Завдання для самостійної роботи

 

ТЕСТИ

Яким буде коефіцієнт фінансової залежності, якщо кое­фіцієнт фінансової незалежності дорівнює 0,6:

а)         0,4;

б)         2,5;

в)         0,7;

г)         1,7?

Яким буде коефіцієнт концентрації позикового капіталу, якщо коефіцієнт фінансової незалежності дорівнює 0,6:

а)         0,4;

б)         2,5;

в)         0,7;

г)         1,7.

Яким буде коефіцієнт фінансового ризику, якщо коефіці­єнт фінансової незалежності дорівнює 0,6:

а)         0,4;

б)         2,5;

в)         0,7;

г)         1,7?

Яким буде коефіцієнт фінансового ризику, якщо коефіці­єнт фінансової залежності дорівнює 1,8:

а)         0,6;

б)         0,8;

в)         1,4;

г)         0,2?

Яким буде коефіцієнт фінансового ризику, якщо коефіці­єнт концентрації позикового капіталу 0,4:

а)         0,6;

б)         0,8;

в)         0,7;

г)         1,5?

Яким буде коефіцієнт фінансової стабільності, якщо ко­ефіцієнт концентрації позикового капіталу 0,4:

а)         0,6;

б)         0,8;

в)         0,7;

г)         1,5?

Якою буде рентабельність власного капіталу, якщо кое­фіцієнт фінансової залежності дорівнює 1,5, а рентабельність сукупного капіталу — 14 %:

а)         7 %;

б)         21 %;

в)         14 %;

г)         неможливо визначити?

Загальна вартість активів підприємства становить 1000 тис. грн, поточні зобов'язання — 400, довгострокові зобов'я­зання — 150, поточні активи — 500 тис. грн. Коефіцієнт мане-вровості власного капіталу дорівнює:

а)         1,1;

б)         0,2;

в)         1,2;

г)         0,5.

Яким буде коефіцієнт фінансового ризику, якщо коефіці­єнт фінансової залежності дорівнює 1,4:

а)         0,4;

б)         0,6;

в)         0,71;

г)         0,67?

10.       Яким буде коефіцієнт фінансового ризику, якщо коефі-
цієнт фінансової незалежності дорівнює 0,5:

а)         1;

б)         2;

в)         0,5;

г)         1,5?

Яким буде коефіцієнт фінансового ризику, якщо муль­типлікатор власного капіталу 1,3:

а)         0,77;

б)         0,3;

в)         0,7;

г)         1,77?

Яким буде коефіцієнт фінансового левериджу, розрахо­ваний відносно довгострокових зобов'язань, якщо коефіцієнт фінансової залежності капіталізованих джерел дорівнює 0,2:

а)         0,8;

б)         1,2;

в)         5;

г)         0,25?

Якою буде частка власного капіталу у формуванні не­оборотних активів, якщо необоротні активи становлять 300 тис. грн, довгострокові зобов'язання — 100, короткострокові зо­бов'язання — 50 тис. грн:

а)         50 %;

б)         17 %;

в)         33 %;

г)         67 %?

Відповідно до агресивної політики фінансування змінна частина оборотних активів фінансується з:

а)         довгострокових зобов'язань;

б)         короткострокових зобов'язань;

в)         власного капіталу та довгострокових зобов'язань;

г)         власного капіталу.

Зменшення робочого капіталу може свідчити про:

а)         зменшення фінансової залежності;

б)         підвищення фінансової залежності;
г) зростання маневреності капіталу;

в)         підвищення ліквідності.

ОЦІНІТЬ ПРАВИЛЬНІСТЬ ТВЕРДЖЕНЬ («ТАК», «НІ»)

Борги збільшують не тільки ризик, а й прибуток.

Емісія облігацій — це класичний інструмент залучення позичкового капіталу на довгостроковий період.

Капіталізовані джерела дорівнюють чистим активам.

З метою зменшення ризику підприємство збільшує част­ку позичкового капіталу.

 

 

Факторинг — одне з найбільш дорогих джерел фінан­сування.

Коефіцієнт автономії обчислюється відношенням валюти балансу до суми власних коштів.

Овердрафтна операція — це короткостроковий кредит, який надається на кілька днів.

Залишок грошових коштів відноситься до змінних обо­ротних активів.

Коефіцієнт фінансового ризику показує кількість влас­них коштів, що припадає на 1 гривню позикових коштів.

10. Основною рисою довгострокових кредитів є великі ризи­ки, більш складні умови обслуговування та виконання.

 

ЯКІ СЛОВА ПРОПУЩЕНІ В НАВЕДЕНОМУ ТЕКСТІ?

1. Згідно з П(С)БО,   діяльність — це при-
дбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фі-
нансових інвестицій, які не є складовою еквівалентів грошо-
вих коштів.

1.         — це активи, які утримуються

підприємством з метою збільшення прибутку у вигляді процен­тів, дивідендів тощо, зростання вартості або інших вигод для інвестора.

