Вступ

 

Пі

 

еред керівниками українських підприємств дедалі ча­стіше постає питання ефективності управління фінан-_ сами підприємств. Формування ринку в Україні пока­зало непідготовленість керівників та фінансових менеджерів до вмілого використання фінансових методів та механізмів. Явний розрив між фінансовою теорією і реальною господар­ською практикою, недостатнє знання можливостей фінансів підприємств, нерозуміння причин фінансово-економічних про­тиріч, свідчать про необхідність формування ґрунтовної фі­нансової підготовки майбутніх фахівців.

Особливе значення в сукупності необхідних фінансисту знань має фінансовий аналіз, який є невід'ємним компонентом управління будь-якого підприємства. Вмілий та прорахований фінансовий аналіз дає можливість не тільки відстежувати фі­нансово-економічні явища і процеси, а й розуміти їхню внут­рішню сутність та природу. Для підготовки висококласних фі­нансистів необхідно використовувати навчальну літературу, яка надає технологію проведення фінансового аналізу, адапто­вану до економічних умов України. З іншого боку: розвиток міжнародних економічних зв' язків, глобалізація економічних процесів потребують розробки єдиних підходів до формуван­ня фінансової інформації. Це потребує уніфікації методів та прийомів фінансового аналізу.

Навчальний посібник ставить за мету узагальнити надбання сучасного фінансового аналізу та водночас висвітлити його прийнятність для розв' язання проблем української сучасності. Така синергія забезпечить можливість значно краще пояснити «пастки» реальної вітчизняної економіки і таким чином пере­дати студентам обмеження реального фінансового аналізу.

У посібнику послідовно розкриваються методи, прийоми та моделі фінансового аналізу, доступно та з докладними пояс­неннями подані визначення фінансових показників. Запропо­нована технологія проведення фінансового аналізу допоможе студентам сформувати чіткий аналітичний підхід до вирішен­ня фінансових проблем вітчизняних підприємств, набути тео­ретичні знання та практичні навички щодо всебічної оцінки фінансово-господарського стану, розробки заходів запобігання виникнення фінансової кризи, виявлення можливостей пода­льшого ефективного розвитку підприємства.

Майбутні фахівці мають не тільки опанувати теоретичну базу, а й швидко і кваліфіковано орієнтуватися у вкрай дина­мічному фінансовому просторі України. У кінці кожної теми наведені завдання для самостійної роботи, які надають мож­ливість розвити уміння структурувати фінансову інформацію, проводити аналітичні фінансові розрахунки, формувати ціліс­не і комплексне уявлення про реальний фінансовий стан під­приємства.

Щоб максимально використати цей посібник, необхідно пі­сля засвоєння кожної теми виконати всі вправи та задачі. Вони поглиблять розуміння матеріалу і допоможуть розв' язати про­блемні питання. Правильність розв'язання задач та вправ мо­жна перевірити за відповідями в кінці посібника. До кожної з тем подано також багатоваріантні запитання, що передбача­ють лише одну правильну відповідь. Відповіді на багатоваріа­нтні запитання наведені в кінці підручника.

Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальний закладів, а також може бути використаний для са­мостійного вивчення дисципліни.