Завдання для самостійної роботи

 

ТЕСТИ

Підприємство купує товар на суму 100 тис. грн з опла­тою в день придбання. Продає товар через 30 днів за 130 тис. грн. Отримує гроші від покупця через 40 днів. Скільки днів буде тривалість фінансового циклу:

а)         30;

б)         10;

в)         70;

г)         35?

Іммобілізація оборотних активів може бути виправданою в разі:

а)         зниження їх оборотності;

б)         збільшення обсягу операційної діяльності;

в)         прискорення їх оборотності;

г)         правильна відповідь відсутня.

Які напрями розміщення оборотних активів можна від­нести до високоліквідних активів:

а)         матеріальні оборотні активи;

б)         товари відвантажені;

в)         дебіторська заборгованість;

г)         гроші на банківських рахунках і в касі підприємства?

Яка частина оборотних коштів обслуговує сферу обігу:

а)         готова продукція на складі;

б)         кошти на рахунках у банках і касі, в розрахунках;

в)         виробничі запаси;

г)         готова продукція, грошові кошти і кошти в розрахунках?

Майно підприємства складається з:

а)         основних засобів та оборотних коштів;

б)         необоротних та оборотних матеріальних засобів;

в)         необоротних матеріальних і нематеріальних активів та оборот-
них коштів;

г)         основних засобів та необоротних нематеріальних активів.

У звітному періоді використання активів підприємства буде ефективнішими, ніж у попередньому, якщо:

а)         темпи приросту чистого прибутку будуть більші за темпи при-
росту активів, а темпи приросту чистого доходу менші;

б)         темпи приросту чистого доходу будуть більші за темпи приро-
сту активів, а темпи приросту чистого прибутку менші;

в)         темпи приросту чистого прибутку більші за темпи приросту
чистого доходу, а темпи приросту чистого доходу більші за темпи
приросту активів;

г)         темпи приросту активів більші темпів приросту чистого дохо-
ду та чистого прибутку.

Від'ємне значення тривалості фінансового циклу скоріш за все свідчить про те, що:

а)         підприємство має високу тривалість обороту дебіторської за-
боргованості;

б)         підприємство має високу тривалість обороту кредиторської
заборгованості;

в)         підприємство не має кредиторської заборгованості;

г)         правильної відповіді немає.

За функціональною роллю оборотний капітал поділяєть­ся на:

а)         нормовані та ненормовані оборотні кошти;

б)         оборотні фонди та фонди обігу;

в)         предмети праці та грошові кошти;

г)         виробничі фонди та фонди обігу.

Скільки днів триватиме операційний цикл підприємства, якщо середній період обороту запасів сировини та матеріалів становить 25 днів; середній період обороту незавершеного виро­бництва — 8; середній період обороту запасів готової продук­ції — 19; середній період обороту дебіторської заборгованості — 20; середній період обороту грошових коштів — 3; середній пе­ріод обороту кредиторської заборгованості — 16 днів:

а)         52;

б)         72;

в)         56;

г)         25?

10.       Підприємство має основні засоби на суму 200 тис. грн,
запаси — 100, дебіторську заборгованість — 40, поточні фінан-
сові інвестиції — 10, кредиторську заборгованість — 60 тис. грн.
Якими будуть поточні фінансові потреби підприємства:

а) 290 тис. грн;

б)         90 тис. грн;

в)         80 тис. грн;

г)         100 тис. грн?

Робочий капітал — це різниця між:

а)         необоротними активами підприємства та його довгострокови-
ми зобов'язаннями;

б)         необоротними активами підприємства та його власним
капіталом;

в)         оборотними активами підприємства та його поточними зо-
бов'язаннями;

г)         оборотними активами підприємства та його довгостроковими
зобов' язаннями.

Прискорення обороту оборотних активів не веде до:

а)         абсолютного їх вивільнення з обороту;

б)         відносного їх вивільнення з обороту;

в)         зростання іммобілізації оборотних активів;

г)         збільшення обсягів позикового капіталу.

Довгострокові фінансові інвестиції відносяться до:

а)         короткострокових зобов' язань;

б)         основного капіталу;

в)         перманентного капіталу;

г)         оборотного капіталу.

