12.2. Аналіз розвитку інвестиційної діяльності підприємства

 

Мета аналізу розвитку інвестиційної діяльності під­приємства полягає у вивченні:

балансу інвестиційних потоків грошових коштів (фінансо­вих ресурсів) і витрат на формування об' єктів інвестицій;

інвестиційних ресурсів підприємства за їх величиною, стру­ктурою і динамікою;

інвестиційних об'єктів за обсягами, функціональним при­значенням, цільовим спрямуванням та розміщенням;

ефективності відшкодування вкладених коштів в інвести­ційні об' єкти за рахунок доходів від реалізації товарів, продукції, робіт і послуг та отриманого прибутку, що забезпечує рентабель­ність інвестицій не нижче бажаного для підприємства рівня.

В процесі аналізу необхідно враховувати особливості інвести­ційної діяльності виходячи з того, що:

формування об' єктів інвестування потребує концентрації і, найчастіше, одночасного витрачання значних фінансових ре­сурсів;

залучені фінансові ресурси для здійснення інвестиційної ді­яльності використовуються на платній основі, а їх вартість обме­жується рівнем прибутковості об' єктів інвестицій;

окупність інвестицій відбувається лише протягом певного часу в процесі експлуатації об'єкта інвестування. Тому будь-яка інвестиція передбачає наявність періоду, де відбувається тільки витрачання коштів без відповідних грошових надходжень. При цьому треба виділяти дві складові частини інвестиційного проце­су, які виражають сутність інвестування: періоди вкладення кош­тів і одержання доходів;

інвестиційна діяльність передбачає ризик, який варто врахо­вувати при формуванні фінансових ресурсів для інвестування та визначенні грошових потоків від об' єктів інвестицій. Витрати і доходи інвестиційної діяльності формуються з певною невизна­ченістю та ймовірністю;

надходження грошових потоків від об' єкта інвестицій відбу­ваються з урахуванням фактора часу. Тому розподілені в часі грошові потоки мають бути приведені до поточної (сучасної) ва­ртості.

Першим завданням аналізу є оцінка балансу інвестиційної ді­яльності підприємства щодо джерел фінансових ресурсів і об'єктів інвестицій (табл. 12.2.1).

Як видно з табл. 12.2.1, підприємство у поточному періоді для інвестиційної діяльності використано 17178,1 тис. грн фінансо­вих ресурсів, що більше, ніж у минулому періоді, на 4093,6 тис. грн, або 31,3 %. Власні джерела коштів для інвестицій становили 86,8 %. Серед об'єктів інвестування необоротні активи становили 88,4 %, в тому числі основні засоби — 72,0 %.

Друге завдання аналізу — визначити величину, структуру і динаміку основних джерел інвестиційної діяльності підприємства

(табл. 12.2.2).
АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Показники

Періоди

Відхилення

 

минулий

поточний

+-

%

пунктів в структурі

 

тис. грн

%

тис. грн

 

 

 

Амортизація, в тому числі за:

5506,0

32,0

5932,7

32,5

426,7

7,8

0,5

• основними засобами

3952,1

23,0

4000,0

21,9

47,9

1,2

-1,1

•   іншими не­оборотними матеріальними активами

1157,4

6,7

1445,0

7,9

287,6

24,9

1,2

• нематеріа­льними активами

84,5

0,5

86,2

0,5

1,7

2,0

-0,0

• довгостро­ковими біоло­гічними акти­вами

312,0

1,8

401,5

2,2

89,5

28,7

0,4

Чистий прибу­ток

8581,6

50,0

9712,9

53,2

1131,3

13,2

3,2

Внески у фор­мування влас­ного капіталу

825,2

4,8

257,6

1,4

-567,6

-68,8

-3,4

Довгострокові зобов'язання

1278,0

7,4

469,8

2,5

-808,2

-63,2

-4,9

Приріст забез­печень наступ­них   витрат і платежів

52,7

0,3

4,2

0,1

-48,5

-92,0

-0,2

Приріст поточ­них зобов'язань

926,0

5,4

1869,5

10,2

943,5

1,02 р.

