1.1. Зміст фінансового аналізу

і його функціональна роль в діяльності

суб'єктів господарювання

 

Слова відомого американського фінансиста Джека Трейнора «можливо ви не одержите багатства, використовуючи всю доступну інформацію, проте безсумнівно, що ви втратите все, якщо не будете цього робити» відображають всю сутність фінансового аналізу з позицій діяльності господарюючих систем в умовах ринкових економічних відносин. Сьогодні, коли кожне підприємство здійснює підприємницьку діяльність самостійно і на власний ризик з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку, значення фінансового аналі­зу як інструменту пошуку шляхів забезпечення сталого розвитку господарюючих систем тільки посилюються.

За допомогою фінансового аналізу можна забезпечити:

оцінку рівня ефективності діяльності господарюючих си­стем та виявлення факторів і причин досягнення існуючого стану;

визначення тенденцій розвитку підприємства за показни­ками його фінансового стану;

розроблення сценаріїв розвитку економічної діяльності суб'єктів господарювання;

накопичення, трансформацію і ефективне використання інформаційної бази фінансового характеру;

визначення рівня кредитоспроможності підприємства як позичальника фінансових ресурсів для здійснення господарської діяльності;

якісне планування, прогнозування, бюджетування, визна­чення потреби і ефективне розміщення фінансових ресурсів;

ефективне формування і використання потоків грошових коштів;

створення рейтингових систем оцінки фінансового стану господарюючих систем;

своєчасне вживання заходів, спрямованих на підвищення пла­тоспроможності, фінансової стійкості і прибутковості підприємств;

визначення резервів поліпшення фінансового стану госпо­дарюючих систем;

обґрунтування політики розподілу і використання прибутку для потреб господарюючих систем та їх власників;

оцінку рівня підприємницького ризику щодо можливості погашення зобов'язань, здатності до нарощування чистих акти­вів, залучення інвестицій та прийняття управлінських рішень.

Отже, фінансовий аналіз — це складова аналітичного еконо­мічного дослідження щодо вивчення рівня, змін і динаміки фі­нансових показників у їх взаємозв' язку і взаємозумовленості, з метою прийняття ефективних управлінських рішень для забезпе­чення внутрішньої і зовнішньої діяльності господарюючих сис­тем, сталого економічного розвитку і стійкого фінансового стану.

Фінансовий аналіз забезпечує фахівцям в сфері побудови еко­номічного механізму діяльності підприємства:

^ чітке уявлення про взаємозв'язок системи показників діяль­ності господарюючих суб'єктів (анатомію їх економіки);

^усвідомлення необхідності при розробці проектів управлін­ських рішень обов' язково використовувати результати аналітич­них досліджень;

^ можливість проведення комплексного аналітичного дослі­дження економічної діяльності господарюючих суб' єктів;

^ арсенал методів і прийомів аналізу звітної, планової (про­гнозної) і нормативної інформації з урахуванням, крім економіч­ної дії, інших аспектів управління та якісних показників;

^ здатність знаходити для кожної ситуації найменш трудоміс­ткі способи і методи аналізу.

Концептуальна структурно-функціональна схема фінансового аналізу господарюючих систем наведена на рис. 1.1.1.

Процес фінансового аналізу за інформаційними ресурсами підприємства забезпечують три системотворчих елементи:

об'єкт дослідження;

суб'єкт дослідження;

методика, яка опосередковує відносини між об' єктом, який вивчається та суб' єктом, який пізнає.

 

Підприємства

 

Явища і процеси господарської діяльності

у —

Розробка сценаріїв управлінських рішень та оцінка їх можливої ефективності

Формування оптимального варіанту рішення

Прийняття управлінського рішення

Формування системи показників для оцінки ефективності прийнятого управлінського рішення

Рис. 1.1.1. Концептуальна структурно-функціональна схема фінансового аналізу господарюючих систем

 

Тріада елементів фінансового аналізу забезпечує процес пі­знання фінансового стану господарюючих систем (рис. 1.1.2).

 

Потреби користувачів

 

Методика

 

 

\


7,

 

 

 

Результат фінансового аналізу

 

Рис. 1.1.2. Елементи фінансового аналізу

Для фінансового аналізу характерним є розкладання суб'єк­тами дослідження цілісної інформаційної системи про об' єкти економічного механізму діяльності підприємства на активи, вла­сний капітал, зобов' язання, витрати, доходи і фінансові результа­ти, як функціональні складові елементи, за якими можна визна­чити причинно-наслідкові зв' язки їх стану, зміни та розвиток.

