6.3. Аналіз ефективності формування грошових потоків

Ефективне формування грошових потоків означає таке надходження і витрачання грошових коштів, яке створює чистий грошовий потік та дає віддачу у вигляді чистого прибутку. Тому варто виявити збалансованість позитивного (надходження) і не­гативного (витрачання) грошових потоків у загальному обсязі, вивчити динаміку показника чистого потоку.

У процесі аналізу визначається роль і місце чистого прибутку підприємства у формуванні його чистого грошового потоку, ви­являється рівень достатності амортизаційних відрахувань з пози­цій необхідного відновлення необоротних активів.

Оцінку ефективності формування грошових потоків, насампе­ред, здійснюють за розрахунком чистого грошового потоку (ЧГ), який характеризується різницею між надходженням (НГ) і витра­чанням (ВГ) грошових коштів у певному інтервальному періоді.

ЧГ = НГ - ВГ.

Як показує розрахунок, в залежності від співвідношення по­зитивного і негативного грошового потоку, величина чисто­го грошового потоку може бути позитивною (+ЧГ) і негативною

(-ЧГ).

Позитивна величина чистого грошового потоку свідчить про наявність у підприємства вільного залишку грошових коштів, одержаних від об' єктів господарювання в окремих періодах. У протилежному випадку можна говорити про те, що поточних надходжень недостатньо для здійснення платежів, і підприємству для розрахунків необхідно використовувати залишки грошових коштів минулих періодів, користуватися позиками, або тимчасо­во збільшувати кредиторську заборгованість, тобто бути непла­тоспроможним.

За відношенням позитивного і негативного грошових потоків визначають рівні окупності (РО) і завантаження (РЗ) грошових витрат:

НГ НГ

РО =    ; РЗ = —; РО < 1< РЗ.

ВГ ВГ

Якщо рівень показника РО < 1, грошовий потік підприємства вважається окупним, тобто формується певна величина чистого грошового потоку, а на 1 гривню грошових надходжень викорис­товується менше однієї гривні грошових витрат.

Рівень завантаження грошових витрат повинен бути більше 1.0 і показує скільки грошових надходжень формує кожна гривня грошових витрат.

Позитивні величини різниці 1,0 — РО і РЗ — 1,0 свідчать, на­скільки стабільно підприємство може забезпечити грошові ви-

трати.

Достатність створеного чистого грошового потоку з позицій потреб підприємства (РД) щодо формування приросту активів (ПА), створення резервного капіталу (РК) і виплати дивідендів (ВД) розраховують за формулою:

 

РД:


ЧГ

ПА+РК+ВД

 

Якщо показник РД > 1, то це свідчить про достатність чистого грошового потоку і, навпаки, якщо <1, то величина чистого гро­шового потоку не забезпечує потреби підприємства.

Показники рівня доходності грошових потоків визначають за відношенням чистого грошового потоку до величини грошових надходжень (ДН) та суми грошових витрат (ДВ):

ЧГ ЧГ

ДН = —; дв = —.

НГ ВГ

Показник доходності грошових надходжень (ДН) показує яка сума чистого грошового потоку надходить з кожною гривнею по­зитивного грошового потоку. Рівень доходності грошових витрат (ДВ) свідчить про чисті грошові потоки, що формує кожна грив­ня негативного грошового потоку підприємства.

Як приклад, розрахунок грошових потоків підприємства та оцінку їх рівня, здійснимо в табл. 6.3.1.


Таблиця 6.3.1

Показники

Од. виміру

Період

 

 

минулий

поточний

плановий

прогноз­ний

1

2

3

4

5

6

Чистий грошо­вий потік (ЧГ)

тис. грн

8155,5

6644,6

8734,9

8581,5

Окупність гро­шових витрат (РО)

грн

0,93

0,96

0,95

0,95

Завантаження грошових ви­трат (РЗ)

грн

1,08

1,05

1,06

1,05

Доходність гро­шових надхо­джень (ДН)

коп.

0,07

0,04

0,05

0,05

Доходність гро­шових витрат

(ДВ)

коп.

0,08

0,05

0,06

0,05

 

Дані табл. 6.3.1 свідчать, що господарська діяльність підпри­ємства має стійку тенденцію до збільшення позитивного і нега­тивного грошових потоків. Водночас, показники ефективності формування грошових потоків у динаміці залишаються стабіль­ними, як за абсолютними, так і відносними величинами. Це свід­чить про те, що зростання грошових потоків відбувається без по­ліпшення їх якості.

