Завдання для самостійної роботи

 

ТЕСТИ

Прикладом негрошових операцій не є:

а)         бартерні угоди;

б)         перетворення зобов'язань на власний капітал;

в)         надходження основних засобів на умовах фінансового лізингу;

г)         надання позик іншим підприємствам.

Як зміняться статті балансу внаслідок збільшення спра­ведливої вартості частини основних засобів на дату балансу:

а)         збільшиться балансова вартість основних засобів;

б)         збільшиться стаття «Інший додатковий капітал»;

в)         збільшиться балансова вартість основних засобів та стаття
«Інший додатковий капітал»;

г)         оцінка статей не зміниться.

Залишок за статтею балансу «Резерв сумнівних боргів» на кінець звітного періоду зріс, а первісна вартість дебіторсь-

 

Подпись: її30  і і   О. Я. Базілінська


кої заборгованості за товари, роботи, послуги зменшилась. Унаслідок цього:

а)         зросла балансова вартість цієї дебіторської заборгованості;

б)         збільшився власний капітал за рахунок збільшення резервів;

в)         збільшилася балансова вартість оборотних активів;

г)         зменшилася балансова вартість цієї дебіторської заборгованості.

Майно підприємства складається з:

а)         основних засобів та оборотних коштів;

б)         необоротних та оборотних матеріальних засобів;

в)         необоротних матеріальних і нематеріальних активів та оборот-
них коштів;

г)         основних засобів та необоротних нематеріальних активів.

Протягом звітного періоду на підприємстві була здійсне­на заміна активу, який забезпечував надходження економічних вигод протягом кількох років, на новий. Витрати, що пов'язані з його заміною, будуть відображені:

а)         у звіті про фінансові результати (як витрати періоду);

б)         у звіті про власний капітал (як нерозподілений прибуток);

в)         у балансі (як актив);

г)         не будуть відображені у фінансові звітності.

Матеріальні необоротні активи включають:

а)         готову продукцію;

б)         незавершене виробництво;

в)         будинки та споруди;

г)         патенти.

Актив балансу відображає:

а)         зміну в складі власного капіталу підприємства;

б)         характер (напрям) використання капіталу підприємства;

в)         усі джерела утворення майна підприємства;

г)         джерела формування основних засобів підприємства.

Який фактор впливає на суму валового прибутку:

а)         собівартість реалізованої продукції;

б)         витрати на збут;

в)         фінансові витрати;

г)         адміністративні витрати?

Згідно зі Звітом про фінансові результати управлінські ви­трати загальногосподарського характеру відносяться до складу:

а)         собівартості реалізованої продукції;

б)         адміністративних витрат;

в)         інших операційних витрат;

г)         витрат на збут.

Яка зі статей звіту про рух грошових коштів є відтоком при визначенні руху коштів в результаті операційної діяльності:

а)         амортизація необоротних активів;

б)         збільшення забезпечень наступних витрат і платежів;

в)         збільшення витрат майбутніх періодів;

г)         збільшення кредиторської заборгованості?

Яка зі статей звіту про рух грошових коштів не врахо­вується при визначенні руху коштів у результаті інвестиційної діяльності:

а)         отримані відсотки;

б)         отримані дивіденди;

в)         надходження власного капіталу;

г)         придбання необоротних активів?

Завищення собівартості залишків товарних запасів за інших однакових умов:

а)         завищує розмір прибутку;

б)         зменшує розмір прибутку;

в)         не впливає на прибуток;

г)         зменшує виручку.

Назвіть можливий напрям використання чистого прибутку:

а)         податок на прибуток;

б)         поповнення резервного капіталу;

в)         податок на додану вартість;

г)         оплата відсотків за банківськими кредитами.

Згідно зі звітом про фінансові результати відсотки за кредит відображаються в:

а)         втратах від участі в капіталі;

б)         фінансових витратах;

в)         операційних витратах;

г)         адміністративних витратах.

До власних джерел фінансування діяльності підприємс­тва відносять:

а)         дебіторську заборгованість;

б)         кредиторську заборгованість;

в)         додатковий капітал;

г)         основний капітал.

ОЦІНІТЬ ПРАВИЛЬНІСТЬ ТВЕРДЖЕНЬ («ТАК», «НІ»)

1. Часто бізнес образно порівнюють з грою, а баланс — з позицією гравців на ігровому полі в конкретний момент часу.

Для цілей аналізу розділ балансу «Витрати майбутніх періодів» відносять до величини власного капіталу.

Власний капітал — це чисті активи.

Оборотний капітал підприємства відрізняється від осно­вного тим, що він змінює свою матеріально-речову форму за відносно довгий строк.

Поточні зобов'язання тісно пов'язані з оборотними ак­тивами.

ЯКІ СЛОВА ПРОПУЩЕНІ В НАВЕДЕНОМУ ТЕКСТІ?

Згідно з П(С)БО,                   діяльність — це при-
дбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фі-
нансових інвестицій, які не є складовою еквівалентів грошо-
вих коштів.

До типових прикладів руху коштів у результаті інвести­ційної діяльності можна віднести такі:

 

придбання      інвестицій,     ак-
тивів, майнових комплексів;

отримання відсотків,            ;

реалізація       активів, майнових комплексів (дез-

інвестиції).

До типових прикладів руху коштів у рамках операційної діяльності належать такі:

грошові надходження від                 товарів, робіт,

послуг;

грошові          постачальникам за товари та по-
слуги;

грошові          з оплати праці;

•           податків.

