1.5. Суб'єкти і користувачі фінансового аналізу

 

Суб'єктами фінансового аналізу є аналітики, які заці­кавлені в оцінці діяльності підприємства з будь-яких причин (1.5.1).

 

Суб'єкти фінансового аналізу

1

>'

 

V

 

V

 

V

Власники та уповноважені ними органи

 

Персонал та функціональн

і служби підприємства

 

Зовнішні учасники, що забезпечують і спрямовують

діяльність підприємства

 

Спеціальні інформаційні служби

Рис. 1.5.1. Характеристика суб'єктів фінансового аналізу

Цілком очевидно, що найпершими суб' єктами аналізу є орга­ни управління підприємством (господарюючих суб' єктів) у скла­ді власників, менеджерів, а також зацікавлених осіб для забезпе­чення ефективної діяльності, рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин. Фінансовий аналіз на рівні підприємства вносить прямий вклад у формування при­буткової моделі господарської діяльності, а також дозволяє оці­нити рівень її конкурентоспроможності.

Результати інформаційних ресурсів фінансового аналізу вико­ристовуються на підприємстві при проведенні загальних зборів, в роботі ради і правління, посадовими особами, окремими власни­ками, органами внутрішнього контролю та для вирішення питань самоврядування трудового колективу.

Виконання завдань фінансового аналізу, що здійснюється власни­ками, персоналом і функціональними службами підприємства на всіх стадіях господарського процесу, охоплює аналітичною роботою всі структурні підрозділи і органи самоврядування трудового колективу. Аналітична робота внутрішніх суб'єктів фінансового аналізу передба­чає оптимальний вибір і використання великої кількості різних показ­ників діяльності будь-якого структурного підрозділу підприємства щодо вивчення технології, економіки і організації підприємства, стану обліку та звітності, особливостей взаємозв' язків між об' єктами аналізу.

Зовнішні учасники, що забезпечують та спрямовують діяль­ність підприємства, здійснюють фінансовий аналіз для оцінки ефективності своїх відносин з суб' єктом господарювання визна­ченням його економічного потенціалу, розробки програм актив­ної політики регіонів і держави щодо підтримки підприємства.

Для задоволення потреб в інформаційних ресурсах фінансово­го аналізу органами управління і самоврядування підприємства, окремі власники та працівники, а також зовнішні учасники, що забезпечують і спрямовують діяльність господарюючої системи, можуть користуватися послугами незалежних інформаційних служб. Суб' єкти господарювання з надання інформаційних по­слуг виконують аналітичну роботу на умовах договору відповід­но до визначеної програми. Ці суб' єкти фінансового аналізу мо­жуть здійснювати безпосередньо аналітичну роботу, надавати допомогу щодо діяльності внутрішніх аналітичних служб під­приємства, готувати висновки і розробляти заходи для прийняття управлінських рішень за результатами проведеного аналізу.

Види користувачів інформаційних ресурсів фінансового ана­лізу підприємства та їх інтереси наведені на рис. 1.5.2.

Загальноприйнятим є розподіл користувачів інформаційних ресурсів фінансового аналізу на зовнішніх та внутрішніх, які ма­ють різні інтереси та інформаційні потреби.

Серед внутрішніх користувачів інформаційних ресурсів фінансового аналізу господарюючих суб' єктів, які виконують функції менеджменту і безпосередньо зацікавлені в їх ефективній діяльності, слід виділити: вла­сників, виконавчі органи управління і трудовий колектив підприємства. Як приклад, система внутрішніх користувачів інформаційних ресурсів фінансового аналізу підприємства наведена на рис. 1.5.3.


