13.2. Побудова узагальненої оцінки фінансового стану підприємства

 

Найбільш відповідальним етапом при визначені інтег­ральної (комплексної) оцінки підприємства для прийняття управ­лінських рішень є формування системи аналітичних показників, яка повинна забезпечувати об' єктивність, змістовність, глибину і адекватність інформації, що характеризує досліджувані соціаль­но-економічні явища та процеси. Від правильного аналітичного вибору, вірогідності і побудови системи показників залежить об' єктивність інтегральної оцінки діяльності господарюючих суб'єктів. Якщо відбір множини показників для діагностики ста­ну об' єктів управління буде проведено неправильно, то як би до­бре не була опрацьована ця інформація, дані інтегральної оцінки будуть низької якості, оскільки недоліки вихідної інформації не можна усунути подальшою їх обробкою.

Безпосередній вплив на фінансовий стан підприємства мають показники:

стану активів — відображають можливість підприємства здійснювати стабільну господарську діяльність. Згідно з цим до­сліджуються придатність, знос, надходження і вибуття основних засобів; зміни активів та джерел їх формування в динаміці і стру­ктурі; координація між окремими елементами активів; рівень сумнівних боргів тощо;

платоспроможності — визначають забезпеченість поточних зобов' язань підприємства об' єктами платіжних засобів, розміще­них в активах. Дана підсистема передбачає вивчення показників щодо рівня платоспроможності та забезпечення розрахунків за зобов' язаннями;

фінансової стійкості — характеризують рівень самофінансу­вання і залежності підприємств від зовнішніх залучених фінансо­вих ресурсів для формування активів. Це одна з найбільших під­систем, яка показує ефективність структури фінансових ресурсів, достатність та збалансовану зміну власного капіталу;

ділової активності — характеризують результативність ви­користання ресурсів та обсяги господарської діяльності. Ця під­система передбачає можливість оцінки підприємств щодо наро­щування обсягів господарської діяльності за показниками зміни чистого доходу, оборотності активів, продуктивності праці, капі-таловіддачі, доданої вартості тощо;

ефективності господарської діяльності — показують співвід­ношення величин результативних і факторних (витратних) ознак, а збільшення цих показників тлумачать як підвищення ефективності використання ресурсів у процесі господарювання. За даною підси­стемою показників оцінюють ефективність поточної діяльності го­сподарюючих суб' єктів щодо рівня їх прибутковості;

ринкової активності — характеризують рівень та результа­тивність інвестування коштів при формуванні власного капіталу підприємств. Підсистема показників забезпечує оцінку інвести­ційної привабливості господарюючих систем та зміни їх еконо­мічного потенціалу.

При відборі показників для кожного функціонального блоку необхідно проаналізувати всю систему наявних інформаційних ресурсів, які найбільш репрезентативно характеризують рівень фінансового стану підприємства.

Відповідно до визначеного змісту фінансового стану підпри­ємства для потреб побудови рейтингів і оцінки ризику банкрутс­тва можна використати систему факторних відносних показників, наведену на рис. 13.2.1.

Визначена система з 30 показників побудована на змішаній основі, тобто з використанням поточних і динамічних вихідних даних. За ознакою часу показники поділяються на моментні, що дають кількісну характеристику явищ (Мп) на визначену дату відповідного періоду (13 показників) та інтервальні, які характеризують величину явища (Іп) за період (10 показників) і швидкість (інтенсивність) розвитку явища в динаміці (Дп) з інтервалом (7 показників). Кожний показник має самостійне значення і, водночас, є складовою узагальнюючих показників функціональних напрямів, які забезпечують фінансовий стан підприємства в цілому.


