1. Поняття про ліквідність та платоспроможність

 

Важливим індикатором фінансового здоров'я підприємства є його платоспроможність (Solvency), тобто можливість без­перебійно сплачувати борги у відповідні терміни.

Розрізняють поточну (короткострокову) та перспективну платоспроможність.

Перспективна платоспроможність очікується в середньо-строковій та довгостроковій перспективі і показує здатність підприємства вчасно розплатитися за своїми зобов'язаннями в перспективний період.

Поточна платоспроможність означає спроможність під­приємства сплатити свої поточні зобов'язання негайно та в найближчому майбутньому. Поточна платоспроможність то­тожна поняттю ліквідності — здатності реалізувати активи за короткий час і без значних втрат.

В економічній літературі розрізняють ліквідність активів, ліквідність балансу і ліквідність підприємства.

Під ліквідністю активу (Liquidity) розуміють здатність ак­тиву перетворитися на гроші; чим легше обернути актив на гроші, тим ліквіднішим вважається актив. Проте часто буває ситуація, коли актив продається дуже швидко, але зі значною знижкою в ціні.

Ліквідність активів визначається безвідносно до пасиву ба­лансу, тоді як ліквідність балансу відбиває міру погодженості обсягів і ліквідності активів з розмірами і термінами погашен­ня зобов' язань.

 

 

Ліквідність балансу (Balance Sheet Liquidity) ґрунтується на рівновазі активів і пасивів та показує ступінь покриття боргових зобов'язань підприємства його активами, строк перетворення яких на грошові кошти відповідає строку погашення зобов'язань.

Ліквідність підприємства (Unity Liquidity) характеризує можливість надходження грошових коштів не лише внаслідок реалізації активів, а й через рахунок залучення додаткових зо­внішніх коштів, що стає можливим за наявності у підприємст­ва позитивного іміджу та високої інвестиційної привабливості.