Скільки днів триватиме фінансовий цикл підприємства, якщо середній період обороту запасів сировини та матеріалів становить 15 днів; середній період обороту незавершеного ви­робництва — 5 днів; середній період обороту запасів готової продукції — 10; середній період обороту дебіторської забор­гованості — 20; середній період обороту грошових коштів — 12; середній період обороту кредиторської заборгованості — 26 днів:

а)         30;

б)         50;

в)         24;

г)         36?

Індекс постійного активу визначається як відношення:

а)         необоротних активів до оборотних активів;

б)         необоротних активів до загальної суми майна;

в)         необоротних активів до робочого капіталу;

г)         необоротних активів до власного капіталу.

ОЦІНІТЬ ПРАВИЛЬНІСТЬ ТВЕРДЖЕНЬ («ТАК», «НІ»)

Матеріальною основою виробничого процесу є засоби праці, які набувають економічної форми основних засобів.

Майбутня економічна вигода — це потенційна здатність активу сприяти (прямо або непрямо) надходженню до підпри­ємства грошових коштів або їх еквівалентів.

Підприємство зацікавлене здійснювати свою господарсь­ку діяльність при максимальних запасах активів.

Оборотні активи підприємств у процесі виробничої дія­льності перебувають у безперервному русі і постійно зміню­ють свою форму.

Кількість оборотів активів — це відношення середньої вартості активів до виручки від реалізації.

Прискорення оборотності оборотних активів збільшує потребу в них.

Якщо темпи приросту виручки і прибутку більші за тем­пи приросту активів, то у звітному періоді використання акти­вів підприємства було ефективнішим, ніж у попередньому пе­ріоді.

Збільшення в структурі необоротних активів статті «Дов­гострокові фінансові інвестиції» вказує на відволікання коштів з основної виробничої діяльності.

Коефіцієнт зносу дорівнює одиниці мінус коефіцієнт придатності.

10. Чим вище тривалість фінансового циклу, тим вищі пото­чні фінансові потреби підприємства.

 

ЯКІ СЛОВА ПРОПУЩЕНІ В НАВЕДЕНОМУ ТЕКСТІ?

1.         — це активи, які утримуються

підприємством з метою збільшення прибутку у вигляді відсот­ків, дивідендів тощо, зростання вартості або інших вигод для інвестора.

2.                     вартість — це сума, за якою може бути

здійснений обмін активу або оплата зобов' язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими і незалежними сторо­нами. На практиці її ототожнюють з ринковою вартістю інвес­тицій.

3.         До виробничих оборотних фондів належать: сировина,
основні й допоміжні , напівфабрикати, паливо, та-
ра,                         частини для ремонтів, малоцінні й швидко-

 

 

зношувані предмети, незавершене , напівфабрика-
ти власного виготовлення, витрати           періодів.

4.         Фонди обігу — це залишки                         продукції на

складі підприємств, відвантажені, але не  покуп-
цями товари, залишки коштів підприємств на      ра-
хунку в банку, касі, у розрахунках, у дебіторській           ,

а також укладені в короткострокові           папери.

5.         підприємства (активи) є дзеркальним відо-
браженням     , який у нього інвестований.

Активи показують напрямки конкретного використання

залучених       ресурсів, а капітал (  )

зобов'язання підприємства перед    та         .

За Міжнародними стандартами рахівництва запаси роз-
глядаються як            , що:

а)         придбані та зберігаються для перепродажу;

б)         отримані у процесі власного           і призначені

для продажу;

в)         бувають у формі сировини, матеріалів,      ви-
робництва, призначених для використання у виробничому ци-
клі або при наданні послуг.

У роздрібній та оптовій торгівлі запаси товарів, призна-
чених для продажу, є            статтею активів. У виробни-
чих компаніях, де запаси також є вагомою часткою
            , розрізняють їх три види: запаси сировини для ви-
готовлення продукції; запаси напівфабрикатів (  ви-
робництво); запаси готової до продажу     . При цьо-
му вартість запасів напівфабрикатів та готової продукції

            ніж сировини, з якої вони виготовлені, оскільки у

їхню вартість включена вартість     , електроенергії та

інших виробничих витрат.

Різноманітні елементи, що складають        активи,

можна об' єднати у чотири підгрупи:

товарно-матеріальні запаси (склад);
дебіторська заборгованість;
грошові кошти;
інші     активи.