А        

Функціональні блоки показників

 

Стан активів


Платоспромож­ність


Фінансова стійкість

Ділова активність


Ефективність госпо­дарської діяльності


Ринкова активність

 

 

 

І

Придатність основних засобів

 

Співвідношення

матеріальних активів і дебітор­ської заборгова­ності

02

 

Темп зміни 03 І активів

Загальна плато­спроможність 06

 

Проміжна платоспромож-

07І

 

Абсолютна платоспро­можність

втономія

 

Маневреність робочого капіталу

 

Маневреність власного 13| капіталу

Темп зміни чистого ТбП Доходу

Окупність (завантаже­ність) оборотних ~~ активів

 

Продуктив­ність праці

Окупність витрат операційної діяль-—| ності

 

Прибутковість витрат звичайної діяльності

22

Прибутковість

ДОХОДІВ ВІД

звичайної діяльності

Темп зміни статутного каш-26І талУ

Прибутковість власного капіталу

27 Г

Вартість корпо­ративних прав

28

 

 

Темп зміни не­оборотних

активів

04

 

Темп зміни власного капіталу

оЛ

Покриття поточних зо­бов'язань

 

Темп зміни Оборотних активів

Співвідношення власного капіта­лу і необоротних активів

14

Співвідношення власного капіта­лу і поточних зо-бов'язань

 

Капіталовід-■ дача

 

Темп зміни доданої вар-

20

 

Прибутковість активів

 

Прибутковість

витрат операційної дія­льності

Прибутковість статутного капіталу 29 1 У

Співвідношен­ня поточних зобов'язань і дебіторської заборго-

            ваності

ЗО

 

Показники за відповідними напрямами фінансового стану

Рис. 13.2.1. Система показників для інтегральної оцінки фінансового стану підприємства 

Найменування показників

Алгоритм розрахунку©

Коротка характеристика

1

2

3

2.2. Проміжна платоспромож­ність

ф.1© сума ряд. 150 - 250 : ряд. 620

Оцінка рівня покриття поточних зо­бов'язань за рахунок активів в розрахунках і грошових коштах

2.3. Абсолютна платоспромож­ність

ф. 1© сума ряд. 220 - 240 : ряд. 620

Оцінка можливості підприємства щодо по­криття поточних зобов'язань грошовими коштами

2.4.   Покриття   поточних зо­бов'язань

ф. 2 сума ряд. (010, 060, 110, 120-- 130, 200) : ф. 1 [(ряд. 620 п + + ряд. 620 к) : 2]

Характеризує рівень покриття поточних зо­бов'язань грошовими потоками

2.5. Темп зміни оборотних ак­тивів

ф. 1 ряд. 260 к : ряд. 260 п

Показує відношення підприємства до забез­печення (оптимізації) платоспромож-ності

3. Фінансова стійкість

3.1. Автономія

ф. 1© ряд. 380 : ряд. 640

Показує рівень авансування активів власни­ками підприємства

3.2. Маневреність робочого ка­піталу

ф.1© (ряд. 260 - ряд. 620) : (сума ряд. 100- 140)

Характеризує рівень можливості підприєм­ства використовувати запаси на власний розсуд

3.3. Маневреність власного ка­піталу

ф.1© (ряд. 260-ряд. 620) : ряд. 380

Оцінка можливості підприємства викорис­товувати оборотні активи на власний розсуд

 

3.4. Співвідношення власного капіталу і необоротних активів

ф. 1© ряд. 380: ряд. 080

Показує рівень авансування необоротних активів власниками підприємства

3.5. Співвідношення власного капіталу    і    поточних зо­бов'язань

ф. 1©ряд. 380: ряд. 620

Оцінка рівня забезпечення поточних зо­бов'язань власним капіталом

4. Ділова активність

4.1. Темп зміни чистого доходу

ф. 2 (сума ряд. 035, 060, 110 - 130, 200) 1 © : (сума ряд. 035, 060, 110— 130, 200)0©

Характеризує динаміку розвитку підприєм­ства на ринку за обсягами господарської ді­яльності

4.2.      Окупність (заванта­женість) оборотних активів

ф. 2 (сума ряд. 035, 060, 110—130, 200) : ф. 1 [(260п + 260к) : 2]

Величина створеного чистого доходу на 1 грн фінансових ресурсів, авансованих в оборотні активи