Користувачі інформаційних ресурсів фінансового аналізу

 

г


1


 

1

 

ВНУТРІШНІ


ЗОВНІШНІ

 

 

 

Мають прямий інтерес

Мають не прямий інтерес

Не мають інтересу

 

 

 

Власники


Потенційні інвестори


Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку


Аудитори

 

Виконавчі органи управління

 

Позикодавці


 

Органи державної статистики

Науково-дослідні установи

 

 

 

Трудовий колектив


Кредитори

 

Споживачі


Законодавчі органи державної влади

Навчальні заклади освіти

 

 

Громадськість —

 

Органи державної податкової служби

 

Виконавчі органи державної влади та органи місцевого самоврядування

Суб'єкти господа­рювання з надання інформаційних послуг

 

 

Рис. 1.5.2. Характеристика користувачів інформаційних ресурсів фінансового аналізу підприємства


Правління

Голова правління І

Апарат виконавчих органів управління товариства і його структурних підрозділів

 

Органи самоврядування трудового колективу підприємства та окремі працівники

 

Рис. 1.5.3. Система внутрішніх користувачів інформаційних ресурсів фінансового аналізу акціонерного товариства

Окремі внутрішні користувачі фінансового аналізу підприємс­тва можуть задовольняти свої потреби в наступному:

власники: які передали свої фінансові ресурси господарюю­чим суб'єктам та реінвестують чистий прибуток у їх діяльність, зацікавлені в оцінці здатності підприємства збільшувати власний капітал та дивідендні платежі. Тут не можна не погодитися з пре­зидентом групи «Сітібенк» У. Рістоном, який так визначає фор­мулу успіху: збагачення в наші часи зводиться до одержання ін­формації та її подальшого застосування до засобів виробництва. Найбільші переваги отримують ті суб'єкти господарювання та їх сукупності, яким вдається в процесі фінансового аналізу опрацю­вати широкодоступну інформацію з точки зору значущості для власного розвитку і трансформувати її в орієнтовані на застосу­вання знання, що знову використовуються у виробництві;

виконавчі органи управління: їм потрібна інформація для того, щоб розробити стратегію і тактику бізнесу, визначити голо­вні напрями розвитку підприємства, його сильні та слабкі сторо­ни, ефективно здійснювати процес управління (планування, ор­ганізацію, мотивацію і контроль) господарською діяльністю;

трудовий колектив: зацікавлений в інформації для оцінки рі­вня стабільності та прибутковості підприємства, здатності його забезпечувати належний рівень оплати праці та видатки на соціа­льні потреби.

Як відомо з літературних джерел, деякі американські компанії, безперечно, прагнуть, щоб з опублікованими ними даними зна­йомились не лише акціонери, але й робітники та службовці. Саме тому в звітах іноді зустрічаються пояснення, написані простою мовою, та приводяться відповідні пояснювальні таблиці та діаг­рами. Іноді компанії спеціально повідомляють своїм робітникам та службовцям короткі дані відносно справ компанії за рік з яск­равими ілюстраціями. Робиться це для того, щоб у робітників та службовців, так само як у акціонерів, викликати живий інтерес до діяльності компанії і сприяти тим самим розвитку духу співпраці та лояльності відносно компанії. Деякі компанії намагаються під­тримувати тісний зв' язок з акціонерами за допомогою листів, а в деяких випадках вони надсилають їм зразки продукції, що виго­товляється. Листи направляються також особам, які, за отрима­ними даними, продали належні їм акції даної компанії, щоб з' ясу­вати чим саме їх не влаштовувала діяльність компанії. А новим акціонерам президент компанії надсилає листи з привітанням.

В інформації фінансового аналізу підприємств також зацікав­лене широке коло зовнішніх користувачів, яких можна поділити на три групи.

До першої групи належать користувачі інформації, які безпо­середньо зацікавлені в ефективній господарській діяльності під­приємства, зокрема:

потенційні інвестори: особи, які вносять свої фінансові ре­сурси, стурбовані ризиком, притаманним інвестиціям і доходам від них. Їм потрібна чітка інформація, яка б дозволила оцінити спроможність підприємства здійснювати прибуткову діяльність та сплачувати дивіденди. Потенційні інвестори за допомогою фі­нансового аналізу можуть визначати:

^ вміння майбутнього співвласника успішно здійснювати го­сподарську діяльність;

^ перспективність можливих інвестиційних вкладень;

^ можливості підприємства конкурувати і протистояти кризо­вим явищам.

Інформаційні ресурси фінансового аналізу можуть слугувати базою щодо зростання підприємництва, створення концепції про­сторового освоєння і побудови спільної стратегії розвитку госпо­дарюючих структур та залучення інвестицій.