4,8

Приріст інших зобов'язань

8,6

0,1

3,9

0,1

-4,7

-54,7

-0,0

Разом

17178,1

100,0

18250,6

100,0

1072,5

6,2

0

За даними табл. 12.2.2, підприємство використовує різні види фінансових ресурсів для інвестиційнної діяльності. Зокрема, бі­льше половини інвестицій на підприємстві здійснюється за раху­нок чистого прибутку і третина з використанням коштів аморти­заційних відрахувань. У сукупності вказані джерела у поточному періоді формувалипонад 75 % фінансових ресурсів для інвести­ційної діяльності. Поряд із значними власними джерелами інвес­тицій для розвитку підприємства використовується невелика су­ма залучених довгострокових зобов' язань.

Їх частка в загальному обсягу фінансових ресурсів зменши­лася з 7,4 % до 2,5 %. Зауважимо, що в динаміці для здійснен­ня інвестицій відбувається нарощування використання чистого прибутку. Таким чином, забезпечуються вагомі позитивні зрушення у розширенні потенціалу підприємства і його стійко­го розвитку.

Третє завдання аналізу — вивчити об'єкти інвестування щодо окремих активів і цільове використання амортизаційних відраху­вань (табл. 12.2.3, 12.2.4, 12.2.5, 12.2.6, 12.3.7, 12.3.8).

Значний інтерес викликає аналіз об' єктів інвестування щодо матеріальних і нематеріальних необоротних активів.

Наведені в табл. 12.2.3 і 12.2.4 дані говорять про інноваційний напрям розвитку підприємства. Прямим підтвердженням цього висновку є той факт, що підприємство у поточному періоді порі­вняно з минулим періодом значно збільшило інвестиції за об' єктами машин та обладнання, транспортні засоби і права на знаки для товарів і послуг. Використання нового обладнання і відповідно розширення асортименту об' єктів господарської дія­льності стає для підприємства пріоритетним завданням розвитку, оскільки від цього залежить його конкурентоспроможність на світовому і національному ринках, визнання і підтримання на пе­рспективу іміджу як надійного партнера для інших суб' єктів гос­подарювання.

З метою поглиблення уявлення про ситуацію, яка склада­ється в сфері окремих напрямів капітальних інвестицій, їх ви­вчають за структурованими показниками щодо величини вкладень, введення в дію і наявності незавершених об' єктів

(табл. 12.2.5).

За наведеними даними в табл. 12.2.5, переважаючими є капі­тальні інвестиції щодо об' єктів будівництва (53,1 %) і придбання (виготовлення) основних засобів (40,4 %). Що ж до динаміки не­завершених капітальних інвестицій, то їх обсяги зменшились на 129,2 тис. грн, або на 7,5 %, тобто відбувається поліпшення про­цесу участі всіх активів у формуванні потенціалу підприємства. У той же період показники введення в дію об' єктів капітального будівництва дещо погіршились.


АНАЛІЗ ОБ'ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙ ЗА ГРУПАМИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

 

 

Періоди

Відхилення

Групи об'єктів інвестицій

минулий

поточний 

 

 

тис. грн

%

тис. грн

%

+-

%

пунктів у структурі

1

2

3

4

 

6

7

8

Земельні ділянки

50,0

0,3

78,1

0,5

28,1

56,2

0,2

Капітальні витрати на поліпшення

110,6

0,7

150,0

1,0

39,4

35,6

0,3

земель

 

 

 

 

 

 

 

Будинки, споруди та передавальні пристрої

8864,7

59,3

5122,3

33,7

-3742,4

-42,2

-25,6

Машини та обладнання

3267,1

21,8

6392,6

42,0

3125,5

95,7

20,2

Транспортні засоби

269,5

1,8

987,4

6,5

717,9

2,7 р.

4,7

Інструменти,    прилади, інвентар (меблі)

892,0

6,0

706,1

4,6

-185,9

-20,8

-1,4

Тварини

507,6

3,4

609,5

4,0

101,9

20,1

0,6

Багаторічні насадження

201,5

1,3

327,1

2,2

125,6

62,3

0,9

Інші основні засоби

59,8

0,4

64,3

0,4

4,5

7,5

0,0

Бібліотечні фонди

25,4

0,2

30,7

0,2

5,3

20,9

0,0

Малоцінні необоротні матеріальні активи

459,1

3,1

394,7

2,6

-64,4

-14,0

-0,5

Тимчасові (нетитульні) споруди

61,7

0,4

86,1

0,6

24,4

39,6

0,2

Природні ресурси

97,8

0,7

105,8

0,7

8,0

8,2

0,0

Інвентарна тара

38,2

0,3

94,9

0,6

56,7

1,5 р.