4.3. Продуктивність праці

ф. 2 (сума ряд. 035, 060, 110—130, 200) : ряд. 240

Оцінка ефективності використання трудо­вих ресурсів підприємства

4.4. Капіталовіддача

ф. 2 (сума ряд. 035, 060, 110—130, 200) : ф. 1 [сума ряд. (031 п + 031 к) : 2]

Показує рівень обсягів господарювання в розрахунку на кожну гривню фінансових ресурсів, авансованих (використаних) на формування основних засобів

4.5. Темп зміни доданої вар­тості

ф. 2 [сума ряд. 180, 210, 220 (225), 240—260, ПП©] 1 : [сума ряд. 180, 210, 220 (225), 240—260, ПП] 0

Показує рівень ефекту господарювання від використання всіх ресурсів і діяльності уча­сників

5. Ефективність господарської діяльності

5.1. Окупність витрат опера­ційної діяльності

ф. 2 (сума ряд. 035, 060) : (сума ряд. 040, 070—090)

Показує скільки чистого доходу формує на підприємстві кожна гривня витрат в процесі операційної діяльності

5.2. Прибутковість витрат зви­чайної діяльності

ф. 2 ряд. 170 (175): (сума ряд. 040, 070—090, 140—160)

Показує ефективність витрат при здійсненні звичайної діяльності на підприємстві

Найменування показників

Алгоритм розрахунку©

Коротка характеристика

1

2

3

5.3. Прибутковість доходів від звичайної діяльності

ф. 2 ряд. 170 (175): (сума ряд. 035, 060, 110—130)

Характеризує ефективність одержаного до­ходу від звичайної діяльності підприємства

5.4. Прибутковість активів

ф. 2 ряд. 220 (225) : ф. 1 [(ряд. 280 п + 280 к) : 2]

Показує ефективність авансування (інвесту­вання) фінансових ресурсів в активи під­приємства

5.5. Прибутковість витрат опе­раційної діяльності

ф. 2 ряд. 100 (105) : (сума ряд. 040, 070—090)

Показує ефективність витрат при здійсненні операційної діяльності

6. Ринкова активність

6.1. Темп зміни статутного ка­піталу

ф. 1 ряд. ЗООк : ряд. 300 п

Оцінка рівня стабільності господарської ді­яльності

6.2.   Прибутковість власного капіталу

ф. 2 ряд. 220 (225) : ф. 1 [ряд. 380 п + + ряд. 380 к) : 2]

Показує ефективність вкладених (інвесто­ваних) підприємством коштів у господарсь­ку діяльність

6.3.   Вартість корпоративних прав

ф. 1©ряд. 380 :ряд. 300

Оцінка авансованих коштів у статутний ка­пітал за балансовою вартістю

6.4. Прибутковість статутного капіталу

ф. 2 ряд. 220 (225): ф. 1 [(ряд. 300 п + + ряд. ЗООк): 2]

Показує ефективність вкладених учасника­ми коштів у господарську діяльність

6.5. Співвідношення поточних зобов'язань і дебіторської за­боргованості

ф. 1© ряд. 620 : (сума ряд. 150-210)

Оцінка рівня оптимізації відносин при здій­сненні розрахунків щодо зобов'язань і бор­гів підприємства

*Примітка до табл. 13.2.1. © — рядки наведені за формами фінансової звітності для середніх та великих підприємств; © — зна­чення показників за ф. № 1 «Баланс, наведені на кінець звітного періоду; ® — «п» і «к» відповідно значення показників на початок і кінець звітного періоду; © — включення рядка 110 в розрахунок показника здійснюється в межах наявності товарних об'єктів діяль­ності; © -»1» і «0» відповідно значення показників за поточний і минулий період; © — податок на прибуток та інші податкові плате­жі з об'єктів оподаткування підприємства.


Всі показники є результатом порівняння, що характеризує мі­ру кількісного співвідношення різнойменних чи одноіменних по­казників за наступним розрахунком:

XXV

Мп =     ;   Іп =    ;   Дп = ,

Ум    Уі У

де хм і ум — величини моментних показників; Хі і уі — величини інтервальних показників; уп і уп _ 1 — величини показника за дво­ма рівнями динамічного ряду.