Процес пізнання явищ і процесів, які відображають фінансо­вий стан підприємства, здійснюється за допомогою методології фінансового аналізу. При цьому методологічні засади фінансово­го аналізу будуть різними залежно від ієрархії конкретної еконо­мічної системи, її внутрішньої структури й умов виконання тієї або іншої функції управління.

На сьогодні фінансовому аналізу належить важливе місце у формуванні єдиного інформаційного простору України, показни­ки якого можна використовувати як для діагностики та оцінки ходу реалізації державної політики в сфері підприємництва, так і для прийняття ефективних управлінських рішень при здійсненні господарської діяльності.

Використання суб'єктами управління економічних інструмен­тів у регулюванні економіки може породжувати не тільки пози­тивні, а й негативні наслідки. Кожен з них може дати позитивний результат при вирішенні однієї проблеми й одночасно породити іншу проблему або ще більш ускладнити її вирішення. Ця обста­вина змушує суб' єкт управління щоразу порівнювати позитивні ефекти з негативними та вибирати найоптимальніші варіанти свого втручання в економіку.

За умов ускладнення суспільних завдань і обмеженості ресур­сів фінансовий аналіз повинен стати важливим інструментом оцінки успішності дій побудованого господарського економічно­го механізму. Перевірка успішності передбачає дослідження нау­ковими методами надійності самої концепції того чи іншого гос­подарського заходу, шляхів його здійснення і відповідності одержаних та очікуваних наслідків (рис. 1.1.3).

 

Визначення мети

 

 

 

3-2

Он й

& -а

еа


 

•»*


Перевірка

 

Фінансовий аналіз


1

 

І


 

я н

ни

а

я 5

а

І Є*

ер с о

Є

 

цончойодоімоог

 

            >;        

Здійснення програми

 

Рис. 1.1.3. Місце фінансового аналізу у функціонуванні економічного механізму процесу управління

На стадії визначення мети і формулювання програми фінансо­вий аналіз дає змогу розглянути різні способи досягнення намі­ченого і обрати раціональну стратегію практичних дій. На етапі здійснення програми аналітичні дослідження дають змогу вияв­ляти причини можливих проблем і допомагають в їх подоланні.

Нарешті, перевірка наслідків впровадження програм за допомо­гою фінансових показників формує рекомендації на перспективу.

Чим детальніша і точніша інформаційна модель показників фінансового аналізу, тим кращі можливості формування вагомих пропозицій для поліпшення фінансового стану економічних сис­тем. Пізнавши внутрішню сутність явищ і процесів за показни­ками, характер і закономірності їх зміни та розвитку, можна по­будувати інформаційну модель економічної системи за відпо­відними потребами і можливостями.

З огляду на це застосування теорії і практики фінансового аналізу корисне для кожного, кому доводиться брати участь в ух­валенні рішень в сфері економічної діяльності господарюючих суб' єктів або давати рекомендації для прийняття їх чи зазнавати на собі наслідки діючого механізму підприємства.

Пізнання інформаційних ресурсів про діяльність підприємств і моделювання на цій основі фактів господарського життя, що мо­жуть відбуватися, здійснюється через виконання фінансовим аналізом відповідних функцій. Слово «функція» в дослівному пе­рекладі з латинської означає «виконання», «звершення».

До функцій фінансового аналізу належать:

Онтологічна — встановлення і вивчення основних характери­стик та властивостей явищ і процесів, які досліджуються вперше. Ця функція у повному обсязі виражає основне призначення фі­нансового аналізу — встановлення і дослідження всього нового, раніше невідомого, особливо із зміною змісту інформаційних ре­сурсів про діяльність підприємств.

Евристична — забезпечує відкриття нових, раніше невідомих характеристик і властивостей об' єкта, який вже досліджувався раніше. Реалізація саме цієї функції дозволяє встановити законо­мірності, властиві явищам у нових соціально-економічних умо­вах, по-новому поглянути на сучасність, не тільки передбачати майбутнє, а й оцінити минуле.