0,3

Предмети прокату

14,2

0,1

15,6

0,1

1,4

9,9

0,0

Інші необоротні матеріальні активи

30,7

0,2

40,9

0,3

10,2

33,2

0,1

Разом

14949,9

100,0

15206,1

100,0

256,2

1,7

0,0

АНАЛІЗ ОБ'ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙ ЗА ГРУПАМИ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

 

Групи об'єктів інвестицій

Періоди

Відхилення

 

минулий

минулий 

 

 

тис грн

%

тис. грн

%

+-

%

пунктів у структурі

Права користування при­родними ресурсами

7,8

14,3

6,5

6,6

-1,3

-16,7

-7,7

Права користування майном

10,5

19,2

11,9

12,1

1,4

13,3

-7,1

Права на знаки для това­рів і послуг

9,8

18,0

33,9

34,6

24,1

245,9

16,6

Права на об'єкти проми­слової власності

14,1

25,8

25,9

26,4

11,8

83,7

0,6

Авторські та суміжні з ними права

7,5

13,7

12,8

13,1

5,3

70,7

-0,6

Інші нематеріальні активи

4,9

9,0

7,1

7,2

2,2

44,9

-1,8

Разом

54,6

100,0

98,1

100,0

43,5

79,7

0,0

АНАЛІЗ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА

 

Показники

Капітальні інвестиції за період

Незавершені капітальні інвестиції

 

створено

введено в дію

на початок періоду

на кінець періоду

відхилення

 

тис грн

%

тис. грн

%

тис. грн

%

тис. грн

%

+-

%

пунктів у структурі

Капітальне будів­ництво

8122,3

53,1

8011,0

51,9

1105,6

64,1

1216,9

76,3

111,3

10,1

12,2

Придбання (виготов­лення) основних за­собів

6181,7

40,4

6211,8

40,2

211,5

12,3

181,4

11,4

-30,1

-14,2

-0,9

Придбання (виготов­лення) інших необо­ротних матеріальних активів

40,9

0,3

140,9

0,9

200,0

11,6

100,0

6,3

-100,0

-50,0

-5,3

Придбання (створен­ня) нематеріальних активів

98,1

0,6

98,7

0,6

10,3

0,6

9,7

0,6

-0,6

-5,8

0,0

Придбання (вирощу­вання) довгостроко­вих біологічних ак­тивів

609,5

4,0

609,5

4,0

 

 

 

 

 

 

 

Інші

251,7

1,6

361,5

2,4

196,5

11,4

86,7

5,4

-109,8

-55,9

-6,0

Разом

15304,2

100,0

15433,4

100,0

1723,9

100,0

1594,7

100,0

-129,2

-7,5

0,0Для вивчення цільового використання коштів амортизаційних відрахувань на об'єкти інвестування здійснюється аналіз напрямів їх розміщення за елементами інвестиційної діяльності (табл. 12.2.6).

Як видно з табл. 12.2.6, підприємство використало на інвестиційну діяльність весь обсяг коштів нарахованих амортизаційних відраху­вань. Однак розподіл коштів щодо інвестування окремих об'єктів не відповідає змінам їх спрацювання за нарахованою амортизацією. Так, якщо знос основних засобів становить 4895,1 тис. грн, то інвестуван­ня коштів за рахунок амортизації лише 4524,2 тис. грн.

Тим часом за іншими необоротними матеріальними активами величина використання амортизації для інвестування була значно більша, ніж її було нараховано.

Аналіз цільового інвестування коштів амортизаційних відра­хувань слід доповнити дослідженням даних про їх використання за окремими об' єктами в динаміці (табл. 12.2.7).

Наведені в таблиці дані свідчать про те, що основну увагу при інвестуванні коштів амортизаційних відрахувань підприємство приділяє об' єктам будівництва, придбанню машин та обладнання і вирощуванню довгосторокових біологічних активів.

Завершуючи аналіз даних щодо об' єктів інвестицій підприєм­ства, слід оцінити інвестиційну діяльність у сфері фінансових ін­вестицій (табл. 12.2.8).


АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ ЗА НАПРЯМАМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Показники

Періоди

Відхилення

 

минулий

поточний 

 

 

тис грн

%

тис. грн

%

+-

%

пунктів у структурі

1

2

3

4

5

6

7

8

Нараховано

5506,0

X

5932,7

X

426,7

7,8

X

Використано, в тому числі на:

5506,0

100,0

5932,7

100,0

426,7

7,8

0,0

• будівництво об'єктів

4105,9

74,6

4501,8

75,9

395,9

9,6

1,3

• придбання (виготовлення) та поліп­шення основних засобів

736,9

13,4

560,6

9,4

-176,3

-23,9

-4,0

> з них машини та обладнання

562,3

10,2

401,7

6,8

-160,6

-28,6

-3,4

• придбання (створення) нематеріаль­них активів

62,4

1,1

71,6

1,2

9,2

14,7

0,1

• придбання   (вирощування) довго­строкових біологічних активів

394,7

7,2

401,5

6,8

6,8

1,7

-0,4

• погашення отриманих на капіталь­них інвестиціях позик

206,1

3,7

397,2

6,7

191,1

92,7

3,0
На підприємстві, що є предметом аналізу, ці інвестиції стано­влять незначну величину. Обсяги фінансових інвестицій протя­гом періоду, що аналізується, зросли на 150 тис. грн, в основному за рахунок розвитку дочірніх підприємств. В цілому авансування коштів в інвестиційну діяльність на кінець періоду становило 466,8 тис. грн, в тому числі довгострокові — 357,4 тис. грн і ко­роткострокові — 109,4 тис. грн. Порівняння обсягів та структури вкладень в різні форми інвестування свідчить, що пріоритетним напрямом для підприємства залишаються дочірні підприємства, спільна діяльність і паї у статутному капіталі інших суб' єктів го­сподарювання.

Оцінку розвитку інвестиційної діяльності підприємства мож­ливо здійснити за показниками еластичності співвідношення те­мпів приросту величини інвестицій за об' єктами активів і одер­жаних результатів інвестування — чистого прибутку, доданої вартості і чистого доходу (табл. 12.2.9).


Таблиця 12.2.9

Таке співвідношення показує, на скільки процентів змінюєть­ся результат інвестування зі зміною величини інвестицій на 1 %.

Результати аналізу свідчать, що приріст об'єктів інвестицій не завжди формував позитивні тенденції щодо одержаних результа­тів. Наприклад, за планом приріст інвестицій є збитковим та зме­ншує величину доданої вартості, але забезпечує зростання гро­шових потоків підприємства.

Повертаючись до аналізу показників, наведених табл. 12.2.1— 12.2.9, підкреслимо, що основними джерелами фінансових ресур­сів для інвестиційної діяльності є кошти амортизаційних відраху­вань, чистий прибуток, внески власників суб' єктів господарю­вання і безповоротна допомога. Щодо залучених інвестиційних ресурсів, то вони виконують тимчасову роль у забезпеченні гос­подарської діяльності об' єктами активів і потребують повернен­ня за рахунок власних джерел. Якщо для фінансування залуча­ються позикові кошти, то при введенні об' єкта в експлуатацію вони повертаються кредитору за рахунок одержуваного прибут­ку, внаслідок чого розмір прибутку, як джерела інвестицій, зме­ншується. Користуючись оприлюдненими інформаційними ре­сурсами, оцінити вклад і вплив кожного з власних джерел інвестування активів дуже складно. У більшості підприємств власники перерозподіляють чистий прибуток, залишаючи його однією сумою в складі власного капіталу. Ще складнішими є пи­тання, пов' язані з амортизацією та спрацюванням основних засо­бів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних ак­тивів і довгострокових біологічних активів. Діючі нормативні документи дають можливість самим підприємствам використо­вувати різні способи амортизації на свій розсуд і самостійно пе­реоцінювати основні засоби з урахуванням справедливої вартості об' єкта, методика встановлення якої відрізняється невизначеніс­тю. У таких умовах і сам знос основних засобів перестає бути об' єктивним інструментом оцінки їх стану.

При цьому частина прибутку відображається під назвою і в формі амортизації. Тому за даними звітності фактично не можли­во проаналізувати дійсний стан і тенденції впливу інвестиційної діяльності на розвиток майнового потенціалу підприємства.