Визначена система також відкрита для внесення будь-яких ло­гічних змін та доповнень, пов'язаних зі змінами економічної по­літики в країні та відповідними змінами методології формування показників.

Алгоритми розрахунку показників за фінансовою звітністю підприємств та коротка їх характеристика наведені в табл. 13.2.1.

Порівняння показників системи у часі (за однією сукупністю господарюючих систем) і у просторі (між господарюючими систе­мами) забезпечується використанням відносних величин як міри кількісного співвідношення показників. Відповідно до аналітич­них функцій в системі використані відношення однойменних по­казників (відносні величини динаміки, структури і координації) і відношення різнойменних показників (відносні величини інтенси­вності). Оцінювання швидкості та інтенсивності розвитку явищ здійснюється за характеристикою темпу зміни величини показни­ків, який показує, у скільки разів досліджуваний рівень більший (менший) від рівня, узятого за базу порівняння.

Для оцінки рівня фінансового стану підприємства, показники, фактичні розміри яких мають значні відхилення від рівня еталону (більше ніж 100 %), замінюються величинами темпів їх зміни в динаміці. При Дп > 1 — фінансовий стан підприємства поліпшу­ється, а при Дп < 1, навпаки.

З метою забезпечення інформаційної односпрямованості конструювання інтегральних оцінок всі показники системи ви­значені як стимулятори, тобто мають прямий вплив на поліпшен­ня фінансового стану підприємства. Це означає, що чим вищий рівень показника або чим вищий темп його зростання,тим кра­щий фінансовий стан підприємства. Тому при зміні цієї системи (зменшенні, розширенні, заміні одних даних іншими) необхідно не порушувати визначених вимог.

Для розрахунку інтегрального показника з метою побудови рейтингу господарюючих систем за їх фінансовим станом вико­ристаємо дані підприємств (табл. 13.2.2). 

2. Проміжна платоспромо­жність

0,539

0,801

0,868

0,805

0,628

0,878

0,843

3.   Абсолютна платоспро­можність

0,045

0,050

0,141

0,053

0,101

0,197

0,084

4. Покриття поточних зо­бов'язань

1,947

2,780

3,361

3,947

3,510

4,196

2,042

5.  Темп зміни оборотних активів*

1,189

1,195

1,371

1,497

1,440

1,191

1,073

3. Фінансова стійкість

1. Автономія

0,580

0,486

0,438

0,092

0,567

0,706

0,703

2.  Маневреність робочого капіталу

0,345

0,276

0,569

-0,208

-0,968

0,516

-0,351

3.   Маневреність власного капіталу

0,134

0,068

0,174

-0,307

-0,096

0,039

-0,014

4. Співвідношення власного капіталу і необоротних ак­тивів

0,969

0,915

0,907

0,497

0,779

0,934

0,908

5. Співвідношення власного капіталу   і   поточних зо­бов'язань

1,810

1,124

1,003

0,109

1,901

3,296

3,012

Найменування показників

Підприємства

 

ТОВ «Промінь»

ВАТ «Прогрес»

ТОВ «Ласощі»

ТОВ «Полісся»

ВАТ «Тетерів»

ВАТ «Сінгури»

ТОВ «Двірець»