Управління господарським процесом потребує постійного спостереження за рівномірністю і синхронністю формування по­зитивного і негативного грошових потоків в розрізі періодів, для чого застосовують зіставлення динамічних рядів (табл. 6.3.2) та графічний метод (рис. 6.3.1).

 

АНАЛІЗ СИНХРОННОСТІ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ


ПІДПРИЄМСТВА

 


За даними таблиці 6.3.2 можливо здійснити аналіз і оцінку грошових потоків підприємства за кожний місяць і наростаючим підсумком з початку року. Підприємство наростаючим підсумком протягом року створювало чистий грошовий потік. Це означає, що сума надходжень грошових коштів перевищувала їх витрачання, і в цілому за рік це становило 83,1 тис. грн або 11,2 %. Однак, в окремі періоди (квітень, травень, липень і жовтень) у підприємства формувався поточний дефіцит грошових коштів, який покривався вільними залишками грошей попередніх періодів.

Для вивчення зміни величин позитивного і негативного гро­шових потоків в наочній формі, залежно від періодів, використо­вують лінійний графік контролю (рис. 6.3.1).

 

 


Рис. 6.3.1. Нерівномірність формування грошових потоків підприємства в часі

Графічне зображення позитивного і негативного грошових по­токів свідчать про періоди, в яких підприємство мало дефіцит грошових коштів.

На багатьох підприємствах спостерігаються сезонні коливання господарської діяльності, які відбиваються на грошових потоках. Показники сезонності обчислюють шляхом визначення відхилень внутрішньорічних даних від середньорічних (табл. 6.3.3).

За даними табл. 6.3.3 середньомісячна величина позитивного грошового потоку (X) становила 104,8 тис. грн (1257,6 : 12). Об­числені сезонні коливання грошових надходжень свідчать, що вони мали значні величини. Коефіцієнти нерівномірності були: Ктах = 153,9 : 104,8 = 1,47; Ктш 82,6 : 104,8 = 0,79.

Амплітуда коливань у 68 пунктів [100 • (1,47 - 0,79)] свідчить про істотну нерівномірність надходження грошових коштів за мі­сяцями року. Сезонність може завдавати великих збитків підпри­ємству, оскільки в окремі періоди не використовується частина виробничого потенціалу, особливо основних засобів і персоналу.

Важливе значення для майбутнього становища підприємства має інвестиційна спрямованість грошових потоків.

Надходження грошових коштів оцінюється за рівнем форму­вання власних джерел інвестування активів (ВІА) — чистого прибутку (ЧП) і амортизації (АМ):

 

ВІА =


ЧП + АМ НГ

 


Показник показує, скільки власних інвестиційних джерел над­ходить підприємству з позитивним грошовим потоком, і повинен зростати.

Витрачання грошових коштів оцінюється за рівнем їх інвесту­вання (ВГА) в необоротні активи (НА) і приріст виробничих за­пасів (ВЗ):

 

ВГА:


НА + ВЗ ВГ

 

Значення показника свідчить про частку грошових коштів яка фактично витрачається на формування виробничого потенціалу підприємства, а його величина повинна забезпечувати конкурен­тоспроможність об'єктів господарювання.

Окремо необхідно здійснювати аналіз ефективності форму­вання грошових потоків підприємства за оцінкою виконання по­казників фінансового плану (табл. 6.3.4). 

Показники

За планом

Фактично

Відхилення

 

 

 

+/-

%

1

2

3

4

5

II. Приріст активів підприємства

Капітальні інвестиції, усього

5405,1

6604,2

1199,1

22,2

у тому числі:

 

 

 

 

• капітальне будівництво

1279,2

1858,0

578,8

45,2

• придбання (виготовлення) основних засобів

3870,6

4300,1

429,5

11,1

• придбання (виготовлення) інших необоротних активів

51,0

44,3

-6,7

-13,1

• придбання (створення) нематеріальних активів

204,3

401,8

197,5

96,7

Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

570,3

530,5

-39,8

-7,0

Довгострокові фінансові інвестиції

15,7

12,1

-3,6

-22,9

Приріст оборотних активів підприємства

621,4

631,0

9,6

1,5

Поточні фінансові інвестиції

32,2

30,0

-2,2

-6,8

 

