Завдання для самостійної роботи

 

ТЕСТИ

1. Підприємство проводить консервативну політику фінан­сування оборотних активів. Як зміниться коефіцієнт поточної

 

 

ліквідності, якщо підприємство отримає новий довгостроко­вий кредит:

а)         збільшиться;

б)         зменшиться;

в)         не зміниться;

г)         неможливо визначити?

Як зміниться коефіцієнт абсолютної ліквідності підпри­ємства, якщо грошові кошти та їх еквіваленти зменшаться сут­тєвіше, ніж зменшаться поточні зобов'язання:

а)         збільшиться;

б)         зменшиться;

в)         не зміниться;

г)         неможливо визначити?

Що має вищу ліквідність:

а)         запас модельного одягу на якомусь складі;

б)         вантаж сирої нафти у порту Роттердам;

в)         запас підручників «Фінансовий аналіз» на якомусь складі;

г)         вантаж штучних ялинок влітку?

Якщо підприємство має надлишок запасів на фоні скоро­чення дебіторської заборгованості та грошових коштів, то скоріш за все у підприємства:

а)         слабкі коефіцієнти поточної та швидкої ліквідності;

б)         стабільні коефіцієнти поточної та швидкої ліквідності;

в)         стабільний коефіцієнт поточної ліквідності та слабкий коефі-
цієнт швидкої ліквідності;

г)         стабільні коефіцієнти поточної, швидкої та абсолютної лік-
відності.

За умови, що погашено дебіторську заборгованість, як зміниться коефіцієнт поточної ліквідності, якщо початковий коефіцієнт більший ніж 1:

а)         збільшиться;

б)         зменшиться;

в)         не зміниться;

г)         неможливо визначити?

Як зміниться коефіцієнт загальної ліквідності, якщо за ін­ших однакових умов одночасно відбудеться зростання дебітор­ської заборгованості та зменшення кредиторської заборгованості:

а)         збільшиться;

б)         зменшиться;

в)         не зміниться;

г)         неможливо визначити.

98  і і   О. Я. Базілінська

Загальна вартість активів підприємства становить 1000 тис. грн, важко ліквідні активи — 400 тис. грн, капіталізовані джере­ла — 700 тис. грн. Коефіцієнт поточної ліквідності дорівнює:

а)         1,3;

б)         1,4;

в)         0,9;

г)         2.

Як зміниться коефіцієнт швидкої ліквідності підприємст­ва, якщо грошові кошти та їх еквіваленти збільшаться більш суттєво, ніж збільшиться кредиторська заборгованість:

а)         збільшиться;

б)         зменшиться;

в)         не зміниться;

г)         неможливо визначити?

Виробничі запаси відносяться до:

а)         високоліквідних активів;

б)         швидко ліквідних активів;

в)         повільноліквідних активів;

г)         важко ліквідних активів.

Як зміниться коефіцієнт поточної ліквідності, якщо за інших однакових умов відбудеться продаж частини основних засобів:

а)         збільшиться;

б)         зменшиться;

в)         не зміниться;

г)         неможливо визначити?

Якщо на підприємстві виконуються перші три умови А1 > П1,А2 > П2, А3 > Пз, то, виходячи з «балансу» активу і па­сиву, остання нерівність системи матиме вигляд:

а)         А4 > П4;

б)         А4 > П4;

в)         А4 = П4;

г)         А4 < П4.

За умови, що підприємство збільшить свої виробничі запаси за рахунок комерційного кредиту, як зміниться коефі­цієнт поточної ліквідності, якщо початковий коефіцієнт мен­ший ніж 1:

а)         збільшиться;

б)         зменшиться;

в)         не зміниться;

г)         неможливо визначити?

 

 

13. Який з перелічених факторів впливає на збільшення лі­квідності:

а)         продаж необоротних активів;

б)         інвестиції в основний капітал;

в)         збільшення дебіторської заборгованості;

г)         збитки?

14. Який з перелічених факторів впливає на зменшення лік­відності:

а)         прибуток;

б)         одержання довгострокового кредиту;

в)         збільшення дебіторської заборгованості;

г)         скорочення дебіторської заборгованості?

15. Дебіторська заборгованість відноситься до:

а)         високоліквідних активів;

б)         швидколіквідних активів;

в)         важколіквідних активів;

г)         повільноліквідних активів.

 

ОЦІНІТЬ ПРАВИЛЬНІСТЬ ТВЕРДЖЕНЬ («ТАК», «НІ»)

Власні оборотні кошти тотожні поняттю робочого ка­піталу.

Склад поточних активів та пасивів дуже мінливий, тому показники ліквідності швидко застарівають.

Продаж необоротних активів зменшує короткострокову ліквідність.

Одержання довгострокового кредиту збільшує коротко­строкову ліквідність.

Погашення короткострокових кредитів зменшує поточну платоспроможність.

Високий рівень коефіцієнта абсолютної ліквідності непо-трібен.

Якщо коефіцієнт поточної ліквідності є меншим 100 %, то робочий капітал додатній.

При надмірному зростанні підприємство має високий ко­ефіцієнт забезпеченості реалізації робочим капіталом.