1

2

3

4

5

6

7

8

4. Ділова активність

1. Темп зміни чистого до­ходу*

1,127

1,338

1,581

1,364

1,450

1,185

1,409

2.     Окупність (заванта­женість) оборотних активів

1,350

2,258

3,474

3,474

3,773

3,260

1,927

3. Продуктивність праці

7,602

16,083

9,904

117,887

5,752

8,328

19,430

4. Капіталовіддача

0,486

1,086

1,461

20,342

1,022

0,599

0,487

5. Темп зміни доданої вар­тості*

1,036

1,224

1,237

0,726

1,095

1,197

1,751

5. Ефективність господарської діяльності

1. Окупність витрат опера­ційної діяльності

1,042

1,032

1,020

1,009

1,009

1,103

1,001
Необхідною процедурою розрахунку інтегрального показни­ка є попереднє нормування (стандартизація) відібраних показ­ників, яке забезпечує порівнянність та співставність сформова­ної інформаційної бази. Нормування виконується за різними формулами для показників-стимуляторів та показників-дестиму-ляторів. Це пов'язано з необхідністю уніфікації тих складових, за якими ранжування здійснюється від максимального до міні­мального значень, та тих, за якими воно виконується в проти­лежному напрямку.

З ряду існуючих формул щодо визначення нормованих показ­ників для побудови рейтингових систем підприємств за їх фінан­совим станом найбільш оптимальними є ті, що побудовані на ос­нові відхилень (ху - а) і стандартизовані варіаційним розмахом (хтах - хтіп). При цьому для стимуляторів: а = хтіп, для дестимуля-торів: а = хтах. Виходячи з цього, нормування кількісних характе­ристик показників фінансового стану (розвитку) економічних си­стем здійснюється за формулами:

• для показників-стимуляторів, зростання яких спричиняє збі­льшенню інтегрального показника фінансового стану:

Ху - Хі тіп

 

X

г тах


тіп

 

• для показників — дестимуляторів, зростання яких сприяє зниженню інтегрального показника фінансового стану:

 

хі тах ~хїі

у =           

 

де — уу — нормований і-й показник в 7-ій сукупності; Ху — зна­чення і-го показника в у-ій сукупності; хі тіп — мінімальне зна­чення і-го показника; х, тах — максимальне значення і-го показ­ника. Тобто уу показує відносну позицію показника в у-ій сукупності в діапазоні варіації за і-ю ознакою. При високих зна­ченнях і-ї ознаки наближається до 1, при низьких — до 0. Від­повідно, якщо економічна система посідає високе місце за нор­мованим показником — дестимулятором, це означає, що ситуація за цим аспектом фінансового стану (розвитку) є сприятливою і —

навпаки.

Нормовані (стандартизовані) показники інформаційної бази, сформованої для інтегральної оцінки фінансового стану (розвит­ку) підприємств з метою здійснення їх рейтингового оцінювання, наведені в табл. 13.2.3. 

Показники

Фактичне значення показників

Підприємства

 

міні­мум

мак­симум

роз­мах варіа­цій

ТОВ «Про­мінь»

ВАТ «Про­грес»

ТОВ «Ласо­щі»

ТОВ «Полісся»

ВАТ «Тетерів»

ВАТ «Сінгури»

ТОВ «Двірець»

2. Платоспроможність

2.1. Загальна плато­спроможність

0,693

0,943

0,250

0,000

0,744

0,868

1,000

0,080

0,928

0,820

2.2. Проміжна плато­спроможність

0,539

0,878

0,339

0,000

0,773

0,971

0,785

0,263

1,000

0,897

2.3. Абсолютна пла­тоспроможність

0,045

0,197

0,152

0,000

0,033

0,632

0,053

0,368

1,000

0,257

2.4. Покриття поточ­них зобов'язань

1,947

4,196

2,249

0,000

0,370

0,629

0,889

0,695

1,000

0,042

2.5. Темп зміни обо­ротних активів

1,073

1,497

0,424

0,274

0,288

0,703

1,000

0,866

0,278

0,000

Загальна величина ознаки

0,274

2,208

3,803

3,727

2,272

4,206

2,016

Інтегральний показник за середньою величи­ною ознаки

0,055

0,442

0,761

0,745

0,454

0,841

0,403

3. Фінансова стійкість

3.1. Автономія

0,092

0,706

0,614

0,795

0,642

0,564

0,000

0,774

1,000

0,995

 

