1. Понят тя про майно підприємства та його класифікація

 

Фінансовий стан (Financial Position) підприємства харак­теризується системою показників, що дають можливість оці­нити наявність, розміщення та ефективність використання фі­нансових ресурсів.

Виокремлюють такі етапи аналізу фінансового стану під­приємства:

аналіз ефективності управління активами підприємства;

аналіз джерел формування капіталу (пасивів) підприємства;

аналіз ліквідності підприємства;

аналіз фінансової стійкості підприємства;

аналіз ділової активності підприємства;

аналіз рентабельності (прибутковості) підприємства;

аналіз позицій підприємства на фінансовому ринку;

визначення резервів підвищення ефективності виробни­чо-господарської діяльності підприємства.

Фінансовий стан підприємства значною мірою залежить від доцільності та правильності вкладання фінансових ресурсів у майно (активи).

Підприємство, як правило, використовує свої активи для виробництва товарів або надання послуг, які здатні задоволь­нити бажання чи потреби споживачів; оскільки ці товари або послуги можуть задовольнити бажання або потреби, спожива­чі готові платити за них і, отже, сприяти надходженню грошо­вих коштів до підприємства.

Для цілей аналізу загалом активи підприємства можна кла­сифікувати за декількома ознаками (табл. 3.1).

 

По


О. Я. Базілінська

 

Таблиця 3.1

КЛАСИФІКАЦІЯ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

Активи підприємства

1.         За формою функціонування:

Матеріальні активи (основні засоби, запаси, незавершене будівництво).

Нематеріальні активи (гудвіл, патенти, авторські права).

Фінансові активи (дебіторська заборгованість, фінансові інвести­ції, грошові кошти).

2.         За характером участі в господарському процесі:

Необоротні активи (основні засоби, нематеріальні активи, незаве­ршене будівництво, довгострокові фінансові інвестиції).

Оборотні активи (запаси, дебіторська заборгованість, поточні фінансові інвестиції, грошові кошти).

3.         За належністю:

Валові активи.

Чисті активи (активи за вирахуванням зобов'язань).

Робочий капітал (оборотні активи за вирахування поточних зо­бов' язань).

4.         За фінансуванням:

Постійні активи [сформовані за рахунок постійного (довгостро­кового) капіталу].

Змінні активи [сформовані за рахунок змінного (короткостроково­го) капіталу].

5.         За ступенем ліквідності:

Високоліквідні (абсолютноліквідні) активи (грошові кошти, поточні фінансові інвестиції).

Швидколіквідні активи (дебіторська заборгованість).

Повільноліквідні активи (запаси, витрати майбутніх періодів та інші оборотні активи, зокрема дебіторська заборгованість, строк спла­ти якої минув).

Важколіквідні активи (необоротні активи).