10.       До       активів належать активи, котрі не існу-
ють фізично. Передусім йдеться про ділову репутацію фірми
(гудвіл).

11.       — це великі, високовартісні, до-
вгострокові матеріальні активи, необхідні для ведення опера-

54  і і   О. Я. Базілінська

ційної діяльності. Землю, будівлі, обладнання, офісні примі-
щення та транспорт, як правило, зараховують до цієї групи.
Стандартний спосіб оцінки зазначених активів такий: з почат-
кової вартості вираховується процент       за певний те-
рмін користування.

12.       Стаття «          » включає активи,

що знаходяться у тривалому володінні підприємства, напри­клад ті акції інших підприємств, котрі в подальшому можуть бути продані. Частіше — акції дочірніх підприємств.

13.                  — матеріальні активи, яки-
ми підприємство володіє з метою використання їх в проце-
сі виробництва або постачання товарів і послуг, надання
в оренду іншим особам або для цілей управління та які,
як очікується, будуть використовуватись протягом більш
ніж один рік (або операційний цикл, якщо він довший за

За характером участі в господарському процесі активи
підприємства поділяються на          та         .

За формами функціонування активи підприємства поді-
ляються на     (основні засоби, запаси);      ак-
тиви (гудвіл, патенти, авторські права тощо);      ак-
тиви (дебіторська заборгованість,   інвестиції)

Для цілей аналізу необхідно суму витрат майбутніх пе-
ріодів визначити за часом і розподілити між          та

            активами. Витрати майбутніх періодів, погашення

яких очікується протягом наступного періоду слід віднести до
             активів.

Коефіцієнт     — це відношення необоротних

активів до загальної суми активів.

Коефіцієнт     — це відношення оборотних ак-
тивів до загальної суми активів.

Коефіцієнт зносу — це відношення величини зносу до
            вартості основних засобів.

Коефіцієнт оновлення — це відношення суми введених
за звітний період основних засобів до       вартості ос-
новних засобів на     періоду.

Коефіцієнт вибуття — це відношення       варто-
сті основних засобів, що вибули до їх первісної вартості на
            періоду.

22.       Коефіцієнт     — це одиниця мінус коефіцієнт

зносу.

23.       «Кредиторська заборгованість» співвідноситься з
«          заборгованістю».

24.       запаси — різні речові елементи виробницт-
ва, що використовуються в якості  праці у виробничо-
му та іншому господарському процесі. Вони        спо-
живаються в кожному циклі та                      переносять свою

вартість на вартість виготовленої продукції, виконаних робіт і наданих послуг.

25.       Двома найголовнішими компонентами оборотних акти-
вів є:   та         .

26.       інвестиції є активною формою ефективного

використання тимчасово вільного капіталу.

За швидкістю обертання в грошові кошти (за ліквідніс-
тю) оборотний капітал поділяється на:      ,           ,

До  високоліквідних оборотних активів відносяться:

 

Тривалість      циклу більше тривалості     

циклу на період обороту кредиторської заборгованості.

Дебіторська заборгованість показує два фактори:
            ділової активності; відношення підприємства до своїх

 

Подпись:

 

Питання для обговорення та задачі

 

У чому полягає відмінність між активами і пасива­ми підприємства? Які активи є більш важливими для діяльності підприємства?

У чому полягає економічний зміст оборотності ак­тиву?

Як саме низька ефективність використання основ­них засобів впливає на діяльність підприємства?

Про що говорить низька оборотність кредиторської заборгованості?

Чи може тривалість фінансового циклу бути від'єм­ною?

Що означає зростаюче за часом значення фінансо­вого циклу?

 

О. Я. Базілінська


Задача 1

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА


За даними табл. 3.8 проаналізуйте стан основних засобів. Зробіть висновки.

Задача 2

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ФОНДІВ


За даними табл. 3.9 проаналізуйте вплив величини основ­них фондів та фондовіддачі на обсяг реалізації (за допомогою методу ланцюгових підстановок). Зробіть висновки.

Задача 3

За даними табл. 3.10 визначте показники майнового стану. Зробіть висновки.

 

 


Задача 4

Заповніть табл. 3.11 та її даними проаналізуйте майновий стан підприємства. За результатами аналізу зробіть узагаль­нюючі висновки.