3.2. Маневреність робочого капіталу

-0,968

0,569

1,537

0,854

0,809

1,000

0,494

0,000

0,966

0,401

3.3. Маневреність власного капіталу

-0,307

0,174

0,481

0,917

0,780

1,000

0,000

0,439

0,719

0,609

3.4. Співвідношення власного капіталу і необоротних активів

0,497

0,969

0,472

1,000

0,886

0,869

0,000

0,597

0,926

0,871

3.5. Співвідношення власного капіталу і поточних зобов'я­зань

0,109

3,296

3,187

0,534

0,318

0,281

0,000

0,562

1,000

0,911

Загальна величина ознаки

4,100

3,435

3,714

0,494

2,372

4,611

3,787

Інтегральний показник за середньою величи­ною ознаки

0,820

0,687

0,743

0,099

0,474

0,922

0,757

4. Ділова активність

4.1. Темп зміни чис­того доходу

1,127

1,581

0,454

0,000

0,465

1,000

0,522

0,711

0,128

0,621

4.2. Окупність (зава­нтаженість) оборот­них активів

1,35

3,773

2,423

0,000

0,375

0,428

0,876

1,000

0,788

0,238

4.3. Продуктивність праці

5,752

117,887

112,135

0,016

0,092

0,037

1,000

0,000

0,023

0,122

4.4. Капіталовіддача

0,486

20,342

19,856

0,000

0,030

0,049

1,000

0,027

0,006

0,001

Показники

Фактичне значення показників

Підприємства

 

міні­мум

мак­симум

роз­мах варіа­цій

ТОВ «Про­мінь»

ВАТ «Про­грес»

ТОВ «Ласо­щі»

ТОВ «Полісся»

ВАТ «Тетерів»

ВАТ «Сінгури»

ТОВ «Двірець»

4.5. Темп зміни до­даної вартості

0,726

1,751

1,025

0,302

0,486

0,499

0,000

0,360

0,460

1,000

Загальна величина ознаки

0,318

1,448

2,013

3,398

2,098

1,405

1,982

Інтегральний показник за середньою величи­ною ознаки

0,064

0,290

0,403

0,680

0,420

0,281

0,396

5. Ефективність господарської діяльності

5.1. Окупність витрат операційної діяльно­сті

1,001

1,103

0,186

0,402

0,304

0,186

0,078

0,078

1,000

0,000

5.2. Прибутковість витрат звичайної діяльності

-0,020

0,087

0,107

0,439

0,355

0,187

0,196

0,000

1,000

0,327

5.3. Прибутковість доходів від звичайної діяльності

-0,020

0,080

0,100

0,460

0,380

0,200

0,210

0,000

1,000

0,340

5.4. Прибутковість активів

-0,026

0,035

0,061

0,328

0,443

0,246

0,377

0,000

1,000

0,459

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Прибутковість витрат операційної діяльності

0,001

0,103

0,102

0,402

0,304

0,186

0,078

0,078

1,000

0,000

Загальна величина ознаки

2,031

1,786

1,005

0,939

0,156

5,000

1,126

Інтегральний показник за середньою величи­ною ознаки

0,406

0,357

0,201

0,188

0,031

1,000

0,225

6. Ринкова активність

6.1. Темп зміни ста­тутного капіталу

1,053

1,376

0,323

0,077

0,108

0,443

1,000

0,480

0,000

0,118

6.2. Прибутковість власного капіталу

-0,045

0,049

0,094

1,000

0,022

0,010

0,005

0,000

0,044

0,023

6.3. Вартість корпо­ративних прав

0,827

2,940

2,113

1,000

0,509

0,422

0,000

0,088

0,446

0,368

6.4. Прибутковість статутного капіталу

-0,046

0,085

0,131

0,130

0,389

0,015

0,130

0,000

1,000

0,389

6.5. Співвідношення поточних зобов'я­зань   і дебіторської заборгованості

1,375

2,148

0,773

1,000

0,040

0,092

0,013

0,849

0,246

0,000

Загальна величина ознаки

3,207

1,068

0,982

1,148

1,417

1,736

0,898

Інтегральний показник за середньою величи­ною ознаки

0,641

0,214

0,196

0,230

0,283

0,347

0,180

Загальний інтегральний показник за середньою величиною нормованих показників

0,370

0,377

0,449

0,453

0,394

0,643

0,417


Для розрахунку інтегральних показників рівня фінансового стану з метою оцінки та інтерпретації ризику банкрутства під­приємства одиничні показники повинні мати обґрунтовані нор­мативні (еталонні, стандартні) величини, які будуть характеризу­вати допустимі (критичні) межі їх зміни.

