3. Визначення нормативних значень коефіцієнтів фінансової автономії, фінансової залежності і фінансового ризику

 

Щоб визначити нормативне значення коефіцієнтів фінансо­вої незалежності, фінансову залежність і фінансовий ризик ре­комендують керуватися фактично сформованою структурою активів і загальноприйнятими підходами до їх фінансування (агресивний, помірний, консервативний).

Вибір джерел фінансування для кожного виду активу здій­снюється відповідно до золотих правил — золотого правила фінансування та золотого правила балансу (див. тему 2). Довго­строкові зобов'язання та власний капітал спрямовують на фінан­сування необоротних активів та постійних оборотних активів.

Постійні оборотні активи — це той мінімум, що необхід­ний підприємству для операційної діяльності з точки зору дов­гострокових потреб підприємства і величина якого не зале­жить від коливань обсягу виробництва та реалізації продукції. Постійні оборотні активи є навіть в періоду спаду діяльності підприємства. Як правило, до постійних оборотних активів відносять мінімально необхідну величину запасів та середній розмір дебіторської заборгованості, щось на зразок резервного капіталу.

Постійний оборотний капітал — це не конкретна нерухома частина поточних активів, а фіксований рівень інвестування в оборотні активи, елементи яких знаходяться в постійному ру­сі. Наприклад, якщо необоротні активи пофарбувати, то ви­явиться, що через місяць вони будуть на тому самому місці і пофарбовані. Якщо пофарбувати оборотні активи (грошові кошти, дебіторську заборгованість тощо), то через місяць мало що залишиться.


Змінні оборотні активи — це частина оборотних активів, схильна до коливань у зв'язку зі зміною обсягів діяльності. Фінансується змінна частина оборотних активів за рахунок короткострокового позикового капіталу, а при консерватив­ному підході — частково й за рахунок власного капіталу.

Припустимо частка необоротних активів на кінець року становить 40 %, постійна частка оборотних активів — 35 %, змінна частка оборотних активів — 25 %. Визначимо норма­тивні значення коефіцієнтів фінансової незалежності, концен­трації позикового капіталу, фінансового ризику.

1. При агресивній фінансовій політиці.

КФН = 40 х 0,6 + 35 х 0,5 + 25 х 0 = 41,5% ;

 

 

КкПК = 40 х 0,4 + 35 х 0,5 + 25 х 1 = 58,5% або КкПК = = 100% - КФН = 100 - 41,5 = 58,5%; Кфр = Ккпк : Кфн = 58,5:41,5 = 1,41%.

При помірній фінансовій політиці.

КФН = 40 х 0,8 + 35 х 0,75 + 25 х 0 = 58,25% ;

КкПК = 40 х 0,2 + 35 х 0,25 + 25 х 1 = 41,75% або КкПК =

= 100% - КФН = 100 - 58,25 = 41,75%;

Кфр = Ккпк : Кфн = 41,75 : 58,25 = 0,72%.

При консервативній фінансові політиці.

КФН = 40 х 0,9 + 35 х 1 + 25 х 0,5 = 83,5% ;

КкПК = 40 х 0,1 + 35 х 0 + 25 х 0,5 = 16,5% або КкПК = 100% - КФН =

= 100 - 83,5 = 16,5%;

Кфр = Ккпк : Кфн = 48:52 = 0,2%.