5. Звіт про власний капітал

 

Звіт про власний капітал (Equity Statement) розкриває ін­формацію щодо змін у складі власного капіталу протягом зві­тного року.

Звіт складається у формі шахової таблиці в розрізі статей, які включаються до складу першого розділу пасиву балансу та причин їхніх змін.

Шаховий принцип побудови звіту передбачає розміщення по горизонталі елементів (статей) власного капіталу, по верти­калі — основних операцій які можуть призвести до зміни окремих статей власного капіталу в цілому.

Звіт про власний капітал складається на підставі балансу, звіту про фінансові результати, а також аналітичних даних.

За правильного відображення операцій, які призвели до змін у складі власного капіталу, залишок власного капіталу на кінець року, який відображається в балансі, збігається з тим, який показується в звіті про власний капітал.


Яка мета фінансової звітності?

В чому полягає принцип побудови балансу підприєм­ства?

Які характерні ознаки матеріальних необоротних ак­тивів?

Перерахуйте основні види нематеріальних активів.

Як формується нерозподілений прибуток в балансі?

На які дві складові розподіляється вкладений капітал підприємства?

За рахунок чого формується резервний капітал підпри­ємства?

Що досліджуються за допомогою порівняльного аналі­тичного балансу?

Яка технологія побудови матричного балансу?

 

Охарактеризуйте структуру звіту про фінансові ре­зультати.

В чому сутність непрямого методу складання звіту про рух грошових коштів?

Як будується звіт про власний капітал?