4. Аналіз співвідношення активів із джерелами їх фінансування

 

Особливу увагу під час оцінювання структури джерел май­на підприємства необхідно приділити способу їхнього розмі­щення в активі. У цьому проявляється нерозривний зв'язок аналізу пасивної й активної частин балансу.

Така група показників характеризує співвідношення двох головних складників активу балансу (необоротних та оборот­них активів) і двох головних складників пасиву балансу (влас­ного і залученого капіталу) між собою та відповідно пов'язаних розділів активу і пасиву. Це дає змогу оцінити як структури активу та пасиву балансу, так і забезпеченість відповідних ак­тивів відповідними джерелами фінансування. У разі відхилен­ня цих співвідношень від оптимальних і середньогалузевих можна дійти відповідних висновків щодо фінансового стану підприємства.

Порівняння активів і пасивів підприємства дає змогу оціни­ти ефективність фінансової політики підприємства

Схематично взаємозв'язок активів та джерел їх фінансу­вання (пасивів) подано на схемі 4.4.

 

Подпись: її74  і і   О. Я. Базілінська

 

Активи Необоротні активи

 

Оборотні активи


 

Пасиви

Довгострокові зобов'язання

 

Власний капітал

 

Короткострокові зобов'язання

 

Схема 4.4. Взаємозв'язок активів і пасивів балансу

Відповідно до цієї схеми, основними джерелами фінансу­вання необоротних активів є, як правило, власний капітал і ча­стково довгострокові кредити і позики.

Оборотні активи утворюються як за рахунок власного капі­талу, так і за рахунок короткострокових позикових коштів. Бажано, щоб на підприємствах виробничої сфери їх було на­половину сформовано з власного, а наполовину — з коротко­строкового позичкового капіталу. Тоді забезпечується гарантія погашення зовнішнього боргу.

Щоб визначити, скільки власного капіталу вкладено в дов­гострокові активи, слід від загальної суми необоротних акти­вів відняти довгострокові зобов'язання.

Частку власного капіталу (ЧНА) і частку позикового капіталу (Ч ^ ) у формуванні необоротних активів визначають

так:

 

цна _


Необоротні активи - Довгострокові зобов' язання Необоротні активи = Ф.1 р.080 - р.480 =     Ф.1 р.080 .

 

Довгострокові зобов' язання   Ф.1 р.480

 

Необоротні активи


Ф.1 р.080

 

або

ЧНА _ і _ ЧНА

ік вк

Щоб дізнатися, яка сума власного капіталу використову­ється в обігу (власний оборотний капітал), необхідно від зага­льної суми власного капіталу і довгострокових зобов'язань відняти ту частину, яка вкладена в необоротні активи.


Частка власного (коефіцієнт стабільності структури оборо­тних коштів) (Ч°А) і позикового капіталу (Чп£) у формуванні оборотних активів (ОА) визначається так:

гОА   Робочий капітал   Ф.1 р.260 + р.270 * -р.620 - р.630 * *

Оборотні активи       Ф.1 р.260 + р.270 *

ОА    Короткострокові зобов' язання   Ф.1 р.620 + р.630 * *

Оборотні активи       Ф.1 р.260 + р.270*

або

ГГ°А = 1 _ ТТ°А

ик вк

Для зведеного аналітичного надання інформації про те, за рахунок яких джерел сформовано окремі розділи активу бала­нсу, використовується шаховий баланс (див. тему 2).

Отже, на ефективність використання капіталу підприємства впливають дві групи чинників: оптимальне співвідношення власного і позикового капіталу, довгострокових і коротко­строкових джерел фінансування; рівень інвестування в основ­ні й оборотні засоби, тобто скільки їх перебуває у сфері виро­бництва і сфері обігу, в грошовій і матеріальній формах та наскільки оптимальне їх співвідношення.

 

Поясніть сутність поняття «капітал».

Наведіть класифікацію капіталу підприємства.

У чому полягають особливості руху капіталу підпри­ємства?

Наведіть принципи формування капіталу підприємства.

Надайте сутнісну характеристику власного капіталу.

У чому полягають особливості власного капіталу під­приємства?

Надайте сутнісну характеристику позичкового капіталу.

Перелічіть особливості позичкового капіталу.

Назвіть мету та завдання аналізу фінансової незалежно­сті підприємства?

 

За допомогою яких показників оцінюється фінансова не­залежність підприємства?

Дайте оцінку системі показників структури капіталу: ме­тодам їх розрахунку, економічній інтерпретації.

 

Питання для самоперевірки та аудиторного контролю знань

 

Подпись: її76  і і   О. Я. Базілінська

Як розраховуються нормативні значення коефіцієнтів фінансової незалежності, фінансової залежності і фінансового ризику?

Сформулюйте золоте правило фінансування та золоте правило балансу.

Які основні напрями інвестування в оборотні засоби?

У чому полягає порівняння активів і пасивів?

Наведіть показники, що оцінюють співвідношення ак­тивів з джерелами їхнього фінансування.