3. Структура звіту про фінансові результати

 

Звіт про фінансові результати діяльності підприємства

(Income Statement) — це звіт про доходи, витрати та прибутки (збитки) підприємства.

Фундаментом звіту є доходи (Revenues), витрати (Expenses), прибуток (Profit).

Дохід — це валові надходження економічних вигод протя­гом визначеного періоду, які виникають в результаті діяльнос­ті підприємства та збільшують власний капітал, але не в ре­зультаті внесків учасників.

Витрати — це зменшення економічних вигод у вигляді ви­буття активів чи збільшення зобов'язань, що призводять до зменшення власного капіталу, крім випадків зменшення влас­ного капіталу за рахунок розподілу між власниками.

Прибуток визначається як різниця між доходом та витратами.

Структурно звіт про фінансові результати оформлюється у вигляді таблиці, де виконується послідовне відрахування з до­ходу (виручки) всіх витрат, включаючи податки, при цьому фіксуються проміжні показники (валовий прибуток, операцій­ний прибуток, прибуток до оподаткування, чистий прибуток). Кінцевим результатом є чистий прибуток (Net Income), який розподіляється на резервний капітал, дивіденди та нерозподі­лений прибуток. Чистий прибуток образно називають «bottom line», тобто нижня точка звіту про фінансові результати. Відомості про розподіл чистого прибутку, зокрема про його реінвестування, що спричиняє збільшення власного капіта­лу, можна отримати зі звіту про рух грошових коштів та зві­ту про власний капітал. Таким чином, у звіті про фінансові результати розкриваються причини одержання певної вели­чини чистого прибутку, який указує на зміни в розділі І па­сиву балансу.

У звіті про фінансові результати доходи, витрати та прибу­тки поділяються за видами діяльностей. Розрізняють звичайну та надзвичайну діяльності підприємства (стихійні лиха, поже­жі тощо). Звичайна діяльність поділяється на операційну, ін­вестиційну та фінансову.

Операційна діяльність — це основна діяльність підпри­ємства, пов'язана з виробництвом та реалізацією продукції, що є головною метою створення підприємства і забезпечує основну частку його доходу. До операційної діяльності відно­сяться також інші види діяльності, які не можуть бути відне­сені до інвестиційної чи фінансової.

Інвестиційна діяльність — це сукупність операцій з при­дбання та продажу довгострокових (необоротних) активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є еквівалентами гро­шових коштів.

Фінансова діяльність — це сукупність операцій, які при­зводять до зміни величини та (або) складу власного та позико­вого капіталу (які не є результатом операційної діяльності).

Залежно від виду діяльності розрізняють прибуток від опе­раційної діяльності, прибуток від інвестиційної та фінансової діяльностей, прибуток від надзвичайної діяльності.

Залежно від виду діяльності розрізняють витрати операцій­ної діяльності, витрати інвестиційної та фінансової діяльнос­тей, витрати від надзвичайної діяльності.

У І розділі звіту про фінансові результати операційні витра­ти розглядаються відповідно до функцій: виробництво (собівар­тість реалізованої продукції — матеріальні витрати, оплата пра­ці, амортизація); управління (адміністративні витрати); збут (на реалізацію).

У ІІ розділі операційні витрати надаються за економічними елементами.

Сума операційних витрат, відображених у І розділі звіту про фінансові результати, відрізняється на суму зміни залиш­ків незавершеного виробництва та готової продукції.

Якщо обсяг виробництва у звітному періоді перевищує обсяг реалізації, то для отримання операційних витрат, відображених у І розділі, суму витрат за елементами необхідно зменшити на су­му збільшення залишків незавершеного виробництва (вартість напівфабрикатів власного виробництва) та готової продукції.

І навпаки — якщо обсяг реалізації перевищує обсяг вироб­ництва, то до суми витрат за елементами слід додати суму зменшення залишків незавершеного виробництва та готової продукції.