2.         підприємства — це засвідчені в пасивній сто-
роні балансу вимоги на майно, яке відображено в           ;

він показує джерела              придбання активів

підприємства.

3.         капітал характеризує частину активів

підприємства, що профінансована його кредиторами всіх видів.

4.         До       належать банківські кре-
дити під заставу нерухомості, зобов'язання по облігаціях, векселі
та ін. — все, що має термін сплачування більше ніж один рік.

5.         Основною перевагою           капіталу є те, що він

надається на тривалий час і не несе для компанії додаткового ризику. Втім щодо його собівартості, то цей спосіб фінансу­вання є найдорожчим.

6.         Потенційна здатність приносити дохід є однією з основ-
них характеристик капіталу. Прибуток на капітал виступає у
формі  доходу, що отримують власники. Економі-
чним підґрунтям       доходу є ефект використання ка-
піталу як інвестиційного ресурсу або фактора виробництва.

 

[80


О. Я. Базілінська


Розмір доходу на капітал, що отримує його власник, становить
основу формування витрат на його залучення і використання в
економічному процесі, і позначається терміном «           

капіталу».

7. Коли підприємство ще не має зовнішньої заборгованості,
капітал підприємства визначається за формулою:           

 

Подпись:
капітал підприємства — це кошти, які залу­чаються для фінансування господарської діяльності підприєм­ства на принципах строковості, поверненості та платності.

                        капітал утворюється двома шляхами: вне-
сенням власниками підприємства грошей та інших активів;
накопиченням суми доходу, що залишається на підприємстві.

12.       капітал — це власні джерела фінансування

підприємства, які без визначення строку повернення внесені його засновниками (учасниками) або залишені ними на під­приємстві із чистого прибутку.

 

Подпись:

Питання для обговорення та задачі

 

У чому різниця вартості власного та позичкового капіталу?

Навіщо необхідно інвестувати в оборотні засоби?

Чому використання позичкових фінансових ресур­сів більш ризикове для підприємства?

Перерахуйте основні джерела фінансування, до­ступні вітчизняним підприємствам.

Чому власний капітал підприємства має вартість?

У чому полягає сутність лізингу як джерела фінан­сування?

Задача 1

Залежно від періодів за даними фінансової звітності {До­даток А) проаналізуйте фінансову незалежність підприємства. Для періодів, приведених у формах звітності, визначте зна­чення таких коефіцієнтів:

коефіцієнту фінансової незалежності;

коефіцієнту фінансової залежності;

коефіцієнту концентрації позичкового капіталу;

коефіцієнту фінансового ризику;

коефіцієнту фінансової стабільності;

коефіцієнту довгострокової заборгованості;

коефіцієнту покриття відсотків;

коефіцієнту маневреності власного капіталу. Побудуйте графіки зміни величини коефіцієнтів, залежно

від періодів. На графіках на осі абсцис позначте періоди, на осі ординат — величини коефіцієнтів. За графіками визначте характер залежності (тренд). Наведіть обгрунтовані висновки щодо можливості підприємства вільно маневрувати грошови­ми коштами для забезпечення поточної діяльності, а також для оновлення та розширення процесу виробництва.

Задача 2

У загальній вартості активів підприємства постійна частка оборотних активів становить 9 %.


За даними таблиці 4.2 визначте фактичні та нормативні зна­чення коефіцієнтів фінансової незалежності, фінансової залеж­ності, фінансового ризику. Порівняйте нормативні та фактичні значення коефіцієнтів фінансової незалежності, фінансової зале­жності, фінансового ризику. Яку політику фінансування активів застосовує підприємство (агресивну, помірну, консервативну)?


Задача 3

Залежно від періодів за даними фінансової звітності (Дода­ток А) визначте нормативні значення коефіцієнтів фінансової незалежності, фінансової залежності, фінансового ризику.

Залежно від періодів порівняйте нормативні та фактичні зна­чення коефіцієнтів фінансової незалежності, фінансової залеж­ності, фінансового ризику. Яку політику фінансування активів застосовує підприємство (агресивну, помірну, консервативну)?

Задача 4

За даними табл. 4.3 визначте частку власного капіталу і част­ку позикового капіталу у формування необоротних та оборотних активів. Побудуйте шаховий баланс. Зробіть висновки.

 

АКТИВИ ТА ПАСИВИ ПІДПРИЄМСТВА

Таблиця 4.3

Показники

тис. грн

Необоротні активи

400

Оборотні активи

300

Витрати майбутніх періодів

30

Усього активів

?

Власний капітал

200

Довгострокові зобов'язання

250

Короткострокові зобов'язання

?

Усього джерел

730

 

 

Задача 5

За даними фінансової звітності (Додаток А) проаналізуйте взаємозв'язок активів та джерел їх фінансування (пасивів). Ви­значте частку власного капіталу і частку позикового капіталу у формуванні необоротних та оборотних активів. Проаналізуйте можливість підприємства виконати зовнішні зобов' язання з власних коштів.

 

[84


О. Я. Базілінська