позикодавці: зацікавлені в інформації фінансового аналізу підприємства, тому що вона дозволяє їм визначити чи будуть їхні позики та відсотки з них сплачені своєчасно та у повному роз­мірі;

кредитори: здійснюють фінансовий аналіз підприємств, щоб визначити чи будуть вчасно та у повній сумі сплачені заборговані їм суми за реалізоване майно, надані послуги, виконані роботи;

споживачі об' єктів господарської діяльності підприємств: виявляють інтерес до інформації фінансового аналізу щодо оцін­ки ризику можливого банкрутства господарюючих суб' єктів, особливо у випадках, коли вони мають з ними довгострокові уго­ди або залежать від них;

громадськість: користуючись оприлюдненою інформацією звітності та її фінансового аналізу, можна визначити, як підпри­ємства впливають на соціально-економічний розвиток регіону, перспективи забезпечення зайнятості і здійснення благодійних акцій, створення соціальної інфраструктури, задоволення потреб населення на регіональному рівні;

органи державної податкової служби: відповідно до своїх повноважень використовують фінансовий аналіз для виконання поставлених перед ними завдань, серед яких можливо виділити такі, що носять аналітичний характер: оцінка податкового потен­ціалу платників податку, регіонів та країни в цілому; аналіз над­ходження податкових платежів та наявності об' єктів оподатку­вання і джерел податкових надходжень; вивчення впливу окремих показників діяльності підприємств і положень податко­вого законодавства на формування та надходження податкових платежів; діагностика причин збиткових господарських операцій. Для адміністрування податків потрібно мати уявлення про тенде­нції та характер змін, що відбуваються в діяльності платника по­датків. Крім того, результати фінансового аналізу підприємства можна використовувати в сфері непрямих методів оподаткування і при камеральних перевірках податкової звітності.

До другої групи зовнішніх користувачів інформації фінансо­вого аналізу належать ті суб' єкти, які мають не прямий інтерес до підприємства, а використовують його показники для оцінки еко­номічної політики держави та прийняття управлінських рішень в сфері регулювання діяльності економічних систем. Серед них особливо слід виділити Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку, органи державної статистики, законодавчі ор­гани державної влади, виконавчі органи державної влади та орга­ни місцевого самоврядування.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі Комісія) через подання їй емітентами цінних паперів фінансової звітності в електронному вигляді і на паперовому носії з відпові­дним аудиторським висновком забезпечує державний захист прав інвесторів. Подання до Комісії фінансової звітності емітентами цінних паперів носить адміністративний та інформаційний харак­тер. Оприлюднення даних фінансової звітності здійснюється шляхом публікації в одному з офіційних друкованих видань Вер­ховної Ради України, Кабінету Міністрів і Комісії, або шляхом розміщення на \¥ЕВ-сайті одного з інформаційних агентств, з якими Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України уклало відповідний договір.

Органи державної статистики в складі центрального, терито­ріальних і функціональних підрозділів виконавчої влади викори­стовують фінансовий аналіз для побудови інтегральної інформа­ційної статистичної бази з метою комплексної оцінки та моніторингу фінансового стану держави, регіонів та окремих економічних систем. При цьому органи державної статистики, відповідно до своїх завдань, виконують посередницьку функцію між респондентами і користувачами даних статистичних спосте­режень (рис. 1.5.4).

 

Респонденти -

N

Органи державної статистики

 

Користувачі даних про фінансовий стан підприємств

 

  

 

К 

 

Рис. 1.5.4. Місце органів державної статистики в системі інформаційного забезпечення користувачів даними про фінансовий стан підприємств

Обидві стрілки на рис. 1.5.4 відбивають інформаційні потоки і канали руху статистичних даних. На першому етапі (ф) форму -ються «мікродані», тобто інформація про одну окрему звітну одиницю за формами звітності. На другому етапі (к) мова йде про агреговану інформацію (макродані), таблиці, графічні зображен­ня і показники, які характеризують певну сукупність звітних одиниць. Коли йдеться про збирання мікроданих від респонден­тів, органи державної статистики діють як виконавча влада, а як­що це стосується опрацювання, аналізу і поширення статистичної інформації, вони виступають в ролі агентств з функціями аналі­тичних досліджень.

