1. Поняття про фінансову стійкість підприємства та етапи її аналізу

У процесі операційної, інвестиційної та фінансової діяль­ності відбувається безупинний процес кругообігу капіталу, змінюються структура активів і джерел їхнього фінансування, наявність і потреба у фінансових ресурсах і, як наслідок, змі­нюється фінансовий стан підприємства, який може бути стій­ким, нестійким (передкризовим) і кризовим.

Фінансова стійкість підприємства (Financial Stability) за­лежить від ефективного управління фінансовими ресурсами і визначається оптимальною структурою активів, оптимальним співвідношенням власних і позикових коштів, оптимальним співвідношенням активів та джерел їх фінансування.

Користувачами результатів аналізу фінансової стійкості мо­жуть бути засновники підприємства, його керівництво, ділові партнери та банки. Саме оцінювання фінансової стійкості до­зволяє зовнішнім користувачам визначити фінансові можли­вості підприємства в майбутньому.

Основне завдання аналізу фінансової стійкості полягає у визначенні спроможності підприємства протистояти негатив­ній дії різних факторів (зовнішніх, внутрішніх та непередба-чуваних), що впливають на його фінансовий стан.

Аналіз фінансової стійкості підприємства можна розподі­лити на два етапи:

1) оцінювання фінансової стійкості — розрахунок віднос­них та абсолютних показників, що ґрунтуються на порівнянні активів та їх джерел фінансування;

2) оцінювання запасу фінансової стійкості — аналіз крити­чного обсягу реалізації, зони безпеки, операційного та фінан­сового левериджу.

2.1. Визначення типу фінансової стійкості

Абсолютними показниками фінансової стійкості є показ­ники, що характеризують міру забезпеченості запасів джере­лами їхнього фінансування.

Співвідношення окремих запасів та джерел їх фінансування дає можливість охарактеризувати тип фінансової стійкості.

При визначенні типу фінансової стійкості до запасів (Reserves) відносять виробничі запаси, готову продукцію, не­завершене виробництво, товари, витрати майбутніх періодів, строк погашення яких менший ніж 12 місяців (Ф. 1 р. 100 + ... + р. 140+ р. 270*).

До загальних (нормальних) джерел фінансування запасів (ЗД) (Normal Liquidity Sources) відносять робочий капітал та короткострокові кредити банків.

Для характеристики наявності джерел фінансування запасів виділяють три основних показники.

Наявність власних коштів (В) — визначається як різниця між власним капіталом та необоротними активами підприємства:

В = ВК - НА = Ф.1 р.380 + р.430 - р. 080.

Наявність власних та довгострокових позикових кош­тів (робочий капітал) (ВД) — визначається збільшенням попе­реднього показника на суму довгострокових зобов'язань (ДЗ):

ВД = В + ДЗ = Ф.1 р.380 + р.430 + р. 480 + р.630*** - р. 080,

де *** — враховуються доходи майбутніх періодів у частині понад 12 місяців.

3 . Наявність загальних коштів (ЗК) — фінансування запа­сів визначається збільшенням попереднього показника на су­му короткострокових кредитів банків (КК):

ЗК = ВД + КК = Ф.1 р.380 + р.430 + р. 480 + + р.630*** + р. 500 - р. 080.