Методологічна — проявляється насамперед у тому, що фі­нансовий аналіз спрямовується на допомогу дослідження явищ у сфері діяльності підприємств і формулює систему пов' язаних з ними понять, які використовуються для оцінки фінансового стану суб' єктів господарювання, видів економічної діяльності і регіонів. Фінансовий аналіз, спрямований на формування су­часного економічного мислення людей, вчить якомога раціона­льніше здійснювати життєві спостереження в економічних про­цесах, дає змогу об' єктивно і всебічно оцінювати економічну політику управлінської системи, а також економічні програми різних політичних партій і рухів щодо діяльності господарюю­чих суб' єктів.

Ідеологічна — полягає в оцінці ідей щодо шляхів подальшого розвитку та у формуванні образу досконалого фінансового стану економічних систем. Він дає змогу зрозуміти, яким чином уник­нути фальшивих, безглуздих ціннісних орієнтацій. У державі має бути ідеологічна домінанта, але ж не як державна ідеологія, а як ідеологія державного будівництва економічної політики, побудо­вана не на абстрактних утопіях, а на загальнонародних цінностях.

Системотворча — виявляється у тому, що вихідні дані фінан­сового аналізу стану підприємств є складовою інтегрованої інфо­рмаційної бази, що забезпечує потреби користувачів.

Описова — полягає в констатації фактів економічної реально­сті фінансового стану підприємств, на підставі чого можна отри­мати відповідь, якою є ця реальність.

Оцінювальна — забезпечує визначення відповідності стану економічної діяльності суб' єктів господарювання його цільовим параметрам функціонування та потенційним можливостям.

Діагностична — дає змогу встановити причинно-наслідкові зміни щодо розвитку економічної діяльності у кількісному і якіс­ному вимірюваннях та вплив на них відповідних факторів.

Пояснювальна — дає змогу зрозуміти суть явищ за показни­ками діяльності господарюючої системи, причини їх виникнення, закономірності функціонування. Пояснювальна функція дає від­повідь на запитання, чому саме ці, а не інші факти мають місце в економічній реальності.

Інструментальна — полягає в підготовці інформації щодо роз­робки певних проектів прийняття управлінських рішень для до­сягнення конкретного економічного результату.

Експертна — проявляється в тому, що фахівці з фінансового аналізу дедалі частіше залучаються до виконання експертиз про­ектів нормативно-правових актів та розроблених бізнес-планів господарської діяльності.

Практично-прикладна — полягає у впровадженні напрацьова­них при допомозі фінансового аналізу положень і висновків у го­сподарську діяльність, у врахуванні їх у роботі з удосконалення організації і функціонування органів управління, в підвищенні якості економічного механізму господарювання, підготовки нор­мативно-правових актів у сфері економічної політики й ефектив­ності їх реалізації.

Інформаційна — забезпечує формування даних про явища з метою побудови інтегрованої бази інформаційних ресурсів, скла­дання системи національних рахунків, оцінки фінансового стану суб' єктів господарювання.

Виховна — реалізується у процесі оприлюднення результатів фінансового аналізу стану економічних систем.

Комунікативна — зумовлена тим, що фінансовий аналіз пов' язаний з інформаційними відносинами і полягає у тому, що збагачує інші науки результатами аналітичних досліджень.

Навчальна — виявляється в тому, що фінансовий аналіз є ін­струментом для підготовки фахівців економічних спеціальнос­тей. Як такий, він набуває рис інструменту оволодіння знаннями економічного механізму в сфері діяльності економічних систем.

Контрольна — забезпечує можливість оцінки достовірності економічних показників за допомогою використання прийомів аналітичного дослідження інформаційних ресурсів.

Пошукова — полягає у виявленні невикористаних резервів і потенційних можливостей зміни та розвитку економічної діяль­ності, обґрунтуванні механізмів їх мобілізації.

Прогностична — визначається опануванням закономірностей розвитку економічного механізму господарювання, спроможніс­тю не тільки дати пояснення його минулого і правильно зорієн­туватися у сучасному, а й передбачити шляхи його розвитку. Це дає змогу передбачити можливі наслідки, які можуть настати в діяльності об' єктів дослідження у результаті змін, що відбува­ються у пов' язаних з ними відносинах.

Фінансовий аналіз дає можливість здійснити комплексну оці­нку економічного механізму господарювання підприємства щодо його спрямованості на реалізацію і оптимальне узгодження інте­ресів усіх учасників підприємницької діяльності.