Органи державної статистики забезпечують доступ користу­вачів до інформаційних ресурсів шляхом:

систематичної публікації їх в друкованих виданнях;

поширення їх в засобах масової інформації;

безпосереднього надання інформації органам державної влади та місцевого самоврядування, юридичним, а також фізич­ним особам.

Законодавчі органи державної влади використовують інфор­маційні ресурси фінансового аналізу для моніторингу і оцінки ді­яльності господарюючих суб' єктів у системі забезпечення при­йняття нормативних актів. При цьому держава виконує роль суб' єкта регулювання економіки через реалізацію відповідних функцій.

По-перше, вона формує правові засади функціонування еко­номіки.

По-друге, держава повинна створювати умови для ефективно­го розвитку господарюючих суб' єктів шляхом застосування різ­номанітних засобів і механізмів регулювання їх діяльності. До головних із них належать: макроекономічне планування, держав­ний бюджет, податки, кредит, ціни, інвестиції, заробітна плата тощо.

По-третє, держава забезпечує стабілізацію економічного роз­витку і має підтримувати ділову активність суб' єктів господарю­вання.

Врахування стану та тенденцій розвитку економічних систем за показниками фінансового аналізу забезпечує ефективний по­шук підходів щодо державного регулювання економіки та пози­тивні наслідки їх реалізації.

Місцеві органи державної влади (державні адміністрації) та самоврядування реалізують свою компетенцію через правові ак­ти, ефективність яких в сфері економіки оцінюється за допомо­гою показників фінансового аналізу підприємств. Вони повинні використовувати дані фінансового аналізу для створення інфор­маційної бази про розвиток господарської діяльності відповідно з територіальним поділом України і побудови регіональної інфор­маційної бази.

Потребу органів державних адміністрацій і місцевого само­врядування в інформаційних ресурсах фінансового аналізу зумо­влюють їх повноваження, зокрема для:

підготовки програм економічного розвитку відповідних те­риторій;

забезпечення збалансованого економічного розвитку, ефек­тивного використання ресурсів та виконання регіональних про­грам;

складання балансів ресурсів, грошових доходів і видатків економічних систем та відповідних бюджетів;

розгляду проектів планів господарюючих суб' єктів комуна­льної власності, внесення до них зауважень і пропозицій та здій­снення контролю за їх виконанням;

оцінки фінансового стану господарюючих суб' єктів;

створення необхідних умов щодо раціонального розміщен­ня, ефективної спеціалізації і кооперації суб' єктів господарюван­ня на регіональному рівні;

розрахунку створених в регіоні доданої вартості і націона­льного багатства.

До третьої групи зовнішніх користувачів інформації належать ті суб' єкти, які не мають фінансового інтересу до підприємства. Вони, використовуючи інформаційні ресурси фінансового аналі­зу, здійснюють задоволення власних потреб або визначають її як об' єкт господарської діяльності. До перших можна віднести нау­ково-дослідні установи і навчальні заклади освіти, до других — аудиторів і суб' єкти господарювання з надання інформаційних послуг.

Інформаційні ресурси фінансового аналізу в науково-дослідних установах і в навчальних закладах освіти є базою для проведення наукових досліджень і підготовки фахівців з еконо­міки.

Для аудиторів та суб' єктів господарювання в сфері інформа­ційно-аналітичних досліджень фінансовий аналіз є інструментом щодо виконання замовлень користувачів на проведення діагнос­тики фінансового стану економічних систем та інтерпретацію її результатів. Послуги аудиторів та інформаційних агентів з аналі­тичного дослідження, як правило, мають прикладний характер і готують грунт для прийняття важливих управлінських рішень.

Контрольно-аналітичні прийоми в аудиті дають можливість встановити загальний фінансовий стан підприємства, виявити не­гативні фактори, а також намітити подальші напрями досліджен­ня з метою уточнення місць зосередження неефективних госпо­дарських операцій. Зарубіжна і національна практика свідчить про широкий аспект послуг в сфері аналітичних досліджень фі­нансової звітності.