До типових прикладів руху коштів у результаті фінансо­вої діяльності слід віднести:

•           надходження власного        

            позичок;

            позичок;

            дивідендів.

 

Згідно з П(С)БО,       діяльність — діяльність,

яка веде до змін розміру і складу власного та позичкового ка-
піталу підприємства ( який не є результатом       

діяльності).

Шаховий принцип побудови звіту про власний капітал передбачає розміщення по горизонталі елементів (статей)

                        , а по вертикалі — основних

            , які можуть привести до зміни окремих статей

і           капіталу в цілому.

7.         діяльність — це основна діяльність підпри-
ємства, пов' язана з виробництвом та реалізацією продукції,
що є головною метою створення підприємства і забезпечує
основну частку його доходу, а також інші види діяльності, які
не є інвестиційною та фінансовою.

До типових прикладів руху коштів у рамках       

діяльності належать такі: випуск власного капіталу (акцій); отримання позик та їх погашення; викуп акцій власної емісії; сплата дивідендів.

До типових прикладів руху коштів у результаті  

діяльності слід віднести: платежі, пов' язані з придбанням ос­новних засобів і нематеріальних активів; надходження коштів від продажу необоротних активів; надання позик іншим під­приємствам; надходження коштів від фінансових інвестицій (дивіденди, відсотки).

10.       До типових прикладів руху коштів у результаті  

            діяльності слід віднести: надходження коштів від ре-
алізації продукції (товарів, послуг); надходження коштів за
надання права користування активами (оренда, ліцензії); платежі
постачальникам; виплати працівникам; сплата податків тощо.

прибуток — частина чистого прибутку, що

не була розподілена між власниками.

            звітність — це сукупність форм звітності,

що відображають майновий і фінансовий стан підприємства на

визначену      , а також фінансові результати діяльності за

звітний період та       коштів підприємства.

13.       — звіт про фінансовий стан підприємства,

який відображає на певну дату його активи, зобов' язання і власний капітал.

14.       — це звіт про доходи, ви-
трати і фінансові результати підприємства.

Згідно з П(С)БО до статті «Інші фінансові доходи» (Ф. 2

рядок 120) відносять отримані        , відсотки та інші

доходи від фінансових операцій.

Згідно зі Звітом про фінансові результати доход підпри­ємства від звичайної діяльності формується за рахунок таких складових:

— доход від   діяльності;

доход від участі в      ;

інші     доходи;

інші доходи.

 

Сума операційних витрат, відображених в І Розділі
«Звіту про фінансові результати» відрізняється на суму зміни
залишків         та         .

Якщо обсяг виробництва у звітному періоді перевищує
обсяг реалізації, то, для отримання операційних витрат, відо-
бражених в І розділі суму витрат за елементами необхідно
            на суму           залишків незавершеного вироб-
ництва (вартість напівфабрикатів власного виробництва) та
готової продукції

 

Подпись:

 

Питання для обговорення та задачі

 

Обґрунтуйте основні принципи фінансового обліку.

Як пов'язані між собою форми фінансової звітності?

Які статті можна віднести до «хворих» статей звіт­ності?

Як з'являється кредиторська заборгованість на під­приємстві?

Збільшення якої заборгованості, кредиторської чи дебіторської, означає збільшення грошових надходжень? Чому?

Чому при складані звіту про рух грошових коштів амортизація додається до прибутку від звичайної діяль­ності? Обґрунтуйте.

Чи завжди доходи та витрати підприємства, від­ображені у звіті про фінансові результати, збігаються з грошовими надходженнями (видатками) в рамках опе­раційної та інвестиційної діяльності? Обґрунтуйте свою відповідь.

Задача 1

За даними фінансової звітності (Додаток А) побудуйте по­рівняльний аналітичний баланс (табл. 2.4). На підставі балансу проведіть горизонтальний і вертикальний аналіз. Дайте оцінку динаміки і структури балансу, виявіть «хворі» статі та основні позитивні якості.
Задача 2.

За даними фінансової звітності (Додаток А) побудуйте спрощений (агрегований) баланс. Зробіть горизонтальний і ве­ртикальний аналіз балансу і дайте оцінку змін, що сталися.

Задача 3

За даними фінансової звітності (Додаток А) побудуйте ма­тричний баланс на початок року, кінець року та різницевий матричний баланс. Для економії місця в одній формі наведіть показники балансу на початок і кінець року (відповідно «чи­сельник» і «знаменник» клітинки матриці), а також різницевий матричний баланс (нижній правий кут клітинки матриці).

На підставі матричного балансу проведіть ґрунтовний ана­ліз складу і джерел формування майна підприємства.

Задача 4


За даними табл. 2.5 складіть матричний баланс. На підставі матричного балансу проведіть аналіз складу і джерел форму­вання майна підприємства.

Задача 5

За даними фінансової звітності (Додаток А) зробіть гори­зонтальний і вертикальний аналіз звіту про фінансові резуль­тати і дайте оцінку змін, що сталися.

Задача 6

РУХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА (млн грн)


За даними табл. 2.6 визначте чистий рух коштів на кінець звітного періоду.

Задача 7

На підставі консолідованого балансу на початок та на кі­нець року складіть звіт про рух грошових коштів. За поточний рік підприємство придбало основних засобів на суму 150 млн грн, амортизація становила 30 млн грн, чистий прибуток — 76 млн грн, виплатила дивіденди — 20 млн грн. За станом ру­ху грошових коштів зробіть висновки щодо якості управління підприємством.