодів за даними фінансової звітності (До­даток А) заповніть табл. 6.5 та визначте тип фінансової стій­кості (абсолютна стійкість, нормальна стійкість, нестійке ста­новище, кризове становище).

Залежно від періоду побудуйте фінансові діаграми стану підприємства.

Проведіть ґрунтовний аналіз абсолютних показників фі­нансової стійкості.

Таблиця 6.5

Наявність власних коштів


ВИЗНАЧЕННЯ ТИПУ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, тис. грн

Показники

На по­чаток періоду

На кі­нець пе­ріоду

Наявність власних та довгострокових позикових коштів (робочий капітал)

 

 

Наявність загальних коштів

 

 

ФВ = В -3п ФВД = ВД - Зп

 

 

ФЗК = зк - 3п

 

 

Трьох компонентний показник фінансової стійкості 8 (Ф) = {Б1 (± ФВ ), 82 (± ФВД ), 83(± ФЗК )}

 

 

Задача 4


За даними табл. 6.6 для чотирьох підприємств визначте об­сяг беззбитковості та силу дії операційного левериджу при збільшенні обсягу виробництва з 100 до 120 тис. одиниць. По­ясніть силу дії операційного левериджу.

Задача 5

Відомо, що ціна продукції підприємства «Камелія» стано­вить 200 грн за одиницю, середні змінні витрати — 100 грн, фіксовані витрати — 20000 грн. Заповніть табл. 6.7. Покажіть графічно залежність операційного левериджу від обсягу про­дажів. Яка існує залежність між точкою беззбитковості та прибутком до сплати відсотків та податків?

І 132 І І           О- Я. Базілінська


Задача 6

Заповніть табл. 6.8. При збільшені обсягів продаж на 50 % прибуток якого підприємство збільшиться більше і чому?

Таблиця 6.8

ОЦІНКА ОПЕРАЦІЙНОГО ЛЕВЕРИДЖУ

 

Показники

Фірма А

Фірма В

До зміни обсягів продаж

Чистий дохід, грн

700

800

Операційні витрати, грн:

постійні

змінні

300

200

100

400

Прибуток до сплати від­сотків та податків, грн

 

 

Коефіцієнт операційного левериджу

 

 

Після 50 % збільшення обсягів продажу

Чистий дохід, грн

Операційні витрати, грн:

постійні

змінні

 

 

Показники

Фірма А

Фірма В

 

Прибуток до сплати від­сотків та податків, грн

 

 

 

Приріст прибутку до спла­ти відсотків та податків, %

 

 

 

Сила дії операційного левериджу

 

 

 

 

Задача 7

Заповніть табл. 6.9. Покажіть графічно визначення точки беззбитковості та зону безпеки підприємства. На скільки від­сотків збільшиться прибуток до сплати відсотків та податків при збільшенні обсягу реалізації на 10 %?

Таблиця 6.9


ОЦІНКА ОПЕРАЦІЙНОГО ЛЕВЕРИДЖУ, ТИС. ГРН

Задача 8

Заповніть табл. 6.10. Визначте залежність величини прибу­тку до сплати відсотків та податків від зміни обсягу реалізації. Як змінюється сила дії операційного левериджу із зростанням обсягу реалізації?

 

 


Таблиця 6.10

Задача 9

Обсяг продажу підприємства «Зоря» становить 500 оди­ниць по ціні 50 грн за одиницю, змінні витрати на одиницю виробу становлять 35 грн, постійні витрати по підприємст­ву — 3000 грн. Визначте, що призведе до більшого зростання прибутку підприємства: збільшення обсягу продаж на 50 % чи підвищення ціни на 50 %. Якою буде точка беззбитковості в обох випадках?

Задача 10

За даними, наведеними в табл. 6.11, визначте поріг рента­бельності, силу дії операційного левериджу. Визначте, як змі­ниться прибуток у разі:

а)         збільшення обсягів реалізації на 20 %;

б)         зменшення обсягів реалізації на 10 %.

 

 

За наведеними в табл. 6.12 даними розрахуйте силу дії фі­нансового левериджу при різній структурі капіталу підприєм­ства «Золотий дукат».

Таблиця 6.12

ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО ЛЕВЕРИДЖУ, тис. грн

 

Показники

Частка позикового капіталу в структурі капіталу, %

 

0

25

50

Власний капітал

 

 

 

Позиковий капітал

 

 

 

Всього капіталу

4000

4000

4000

Вартість позикового капіталу, %

10

15

Річні фінансові витрати

 

 

Прибуток до сплати відсотків та податків

1000

1000

1000

Прибуток до оподаткування

 

 

 

Податок на прибуток

 

 

 

Чистий прибуток

 

 

 

Коефіцієнт фінансового ризику

 

 

 

Сила дії фінансового левериджу

 

 

 

Збільшення чистого прибутку при збільшенні прибутку до сплати відсотків та податків на 10 %

 

 

 

Ґт36г] 

 

О. Я. Базілінська

Задача 12

Підприємства А, Б, В мають однакову величину капіталу, але різну структуру джерел коштів (табл. 6.13). Заповніть таб­лицю 6.14 та визначте як зміниться чистий прибуток підпри­ємств в разі відхилення прибутку до вирахування відсотків та податків від базового рівня 10 000 грн на 10 %.

Таблиця 6.13


КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА, грн

 

Показники

ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО ЛЕВЕРИДЖУ, грн

Підприємства А Б

До зміни прибутку до сплати відсотків та податків


 

 

В

 

Прибуток до сплати відсотків та податків

Постійні фінансові витрати Оподаткований прибуток Податок на прибуток

Чистий прибуток

Сила дії фінансового левериджу

Після зростання прибутку до сплати відсотків та податків на 10 % Прибуток до сплати відсотків та податків

Постійні фінансові витрати

Оподаткований прибуток Податок на прибуток Чистий прибуток

Приріст чистого прибутку, %

 

 

 

 

Показники


 

 

А


Підприємства ~І      Б П


 

 

В

 

Після зменшення прибутку до сплати відсотків та податків на 10 % Прибуток до сплати відсотків та податків Постійні фінансові витрати

Оподаткований прибуток Податок на прибуток Чистий прибуток

Приріст чистого прибутку, %

 

Задача 13

За даними фінансової звітності {Додаток А) заповніть табл. 6.15. Визначте залежність величини прибутку до сплати відсотків та податків від зміни обсягу реалізації. Як змінюється сила дії операційного левериджу із зростанням обсягу реалізації?

її