Як свідчить зарубіжний досвід, розробка обґрунтованих но­рмативних рівнів показників фінансового стану підприємств є найбільш складним питанням як з методичної, так і з практич­ної точки зору. Обґрунтоване вирішення цього завдання має передбачати, по-перше, використання репрезентативної бази статистичної інформації, по-друге, застосування сучасних ма­тематичних методів обробки показників для встановлення ви­сновку відносно їх нормативних меж для оцінювання фінансо­вого стану підприємства. У багатьох країнах світу національні нормативи показників фінансового стану підприємства визна­чаються спеціальними агентствами, що значно полегшує про­ведення діагностики конкретного господарюючого суб'єкта. На жаль, в Україні сьогодні такі дослідження практично не проводяться і аналітики вимушені використовувати в своїй ро­ботах або нормативні рівні показників, запозичені з іноземних джерел без жодних змін або з певною їх адаптацією, на розсуд окремих економістів, до умов діяльності господарюючих суб'єктів. Такі підходи суттєво погіршують обґрунтованість висновків, які формуються в процесі аналітичного дослідження ризику банкрутства українських підприємств за системою по­казників їх фінансового стану.

Для визначення нормованих показників з метою розрахун­ку інтегральної оцінки ризику банкрутства господарюючих си­стем та зміни їх фінансового стану в динаміці, як величину стандартизації первинних показників використаємо еталон­ні (нормативні) значення окремих ознак (хе(н)) фінансового стану.

 

хр

ур =

Хе(н)

 

Розраховані нормовані показники підприємств для оцінки ри­зику банкрутства наведені в табл. 13.2.4.


 

 


 

Найменування показників

Підприємства

Нормативна (еталонна) вели­чина (більша або дорівнює)

 

ТОВ «Про­мінь»

ВАТ «Прогрес»

ТОВ «Ласощі»

ТОВ «Полісся»

ВАТ «Тетерів»

ВАТ «Сінгури»

ТОВ «Дві­рець» 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.2.    Проміжна плато­спроможність

1,078

1,602

1,736

1,610

1,256

1,756

1,686

0,5

2.3.   Абсолютна плато­спроможність

0,225

0,250

0,705

0,265

0,505

0,985

0,420

0,2

2.4. Темп зміни покриття поточних зобов'язань

1,022

1,182

1,310

1,135

1,082

1,185

1,346

1,0

2.5. Темп зміни оборот­них активів

1,189

1,195

1,371

1,497

1,440

1,191

1,073

1,0

Середній рівень ознаки

0,841

1,022

1,206

1,090

0,999

1,208

1,085

X

3. Фінансова стійкість

3.1. Автономія

1,160

0,972

0,876

0,184

1,134

1,412

1,406

0,5

3.2. Маневреність робо­чого капіталу

0,690

0,552

1,138

-0,416

-1,936

1,032

-0,702

0,5

3.3.  Маневреність влас -ного капіталу

0,670

0,340

0,870

-1,535

-0,480

0,195

-0,070

0,2

3.4. Співвідношення вла­сного капіталу і необоро­тних активів

0,969

0,915

0,907

0,497

0,779

0,934

0,908

1,0

 