Інші витрати

7,6

2,4

-5,2

-68,4

Разом

6652,3

7810,2

1157,9

17,4

Повернення залучених коштів та обов'язкові видатки

Довгострокові кредити банків

384,1

300,0

-84,1

-21,9

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

123,5

121,3

-2,2

1,8

Інші довгострокові зобов'язання

61,6

31,0

-30,6

-49,7

Короткострокові кредити банків

632,9

645,1

12,2

1,9

Інші зобов'язання

91,5

101,2

9,7

10,6

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, усього

3385,2

3583,8

198,6

5,9

у тому числі:

 

 

 

 

• податок на прибуток

2445,6

2592,9

147,3

6,0

• інші податки та обов'язкові платежі

939,6

990,9

51,3

5,5

Погашення податкової заборгованості, яка виникла на початок плано­вого періоду

156,7

156,7

0,0

0,0

Внески до державних цільових фондів

432,5

486,9

54,4

12,6

Інші обов'язкові платежі

80,9

95,9

15,0

18,5

Разом

5348,9

5521,9

173,0

3,2


Показники виконання фінансового плану свідчать про знач­не коливання їх величини щодо формування і видатків грошо­вих коштів. Дослідження виконання планових показників від­носно грошових потоків здійснюють за наступними напря­мами:

Розглядають зміни, пов'язані з джерелами формування та надходженням коштів. Підприємство досягло передбачуваних показників фінансового плану щодо формування чистого при­бутку більше плану на 761,3 тис. грн, або І1,9 %) амортизацій­них відрахувань (відповідно 84,5 тис. грн, або 3,2 %). В госпо­дарську діяльність було залучено значно більше коротко­строкових кредитів банків (на 112,2 тис. грн, або 26,1 %) та то­варів, робіт і послуг, одержаних на умовах відстрочення пла­тежу. В свою чергу підприємство не виконало показників фі­нансового плану щодо залучення довгострокових кредитів банків (зменшились на 50,0 тис. грн, або 25,0 %), збільшило ризик у стосунках з покупцями, здійснюючи розрахунки без авансових платежів. Вхідні потоки власних і залучених чистих грошових коштів, що фактично використовувалися в господар­ській діяльності підприємства, були більші порівняно з планом на 806,7 тис. грн, або 7,9 %.

Визначають тенденції змін приросту активів підприємства. За наведеними в таблиці 6.3.4 даними, капітальні інвестиції під­приємства становили 6604,2 тис. грн, що на 1199,1 тис. грн або 22,2 % більше порівняно з планом. Це свідчить про активізацію інвестиційної діяльності за пріоритетними напрямами для під­приємства: капітальне будівництво, придбання основних засобів і створення нематеріальних активів. Імовірно, що це стало однією з причин невиконання плану з модернізації основних засобів на 39,8 тис. грн, або 7,0 %. Фінансові інвестиції підприємства стано­вили незначну суму, а саме: довгострокові — 12,2 тис. грн, пото­чні — 30,0 тис. грн, що менше планових показників відповідно на 3,6 тис. грн і 2,2 тис. грн.

В цілому фактичне фінансування приросту активів, у порів­нянні з планом, підприємство збільшило на 1157,9 тис. грн, або на 17,4 %.

Здійснюють оцінку відповідності фінансовому плану фак­тичних розмірів повернення раніше залучених коштів, а також обсягів сплачених підприємством обов' язкових платежів.

За результатами господарської діяльності підприємство збі­льшило платежі щодо сплати податків і внесків до державних ці­льових фондів. Такий стан визначається збільшенням об'єктів

 

оподаткування і доходів працівників та може свідчити про зрос­тання обсягів господарської діяльності, а також її ефективності. Зменшення сум повернення довгострокових кредитів банків мо­жливо пояснити зменшенням їх залучення на 50 тис. грн та про­довженням терміну їх використання щодо збільшених обсягів ін­вестицій.

При дослідженні виконання планових показників проблеми раціоналізації грошових потоків підприємств доцільно вивчати з перспективних позицій — досягнення ними стійкого фінан­сового стану, як необхідної умови функціонування в ринкових умовах.