АНОТАЦІЯ

 

О. Я. Базілінська

 

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 

Київ

«Центр учбової літератури» 2009


ББК 65.053я73 УДК 658.15(075.8) Б 17

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 14/18-Г-1630 від 07.07.2008)

 

Рецензенти:

Нікіфоров П. О. — доктор економічних наук, професор, завідувач ка­федри фінансів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

Ільчук В. П. — доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів Чернігівського державного технологічного університету;

ГорлачукВ. В.—доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства Миколаївського державного гуманітарного універ­ситету імені Петра Могили.

 

Базілінська О. Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика: навч. посіб. Б 17 [для студ. вищ. навч. закл.] / О. Я. Базілінська — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 328 с. — ISBN 978-966-364-848-4.

Пропонований посібник за структурою та логікою відповідає типовій програмі дисципліни «Фінансовий аналіз». Теоретичний матеріал підпорядкований вивченню основних методів, прийомів та моделей фінансового аналізу. В центрі уваги - аналіз активів та джерел формування капіталу підприємства, умови фінансової стійкості підприємства, дослідження ліквідності, рентабельності та ділової активності підпри­ємства, визначення інвестиційної привабливості підприємства, побудова моделей прогнозування ймовірності банкрутства.

Контрольні питання, наведені після кожної теми, охоплюють всі головні проб­леми курсу. Опрацювання тестів та практичних завдань, які розроблені до кожної теми, дає можливість у процесі вивчення тем встановити зворотній зв'язок, отримати уявлення про рівень засвоєння навчального матеріалу.

ББК 65.053я73 УДК 658.15(075.8)

 

ISBN 978-966-364-848-4


© Базілінська О. Я., 2009

© Центр учбової літератури, 2009