3.5. Співвідношення вла­сного капіталу і поточних зобов'язань

1,810

1,124

1,003

0,109

1,901

3,296

3,012

1,0

Середній рівень ознаки

1,060

0,781

0,959

-0,232

0,280

1,374

0,911

X

4. Ділова активність

4.1. Темп зміни чистого доходу

1,127

1,338

1,581

1,364

1,450

1,185

1,409

1,0

4.2.   Темп  зміни окуп­ності оборотних активів

1,027

1,168

1,379

1,169

0,995

1,159

1,317

1,0

4.3. Темп зміни продук­тивності праці

1,142

1,147

1,269

1,161

1,226

1,002

1,107

1,0

4.4. Темп зміни капітало-віддачі

1,262

1,237

1,444

1,189

1,274

1,091

1,262

1,0

4.5. Темп зміни доданої вартості

1,036

1,224

1,237

0,726

1,095

1,197

1,751

1,0

Середній рівень ознаки

1,119

1,223

1,382

1,122

1,208

1,127

1,369

X

5. Ефективність господарської діяльності

5.1.    Окупність витрат операційної діяльності

0,947

0,938

0,927

0,917

0,917

1,003

0,910

1,1

5.2. Прибутковість витрат звичайної діяльності

0,386

0,257

0,000

0,014

-0,286

1,243

0,214

0,07

5.3. Прибутковість дохо­дів від звичайної діяльно­сті

0,520

0,360

0,000

0,020

-0,400

1,600

0,280

0,05

5.4. Прибутковість акти­вів

-0,200

0,033

-0,367

-0,100

-0,867

1,167

0,067

0,03

 

Підприємства

Нормативна

Найменування показників

ТОВ «Про­мінь»

ВАТ «Прогрес»

ТОВ «Ласощі»

ТОВ «По­лісся»

ВАТ «Тетерів»

ВАТ «Сінгури»

ТОВ «Дві­рець»

(еталонна) вели­чина (більша або дорівнює)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5.5. Прибутковість витрат

0,420

0,320

0,200

0,090

0,090

1,030

0,010

0,10

операційної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

Середній рівень ознаки

0,415

0,382

0,152

0,188

-0,109

1,208

0,296

X

6. Ринкова активність

6.1. Темп зміни статутно-

1,078

1,088

1,196

1,376

1,208

1,053

1,091

1,0

го капіталу

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Прибутковість влас-

-0,060

0,013

-0,160

-0,233

-0,300

0,327

0,020

0,15

ного капіталу

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Темп зміни вартості

0,895

0,963

0,871

0,964

0,946

1,058

1,050

1,0

корпоративних прав

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. Прибутковість стату-

-0,116

0,020

-0,176

-0,116

-0,184

0,340

0,020

0,25

тного капіталу

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5. Темп зміни співвід-

0,849

1,007

1,117

0,990

0,837

1,029

0,986

1,0

ношення   поточних зо-

 

 

 

 

 

 

 

 

бов'язань і дебіторської заборгованості

 

 

 

 

 

 

 

 

Середній рівень ознаки

0,529

0,618

0,570

0,596

0,501

0,761

0,633

X

Середній рівень оцінки

0,819

0,840

0,887

0,672

0,669

1,127

0,907

X

фінансового стану

 

 

 

 

 

 

 

 

Розміщення підприємств за ризиком банкрутства (місце)

3

4

5

1

2

7

6

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Оскільки окремі показники і відповідно функціональні скла­дові фінансового стану (розвитку) економічних систем мають рі­зну силу впливу на узагальнюючий показник, їх можна включати до розрахунку інтегрального показника з різними ваговими кое­фіцієнтами. Щодо способів розрахунку вагомості показників, з якими вони враховуються в інтегральному показнику, то най­кращі результати дають наступні: перший спирається на матрицю коефіцієнтів парної кореляції, другий — на факторні наванта­ження, третій — на результати побудови групової експертної оцінки.

Інтегральний показник фінансового стану (розвитку) економі­чної системи (І) з врахуванням вагомості показників розрахову­ється за формулою:

 

де Жі — ваговий коефіцієнт для окремого показника у у, що хара­ктеризує фінансовий стан (розвиток) економічної системи; у у — нормований і-й показник фінансового стану (розвитку) в у-ій еко­номічній системі; п — кількість показників, що характеризують фінансовий стан (розвиток) економічної системи.