Таблиця 3.11


АНАЛІЗ МАЙНОВОГО СТАНУ

Закінчення табл. 3.11

 

Показники

На початок року

На кінець року

Відхилення

 

тис. грн

% до підсумку

тис. грн

% до підсумку

 

%

пунктів у структурі

Запаси:

виробничі запаси незавершене виробництво готова продукція

3000 1000 1100

 

2800 700

1000

 

 

 

 

Дебіторська заборгованість

2040

 

2000

 

 

 

 

Поточні фінансові інвестиції

500

 

420

 

 

 

 

Грошові кошти

170

 

160

 

 

 

 

Витрати майбутніх періодів

100

 

90

 

 

 

 

Усього оборотні активи

 

 

 

 

 

 

 

Частка оборотних виробни­чих фондів в оборотних активах

 

 

 

 

 

 

 

Частка оборотних вироб­ничих фондів в активах

 

 

 

 

 

 

 

Частка основних засобів в активах

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт зносу

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт майна вироб­ничого призначення

 

 

 

 

 

 

 

Частка довгострокових фі­нансових інвестицій в ак­тивах

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт мобільності активів

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт постійності ак­тивів

 

 

 

 

 

 

 

Задача 5

За даними фінансової звітності (Додаток А) заповніть таб­лицю 3.12 та зробіть порівняльний аналіз дебіторської та кре­диторської заборгованості.

АНАЛІЗ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ (тис. грн)

 

Показники

Дебітор­ська забор­гованість

Кредитор­ська забо­ргованість

Перевищення заборгованості

 

 

 

дебітор­ської

кредитор­ської

Заборгованість за това­ри, роботи та послуги (Ф. 1 р. 160, р. 530)

 

 

 

 

За векселями

(Ф. 1 р. 150, р. 520)

 

 

 

 

За розрахунками з бюдже­том (Ф. 1 р. 170, р. 550)

 

 

 

 

За розрахунками з аван­сів (Ф. 1 р. 180, р. 540)

 

 

 

 

За розрахунками з поза­бюджетними платежами

(Ф. 1 р. 560)

х

 

 

 

За розрахунками зі стра­хування (Ф. 1 р. 570)

х

 

 

 

За розрахунками з опла­ти праці (Ф. 1 р. 580)

х

 

 

 

За розрахунками з учас­никами (Ф. 1. р. 190,

р. 590)

 

 

 

 

Із внутрішніх розрахун­ків (Ф. 1 р. 200, р. 600)

 

 

 

 

Інші види заборговано­сті (Ф. 1. р. 210, р. 610)

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

Задача 6

За даними фінансової звітності (Додаток А) заповніть таб­лицю 3.13 та зробіть загальний аналіз джерел формування оборотних активів.

Джерело власних оборот­них засобів

На початок року

Наприкінці року

Зміни (+,-)

 

грн

струк­тура, %

грн

струк­тура, %

грн

струк­тура, %

Робочий капітал

 

 

 

 

 

 

Поточні пасиви

Короткострокові кредити банків

 

 

 

 

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобо­в'язаннями

 

 

 

 

 

 

Векселі видані

 

 

Кредиторська заборгова­ність за товари, роботи, послуги

 

 

 

 

 

 

Поточні зобов'язання за розрахунками

 

 

 

 

 

 

Інші поточні зобов'язання

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

Задача 7

Для періодів, наведених у формах звітності (Додаток А), розрахуйте тривалість виробничого, операційного та фінансо­вого циклів. Зробіть висновки.

Задача 8

Для періодів, наведених у формах звітності (Додаток А), проаналізуйте майна підприємства за такими етапами:

вертикальний та горизонтальний аналіз активів;

оцінка співвідношення темпів зростання активів, чисто­го доходу від реалізації та чистого прибутку («золоте правило економіки»);

аналіз коефіцієнтів структури активів;

аналіз розподілу коштів між сферою виробництва і сфе­рою обігу;

якісна характеристика основних засобів;

аналіз ефективності управління активами (показники оборотності).

Побудуйте графіки зміни величини коефіцієнтів залежно від періодів. На графіках позначте:

а)         на осі абсцис — періоди;

б)         на осі ординат — величини коефіцієнтів.

За графіками визначте характер залежності (тренд). Наве­діть обгрунтовані висновки щодо ефективності використання майна підприємства.

 

ема