Робочий капітал — це відносний показник оцінки ліквід­ності.

10.       Інвестиції в основний капітал не впливають на поточну
платоспроможність.

 

1100


О. Я. Базілінська

 

ЯКІ СЛОВА ПРОПУЩЕНІ В НАВЕДЕНОМУ ТЕКСТІ?

1.         Ліквідність балансу — це ступінь покриття боргових зобо-
в'язань підприємства його   , термін перетворення яких у

готівку відповідає терміну погашення платіжних зобов'язань.

2.         активи відносяться до важколіквідних активів.

Нестача робочого капіталу веде до             змінної

частини оборотних активів та         постійної частини

оборотних активів.

По стороні активів робочий капітал =       ак-
тиви —           зобов'язання.

По стороні пасивів робочий капітал =       ка-
пітал +            зобов'язання —          активи.

Збільшення робочого капіталу, зумовлене випереджаю-
чими темпами зростання оборотних активів порівняно з коро-
ткостроковими зобов' язаннями, як правило, супроводжується
            грошових коштів.

Зменшення робочого капіталу за рахунок швидших тем-
пів росту поточних зобов' язань пов' язано з додатковими обся-
гами фінансування, одержаного на позичковій основі, тобто
спостерігається          грошових коштів і водночас змен-
шується платоспроможність господарств.

У тих випадках, коли робочий капітал має           зна-
чення, поняття фінансового циклу не існує.

Порівняння активів, що повільно реалізуються, з довго-
строковими і постійними пасивами відображає  

платоспроможність.

10.       Поточну платоспроможність підприємства аналізують,

порівнюючи вартість            активів та      

зобов' язань.

 

Подпись:

Питання для обговорення та задачі

 

Визначте фактори, що впливають на пропорції груп поточних активів з різним ступенем ліквідності.

Втрата активом цінності (внаслідок морального або фізичного псування) має вплив на ліквідність?

Чи вливає на ліквідність підприємства швидкість обороту поточних активів та її відповідність швидкості обороту поточних пасивів?

 

 

Які наслідки для підприємства має нестача робочо­го капіталу?

Які недоліки мають показники ліквідності?

Як саме впливає якісний склад оборотних активів і поточних пасивів на ліквідність підприємства?

Поняття «платоспроможність» і «ліквідність» дуже близькі. Яке з них більш містке?

Визначте фінансові явища, що зумовлюють право­бічний ризик втрати ліквідності та зниження ефективності.

Доведіть залежність ліквідності та прибутку від ве­личини оборотного капіталу.

Задача 1


Заповніть табл. 5.5 та визначте робочий капітал.

Задача 2

Заповніть табл. 5.6 та визначте робочий капітал методом «знизу» чи «зверху» балансу. Проведіть аналіз робочого капі­талу, вкажіть основні причини зміни робочого капіталу. Наве­діть обгрунтовані висновки.

 

1102


О. Я. Базілінська

 


Заповніть табл. 5.7. Перевірте, чи виконується співвідно­шення А1 > П1Д2 > П2, А3 > П3, А4 < П4.

Визначте загальний показник ліквідності та наведіть обґру­нтовані висновки щодо ліквідності балансу.

Таблиця 5.7

ЛІКВІДНІСТЬ БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА, грн

 

 

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

 

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Платіжний надлишок або нестача

Актив 

 

 

Пасив 

 

 

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

А1. Абсо­лютно лік­відні активи

2100

2900

ПІ. Найбільш термінові зо­бов'язання

7400

9700

 

 

А2. Швидко ліквідні ак­тиви

5100

5300

П2. Коротко­строкові па­сиви

4500

6500

 

 

 

 

Закінчення табл. 5.7

 

 

На початок звітного періоду

о

го

ів

з

Л

« 1

■а .2

аре

Нп

 

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Платіжний надлишок або нестача

Актив 

 

 

Пасив 

 

 

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

АЗ. Повільно

ліквідні

активи

21 000

25 000

ПЗ. Довго­строкові па­сиви

1300

2000

 

 

А4. Важко ліквідні ак­тиви

33 000

41 000

П4. Постійні пасиви

48 000

56 000

 

 

Баланс

 

 

Баланс

 

 

 

 

Задача 4

За даними фінансової звітності (Додаток А) заповніть табл. 5.8 та визначте міру узгодженості обсягів і ліквідності активів з розмірами і термінами погашення зобов'язань. Наве­діть обґрунтовані висновки.

Таблиця 5.8


ЛІКВІДНІСТЬ БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА, тис. грн

 

104


Л

 

Задача 5


Заповніть табл. 5.9. Використовуючи дані таблиці, розра­хуйте та дайте інтерпретацію показників ліквідності підпри­ємства. Наведіть обґрунтовані висновки та вкажіть основні причини зміни коефіцієнтів.

Задача 6

За даними фінансової звітності (Додаток А) заповніть табл. 5.10. Побудуйте графіки зміни величини коефіцієнтів за­лежно від періодів (на осі абсцис — періоди, на осі ординат — величини коефіцієнтів). За графіками визначте характер зале­жності (тренд). Наведіть обґрунтовані висновки щодо ліквід­ності та платоспроможності підприємства.